Европейска заповед за плащане

Чехия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на производство за издаване на заповед за плащане

В допълнение към производството за европейска заповед за плащане по силата на Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за създаване на процедура за европейска заповед за плащане, в Чешката република съществуват три други вида производства – процедура за заповед за плащане, електронна процедура за заповед за плащане и процедура за заповед за плащане във връзка с менителница или чек (съгласно разпоредбите на членове 172—175 от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс (občanský soudní řád).

1.1 Приложно поле на производството

Заповед за плащане може да бъде издадена дори без изрично искане от страна на ищеца, въз основа на иск за погасяване на финансово вземане, ако правото произтича от факти, посочени и документирани от ищеца. Винаги съдът преценява дали да реши делото чрез издаване на заповед за плащане; ако съдът не издаде заповед за плащане, той разпорежда изслушване. Заповед за плащане не може да бъде издадена, ако трябва да бъде предадена на ответник в чужбина или ако местонахождението на ответника е неизвестно (съгласно разпоредбите на член 172, параграф 2 от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс).

Електронна заповед за плащане може да бъде издадена единствено по искане на ищеца, представено в определена електронна форма и подписано с квалифициран електронен подпис, при условие, че претендираното вземане не надвишава 1 000 000 CZK; допълнителните суми не се включват в размера на вземането. Електронна заповед за плащане не може да бъде издадена, ако трябва да бъде предадена на ответник в чужбина или ако местонахождението на ответника е неизвестно (съгласно разпоредбите на член 174а, параграф 3 от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс).

Заповед за плащане във връзка с менителница или чек може да предостави права, произтичащи от менителница или чек. При условие, че са изпълнени формалните изисквания, съдът е длъжен да се произнесе в кратки производства чрез издаване на заповед за плащане във връзка с менителница (чек). Заповед за плащане във връзка с менителница или чек може да бъде издадена единствено по инициатива на ищеца и трябва да бъде издадена, дори когато трябва да бъде предадена в чужбина. Заповед за плащане във връзка с менителница или чек може да се връчи на ответника само лично; не са допустими заместващи форми на връчване.

Целта на откриването на процедура за европейска заповед за плащане е събирането на неоспорени финансови вземания с определен размер. Неоспорените финансови вземания трябва да бъдат дължими за плащане към момента на подаване на искане за издаване на европейска заповед за плащане. За предявяване на иск трябва да бъде попълнен формуляр А, в който се предоставя цялата информация за страните и за естеството и размера на претенцията. Съдът разглежда молбата и, ако формулярът е попълнен правилно, издава европейска заповед за плащане в срок от 30 дни.

1.1.1 Какви видове вземания се допускат (напр. само парични вземания, само договорни вземания и т.н.)?

Решения под формата на заповед за плащане, електронна заповед за плащане или европейска заповед за плащане могат да се произнасят единствено във връзка с финансови вземания.

Заповед за плащане във връзка с менителница или чек може да бъде издадена единствено във връзка с изпълнението на финансови задължения, произтичащи от менителница или чек.

1.1.2 Съществува ли горна граница по отношение на стойността на иска?

При електронната заповед за плащане съществува максимална граница от 1 000 000 CZK (плюс допълнителни суми); при европейска заповед за плащане и при заповед за плащане във връзка с менителница (чек) няма максимална граница.

1.1.3 Използването на производството факултативно ли е или е задължително?

Процедурата за заповед за плащане не е задължителна; ищецът може да предяви иск за финансово вземане чрез редовно гражданско производство. Ако обаче ищецът подаде „обикновен“ иск и претендираното в този иск вземане отговаря на изискванията за издаване на заповед за плащане, съдът може да издаде заповед за плащане, въпреки че ищецът не я е поискал изрично. Електронна заповед за плащане, европейска заповед за плащане и заповед за плащане във връзка с менителница или чек може да бъде издавана единствено по искане на ищеца.

1.1.4 Производството приложимо ли е, ако ответникът живее в друга държава членка или в трета държава?

