Utbildning för advokater

I EU:s medlemsstater organiseras introduktionsperioder för advokater i första hand av advokatsamfund, privatpraktiserande advokater eller advokatbyråer, utbildningsanordnare och universitet. I en del medlemsstater sköts denna uppgift av appellationsdomstolar och justitieministeriet. Om kontinuerlig fortbildning erbjuds är det advokatsamfundet som ansvarar för tillsynen över denna.

I nedanstående faktablad beskrivs advokatutbildningen i EU:s medlemsstater. Faktabladen kan göra det lättare för nationella advokatsamfund att jämföra utbildningar för advokater som vill utöva sin fria etableringsrätt i en annan medlemsstat.

Faktabladen har tagits fram av Rådet för advokatsamfund i Europa (CCBE) och Europeiskt centrum för domare och jurister vid EIPA inom ramen för pilotprojektet för europeisk rättslig utbildning. Klicka här för mer information.

Senaste uppdatering: 01/02/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.