Uddannelsessystemer for advokater

Advokatsamfund, private praksis eller advokatfirmaer, uddannelsesinstitutioner og universiteter er de vigtigste arrangører af advokaters fuldmægtigperioder i EU-medlemsstaterne. I nogle medlemsstater varetages denne opgave af appeldomstole og justitsministeriet. Tilsynet med efter- og videreuddannelse, hvor denne findes, forestås af advokatsamfundet.

Her er faktablade, der beskriver uddannelsessystemerne for advokater i EU's medlemsstater. De kan være nyttige for de nationale advokatsamfund og til at kunne sammenligne uddannelsen af advokater, der ønsker at udøve deres fri etableringsret i en anden medlemsstat.

Faktabladene er udarbejdet af Rådet for Advokatsamfund i Den Europæiske Union (CCBE) og European Centre for Judges and Lawyers under EIPA inden for rammerne af pilotprojektet for europæisk uddannelse af retsvæsenets aktører. Klik her for nærmere oplysninger.

Sidste opdatering: 09/07/2024

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.