Европейска заповед за плащане

Ирландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на производство за издаване на заповед за плащане

В Ирландия не съществува специално производство „за издаване на заповед за плащане“, но ищец, на който се дължи определена сума пари или размерът на чиято претенция може лесно да бъде определен, може да получи решение, постановено в отсъствие на една от страните.

1.1 Приложно поле на производството

Ако ответникът не се яви или не представи защита срещу иска на ищеца, в полза на ищеца може да бъде постановено решение в отсъствие на една от страните. Когато първоначалната претенция е за обезщетение или определена сума, окончателното решение може да бъде вписано в централната служба на Висшия съд или в службата на Окръжния съд в зависимост от размера на претенцията (освен в малко на брой случаи, например при предоставяне на парични заеми, като в тези случаи ищецът трябва да подаде молба за постановяване на решение в отсъствие на една от страните или да получи разрешението на съда за вписване на решението в негова полза). С други думи, в много прости случаи на събиране на вземания ищецът/молителят може да получи решение, постановено в отсъствие на една от страните, без да се налага да се обръща към съда, и може да получи решението от съответната съдебна инстанция чрез административна процедура.

Ако искът не е за определена сума пари, ищецът трябва да се обърне към съда за решение, а решението не може да бъде получено по друг начин освен чрез съдебно дело.

1.1.1 Какви видове вземания се допускат (напр. само парични вземания, само договорни вземания и т.н.)?

Решение, постановено в отсъствие на една от страните, може да бъде получено по почти всички видове дела. Тази процедура не се ограничава до договорни или парични вземания, въпреки че системата за тези случаи е още по‑опростена. Основните изключения включват предоставянето на парични заеми.

1.1.2 Съществува ли горна граница по отношение на стойността на иска?

Не.

1.1.3 Използването на производството факултативно ли е или е задължително?

Използването на производството е факултативно, тъй като ищецът трябва да предприеме определени действия преди да получи решение, постановено в отсъствие на една от страните: например да внесе необходимите документи в службата на съответния съд или да издаде и връчи на ответника уведомление за искане до съда за постановяване на решение и клетвена декларация. Когато даден ответник не е отговорил или е отказал да отговори на иск на ищеца и ако ищецът не следва процедурата за постановяване на решение в отсъствие на една от страните, единствената алтернатива на ищеца е да спре да претендира.

1.1.4 Производството приложимо ли е, ако ответникът живее в друга държава членка или в трета държава?

При условие, че съществуват споразумения между Ирландия и други държави членки относно признаването и изпълнението на решения (Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, заменен от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Съвета) или подобни споразумения, сключени с трети държави, производството е приложимо, ако ответникът живее в друга юрисдикция. Когато ответникът пребивава извън юрисдикцията, ищецът трябва да осигури надлежното изпращане на призовка до ответника в съответствие със съответните правила на съда, приложими за връчване на призовки извън юрисдикцията. Ако ответник, който пребивава в друга юрисдикция, не се яви пред съда или не представи защита срещу иска, ищецът може да се обърне към съда с молба за постановяване на решение в отсъствие на една от страните по нормалния начин.

1.2 Компетентен съд

Компетентният съд зависи от характера или размера на съответния иск. Ищецът трябва да се обърне към съда, в който е образувал производството, и този съд е в състояние да установи дали ответникът се е явил пред него или е представил защита и дали е изтекъл срокът за това. Ако претендираната сума е под 75 000 EUR (60 000 EUR при искове за телесни повреди), ищецът може да предяви иска си пред Окръжния съд. Ако претенцията надвишава тази сума, искът трябва да бъде предявен пред Висшия съд. Ако претендираната сума е под 15 000 EUR, искът трябва да бъде предявен пред Районния съд. Ако искът е свързан със сума под 2 000 EUR, той трябва да бъде предявен по процедурата за искове с малък материален интерес.

1.3 Изисквания за форма

Ищецът трябва да гарантира, че следва правилните процедури, предвидени от правилата на съда. Той трябва да уведоми официално ответника за производството. Ако ответникът не се яви или не представи защита, ищецът може да поиска постановяване на решение в отсъствие на една от страните. Ако искът е за обезщетение, единственото, което ищецът трябва да направи, е да е поискал или изискал плащане, и след като направи това ищецът обикновено има право на решение от службата на съответния съд, без да е необходимо съдебно разпореждане или молба до съдия. След това съответният служител от службата на съответния съд проверява дали ответникът е потвърдил иска, дали са изтекли сроковете за това и дали ищецът е предоставил на службата необходимите доказателства, като например клетвена декларация за връчване и клетвена декларация за задължение, и определя сумата, която в действителност е дължима.

