Tiesu darbinieku apmācības sistēmas

Valsts tieslietu ministrijas un tiesu iestādes ir galvenās tiesu darbinieku apmācību rīkotājas ES dalībvalstīs. Citās dalībvalstīs šo uzdevumu veic tiesu akadēmijas vai tiesu varas struktūras, piemēram, padomes un prokuratūras.

Šeit ir informācija par struktūrām, kas ir atbildīgas par tiesu darbinieku apmācību ES dalībvalstīs:

Lapa atjaunināta: 01/02/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.