Заповед за плащане или електронна заповед за плащане не може да бъде издадена, ако трябва да бъде предадена на ответник в чужбина. В този случай съдът провежда производството в съответствие с правилата за редовното гражданско производство.

Ако европейска заповед за плащане, издадена от съд в Чехия или в друга държава членка, следва да се предаде в Чешката република, тя трябва да се връчи на ответника лично; не са позволени заместващи форми на връчване (съгласно разпоредбите на член 174b, параграф 1 от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс).

1.2 Компетентен съд

Решение за заповед за плащане или електронна заповед за плащане се постановява от районния съд (okresní soud) с териториална компетентност. Решение за заповед за плащане във връзка с менителница (чек) винаги се постановява от окръжен съд (krajský soud) (съгласно разпоредбите на член 9 от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс). Във връзка с компетентността за предявяване на искове за издаване на Европейска заповед за плащане, вж. член 6 от Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за създаване на процедура за европейска заповед за плащане.

1.3 Изисквания за форма

Не съществува задължителен формуляр за предявяване на иск за издаване на заповед за плащане или заповед за плащане във връзка с менителница (чек).

Съдът може да издаде заповед за плащане без изрична молба от страна на ищеца; това не се прилага за електронните заповеди за плащане и заповедите за плащане във връзка с менителница или чек.

Следователно искът или молбата за издаване на заповед за плащане или заповед за плащане във връзка с менителница или чек трябва да изпълнява общите изисквания за исковите молби до съда — ако законът не изисква други подробности за искова молба на определен вид, от молбата трябва да е видно най-малко следното: съдът, до който е адресирана, лицето, което я подава, въпросът, за който се отнася, и какво се иска, и подпис и дата. Задължението за полагане на подпис и поставяне на дата не се прилага към искови молби в електронна форма във формат, съответстващ на специфични разпоредби. Исковата молба трябва да е в писмена форма и да бъде подадена на хартиен носител или в електронен вид чрез публична мрежа за данни или по факс (съгласно разпоредбите на член 42, параграфи 1 и 4 от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс). Искова молба, подадена в електронен вид или по факс, трябва да бъде допълнена с оригинала в срок от три дни или с писмена молба със същия текст. Това не важи за електронни искови молби, съдържащи квалифициран електронен подпис, основан на сертификат, издаден от акредитиран доставчик (съгласно разпоредбите на член 42, параграф 3 от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс).

Молба за издаване на електронна заповед за плащане може да се подава единствено в предвидения формуляр в електронен формат (формулярът е на разположение на адрес https://www.justice.cz/). В допълнение към общите изисквания (разпоредбите на член 42, параграф 4 от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс), молбата трябва да съдържа и собствените имена, фамилните имена и адресите на страните и личните идентификационни номера или идентификационните номера (според случая) на страните (името или наименованието и адреса на управление на юридическо лице, идентификационен номер, посочване на държавата или на съответна организационна единица на държавата, която представлява държавата в съда), и, ако е подходящо, и имената на техните представители, описание на решаващите факти и посочване на доказателствата, притежавани от ищеца, и трябва да показва ясно какво иска ищецът (съгласно разпоредбите на член 79, параграф 1 от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс). В молбата трябва да са посочени датата на раждане на физическо лице, идентификационният номер на юридическо лице или идентификацията на физическо лице, упражняващо стопанска дейност (съгласно разпоредбите на член 174a, параграф 2 от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс). Молбата трябва да бъде подписана с квалифициран електронен подпис на ищеца, основан на сертификат, издаден от сертифициран доставчик.

За подаване на молба за европейска заповед за плащане следва да се попълни формуляр А от Анекс I към Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006. Във формуляра трябва да се предостави цялата информация за страните и за естеството и размера на претенцията.

1.3.1 Задължително ли е използването на стандартен формуляр? (Ако да, откъде може да се получи този формуляр?)

