Европейска заповед за плащане

Латвия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на производство за издаване на заповед за плащане

В Латвия е възможно изпълнение на безспорни задължения (глава 50, членове 400—406 от Гражданския процесуален кодекс (Civilprocesa likums), както и изпълнение на задължения въз основа на покана за доброволно изпълнение (глава 50.1, членове 406.1—406.10 от същия кодекс).

1.1 Приложно поле на производството

1.1.1 Какви видове вземания се допускат (напр. само парични вземания, само договорни вземания и т.н.)?

Изпълнението на безспорни задължения е допустимо:

 1. по договори за задължения, които са обезпечени с публично вписана ипотека или особен залог;
 2. по нотариално заверени срочни договори или срочни договори с еквивалентно правно действие за парични плащания или за връщането на движимо имущество;
 3. по нотариално заверени или вписани в имотния регистър срочни договори за отдаване под аренда или под наем на имущество, съгласно които наемателят или арендаторът е задължен, поради изтичане на срока или неплащане на наема или арендата, да освободи имуществото под аренда или под наем и е задължен да плаща аренда или наем;
 4. по протестиране на записи на заповед, които не са под формата на нотариален акт.

Посочените безспорни задължения не подлежат на изпълнение, ако:

 1. изпълнението се отнася до имущество, което е собственост на държавата или на местната власт;
 2. задължението е погасено по давност, чието изтичане недвусмислено е видно от самия документ.

Изпълнението на задължения въз основа на покана за доброволно изпълнение е допустимо по отношение на задължения за плащане, които са потвърдени с документ и са станали изискуеми, и по отношение на задължения за плащане на определена цена, предвидена в договор за доставка на стоки, закупуване на стоки или предоставяне на услуги, ако съответните задължения са потвърдени с документ и не е посочен срок за изпълнение.

Изпълнението на задължения въз основа на покана за доброволно изпълнение не е допустимо:

 1. за плащания, свързани с неизпълнени насрещни престации;
 2. ако декларираното местоживеене или местопребиваването на длъжника не са известни;
 3. ако декларираното местоживеене, местопребиваването, местонахождението или седалището на длъжника не се намира в Латвия;
 4. ако поисканата неустойка надвишава размера на главницата на дълга;
 5. ако исканата лихва надвишава размера на главницата на дълга;
 6. за задължения за плащане, когато размерът на дълга надвишава 15 000 EUR;
 7. за съвместни задължения за плащане.

1.1.2 Съществува ли горна граница по отношение на стойността на иска?

Изпълнението на задължения въз основа на покана за доброволно изпълнение не е допустимо за задължения за плащане, когато размерът на дълга надвишава 15 000 EUR.

1.1.3 Използването на производството факултативно ли е или е задължително?

Използването на производството е факултативно.

1.1.4 Производството приложимо ли е, ако ответникът живее в друга държава членка или в трета държава?

Изпълнението на задължения въз основа на покана за доброволно изпълнение не е допустимо, ако декларираното местоживеене, местопребиваването, местонахождението или седалището на длъжника не се намира в Латвия.

1.2 Компетентен съд

Молбите за изпълнение на безспорни задължения се подават в службата по вписванията към районния/градския съд:

 1. по декларираното местоживеене на длъжника или, ако няма такова, по фактическото местопребиваване на длъжника, ако молбата се отнася до парични плащания или за връщането на движимо имущество или до задължения по договори, които са обезпечени с особен залог;
 2. по местонахождението на недвижимото имущество, когато молбата за изпълнение на безспорни задължения се отнася до документи за учредяване на тежест върху недвижимо имущество или до задължение за освобождаване или връщане на недвижимо имущество, отдадено под аренда или под наем. Ако дадено задължение е обезпечено с няколко недвижими имущества и молбите биха попаднали в сферата на компетентност на службите по вписванията към няколко районни или градски съдилища, молбата трябва да бъде разгледана от службата по вписванията към районния или градския съд по местонахождението на един от недвижимите имоти по избор на ищеца;
 3. по мястото на регистрация на ипотеката върху кораб, с която е обезпечено задължението, ако молбата се отнася до задължение, обезпечено с ипотека върху плавателния съд.

