Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Европейска заповед за плащане

Хърватия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на производство за издаване на заповед за плащане

Република Хърватия прилага европейската заповед за плащане и процедурата за издаване на такива заповеди се урежда от разпоредбите на Гражданския процесуален закон (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Официален вестник на Република Хърватия), бр. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 и 70/19) и и Правилника относно начина на подаване на молба за издаване на европейска заповед за плащане и начина на подаване на възражение срещу европейска заповед за плащане (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga)(NN № 124/13).

1.1 Приложно поле на производството

Процедурата за европейска заповед за плащане се прилага за събирането на парични вземания, чийто размер е фиксиран и които са дължими към момента на подаване на молбата за издаване на европейска заповед за плащане. С Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. (наричан по-нататък: „Регламент (ЕО) № 1896/2006“) се създава процедура за европейска заповед за плащане и въпросният регламент се прилага при трансгранични граждански и търговски дела, независимо от вида на съда, с дерогациите, предвидени от регламента.

1.1.1 Какви видове вземания се допускат (напр. само парични вземания, само договорни вземания и т.н.)?

Искове, които се отнасят до парични искове (парични искове). Предмет на иска могат да бъдат само вземания, които представляват договорни или извъндоговорни задължения и които са определени по размер.

1.1.2 Съществува ли горна граница по отношение на стойността на иска?

Няма горна граница за стойността на иска.

1.1.3 Използването на производството факултативно ли е или е задължително?

Използването на процедурата е факултативно, тъй като ищецът има правото да избере начина, по който да предяви иска, доколкото това не е в противоречие със задължителните правила и правилата за защита на обществения морал. Съдът ще издаде заповед за плащане дори когато ищецът не е отправил предложение в предявения от него иск за издаване на такава заповед, ако са налице всички изисквания за издаването ѝ. Следователно, ако са изпълнени изискванията за издаване на заповед за плащане, нейното издаване е задължително за съда.

1.1.4 Производството приложимо ли е, ако ответникът живее в друга държава членка или в трета държава?

Да.

1.2 Компетентен съд

Решението по молбите за издаване и преглед — и за предоставяне на удостоверение за изпълняемост — на европейската заповед за плащане съгласно Регламент (ЕО) № 1896/2006 се взема от общинския съд (općinski sud)или търговския съд trgovački sud)по дела, които са от компетентността на търговските съдилища, в зависимост от местопребиваването или обичайното местопребиваване или седалището на ответника.

1.3 Изисквания за форма

Молбата за издаване на европейска заповед за плащане и възражението срещу нея се подават единствено в машинно четивна форма, ако съдът прецени, че тези актове са подходящи за машинна обработка. Формулярът на молбата може да бъде подаден на хартиен носител или чрез друго средство за комуникация, прието от съда.

Начинът на подаване на молбите за издаване на европейска заповед за плащане и възражението срещу нея се уреждат от Правилника относно начина на подаване на молба за издаване на европейска заповед за плащане и начина на подаване на възражение срещу европейска заповед за плащане, влязъл в сила на 17 октомври 2013 г.

1.3.1 Задължително ли е използването на стандартен формуляр? (Ако да, откъде може да се получи този формуляр?)

Молбата за издаване на европейска заповед за плащане и възражението срещу заповедта се подават до компетентния съд чрез формулярите, предвидени в Регламент (ЕО) № 1896/2006. Това означава, че използването на стандартизиран формуляр в процедурата за издаване на европейска заповед за плащане е задължително и формулярите могат да бъдат изтеглени от уебсайта на портала за електронно правосъдие.

1.3.2 Изисква ли се представителство от адвокат?

Всяка страна — физическо или юридическо лице — има право свободно да избира дали да представлява себе си в производството или да наеме посредник, който обикновено е адвокат. Това означава, че представителството от адвокат не е задължително в процедурата за издаване на европейска заповед за плащане.

1.3.3 Колко подробно трябва да се опишат основанията на иска?

Страната трябва да попълни формуляр А (молба за издаване на европейска заповед за плащане) в машинно четивна форма, която позволява на страната да предостави допълнителна информация, за да обясни по-подробно иска, ако е необходимо.

1.3.4 Трябва ли да се представят писмени доказателства за спорното вземане? Ако да, какви документи са допустими като доказателство?

