Европейска заповед за плащане

Австрия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на производство за издаване на заповед за плащане

1.1 Приложно поле на производството

Австрийският Граждански процесуален кодекс предвижда изпитана и проверена процедура за заповед за плащане (Mahnverfahren), приложима при парични вземания. Повечето искове за плащане в Австрия се обработват онлайн в рамките на опростена, ускорена процедура за заповед за плащане.

1.1.1 Какви видове вземания се допускат (напр. само парични вземания, само договорни вземания и т.н.)?

Процедурата за заповед за плащане е ограничена само до парични вземания, различни от онези, които трябва да се разглеждат в рамките на специален вид безспорно (охранително) производство (Ausserstreitverfahren). Процедурата за заповед за плащане е несъвместима с принципа в основата на безспорното (охранително) производство, който изисква съдът да изясни всички факти от значение за решението си служебно, т.е. без подаване на заявление от някоя от страните. Тъй като по дела, свързани с правото в областта на социалното осигуряване, и искове въз основа на чекове или менителници също се прилагат специални процесуални изисквания, те не могат да бъдат изпълнени по реда на процедурата за заповед за плащане.

1.1.2 Съществува ли горна граница по отношение на стойността на иска?

Процедурата за издаване на заповед за плащане е ограничена до вземания в размер до 75 000 EUR от 1 юли 2009 г. Искове за суми, надхвърлящи това ограничение, трябва да бъдат предявени в рамките на „редовното“ гражданско производство под формата на подготвителни становища.

1.1.3 Използването на производството факултативно ли е или е задължително?

Процедурата за заповед за плащане е задължителна в Австрия за искове до посочената по-горе граница.

1.1.4 Производството приложимо ли е, ако ответникът живее в друга държава членка или в трета държава?

Австрийската процедура за заповед за плащане не може да се използва, ако местоживеенето или обичайното местопребиваване, или седалището на ответника е в чужбина. Такива спорове трябва да се решават в рамките на гражданското производство по общия ред. В зависимост от искането компетентният съд ще поиска от ответника да представи защитата си в рамките на четири седмици или ще определи дата за провеждане на заседание.

Друга възможност за изпълнение на исковете за плащане срещу ответници, пребиваващи в друга държава членка, е да се прибегне до процедурата за Европейска заповед за плащане.

1.2 Компетентен съд

Искове за плащане с цена до 15 000 EUR (от 1 януари 2013 г.) се подават в районния съд (Bezirksgericht). Искове с цена над 15 000 EUR се подават в първоинстанционен съд, освен ако не попадат в обхвата на специалната компетентност на районните съдилища.

Компетентността в рамките на австрийската процедура за заповед за плащане се ръководи от общите правила, т.е. няма специални правила за компетентност. Вж. информационния лист „Компетентност на съдилищата“ за информация относно австрийските правила за компетентност. Информация за това кой съд е компетентен за определени видове граждански дела може да бъде намерена на уебсайта на Федералното министерство на правосъдието на Австрия в рубриката „Електронно правителство“ („Gerichtssuche“) (“Търсене на съд”).

Виенският Районен съд по търговски дела (Bezirksgericht für Handelssachen) има изключителна компетентност в Австрия за производствата по процедурата за Европейска заповед за плащане.

1.3 Изисквания за форма

1.3.1 Задължително ли е използването на стандартен формуляр? (Ако да, откъде може да се получи този формуляр?)

Исковете за плащане трябва да бъдат подадени, като се използва стандартен формуляр. В Австрия се използват различни формуляри за процедурата за заповед за плащане, в зависимост от това дали искът за плащане се изпълнява по реда на обичайната процедура за заповед за плащане, чрез процедура за заповед за плащане чрез трудов съд или в рамките на процедурата за Европейска заповед за плащане. Формулярите са на разположение за изтегляне от уебсайта на Федералното министерство на правосъдието в рубриката „Bürgerservice“ или може да бъдат попълнени онлайн.

1.3.2 Изисква ли се представителство от адвокат?

Ищци, които подават заявление за заповед за плащане с цена на иска над 5 000 EUR, трябва да имат процесуално представителство. Това не се отнася за делата, които по закон са подсъдни на районните съдилища (т.е. на съд с родова компетентност), независимо от цената на иска. В такива случаи процесуалното представителство е „относително“ изискване, т.е. страни може да действат от свое име, но ако желаят да бъдат представлявани, те трябва да бъдат представлявани от адвокат.

В рамките на процедурата за Европейска заповед за плащане няма изискване за процесуално представителство.

1.3.3 Колко подробно трябва да се опишат основанията на иска?

Изискванията, определящи съдържанието на заявлението за издаване на заповед за плащане, не се различават съществено от изискванията относно исковете, подавани в рамките на производството по общия ред. Все пак в заявлението за издаване на заповед за плащане ищците трябва да изложат правните основания, на които почива искът. Обстоятелствата, посочени в подкрепа на иска, трябва да бъдат описани достатъчно подробно, за да се установи вземането и да се изведе конкретно искане (т.е. заявлението трябва да бъде „убедително“).