Молба за изпълнение на задължения въз основа на покана за доброволно изпълнение трябва да се подаде в службата по вписванията към районния или градския съд по декларираното местоживеене на длъжника или, ако няма такова, по фактическото местопребиваване или по седалището на длъжника.

1.3 Изисквания за форма

1.3.1 Задължително ли е използването на стандартен формуляр? (Ако да, откъде може да се получи този формуляр?)

Молби за изпълнение на задължения въз основа на покана за доброволно изпълнение могат да се подават само по електронен път, като се използва онлайн формулярът, наличен в онлайн системата на съдилищата (портал за електронни дела (e-lietas portāls).

Длъжникът може да отговори, като използва наличния в онлайн системата формуляр или да изготви отговора си в съответствие с приложение 3 към Постановление № 792 на Министерския съвет от 21 юли 2009 г. относно формулярите, които трябва да се използват при изпълнение на задължения въз основа на покана за доброволно изпълнение. Формулярът е наличен тук.

Не е изготвен формуляр за молби за изпълнение на безспорни задължения, които трябва да бъдат подадени съгласно член 404 от Гражданския процесуален кодекс.

1.3.2 Изисква ли се представителство от адвокат?

Не, не е задължително. Общите правила за представителството са определени в глава 12 от Гражданския процесуален кодекс, озаглавена „Представители“.

1.3.3 Колко подробно трябва да се опишат основанията на иска?

Не е необходимо молбите да бъдат подробно обосновани.

В молбата за изпълнение на безспорни задължения трябва да бъдат посочени задължението, за което кредиторът иска изпълнение на безспорни задължения, както и правният акт, от който то произтича, като се посочат главницата на дълга, неустойките и лихвите по договора, а в случай на запис на заповед — разходите, свързани с протестирането, и предвиденото от закона обезщетение. Към молбите за изпълнение на безспорни задължения се прилагат документът, чието изпълнение се иска, заедно с препис от него, а в случай на записи на заповед — нотариално завереният документ, с който се извършва протест, както и доказателство за връченото на длъжника уведомление, освен ако по закон същото не се изисква.

Молбите за изпълнение на задължения въз основа на покана за доброволно изпълнение се подават чрез попълване на онлайн формуляр, достъпен в онлайн системата на съдилищата (портал за електронни дела), в който се предоставят данните на ищеца и длъжника, задължението за плащане, информация, посочваща документите, доказващи задължението, и сроковете за изпълнение на задължението, исканата сума и начина на изчисляването ѝ, както и декларация от ищеца, че вземането не зависи от изпълнението на някоя насрещна страна към момента или в миналото.

1.3.4 Трябва ли да се представят писмени доказателства за спорното вземане? Ако да, какви документи са допустими като доказателство?

Към молбата за изпълнение на безспорни задължения трябва да се приложи документът, чието изпълнение се иска, заедно със заверен препис от него или в случай на запис на заповед — уведомлението за протестирането, както и доказателство, че до длъжника е била отправена покана, освен ако по закон същата не се изисква (доказателството, че е била отправена покана, може да представлява декларация, съставена от сертифициран съдебен изпълнител или неговия помощник, в която се декларира, че получателят е отказал да приеме поканата).

За изпълнение на задължения въз основа на покана за доброволно изпълнение не е необходимо да се представят писмени доказателства за иска, но в молбата трябва да бъдат посочени документите, доказващи задължението, и срокът за изпълнение на задължението. Ако длъжникът оспори основателността на задължението за плащане в срок от 14 дни от получаване на изпратеното от съда известие, съдебното производство за изпълнение на задължения въз основа на покана за доброволно изпълнение се прекратява. Решението за прекратяване на производството за изпълнение на задължения въз основа на покана за доброволно изпълнение при възражение от страна на длъжника не възпрепятства предявяването на иск по общия ред.

1.4 Отхвърляне на молбата

В случай на изпълнение на безспорни задължения съдията взема еднолично решение въз основа на молбата и на приложените към нея документи в срок от седем дни от датата на подаване на молбата, без да отправя предизвестие до ищеца и длъжника. Съдията отхвърля молбата, ако тя е неоснователна, ако посочената в молбата неустойка е непропорционална на главницата на дълга или ако документът, който следва да бъде изпълнен, съдържа неравноправни условия на договора, които нарушават правата на потребителя.

