Европейска заповед за плащане

Естония
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на производство за издаване на заповед за плащане

Да. В глава 49 от Гражданския процесуален кодекс (tsiviilkohtumenetluse seadustik, TsMS) се урежда бързото производство за издаване на заповед за плащане.

1.1 Приложно поле на производството

1.1.1 Какви видове вземания се допускат (напр. само парични вземания, само договорни вземания и т.н.)?

Това производство се прилага за вземания, произтичащи от частноправни отношения и за плащане на определени парични суми.

Бързото производство за заповеди за плащания не се отнася до извъндоговорни вземания, освен

 • определени вземания, произтичащи от Закона за застраховка гражданска отговорност на МПС (liikluskindlustuse seadus);
 • вземания, при които длъжникът е признал задълженията или когато е постигнато друго споразумение, установяващо задължение за изпълнение.

Бързото производство за заповеди за плащане не се прилага, ако:

 • вземането не е станало дължимо към момента на подаване на молбата, освен за вземанията за наказателни лихви по забавено плащане като акцесорни вземания, или завеждането на вземането зависи от изпълнението на взаимно задължение и това задължение все още не е изпълнено;
 • предметът на вземането е обезщетение за неимуществена вреда;
 • вземането е заведено срещу изпаднало в несъстоятелност лице;
 • вземането е заведено срещу няколко длъжника и не възниква от едно и също правно основание или задължение.

Бързото производство за издаване на заповед за плащане не се прилага по отношение на акцесорни вземания, ако те надвишават главното вземане.

1.1.2 Съществува ли горна граница по отношение на стойността на иска?

Да. Да. Бързото производство за заповеди за плащания не се отнася до вземания, надвишаващи 8 000 EUR. Тази сума покрива главното и акцесорните вземания.

1.1.3 Използването на производството факултативно ли е или е задължително?

Използването на бързото производство за издаване на заповед за плащане не е задължително. Кредиторът може да реши дали да използва бързото производство, или да инициира обикновено производство.

1.1.4 Производството приложимо ли е, ако ответникът живее в друга държава членка или в трета държава?

Да. В националното законодателство няма ограничение по отношение на прилагането на бързото производство за издаване на заповед за плащане спрямо ответници, които живеят или се намират в друга държава. В рамките на ЕС компетентността на ответника се определя съгласно Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета.

1.2 Компетентен съд

Заявленията за бързо производство за издаване на заповед за плащане се разглеждат от отделението за заповеди за плащане в съдебната палата на Хаапсалу към окръжния съд на Пярну (Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja maksekäsu osakond).

1.3 Изисквания за форма

1.3.1 Задължително ли е използването на стандартен формуляр? (Ако да, откъде може да се получи този формуляр?)

Бързото производство за издаване на заповед за плащане е достъпно единствено по електронен път и поради това заявленията могат да се подават в съда единствено чрез портала Avalik E-toimik или чрез електронния слой за обмен на данни на информационните системи X-tee.

Заявленията могат да се подават чрез E-toimik на уебстраницата:https://www.e-toimik.ee/

Съгласно член 485, параграф 2 от TsMS възражение може да се подаде, като се използва формулярът, приложен към заповедта за плащане, или в някакъв друг формат. Формулярите могат да се намерят в Riigi Teataja (Държавен вестник).

1.3.2 Изисква ли се представителство от адвокат?

Не, не е необходимо да се назначава представител.

1.3.3 Колко подробно трябва да се опишат основанията на иска?

Заявлението за бързо производство за издаване на заповед за плащане следва да съдържа кратко описание на обстоятелствата, представляващи основанието за вземането, и кратко описание на доказателствата, които заявителят ще може да представи в подкрепа на вземането в рамките на исково производство. Вземането трябва да се основава на факти и да бъде подкрепено от документални доказателства. Вземането е очевидно неоснователно, ако, като се вземат предвид обстоятелствата, представени в заявлението като основание за заповедта за плащане, то не може да бъде законно удовлетворено.

1.3.4 Трябва ли да се представят писмени доказателства за спорното вземане? Ако да, какви документи са допустими като доказателство?

Не е необходимо да се представят писмени доказателства, за да се потвърди предявеното вземане. Молбата обаче следва да съдържа кратко описание на доказателствата, които заявителят ще може да представи в подкрепа на вземането в рамките на исково производство.