В точка 10 от формуляр А се предвижда страната да приложи доказателства, с които разполага, и да опише за какво се отнасят конкретните доказателства. Доказателствата и събирането на доказателства се уреждат от членове 219—271 от Гражданския процесуален закон и съдът решава кое от представените доказателства да се използва за установяване на фактите по делото. Освен това съдът решава въз основа на собствените си убеждения кои факти се считат за доказани въз основа на задълбочена и внимателна преценка на всяко доказателство поотделно и на всички доказателства заедно, както и на резултата от производството като цяло.

1.4 Отхвърляне на молбата

Общото правило, предвидено в член 109 от Гражданския процесуален закон, се прилага по отношение на отхвърлянето на молби. Този член гласи, че ако молбата не е подробна или не съдържа цялата необходима информация, за да може да се използва, съдът ще разпореди на подаващата страна да поправи подадената информация, т.е. да я измени в съответствие с предоставените инструкции, и ще върне молбата, за да бъде поправена или изменена. Счита се, че подадената информация е оттеглена, ако тя не бъде върната в съда и не бъде поправена в съответствие с указанията, получени от съда, в рамките на предвидения срок. Ако бъде върната без корекции или изменения, тя ще бъде отхвърлена.

1.5 Обжалване

Единственото средство за правна защита, с което разполага ответникът, когато е подадена молба за подаване на европейска заповед за плащане, е възражението. Освен това страните имат възможност да преразгледат европейската заповед за плащане в изключителни случаи съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 1896/2006, при спазване на предвидените в него условия.

1.6 Възражение

Ответникът може да подаде възражение срещу европейската заповед за плащане до съда по произход, като използва стандартен формуляр Е, който му се предоставя заедно с европейската заповед за плащане. Възражението се изпраща в срок от 30 дни от връчването на заповедта на ответника, като във възражението той трябва да посочи, че оспорва вземането, без да указва причината за това.

1.7 Последици от възражението

Ако ответникът подаде възражение срещу европейската заповед за плащане по смисъла на член 16 от Регламент (ЕО) № 1896/2006, по-нататъшната процедура се провежда в съответствие с правилата на европейската процедура за искове с малък материален интерес, предвидени в Регламент (ЕО) № 861/2007, ако е приложимо, а ако не — в съответствие с разпоредбите на Гражданския процесуален закон относно възраженията срещу заповеди за плащане (член 445а, членове 451—456), като се взема предвид член 17 от Регламент (ЕО) № 1896/2006.

1.8 Последици от липсата на възражение

Ако в съда не е подадено възражение в срок от 30 дни от връчването на заповедта за плащане на ответника, като се вземе предвид подходящ срок за получаване на възражението, съдът обявява изпълняемостта на европейската заповед за плащане, като използва стандартния формуляр Ж.

Изпълняема европейска заповед за плащане (членове 18 и 19 от Регламент (ЕО) № 1896/2006), издадена от съд на територията на Европейския съюз, е инструмент за изпълнение, който може да се използва за искане на изпълнение в Република Хърватия по същия начин, както въз основа на решение за изпълнение от хърватски съд.

1.8.1 Какво трябва да се направи, за да се получи подлежащо на изпълнение решение?

По правило ищецът трябва да поиска от съда да издаде клауза за изпълняемост, а съдът да обяви изпълняемостта на европейската заповед за плащане, като използва стандартния формуляр Ж.

1.8.2 Това решение окончателно ли е или ответникът все още може да го обжалва?

Ответникът може да поиска преглед на европейска заповед за плащане, издадена в Хърватия, въз основа на член 507n от Гражданския процесуален закон, като се вземе предвид член 20 от Регламент (ЕО) № 1896/2006. Съдът, който се произнася по искането, може да отложи изпълнението, като приложи съответните правила на изпълнителното производство относно отлагането на изпълнението по искане на длъжника. Жалба срещу изпълнителен лист на основания, свързани с вземането, посочено в европейската заповед за плащане, се допуска само ако тези основания са възникнали след връчването на заповедта и ако те вече не могат да бъдат представени в възражението съгласно член 16 от Регламент (ЕО) № 1896/2006.

Последна актуализация: 12/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.