В случай на изпълнение на задължения въз основа на покана за доброволно изпълнение, ако съдът допусне молбата, но в срок от 14 дни от получаване на изпратеното от съда известие длъжникът подаде възражение, оспорващо основателността на задължението, съдията прекратява производството за изпълнение на задължения въз основа на покана за доброволно изпълнение.

1.5 Обжалване

Решението на съдията по молба за изпълнение на безспорни задължения или изпълнение на задължения въз основа на покана за доброволно изпълнение не подлежи на обжалване.

Ако обаче длъжникът счита, че по същество искът на заявителя е неоснователен, той може да подаде иск срещу кредитора за оспорване на вземането в срок до три месеца, считано от датата на изпращане на решението. Ако длъжникът предяви такъв иск, той може да поиска спиране на изпълнението на задълженията. Ако кредиторът вече е бил удовлетворен чрез процеса на изпълнение, длъжникът може да поиска обезпечение на своя иск.

1.6 Възражение

В случай на молба за изпълнение на безспорни задължения съдията взема еднолично решение, като мнението на длъжника не се взема предвид.

В случай на молба за изпълнение на задължения въз основа на покана за доброволно изпълнение, съдията отправя известие до длъжника, като предлага длъжникът да плати посочената в молбата сума или да представи пред съда възражение в срок от 14 дни от изпращането на известието.

1.7 Последици от възражението

Изпълнение на задължения въз основа на покана за доброволно изпълнение — ако длъжникът оспори основателността на задължението за плащане в срок от 14 дни от изпращането на поканата, съдебното производство за изпълнение на задължения въз основа на покана за доброволно изпълнение се прекратява. Ако длъжникът приеме част от молбата, ищецът бива уведомен за отговора на длъжника и се определя срок, в който ищецът следва да информира съда дали е изпълнена частта от задължението, чието изпълнение е било прието. Ако длъжникът приеме част от молбата, съдията постановява решение за принудително изпълнение на приетата част, но съдебното производство за останалата част се прекратява.

1.8 Последици от липсата на възражение

В случай на молба за изпълнение на задължения въз основа на покана за доброволно изпълнение, ако длъжникът не подаде възражение в определения в известието срок, в срок от седем дни, считано от датата на изтичане на предвидения срок за подаване на възражение, съдията взема решение за постановяване на изпълнението на задължението за плащане, посочено в молбата, и за събирането на съдебните разноски.

1.8.1 Какво трябва да се направи, за да се получи подлежащо на изпълнение решение?

Изпълнение на задължения по съдебно известие: решението на съдията по изпълнението на задължението за плащане, за което се отнася молбата, влиза в сила незабавно. То представлява документ, подлежащ на изпълнение, който може да бъде изпълнен в съответствие с правилата за изпълнение на съдебни решения.

Неоспорвано изпълнение на задължения: след като провери допустимостта и основателността на молбата и установи, че тя трябва да бъде приета, съдията взема решение, с което се определя кое задължение трябва да бъде изпълнено и в какъв обхват. Решението на съдията влиза в сила незабавно; то е документ, подлежащ на изпълнение, който може да бъде изпълнен в съответствие с правилата за изпълнение на съдебни решения. Решението на съдията се подава за изпълнение заедно със заверен препис от подлежащия на изпълнение документ.

1.8.2 Това решение окончателно ли е или ответникът все още може да го обжалва?

Решението на съдията по молба за изпълнение на безспорни задължения или за изпълнение на задължения въз основа на покана за доброволно изпълнение не подлежи на обжалване; ако обаче длъжникът счита, че по същество искът на заявителя е неоснователен, той може да заведе дело срещу кредитора за оспорване на иска (в случай на неоспорвано изпълнение на задължения — в срок до шест месеца, считано от датата на изпращане на заверения препис на решението на съдията — а в случай на изпълнение на задължения по съдебно известие — в срок до три месеца, считано от датата на изпращане на заверения препис на решението). Ако длъжникът предяви такъв иск, той може да поиска спиране на изпълнението на задълженията. Ако кредиторът вече е бил удовлетворен, длъжникът може да поиска обезпечение на своя иск.

Последна актуализация: 05/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.