Advokaatide koolitussüsteemid

ELi liikmesriikides korraldavad advokaatide kutsepraktikat peamiselt advokatuurid, erapraksised või õigusbürood, koolitusfirmad ja ülikoolid. Mõnes liikmesriigis täidab seda ülesannet apellatsioonikohus või justiitsministeerium. Kui on võimalus saada täiendusõpet, tagab selle advokatuur.

Järgmistel teabelehtedel tutvustatakse advokaatide koolitust ELi liikmesriikides. Neist võib olla kasu liikmesriikide advokatuuridel ja nende abil saab võrrelda koolitust, mille peavad läbima advokaadid, kes soovivad kasutada oma asutamisvabadust teises liikmesriigis.

Teabelehed on koostanud Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE) ning Euroopa Avaliku Halduse Instituudi (EIPA) Euroopa kohtunike ja õigustöötajate keskus Euroopa õigusalase koolituse katseprojekti raames. Klõpsake siin, et saada rohkem teavet.

Viimati uuendatud: 01/02/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.