Когато се претендира неуточнена сума или размерът на претенцията не може да се установи лесно, ищецът трябва да внесе молба до съда за постановяване на решение в отсъствие на една от страните.

1.3.1 Задължително ли е използването на стандартен формуляр? (Ако да, откъде може да се получи този формуляр?)

Да. Във Висшия съд съответното правило за решение, постановено в отсъствие на една от страните, е член 13 от Правилника на висшите съдилища от 1986 г., с измененията към него, а за неприсъствено решение, постановено поради липса на защита, е член 27. В Окръжния съд молбата за постановяване на решение в отсъствие на една от страните трябва да е подкрепена с определени документи, включително оригиналния документ за вземането и декларация за връчването на претенцията. В допълнение към това, молбата за решение трябва да е изготвена в съответствие с формуляри 9 и 10 от Приложението с формуляри към Правилника на окръжните съдилища от 2001 г. Формулярите могат да бъдат получени в приложение, приложено към правилника.

Подобно на това, по отношение на Районния съд формулярите са на разположение като приложение към Правилника на районните съдилища.

1.3.2 Изисква ли се представителство от адвокат?

Не. Обаче ако претендираната сума е над 75 000 EUR (60 000 EUR при искове за телесни повреди), искът се предявява пред Окръжния съд и ако включва по‑сложни въпроси, получаването на правен съвет и представителство е препоръчително, макар и не задължително.

1.3.3 Колко подробно трябва да се опишат основанията на иска?

Първоначалният иск трябва да посочва имената/наименованията на страните, техните адреси и, ако е приложимо, тяхното занятие. В него трябва да се посочи и размерът на претендираната сума, описание на начина на възникването ѝ/причината за вземането и подробности за всички искания за плащането ѝ.

1.3.4 Трябва ли да се представят писмени доказателства за спорното вземане? Ако да, какви документи са допустими като доказателство?

В първоначалния иск ищецът/молителят излага всички относими подробности по отношение на вземането, като дължимата/претендираната сума, подробностите за начина на възникването ѝ, исканията за плащане и описанието, ако е приложимо и в зависимост от естеството на иска, на всякакви други относими факти, като например подробности за всякакви претърпени увреждания или загуби, полученото лечение или други неблагоприятни последици, произтичащи от причината за иска.

1.4 Отхвърляне на молбата

Съдът отхвърля молба за постановяване на решение в отсъствие на една от страните, ако молителят не е спазил изискванията, предвидени в правилата на съда. Например, ако правилата относно връчването на документите не са спазени правилно, искането за постановяване на решение в отсъствие на една от страните няма да бъде уважено.

1.5 Обжалване

Ако съдът откаже да постанови решение в отсъствие на една от страните, обикновено това е така, защото ищецът не е спазил правилата на съда и затова може да е необходимо ищецът да започне отново, като предяви нов иск срещу ответника в съответствие с приложимите правила на съда.

Ответникът може да подаде молба за отмяна на решение, постановено в отсъствие на една от страните. За да обжалва успешно решение, постановено в отсъствие на една от страните, ответникът трябва да представи удовлетворяваща съда причина, поради която не се е явил пред съда или не е представил защита, и съдът трябва да се увери, че посочените причини обясняват или оправдават това неявяване/непредставяне на защита. Ако ответникът обжалва успешно решението, то ще бъде отменено и ответникът ще има възможност да се защити в производството.

1.6 Възражение

Ако съдът счита, че решението трябва да бъде отменено, ответникът може да встъпи в производството и да представи защита и делото ще продължи по нормалния ред.

1.7 Последици от възражението

Ако ответникът представи защита в срока, позволен от правилата или от съда, според случая, делото ще продължи по нормалния ред. Съдията ще определи по какъв начин трябва да се продължи делото, в случай че са необходими указания в това отношение.

1.8 Последици от липсата на възражение

Невнасянето на защита може да доведе до вписване от страна на ищеца на неприсъствено решение, постановено поради липса на защита.

1.8.1 Какво трябва да се направи, за да се получи подлежащо на изпълнение решение?

Решението, постановено в отсъствие на една от страните, е решение, подлежащо на изпълнение. Вж. отговорите на въпрос 1.3.г) по-горе.

1.8.2 Това решение окончателно ли е или ответникът все още може да го обжалва?

Ответникът може да се обърне към съда с молба за промяна или отменяне на решението. Тази молба трябва да се разгледа от същия съд. Съдът може да отмени решението, ако счита, че това е справедливо, и ако е в получаването на решението е имало някаква нередност, или ако е убеден, че ответникът има реална перспектива да се защити срещу иска. Всички страни могат да обжалват определение за отмяна на решение или за отказ да се отмени решение.

Последна актуализация: 16/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.