В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Европейска заповед за плащане

Северна Ирландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на производство за издаване на заповед за плащане

В Северна Ирландия няма специална „процедура за заповед за плащане“. Съществува обаче процедура, посредством която молител (или ищец) може да претендира „неприсъствено решение“, когато ответникът (или ответна страна) не заяви намерението си да се защити в производството („процедура за постановяване на неприсъствено решение“).

При трансграничен иск в рамките на ЕС също така е възможно да се използва и европейската процедура за заповед за плащане или европейските процедури за искове с малък материален интерес.

1.1 Приложно поле на производството

„Производството за постановяване на неприсъствено решение“ е част от обичайните съдебни производства по граждански дела в Северна Ирландия.

Когато молител („ищец“) подаде иск във Висшия съд (High Court), ответникът (ответната страна) е задължен да потвърди това в срок от 14 дни след връчването на иска, освен когато ответната страна пребивава извън Северна Ирландия, в който случай срокът зависи от това къде живее ответникът, което обаче се посочва върху лицевата страна на призовката за образуване на съдебно производство.

Срокът за граждански искове и дела във връзка с искове с малък материален интерес в окръжния съд (County Court) е 21 дни. Ако ответникът (ответната страна) не потвърди, че е получил документи, свързани с иска, и желае да го оспори, молителят („ищецът“) може да подаде молба за постановяване на неприсъствено решение, като представи подходящи документи в определената съдебна служба.

1.1.1 Какви видове вземания се допускат (напр. само парични вземания, само договорни вземания и т.н.)?

В Северна Ирландия неприсъствено решение може да бъде постановено в следните видове производства, макар че при определени обстоятелства се изисква разрешението на съда:

 • задължение;
 • обезщетение за причинени вреди;
 • налагане на запор върху вещи;
 • възстановяване на земя.

В други случаи трябва да бъде подадена молба до съда за постановяване на решение.

1.1.2 Съществува ли горна граница по отношение на стойността на иска?

Във Висшия съд не съществува горна граница по отношение на стойността на иска.

Окръжният съд разполага с обща гражданскоправна компетентност да разглежда и да се произнася по всеки иск, при който претендираната сума или стойността на конкретно имущество не надвишава 30 000 GBP.

Процесът във връзка с искове с малък материален интерес е част от дейността на окръжния съд и в обхвата му попадат искове, чиято цена не надвишава 3000 GBP.

1.1.3 Използването на производството факултативно ли е или е задължително?

Процедурата за постановяване на неприсъствено решение е част от обичайното гражданско производство. Това не е отделна процедура. Използването на процедурата е факултативно, което означава, че неприсъственото решение не се постановява автоматично при липсата на отговор по иска от страна на ответника (ответната страна) в съответния срок.

За да получи неприсъствено решение, молителят („ищецът“) трябва да подаде или искане или молба. Алтернативна възможност е молителят („ищецът“) да реши да не предявява вземането.

1.1.4 Производството приложимо ли е, ако ответникът живее в друга държава членка или в трета държава?

При условие че споразумения, които се сключват между държави относно признаването и изпълнението на съдебни решение, са сключени между Обединеното кралство и други държави членки, или съществуват подобни споразумения, сключени с други държави, процедурата е приложима, ако ответникът (ответната страна) живее в друга държава членка или в друга страна.

Молителят („ищецът“) трябва да осигури надлежното връчване на исковия формуляр на ответника (ответната страна) в съответствие с правилата, които се прилагат по отношение на връчване на документи извън Северна Ирландия.

Когато ответникът (ответната страна) не отговори на иска, молителят (ищецът) трябва да подаде молба до съда, за да получи неприсъствено решение по обичайния начин.

1.2 Компетентен съд

В Северна Ирландия неприсъствено решение може да бъде получено от съда, в който е образувано производството.

1.3 Изисквания за форма

Освен посочените по-горе изисквания — т.е. при подаването на иска молителят (ищецът) да е следвал правилните процедури и ответникът да не е отговорил в указания срок — формалните изисквания за постановяване на неприсъствено решение са следните:

Във Висшия съд молител (ищец), който има право да поиска постановяване на неприсъствено решение или решение поради липса на оспорване, може да поиска такова, като подаде следните документи в подходящата служба на Висшия съд:

Неприсъствено решение

 • оригиналния документ („призовката за образуване на съдебно производство“), с който е инициирано производството;
 • клетвена декларация за връчване (Affidavit of Service), с която се потвърждава, че първоначалният иск е връчен
 • клетвена декларация за задължение (Affidavit of Debt), ако искът е за неустойка;
 • ако искът е за владение на земя — удостоверение, в което се посочва, че става въпрос за нежилищен имот;

Липса на оспорване

 • оригиналния документ (призовката за образуване на съдебно производство), с който е инициирано производството
 • копие от меморандума за явяване (memorandum of appearance) пред съда, връчен на ответната страна
 • клетвена декларация за задължение, ако искът е за обезщетение, или копие от исковата молба (Statement of Claim) на ищеца
 • удостоверение, в което се посочва, че не е връчена защита
 • ако искът е за владение на земя — удостоверение, в което се посочва, че става въпрос за нежилищен имот.

В Окръжния съд молител (ищец), който има право да поиска постановяване на неприсъствено решение във връзка с липсата на данни за намерението на ответника да оспори иска, може да получи съдебно решение, като подаде в съдебната служба подобен на посочения по-горе набор от документи.

При искове с малък материален интерес има специален формуляр, който се нарича „молба за издаване на неприсъствено постановление“ (Application for a default decree), който молителят трябва да попълни и да подаде в съответната съдебна служба.

