Европейска заповед за плащане

Унгария
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на производство за издаване на заповед за плащане

В Унгария има производство по издаване на заповед за плащане, уредено със Закон L от 2009 г. относно производствата по издаване на заповед за плащане. Производствата по издаване на заповед за плащане са опростени извънсъдебни граждански производства за принудително изпълнение на искове за плащане и са от компетентността на нотариусите. Производството по издаване на заповед за плащане включва автоматизирана обработка на данни, при която нотариусът използва единната онлайн информационна система на Унгарската нотариална камара (МОКК), достъпна на национално равнище за нотариусите и за страните, както и за други лица, участващи в производството. В качеството си на извънсъдебни граждански производства нотариалните производства имат същата сила като съдебните производства.

1.1 Приложно поле на производството

С изключение на някои случаи, иск за просрочено парично вземане може да бъде предявен чрез производство по издаване на заповед за плащане.

Ако спорната сума, изчислена в съответствие с определените в Закон CXXX от 2016 г. относно Гражданския процесуален кодекс приложими правила, не надвишава 3 000 000 HUF, просрочено вземане, което е ограничено изключително до плащането на парична сума, може да бъде претендирано единствено чрез производство по издаване на заповед за плащане или като се направи опит за постигане на досъдебно споразумение. Тази разпоредба се прилага единствено ако

а) всяка страна има известно местопребиваване или, ако няма такова — място на престой, седалище или клон („адрес за връчване“) в Унгария, и

б) искът за плащане не произтича от правоотношение, установено съгласно Закон I от 2012 г. относно Кодекса на труда, заетост в публичния сектор, служебно правоотношение, участие в публична схема за заетост, трудов договор, сключен по Закона за спорта, договор за стажуване, сключен в рамките на професионално обучение, договор за студентски стаж по Закона за националното висше образование или трудово правоотношение, установено със социална кооперация или кооперация за заетост от член на такава кооперация, или правоотношение в областта на обществените услуги или административен договор по смисъла на Закон I от 2017 г. относно Административнопроцесуалния кодекс. Искове за парични вземания, произтичащи от тези правоотношения, могат да бъдат предявени чрез производство по издаване на заповед за плащане само ако случаят не е свързан с встъпване в правоотношение или неговото изменение или прекратяване, или с правна последица от виновно неизпълнение от страна на служителя на задълженията, произтичащи от правоотношението, или правна последица от неправомерно поведение от страна на служителя.

Ако спорната сума, изчислена в съответствие с определените в Гражданския процесуален кодекс приложими правила, надвишава 30 000 000 HUF, иск за парично вземане не може да бъде предявен чрез производство по издаване на заповед за плащане.

Предявяването на иск за парична сума следва да се разбира като невключващо претендиране на обезпечено с ипотека вземане срещу ипотекарни кредитори.

Ако страната няма адрес в Унгария, известен за целите на връчването, не може да бъде издадена заповед за плащане.

1.1.1 Какви видове вземания се допускат (напр. само парични вземания, само договорни вземания и т.н.)?

Виж отговора в точка 1.1.

1.1.2 Съществува ли горна граница по отношение на стойността на иска?

Да. 30 000 000 HUF.

1.1.3 Използването на производството факултативно ли е или е задължително?

Под 3 000 000 HUF то е задължително, както е посочено в точка 1.1; в останалите случаи то е факултативно.

1.1.4 Производството приложимо ли е, ако ответникът живее в друга държава членка или в трета държава?

Ако длъжникът няма адрес в Унгария, известен за целите на връчването, не може да бъде издадена заповед за плащане.

1.2 Компетентен съд

По производствата по издаване на заповед за плащане компетентност в цялата държава имат нотариусите. По отношение на компетентността при тези производства не могат да бъдат направени никакви уговорки.

Искове, които са предявени устно или на хартиен носител, се разглеждат от нотариуса, пред който е предявен искът, докато електронните искове се възлагат на нотариуси автоматично от компютърна програма.

1.3 Изисквания за форма

Молбите за издаване на заповед за плащане трябва да бъдат подадени или в писмен вид под формата на кореспонденция или устно.

1.3.1 Задължително ли е използването на стандартен формуляр? (Ако да, откъде може да се получи този формуляр?)

Използването на стандартен формуляр е задължително както за молби, подадени по електронен път, така и за молби, подадени на хартиен носител. Формулярът може да бъде изтеглен от уебсайта на MOKK или да бъде получен от нотариусите.

1.3.2 Изисква ли се представителство от адвокат?

Не.

1.3.3 Колко подробно трябва да се опишат основанията на иска?