Единствено за електронна заповед за плащане. Формулярът е на разположение на адрес https://www.justice.cz/. Молбата трябва да бъде подписана с квалифициран електронен подпис на ищеца, основан на сертификат, издаден от сертифициран доставчик (съгласно разпоредбите на член 174a от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс). За формалните изисквания за подаване на молба за издаване на европейска заповед за плащане, вж. раздел 1.3 по-горе.

1.3.2 Изисква ли се представителство от адвокат?

Не.

1.3.3 Колко подробно трябва да се опишат основанията на иска?

Заповед за плащане или електронна заповед за плащане може да бъде издадена единствено ако претендираното право произтича от факти, посочени и документирани от ищеца (вж. раздел 1.3.4.). Заключението, че претендираното право произтича от фактите, посочени от ищеца, предполага описание на решаващите факти, подкрепени с достатъчни доказателства, което е приложено и позволява на съда да подложи фактите по делото, за което ищецът претендира, на правна проверка. Обстоятелствата по делото трябва да бъдат посочени в тяхната цялост, така че да се даде възможност да се прецени кое законно право се претендира (коя правна уредба трябва да се приложи); освен това ищецът трябва да посочи всички факти, с които дадена разпоредба свързва създаването, промяната или прекратяването на права и задължения, като всички те трябва да бъдат надлежно подкрепени с доказателства.

При процедура, свързана с издаването на заповед за плащане във връзка с менителница или чек, се изисква ищецът да представи оригинала на менителницата или чека, чиято автентичност не се оспорва разумно, и други документи, необходими за упражняването на правото.

1.3.4 Трябва ли да се представят писмени доказателства за спорното вземане? Ако да, какви документи са допустими като доказателство?

Да. Както предполага естеството на производството, трябва да бъдат представени документални доказателства, които документират претендираното от ищеца право. При молби за издаване на електронна заповед за плащане документалните доказателства трябва да бъдат приложени в електронен вид. Оригиналната менителница или чек трябва да бъдат приложени към молбата за издаване на заповед за плащане във връзка с менителница или чек. Правото на ищеца да представя различни доказателствени средства по никакъв начин не е ограничено по отношение на обхвата.

1.4 Отхвърляне на молбата

Ако не може да бъде издадена заповед за плащане, съдът няма да отхвърли молбата за издаването ѝ, а ще продължи в съответствие с редовните граждански процесуални правила (по-специално, ще разпореди съдебно заседание). Заповед за плащане не може да бъде издадена, ако ищецът не претендира финансово вземане, ако местонахождението на ответника не е известно или ако заповедта за плащане трябва да бъде предадена на ответник в чужбина.

Съдът отхвърля молба за издаване на електронна заповед за плащане, ако тя не съдържа изискваните от закона подробности или ако е неразбираема или двусмислена и тези дефекти правят невъзможно продължаването на производството. В този случай съдът не приканва ищеца да коригира или допълни представените документи.

Ако молба за издаване на заповед за плащане във връзка с менителница или чек не може да бъде удовлетворена, съдът разпорежда изслушване.

1.5 Обжалване

Съдът не постановява решение за отхвърляне на заповед за плащане, електронна заповед за плащане или заповед за плащане във връзка с менителница (чек); следователно въпросът за обжалването на отхвърлена заповед за плащане е без значение.

1.6 Възражение

За оспорване на заповед за плащане или електронна заповед за плащане може да бъде внесено възражение. Ответникът може да внесе възражение в срок от 15 дни от връчването на заповедта за плащане или електронната заповед за плащане. Възражение срещу електронна заповед за плащане може да се внесе и в електронна форма, подписано с квалифициран електронен подпис. Не е необходимо възражението да бъде подкрепено с мотиви, но то трябва да отговаря на общите изисквания за представяне на документи пред съда, т.е. по-специално трябва да е подписано и датирано, и трябва да става ясно до кой съд е адресирано, кой го прави, кой въпрос засяга и какво се иска.

