Bevisupptagning genom videokonferens

Slovakien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten?? Vilka nationella förfaranden eller lagar gäller i så fall?

Även om slovakisk lagstiftning inte innehåller några särskilda regler som tillåter att bevis tas upp med deltagande av domstolen i den ansökande medlemsstaten finns det inga bestämmelser som förhindrar detta. Enligt förfarandereglerna tar domstolar upp bevis vid ett hörande och även, när så är möjligt, utanför höranden (§ 122 i civilprocesslagen [Občianský súdny poriadok]). Med parternas samtycke kan domstolen anordna ett muntligt hörande via videokonferens eller annan kommunikationsteknik (§  116.6 i civilprocesslagen). Parterna har i princip rätt att närvara vid bevisupptagningen.

Det finns inga särskilda förfaranden för bevisupptagning via videokonferens (utöver ovannämnda förfaranden). Därför gäller endast förordningen om bevisupptagning (Nariadenie o výkone dôkazu), civilprocesslagen och de administrativa reglerna och kanslireglerna för domstolar (Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy) (2015, slovakiska justitieministeriets förordning nr 543 av den 11 november 2005 om administrativa regler och sekretariatsregler för distriktsdomstolar [okresné súdy], länsdomstolar [krajské súdy], specialdomstolen [Špeciálny súd] och militärdomstolar [vojenské súdy]).

Alla övriga frågor måste lösas genom en överenskommelse mellan domstolarna i fråga med hjälp av det europeiska rättsliga nätverket.

2 Finns det några begränsningar för vilka personer som kan höras via videokonferens – är det exempelvis bara vittnen eller kan andra, t.ex. sakkunniga eller parter, också höras på detta sätt?

Det finns inga begränsningar i slovakisk lagstiftning om vilka typer av personer som får höras via videokonferens. I enlighet med § 125 i civilprocesslagen får alla medel som kan användas för att fastställa omständigheterna i ett ärende användas som bevis. I synnerhet får parter, vittnen och sakkunniga höras.

Enligt § 124 i civilprocesslagen måste skyldigheten att se till att sekretessbelagd information förblir konfidentiell iakttas vid bevisupptagning.

Om en domstol beslutar att beakta ett underårigt barns yttrande ska yttrandet i enlighet med § 100.3 bekräftas genom barnets ombud eller den behöriga myndighet som ansvarar för barns välfärd och rättsliga skydd samt för social omsorg, eller genom att det underåriga barnet hörs även utan att barnets föräldrar är närvarande. Särskilda begränsningar kan bero på barnets ålder och den metod för hörandet som valts av domstolen.

3 Vilka begränsningar, om några, gäller för den typ av bevis som kan tas upp via videokonferens?

Inga, med undantag för de begränsningar som beror på videokonferensens själva beskaffenhet (t.ex. det faktum att det är omöjligt att genomföra en husrannsakan via videokonferens).

4 Finns det några begränsningar för var personen i fråga ska höras via videokonferens – dvs. måste det vara i en domstol?

Bevis tas vanligtvis upp vid ett hörande (§ 122 i civilprocesslagen) och höranden äger vanligtvis rum i en domstolsbyggnad (§ 25 tillsammans med § 35 i de administrativa reglerna och sekretariatsreglerna för domstolar). Det skulle av tekniska skäl vara svårt att genomföra en intervju någon annanstans.

5 Är det tillåtet att spela in höranden via videokonferens och finns det i så fall utrustning för detta?

Videokonferensutrustningen kan också spela in videokonferenser. Enligt § 116.6 i civilprocesslagen får ett muntligt hörande via videokonferens dock endast ske med parternas samtycke. Utan parternas samtycke gäller de allmänna bestämmelserna i § 44a i civilprocesslagen, enligt vilka ett hörande även får spelas in med hjälp av ljudinspelningsutrustning. En sådan ljudinspelning lagras på en databärare, vilken ingår i handlingarna i målet.

6 På vilket språk ska hörandet hållas a) när framställningar görs enligt artiklarna 10–12, och b) vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

Denna fråga gäller inte specifikt bevisupptagning utomlands eller via videokonferens. Enligt de allmänna reglerna hålls slovakiska höranden alltid på det officiella språket och tolkar tillhandahålls vid behov.