1.3.1 Задължително ли е използването на стандартен формуляр? (Ако да, откъде може да се получи този формуляр?)

Необходимите формуляри, които следва да бъдат използвани за образуване на производство, както и необходимите на други етапи от процеса могат да бъдат намерени в следните съдебни правилници:

 • Правилника от 1980 г. на Върховния съд на Северна Ирландия [Законови разпоредби от 1980 г., № 346] (The Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 [S.R. 1980 No. 346])
 • Правилника от 1981 г. на окръжния съд на Северна Ирландия [Законови разпоредби от 1981 г., № 225] (County Court Rules (Northern Ireland) 1981 [S.R.1981 No.225]).

Те са достъпни на уебсайта на Съдебната служба на Северна Ирландия (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).

1.3.2 Изисква ли се представителство от адвокат?

Не, макар че като общо правило е за препоръчване да се потърси съветът на солиситър (solicitor). Служителите на съда не са квалифицирани да дават правен съвет на молителите или ответните страни.

1.3.3 Колко подробно трябва да се опишат основанията на иска?

Тъй като молбата за постановяване на неприсъствено решение е част от съдебните производства по граждански дела в Северна Ирландия, молителят (ищецът) ще трябва да образува производството по обичайния начин и в първоначалните документи ще бъде включена подробна информация за иска. В молбата за постановяване на неприсъствено решение трябва да се посочи защо се иска такова.

1.3.4 Трябва ли да се представят писмени доказателства за спорното вземане? Ако да, какви документи са допустими като доказателство?

Писмените доказателства във връзка с въпросния иск ще бъдат включени като част от документите, предоставени на съда при подаването на молбата за постановяване на неприсъствено решение.

1.4 Отхвърляне на молбата

Когато молител (ищец) предяви срещу ответник (ответна страна) иск за вземане, чийто размер трябва да бъде определен от съда, и ответникът (ответната страна) не заяви намерението си да оспори иска, молителят (ищецът) може да поиска постановяването на съдебно решение, в което се заявява, че размерът ще бъде определен от съда. В тези случаи размерът на вземането се определя от съдията. Съдията може да се произнесе относно дължимата сума или може да реши, че по иска няма дължима сума.

Има други дела, за които се изисква да бъде подадена молба до съдия, който да реши дали може да бъде постановено неприсъствено решение. Това включва дела, при които искът се връчва на ответник (ответна страна) в друга юрисдикция, ответникът (ответната страна) е държава, Короната, лице или орган с имунитет срещу гражданско производство.

Молба е необходима и когато искът е срещу дете или родител, или е иск за небрежност („непозволено увреждане“), подаден от единия съпруг срещу другия.

1.5 Обжалване

Ответник (ответна страна) може да подаде молба за изменение на неприсъствено решение (напр. да бъде изменено за по-ниска сума, в случай че част от дълга е погасена преди постановяването на съдебното решение) или за отмяна (т.е. анулиране).

Когато молителят (ищецът) има основание да счита, че ответникът (ответната страна) не е получил подробното изложение на исканията преди постановяването на решението, той е длъжен да подаде молба до съда, за да поиска от него да отмени неприсъственото решение.

1.6 Възражение

Ако ответникът (ответната страна) желае да се разпореди отмяна или изменение на неприсъствено решение след неговото постановяване, той незабавно трябва да поиска от съда да отмени или да измени решението.

Съдът може да промени или да отмени неприсъствено решение, ако прецени, че има основателна причина за това, или ако е налице реална възможност за успешно оспорване на иска от страна на ответника (ответната страна).

1.7 Последици от възражението

Ако ответникът (ответната страна) представи защита срещу иска в указания срок, делото протича както в случай на обичайно оспорен иск.

Ако неприсъствено решение бъде отменено след успешно оспорване, може да се наложи делото да започне отново или на ответника (ответната страна) да бъде предоставена възможност да представи защита срещу иска. Какво ще се случи, зависи от съдията в зависимост от обстоятелствата по делото.

1.8 Последици от липсата на възражение

Процедурата за постановяване на неприсъствено решение става възможна само в резултат на невъзможност на ответника (ответната страна) да оспори или да признае иска в указания срок. Само тогава молителят (ищецът) може да подаде искане или молба за постановяване на неприсъствено решение.

1.8.1 Какво трябва да се направи, за да се получи подлежащо на изпълнение решение?

Неприсъственото решение представлява решение, което молителят (ищецът) може да изпълнява срещу ответника (ответната страна). Процедурите, които трябва да бъдат следвани за постановяване на съдебно решение, са посочени в точка 1.3 по-горе.

1.8.2 Това решение окончателно ли е или ответникът все още може да го обжалва?

Както беше описано по-горе, ответникът (ответната страна) може да поиска от съда да измени или отмени неприсъственото решение (т.е. да промени условията на съдебното решение или да го отмени изцяло).

Съдът може да измени или да отмени неприсъственото решение, ако прецени, че е имало някаква процесуална неточност или че е налице реална възможност за успешно оспорване на иска от страна на ответника (ответната страна), или че има основателна причина за това.

Връзки по темата

Допълнителна информация относно процедурите може да бъде получена от уебсайта на Съдебната служба на Северна Ирландия.

Помощ за лица с увреждания, които са страна по спор

В някои съдебни служби има специално назначени служители за обслужване на граждани, които биха могли да Ви помогнат. Ако те не са в състояние да окажат помощ, лицето с увреждания, което е страна по спор, може да се свърже с екипа за комуникация на Съдебната служба на Северна Ирландия на телефон +44 300 200 7812.

Последна актуализация: 13/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.