Европейска заповед за плащане

Кипър
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на производство за издаване на заповед за плащане

Няма специално национално производство за издаване на „заповед за плащане“, различно от предвиденото в Регламент (ЕО) № 1896/2006, за прилагането на който е приета съответна процедурна наредба.

1.1 Приложно поле на производството

1.1.1 Какви видове вземания се допускат (напр. само парични вземания, само договорни вземания и т.н.)?

Не се прилага.

1.1.2 Съществува ли горна граница по отношение на стойността на иска?

Не се прилага.

1.1.3 Използването на производството факултативно ли е или е задължително?

Не се прилага.

1.1.4 Производството приложимо ли е, ако ответникът живее в друга държава членка или в трета държава?

Не се прилага.

1.2 Компетентен съд

Не се прилага.

1.3 Изисквания за форма

1.3.1 Задължително ли е използването на стандартен формуляр? (Ако да, откъде може да се получи този формуляр?)

Не се прилага.

1.3.2 Изисква ли се представителство от адвокат?

Не се прилага.

1.3.3 Колко подробно трябва да се опишат основанията на иска?

Не се прилага.

1.3.4 Трябва ли да се представят писмени доказателства за спорното вземане? Ако да, какви документи са допустими като доказателство?

Не се прилага.

1.4 Отхвърляне на молбата

Не се прилага.

1.5 Обжалване

Не се прилага.

1.6 Възражение

Не се прилага.

1.7 Последици от възражението

Не се прилага.

1.8 Последици от липсата на възражение

1.8.1 Какво трябва да се направи, за да се получи подлежащо на изпълнение решение?

Не се прилага.

1.8.2 Това решение окончателно ли е или ответникът все още може да го обжалва?

Не се прилага.

Последна актуализация: 07/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.