Bevisupptagning genom videokonferens

Spanien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten?? Vilka nationella förfaranden eller lagar gäller i så fall?

Bevisupptagning kan genomföras på två sätt.

Bestämmelser:

 • artikel 177 i civilprocesslagen (Ley de Enjuiciamiento Civil) genom hänvisning till lag 29/2015 av den 30 juli 2015 om internationellt samarbete på det civilrättsliga området,
 • artikel 229 i grundlagen om domstolsväsendet (Ley Orgánica del Poder Judicial) vad gäller videokonferenser, Enligt punkt 3 i grundlagen om domstolsväsendet får höranden, bevisupptagning, vittnesmål, konfrontationer, utredningar, rapporter, expertutlåtanden och förhandlingar genomföras via videokonferens, förutsatt att detta sker i närvaro av en domare eller i en domstol och att förhandlingen är offentlig, utom i undantagsfall. Beroende på vad som är lämpligt får parterna närvara eller medverka, förutsatt att principen om kontradiktoriskt förfarande och rätten till försvar respekteras.
 • förordning 1/2018 om internationell rättslig hjälp och nätverk för internationellt rättsligt samarbete.

När Spanien kräver samarbete med en utländsk myndighet

I detta fall är lag 29/2015 underordnad på grund av principen om EU-rättens företräde, vilket innebär att EU-lagstiftningen samt de internationella fördrag och avtal som Spanien är part i ska ha företräde. När det gäller internationellt samarbete i civilrättsliga ärenden kan de spanska myndigheterna samarbeta med utländska myndigheter. Det krävs inte någon ömsesidighet, men regeringen kan genom kungligt dekret besluta att myndigheterna inte ska samarbeta med myndigheter i en annan stat i de fall då framställningar om ett sådant samarbete har avvisats upprepade gånger eller om myndigheterna i den andra staten förbjuder samarbetet.

När de spanska domstolarna får upprätta direkta rättsliga förbindelser

Gällande lagstiftning i alla inblandade stater ska alltid följas. Med direkta rättsliga förbindelser avses förbindelser mellan nationella och utländska domstolar utan mellanhand. Sådana förbindelser får inte påverka eller kompromettera de berörda domstolarnas oberoende eller parternas rätt till försvar.

De spanska domstolarna avvisar framställningar om internationellt samarbete i civilrättsliga ärenden i följande fall:

 1. Syftet eller ändamålet med samarbetet strider mot grunderna för rättsordningen.
 2. Den spanska domstolen har exklusiv behörighet i det förfarande som framställningen om samarbete gäller.
 3. Den anmodade spanska domstolen är inte behörig med avseende på innehållet i den aktuella handlingen. I sådana fall kan domstolen vidarebefordra framställningen till behörig domstol efter att ha informerat den ansökande myndigheten om detta.
 4. När framställningen om internationellt samarbete inte uppfyller kraven i bestämmelserna i lag 29/2015 samt de minimikrav som fastställs där.
 5. Då regeringen genom kungligt dekret beslutar att de spanska myndigheterna inte ska samarbeta med myndigheter i en annan stat om framställningar om ett sådant samarbete har avvisats upprepade gånger eller om myndigheterna i den andra staten förbjuder samarbetet.

2 Finns det några begränsningar för vilka personer som kan höras via videokonferens – är det exempelvis bara vittnen eller kan andra, t.ex. sakkunniga eller parter, också höras på detta sätt?

Det föreligger inte några begränsningar vad gäller medverkan från parter eller andra personer vid en bevisupptagning, vare sig det är fråga om vittnen eller experter. Det åligger domstolen att bedöma om en sådan medverkan är lämplig. Detsamma gäller den information som tillhandahålls till experter.

3 Vilka begränsningar, om några, gäller för den typ av bevis som kan tas upp via videokonferens?

Begränsningar föreligger endast i undantagsfall och gäller skydd för grundläggande rättigheter eller minderårigas intressen. Begränsningar ska fastställas genom ett motiverat rättsligt beslut med en bedömning huruvida de är proportionerliga.

4 Finns det några begränsningar för var personen i fråga ska höras via videokonferens – dvs. måste det vara i en domstol?

Hörandet ska äga rum vid den domstol som handlägger förfarandet och bevisningen ska läggas fram vid offentlig förhandling eller, i vissa begränsade fall, bakom stängda dörrar. Det finns inga begränsningar i fråga om var den person som ska höras via videokonferens ska befinna sig. Rättssekreteraren vid den domstol som handlägger förfarandet ska kontrollera identiteten på de personer som ska höras via videokonferens. Detta kan ske genom att en id-handling uppvisas i förväg eller direkt i samband med hörandet eller genom personlig kännedom om personen.

5 Är det tillåtet att spela in höranden via videokonferens och finns det i så fall utrustning för detta?

Ja. De måste spelas in.

Enligt bestämmelserna i artikel 147 i civilprocesslagen ska den muntliga delen av förhandlingar och inställelse spelas in på ett sätt som medger reproduktion av ljud- och bild. Alla spanska domstolar har tillgång till audiovisuell utrustning för att spela in förhandlingar och höranden. Det fysiska medium som används är dvd, vilket sedan arkiveras av domstolens representant. Parterna kan erhålla en kopia mot avgift.