1.4 Отхвърляне на молбата

Съдът ще отхвърли молба за бързо производство за издаване на заповед за плащане в следните случаи:

 1. когато бързото производство не е разрешено за заповеди за плащане съгласно Гражданския процесуален кодекс;
 2. когато молбата не отговаря на изискванията, залегнали в Гражданския процесуален кодекс;
 3. когато заповедта за плащане не е била връчена на длъжника в рамките на разумен срок и не може да бъде връчена чрез публично обявление и заявителят е помолил изрично за прекратяване на производството, ако е подадено възражение;
 4. заявителят не е информирал съда за резултатите от връчването на участника в производството в рамките на предвидения за това срок;
 5. когато става ясно, че има основания за прекратяване на производството.

1.5 Обжалване

Решението, отхвърлящо заявлението за заповед за плащане, не може да се обжалва. Отхвърлянето на заявлението не ограничава правото на заявителя да предяви вземане в рамките на исково производство или в рамките на бързо производство за заповед за плащане.

1.6 Възражение

Длъжникът може да подаде възражение срещу вземането или част от него пред съда, който е издал заповедта за плащане, в рамките на 15 дни от връчването на заповедта за плащане, или в рамките на 30 дни, ако заповедта за плащане се връчва извън граница.

Възражение може да се подаде, като се използва формулярът, приложен към заповедта за плащане, или в някакъв друг формат. Не е необходимо да се посочват основанията за възражението.

1.7 Последици от възражението

Ако длъжникът подаде възражение срещу заповедта за плащане в определения срок, съдът, изготвил заповедта за плащане, ще продължи да разглежда иска в рамките на исково производство или ще го прехвърли към съд, посочен в заявлението за бързото производство за издаване на заповед за плащане, или съда, посочен в общото заявление на страните. По въпроси, свързани със собственост на апартамент или обикновена собственост, производството по молбата се продължава, освен ако жалбоподателят не изисква действията да бъдат проведени или прекратяване на производството. За целите на исковото производство искът се счита за предявен при подаване на заявлението за бързо производство за издаване на заповед за плащане.

Ако при подаване на възражение заявителят е помолил изрично за прекратяване на производството, то ще бъде прекратено.

Ако във възражение, подадено срещу заповедта за плащане, длъжникът признава частично вземането на жалбоподателя, съдът, разглеждащ въпроса, ще издаде заповед за плащане, като постанови възстановяване на сумата, призната от длъжника, и ще продължи да разглежда останалата част от делото.

1.8 Последици от липсата на възражение

1.8.1 Какво трябва да се направи, за да се получи подлежащо на изпълнение решение?

Ако длъжникът не успее да плати посочената в заповедта за плащане сума и не подаде навреме възражение срещу заповедта за плащане, съдът ще издаде заповед за плащане, като постанови решение за възстановяване на сумата.

1.8.2 Това решение окончателно ли е или ответникът все още може да го обжалва?

Заповедта за плащане включва обяснение за длъжника относно правото на длъжника да заведе жалба срещу определението в рамките на 15 дни или в рамките на 30 дни, ако заповедта за плащане е връчена в чужбина. На длъжника трябва да се обясни, че жалба може да се подаде единствено въз основа на едно от следните обстоятелства:

 1. заповедта за плащане е връчена на длъжника по начин, различен от лично връчване срещу подпис или по електронен път, и не по вина на длъжника, не е връчена своевременно, и следователно длъжникът не имал възможност да подаде възражение навреме;
 2. длъжникът не е могъл да подаде възражение срещу заповедта за плащане поради основателни причини извън контрола на длъжника;
 3. неспазване на изискванията за бързо производство за издаване на заповед за плащане или съществено нарушаване на условията за бързо производство за издаване на заповед за плащане по някакъв друг начин, или поради неоснователност на вземането, за което се отнася бързото производство.

Упълномощеният представител на длъжник или универсален правоприемник на длъжник може да подаде жалба срещу заповед за плащане в рамките на два месеца след запознаването му с нея, ако е станало ясно, че са налице основания за прекратяване на постановеното от съда решение, но съдът не е бил и не би могъл да бъде осведомен за това. Лицето, подаващо жалба срещу определението, следва да го направи въз основа на едно от посочените по-горе обстоятелства.

Последна актуализация: 01/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.