Молбата трябва да съдържа:

  • правоотношението, от което произтича вземането, претендираното право, размера на основното вземане и свързаните такси;
  • датата на възникване на основното правоотношение и падежа на вземането;
  • данните, въз основа на които може да бъде установено вземането;

В молбата може да се съдържа кратко представяне на фактите в основата на претендираното право и да се посочват подкрепящите доказателства.

1.3.4 Трябва ли да се представят писмени доказателства за спорното вземане? Ако да, какви документи са допустими като доказателство?

В производството по издаване на заповед за плащане не се събират доказателства. Въпреки това в молбата може да се съдържа кратко представяне на фактите в основата на претендираното право и да се посочват подкрепящите доказателства. Тази разпоредба не възпрепятства нотариуса да провери дали дадена молба за частично освобождаване от разноски, плащане на вноски или отсрочване на плащането е основателна.

1.4 Отхвърляне на молбата

Нотариусът ще отхвърли молбата, ако може да бъде установено, че

а) компетентността на унгарските нотариуси или в случай на прехвърляне към обикновено гражданско производство — компетентността на унгарските съдилища, се изключва по закон, обвързващ правен акт на Европейския съюз или международна конвенция, или че изключителната компетентност е на чуждестранен съд;

б) изпълнението на предявения от ищеца иск е от изключителната компетентност на съдилищата или на друг орган;

в) в закона се предвижда, че не може да бъде издадена заповед за плащане;

г) в ход е процедура за заповед за плащане между страните за същите права и на същото фактическо основание или вече са възникнали правните последици от предявяването на иска, или по случая вече е издадена ефективна заповед за плащане или е постановено друго окончателно решение;

д) страната няма правоспособност да извършва действия по случая;

е) при подаването на молбата за издаване на заповед за плащане ищецът няма адрес за връчване в Унгария или адресът на ищеца за връчване в Унгария вече не е актуален след подаването на молбата, или връчването не може да бъде извършено на посочения от ищеца адрес за връчване в Унгария;

ж) ищецът иска връчването да се извърши чрез публикуване на заповедта за плащане;

з) връчването на заповедта за плащане на унгарския адрес на ответника неколкократно е било неуспешно, освен в случаите, когато се предполага, че връчването е извършено;

и) молбата на ищеца е подадена преждевременно или по причина, различна от давност, не може да бъде приведена в изпълнение от съд;

й) ищецът не е спазил определения в отделното законодателство срок за изпълнение на иска по гражданското производство;

к) молба, подадена от законен представител, не отговаря на изискванията по отношение на нейното съдържание, определени в приложимото право или в делегирано законодателство, или не съдържа пълномощното на законния представител, или разноските за производството не са били платени;

л) юридическо или друго лице, което по закон е задължено да използва електронната администрация, не е подало молбата си по електронен път, с изключение на молбите за частично освобождаване от разноски, подадени от физическо лице със законен представител;

м) след покана до ищеца от страна на съда да отстрани нередностите молбата (или частта, която се изисква) не е подадена в рамките на определения срок или подадената молба е все още непълна, което възпрепятства нейното разглеждане, или ищецът не е платил авансово административната такса, или

н) ищецът претендира процесуалните разноски в иск, предявен съгласно материалното право.

Освен в случаите, когато се предполага, че връчването е извършено, ако заповедта за плащане не може да бъде връчена на ответника, ищецът трябва да бъде информиран и едновременно с това от него ще се поиска да посочи новия адрес за връчване на ответника в Унгария в срок до тридесет дни. Ако ищецът предостави поисканата информация, връчването трябва да се извърши отново и, ако и при повторния опит е неуспешно, молбата се счита за отхвърлена поради посочените в точка з) основания.

Ако ищецът не предостави поисканата информация или ако предоставената от заявителя информация е недостатъчна, молбата трябва да бъде отхвърлена поради посочените в точка м) основания.

Заповедта за отхвърляне на молбата за издаване на заповед за плащане трябва да бъде връчена на ищеца и изпратена на ответника. Ищецът може да обжалва заповедта, без да е необходимо да изпраща жалбата на ответника за становище.

1.5 Обжалване

Ищецът може да обжалва разпореждането за отхвърляне на молбата за издаване на заповед за плащане. Обикновено жалбите се разглеждат в рамките на безспорно производство от общия съд (törvényszék), които е компетентен за района, в който се намира седалището на нотариуса, в съответствие с правилата за подаване на жалби срещу заповеди. Жалба може да бъде подадена в срок от 15 дни от уведомяването за решението. Ако молбата за издаване на заповед за плащане е отхвърлена, ищецът може да избере да претендира вземането, като подаде друга молба за заповед за плащане, може да предяви пред съда иск или да избере други законни средства. В този случай правните последици от подаването на молба продължават да са в сила, ако новата молба за заповед за плащане или молба за образуване на производство е подадена или е изпратена с препоръчана поща в рамките на тридесет дни от датата, на която разпореждането за отхвърляне стане окончателно, или ако вземането е претендирано чрез други законни средства в рамките на същия срок. Молба за удължаване на срока няма да бъде приета при неспазване на срока. В новата молба за заповед за плащане трябва да се посочва референтният номер на разпореждането за отхвърляне на предишната молба. Към молбата за образуване на производството трябва да бъде приложена въпросното разпореждане.