1.3.4 Трябва ли да се представят писмени доказателства за спорното вземане? Ако да, какви документи са допустими като доказателство?

Процедурата за заповед за плащане в Австрия е производство, при което не е налице задължение за представяне на доказателства. Затова не е необходимо да се представят документи в подкрепа на иска, за да бъде поискана заповед за плащане. Въпреки това на ищци, които получават или които се опитват да получат заповед за плащане чрез измама, чрез представяне на невярна или непълна информация в своето заявление, ще бъдат наложени глоби по силата на австрийския Граждански процесуален кодекс.

1.4 Отхвърляне на молбата

Съдът прави само обобщена оценка на заявлението. Той не проверява точността на съдържанието; той просто оценява правните основания на иска (т.е. дали искът е „убедителен“). Ако заявлението за издаване на заповед за плащане отговаря на изискванията по отношение на форма и съдържание (т.е. съдържа конкретно искане, посочва фактите, от които може да бъде изведено искането, цитира доказателства и информация относно компетентността и дава възможност да се установи вземането), съдът ще издаде заповед за плащане. В австрийския Граждански процесуален кодекс не се съдържат разпоредби относно отхвърляне на заявления за издаване на заповед за плащане на формални основания. Ако съдът прецени, че изискванията за издаване на заповед за плащане не са изпълнени, той незабавно образува производство по общия ред, без да отхвърля заявлението. Въпреки това в случай на определени формални пропуски съдът може първо да започне процедура за коригиране на нередовности, като нареди на ищеца да ги отстрани.

1.5 Обжалване

Тъй като австрийският Граждански процесуален кодекс не предвижда възможност за отхвърляне на заявленията за издаване на заповед за плащане и автоматично ги препраща към производството по общия ред, не е необходимо право на обжалване.

1.6 Възражение

Крайният срок за подаване на възражение срещу заповед за плащане е четири седмици, считано от датата на връчване на писмено копие от заповедта за плащане на ответника. Съдът не може да удължава или съкращава този срок.

Възражения срещу заповед за плащане, издадена от първоинстанционен съд (в случаите, когато цената на иска е между 15 000 EUR и 75 000 EUR), трябва да бъдат под формата на защита. Това означава, че възражението трябва да съдържа конкретно искане и описание на фактите и обстоятелствата в подкрепа на възражението, заедно с доказателства в подкрепа на твърденията на ответника. За целите на подаване на възражения пред съда процесуалното представителство е задължително.

Процесуално представителство не е задължително за целите на подаване на възражение в рамките на производство пред районен съд (т.е. при цена на иска до 15 000 EUR или, ако съдът e родово компетентен, до 75 000 EUR). За писмени възражения, в такива производства е достатъчно ответникът да изпрати подписано писмо до съда, който е издал заповедта за плащане, в което да посочва, че той/тя възнамерява да подаде възражение срещу заповедта за плащане. Както и в производството пред първоинстанционен съд, няма изискване към ответника да приложи доказателства за възражението си. Ответникът може да впише възражение и устно в съда, който е издал заповедта за плащане, или в районния съд в района по местопребиваване на ответника.

1.7 Последици от възражението

Ако ответникът подаде възражение в срок, заповедта за плащане се обезсилва и съдът автоматично пренасочва жалбата към производството по общия ред и разглежда твърденията в иска, както и възраженията срещу тях.

1.8 Последици от липсата на възражение

Процедурата за заповед за плащане в Австрия е производство с един етап. Ако ответникът не оспори заповедта за плащане или не направи това в срок, тя автоматично става изпълнима, без да е необходимо друго заявление от ищеца. Следователно в закона не са предвидени разпоредби за решение от втори съд.

1.8.1 Какво трябва да се направи, за да се получи подлежащо на изпълнение решение?

Съдът потвърждава по собствена инициатива, че заповедта за плащане е изпълнима. Ищецът може да използва заверен препис от заповедта за плащане за започване на изпълнително производство срещу ответника.

1.8.2 Това решение окончателно ли е или ответникът все още може да го обжалва?

Заповеди за плащане, издадени по реда на австрийската процедура за заповед за плащане, могат да бъдат оспорвани само чрез подаване на възражение. Ответникът няма друго право на обжалване. Определението относно разноските, съдържащо се в заповедта за плащане, може да бъде обжалвано от ищеца и ответника в рамките на 14 дни от връчването в рамките на процедура по обжалване на разноските (Kostenrekurs). Ответникът може по всяко време да претендира за сериозни нередности при връчването на заповедта, като подаде искане за анулиране на потвърждението за изпълняемост. Ответници, които са били възпрепятствани от непреодолими и непредвидими събития да подадат възражение в срок, може да подадат искане за възстановяване на предишното положение в рамките на 14 дни от отстраняването на пречката, която им е попречила да спазят срока за възразяване.

Последна актуализация: 05/06/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.