6 På vilket språk ska hörandet hållas a) när framställningar görs enligt artiklarna 10–12, och b) vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

Om framställningen görs av en spansk domstol är det troligtvis nödvändigt att använda spanska med hänsyn till förfarandet och handläggningen av målet. Något av de officiella språken i vissa områden (Galicien, Katalonien, Valencia, Baskien) kan även accepteras såvida de personer som ska höras via videokonferens talar dessa språk och vill uttrycka sig på dem.

När det gäller situationer enligt artikel 17 föreligger det inte några hinder, eftersom de personer som hörs gör det på frivillig basis och hörandet äger rum på det ansökande landets språk.

7 Vem ansvarar för att vid behov tillhandahålla tolkar vid båda typerna av hörande, och var ska de finnas?

I civilrättsliga förfaranden erbjuds tolkning – både under det rättsliga förfarandet och efter det i dokumentationssyfte. Om tolk inte skaffas av den part som behöver tolkning erbjuds detta av de rättstjänster som delegerats till en av de autonoma regionerna. I vissa fall är det justitieministeriet som ansvarar för dessa tjänster. Den part som ska betala rättegångskostnaderna kan åläggas kostnaderna för tolktjänsterna med beaktande av om det föreligger rätt till offentlig rättshjälp.

För att säkerställa iakttagandet av principen om ett kontradiktoriskt förfarande kan tolken befinna sig antingen i domstolen eller på samma plats som den person som ska höras via videokonferens.

I samtliga fall ska tolken avlägga ed eller lova att tala sanning och agera med största möjliga objektivitet vid utövandet av sin uppgift.

8 Vilket förfarande gäller för anordnandet av hörandet och meddelande av tid och plats till den person som ska höras? Hur lång tid ska medges när datumet för hörandet bestäms för att ge personen i fråga tillräcklig framförhållning?

Det interna förfarande som ska följas vid ett hörande – i den situation som föreskrivs i artikel 10 i förordningen – fastställs i artiklarna 301 ff. i civilprocesslagen vad gäller hörande av parter, i artiklarna 360 ff. vad gäller hörande av vittnen. Vidare gäller artiklarna 335 ff. med avseende på expertutlåtanden och iakttagandet av principen om ett kontradiktoriskt förfarande vid en offentlig förhandling.

9 Vilka är kostnaderna vid användning av videokonferens och hur ska de betalas?

Videokonferenser är i princip kostnadsfria. Om någon av parterna vill erhålla en kopia av inspelningen krävs det dock att nämnda part tillhandahåller ett datamedium eller betalar ett motsvarande belopp.

10 Vilka bestämmelser, om några, gäller för att säkra att den person som ska höras direkt av den ansökande domstolen har informerats om att bevisupptagningen ska ske på frivillig grund?

Detta ska äga rum under tillsyn av den spanska domstolen.

11 Vad finns det för förfarande för att kontrollera identiteten på den person som ska höras?

Se svaret på fråga 4 ovan.

Rättssekreteraren vid den domstol som handlägger förfarandet ska kontrollera identiteten på de personer som ska höras via videokonferens. Detta kan ske genom att en id-handling uppvisas i förväg eller direkt i samband med hörandet eller genom personlig kännedom om personen.

12 Vilka bestämmelser gäller för avläggande av ed, och vilka uppgifter behövs från den ansökande domstolen när en ed krävs vid direkt bevisupptagning enligt artikel 17?

Det ska särskiljas mellan följande fall:

 1. Parterna är inte skyldiga att avlägga ed eller avge en förklaring på heder och samvete under förhandlingen, men om det inom ramen för kontrollförfarandet framgår att den berörda parten underlåtit att inställa sig utan laga skäl kan domstolen ifrågasätta de uppgifter som den parten lämnat och anse dem vara till nackdel för parten.
 2. Vittnen ska innan de hörs avlägga ed eller en förklaring på heder och samvete som innebär att de kan straffas för mened i enlighet med de civilrättsliga bestämmelserna, vilket domstolen ska påpeka om vittnet inte har kännedom om detta. Minderåriga vittnen behöver varken avlägga ed eller avge en förklaring på heder och samvete.
 3. Experter ska innan de avger sitt utlåtande avlägga ed eller förklara på heder och samvete att de har handlat, och i vissa fall kommer att handla, med största möjliga objektivitet och har tagit hänsyn till alla faktorer som kan gynna parterna eller vara till nackdel för dem, samt att de känner till vilka straff som kan bli påföljden om de inte uppfyller uppgiften som expert. Denna ed eller förklaring på heder och samvete ska upprepas i domen när utlåtandet omfattas av principen om kontradiktoriskt förfarande mellan parterna och själva domstolen.

13 Vilka åtgärder har vidtagits för att se till att det finns en kontaktperson på platsen för videokonferensen för samordning med den ansökande domstolen och en person som på dagen för hörandet finns tillgänglig för att sköta videokonferensutrustningen och hantera eventuella tekniska problem?

Hanteringen av utrustningen ska organiseras i förväg och Secretaría de Decanato eller domstolens kansli ska fastställa dag, tid och plats för videokonferensen samt se till att det finns tillräckligt med personal för att konferensen ska kunna genomföras. Förbindelser och utrustning ska testas i förväg.

14 Vilka ytterligare uppgifter, om några, krävs från den ansökande domstolen?

Den ansökande domstolen ska lämna alla upplysningar som krävs för att bevisupptagningen ska kunna genomföras på bästa möjliga sätt.

Senaste uppdatering: 22/11/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.