Възражения за оспорване на заповед за плащане във връзка с менителница (чек) могат да се внасят в срок от 15 дни от връчването на заповедта. Във възражението си ответникът трябва да посочи всичко, срещу което възразява във връзка със заповедта за плащане във връзка с менителница (чек).

В процедурата за издаване на европейска заповед за плащане ответникът може или да плати претендираната сума, или да оспори претенцията в срок от 30 дни, като подаде възражение пред съда, който е издал европейската заповед за плащане; за подаване на възражение се използва Формуляр Е от Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година. След това делото се прехвърля в обикновен граждански съд и се разглежда в съответствие с националното законодателство.

1.7 Последици от възражението

Даже ако само един ответник подаде възражение в рамките на определения срок, заповедта за плащане или електронната заповед за плащане се отменят изцяло, съдът разпорежда съдебно заседание и процедурата продължава в съответствие с правилата на гражданското производство.

Ако ответник възрази срещу заповед за плащане във връзка с менителница (чек) в определения срок, съдът също разпорежда съдебно заседание за разглеждането на възражението. В зависимост от резултата от процедурата по възраженията, съдът се произнася с решение, като или потвърждава заповедта за плащане във връзка с менителница (чек) (намира възраженията за неоснователни), или я отменя частично или изцяло с решението си (намира възраженията за отчасти или изцяло основателни). Това решение може да бъде обжалвано. За разлика от възражението срещу заповед за плащане или електронна заповед за плащане, възражението срещу заповед за плащане във връзка с менителница (чек) не води до отменяне на заповедта за плащане.

1.8 Последици от липсата на възражение

Заповед за плащане, електронна заповед за плащане и европейска заповед за плащане, срещу която не е внесено възражение, има силата на подлежащо на изпълнение съдебно решение. Ако ответникът не внесе или оттегли възражения срещу заповед за плащане във връзка с менителница (чек), последната също има силата на подлежащо на изпълнение съдебно решение.

1.8.1 Какво трябва да се направи, за да се получи подлежащо на изпълнение решение?

При поискване съдът обвързва заповед за плащане, електронна заповед за плащане или заповед за плащане във връзка с менителница (чек) с клауза, според която заповедта има правна сила и подлежи на изпълнение. Заповед за плащане с такава клауза представлява изпълнително основание.

В производства, свързани с европейска заповед за плащане, ако ответникът не подаде възражение в определения срок, европейската заповед за плащане автоматично подлежи на изпълнение. Изпълнението се осъществява в съответствие с националните правила и процедури на държавата членка, в която трябва да бъде изпълнена европейската заповед за плащане.

1.8.2 Това решение окончателно ли е или ответникът все още може да го обжалва?

Не съществуват редовни правни средства за защита срещу заповед за плащане, електронна заповед за плащане или заповед за плащане във връзка с менителница (чек), срещу която не са подадени възражения или протести и която има силата на подлежащо на изпълнение съдебно решение. В предвидените от закона случаи ответникът може единствено да използва извънредни правни средства за защита, иск за неяснота и, при подлежаща на изпълнение заповед за плащане, също и искане за възобновяване на производството (съгласно разпоредбите на член 228, параграф 2 и член 229, параграф 2 от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс).

След изтичането на 30-дневния срок, определен за подаване на възражение срещу европейска заповед за плащане, без да бъде подадено такова изявление, ответникът може да поиска преглед на европейската заповед за плащане, ако са изпълнени условията, посочени в член 20 от Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година. Компетентен за производството по искане за преглед на европейска заповед за плащане е съдът, който я е издал. Молбата за преглед на европейска заповед за плащане е единственото правно средство за защита, с което ответникът разполага срещу подлежаща на изпълнение европейска заповед за плащане в държавата, в която тази заповед за плащане е била издадена. Решението (определението) във връзка с молбата за преглед на европейска заповед за плащане се изпраща както на ищеца, така и на ответника (съгласно разпоредбите на член 174б, параграфи 2 и 3 от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс).

Връзки по темата

https://www.justice.cz/

Последна актуализация: 15/06/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.