Om en domstol deltar i bevisupptagning förväntar vi oss att den domstol som tar emot begäran genomför hörandet och att bevisen därför tas upp på den domstolens språk. Om en domstol tar upp bevis direkt i enlighet med artikel 17 ska den göra detta på sitt eget språk.

7 Vem ansvarar för att vid behov tillhandahålla tolkar vid båda typerna av hörande, och var ska de finnas?

Slovakisk lagstiftning innehåller inga bestämmelser om denna fråga. Tolkar tillhandahålls från fall till fall genom en överenskommelse mellan de berörda domstolarna.

8 Vilket förfarande gäller för anordnandet av hörandet och meddelande av tid och plats till den person som ska höras? Hur lång tid ska medges när datumet för hörandet bestäms för att ge personen i fråga tillräcklig framförhållning?

Slovakisk lagstiftning innehåller inga särskilda bestämmelser om dessa frågor. De allmänna reglerna om genomförande av höranden och kallelse av vittnen och parter är tillämpliga. Domstolar tar vanligtvis upp bevis vid höranden (§ 122 i civilprocesslagen) och en kallelse till domstolsförhandling ska delges i tillräckligt god tid i förväg för att den föreskrivna tidsfristen för att förbereda ett hörande ska kunna hållas (§ 46/3 i de administrativa reglerna och sekretariatsreglerna för domstolar). Denna tidsfrist är ”vanligtvis minst fem dagar före det datum då hörandet ska äga rum” (§ 115.2 i civilprocesslagen).

9 Vilka är kostnaderna vid användning av videokonferens och hur ska de betalas?

De slovakiska domstolarna tar inte ut några avgifter för videokonferenser.

10 Vilka bestämmelser, om några, gäller för att säkra att den person som ska höras direkt av den ansökande domstolen har informerats om att bevisupptagningen ska ske på frivillig grund?

Slovakisk lagstiftning innehåller inga särskilda bestämmelser om dessa frågor. En domstol förväntas i allmänhet informera en person om dennes rättigheter och skyldigheter med avseende på förfarandet i början av ett hörande. Detta gäller inte om sådana personer företräds av en advokat (advokát) (§ 5 i de civilprocessrättsliga reglerna).

11 Vad finns det för förfarande för att kontrollera identiteten på den person som ska höras?

Slovakisk lagstiftning innehåller inga särskilda bestämmelser om dessa frågor. Det särskilda förfarandet kommer att fastställas genom en ad hoc-överenskommelse mellan de berörda domstolarna. De allmänna bestämmelserna om kontroll av identiteten hos den person som ska höras är tillämpliga. I dessa bestämmelser föreskrivs att ett vittnes identitet måste fastställas i början av ett hörande, liksom eventuella omständigheter som kan påverka vittnets trovärdighet (t.ex. familjeband, § 126.2 i civilprocesslagen).

12 Vilka bestämmelser gäller för avläggande av ed, och vilka uppgifter behövs från den ansökande domstolen när en ed krävs vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

Slovakisk lagstiftning innehåller särskilda bestämmelser om dessa frågor endast i straffrättsliga förfaranden, inte i civilrättsliga förfaranden.

Enligt § 126.2 i civilprocesslagen ska domstolar dock informera vittnen i början av varje hörande om betydelsen av vittnesmål och vittnenas rättigheter och skyldigheter (att säga sanningen och att inte dölja något) samt om de straffrättsliga konsekvenserna av mened. Observera att denna lagbestämmelse (mened) inte gäller för parter i förfaranden.

13 Vilka åtgärder har vidtagits för att se till att det finns en kontaktperson på platsen för videokonferensen för samordning med den ansökande domstolen och en person som på dagen för hörandet finns tillgänglig för att sköta videokonferensutrustningen och hantera eventuella tekniska problem?

Alla slovakiska domstolar har en administratör som kan kontaktas för att planera testningen av videolänken, datumet för hörandet osv. Administratören är utbildad i att använda videokonferensanläggningen. Vid eventuella problem kan administratören kontakta domstolens tekniker och ordna så att teknikern är närvarande den dag då hörandet äger rum.

14 Vilka ytterligare uppgifter, om några, krävs från den ansökande domstolen?

Den tekniska information som behövs för att upprätta en förbindelse med den ansökande domstolens utrustning erfordras.

Senaste uppdatering: 22/04/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.