В други случаи дадено решение в процедура за заповед за плащане може да подлежи на обжалване, ако Законът относно процедурите за заповед за плащане или Гражданският процесуален кодекс позволяват това.

Заповедта за плащане не може да бъде обжалвана, но ответникът може да подаде възражение, както е описано в точка 1.6.

Тъй като окончателна заповед има същата сила като съдебно решение, молбата за нейното преразглеждане може да бъде подадена в съответствие с определените в Гражданския процесуален кодекс правила. Преразглеждането е от компетентността на съда, който би бил компетентен като първоинстанционен съд, ако процедурата е била прехвърлена към обикновено гражданско производство в резултат на подадено възражение. Ако е подадена молба за преразглеждане, съдът получава документите по делото на хартиен носител от нотариуса или ги получава по електронен път от системата MOKK.

Окончателната заповед за плащане не може да бъде преразглеждана.

1.6 Възражение

Ответникът може да подаде възражение срещу заповедта за плащане пред нотариуса в рамките на 15 дни от нейното връчване. Подадените от ответника молби за отлагане на плащането или за разсрочено плащане не се считат за възражение срещу заповедта за плащане. Такива молби могат да се подават само в рамките на определения краен срок за възражение. Ако във възражението ответникът посочи, че претендираното вземане вече е било погасено преди връчването на заповедта за плащане, при връчването на уведомлението за възражението нотариусът приканва ищеца да посочи в рамките на петнадесет дни дали вземането е все още изискуемо. Ако има документ в подкрепа на плащането или платежната операция има уникален идентификатор, ответникът трябва да посочи във възражението номера и датата на подкрепящия документ или данните, идентифициращи операцията (идентификатор на операцията, платец и т.н.), както и датата на операцията. Ако ищецът приеме възражението на ответника или не отговори, нотариусът ще прекрати процедурата. Ако ищецът оспори възражението на ответника, производството по издаване на заповед за плащане се прехвърля към обикновено гражданско производство. Ако въз основа на възражението на ответника ищецът намали вземането, претендирано чрез производството по издаване на заповед за плащане, съдът ще разгледа намаленото вземане в рамките на гражданското производство. Следва да се отбележи, че заповедта за плащане не се счита за оспорена, ако ответникът заяви, че е изплатил претендираното вземане след получаване на заповедта за плащане. В този случай заповедта за плащане става окончателна на датата, следваща след края на определения за подаване на възражения срок. Ако ответникът не е получил заповедта за плащане (тя е върната като „непоискана“) и по тази причина тя трябва да се счита за връчена, ответникът може да подаде възражение в рамките на 15 дни от връчването на документа за изпълнение на решението. Като условие за това към момента на подаване на възражението ответникът трябва да заплати на съдебния изпълнител разноските, направени във връзка с изпълнението, които са платени авансово от ищеца, и трябва да предостави и писмени доказателства за този факт пред нотариуса.

1.7 Последици от възражението

В резултат на подадено в рамките на срока възражение засегнатата от възражението част от производството по издаване на заповед за плащане ще се прехвърли към обикновено гражданско производство.

1.8 Последици от липсата на възражение

Ако заповед за плащане не бъде оспорена с възражение в рамките на определения срок, тя ще има същата сила като окончателно съдебно решение.

1.8.1 Какво трябва да се направи, за да се получи подлежащо на изпълнение решение?

Ако заповед за плащане не бъде оспорена с възражение в рамките на определения срок, тя ще има същата сила като окончателно съдебно решение. Следователно нотариусът изготвя копие от заповедта за плащане с клауза, която ѝ придава правна сила, и го връчва на ищеца.

1.8.2 Това решение окончателно ли е или ответникът все още може да го обжалва?

Решението е окончателно; въпреки това, ако ответникът не е получил заповедта за плащане и по тази причина тя е счетена за връчена в съответствие с разпоредбите на закона, ответникът може да подаде своето възражение в рамките на 15 дни от връчването на документа за изпълнение на решението.

Съществува възможност за подаване на молба за преразглеждане на окончателна заповед за плащане в съответствие с правилата, определени в Гражданския процесуален кодекс, както е описано по-горе в точка 1.5.

Последна актуализация: 15/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.