Европейска заповед за плащане

Полша
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на производство за издаване на заповед за плащане

1.1 Приложно поле на производството

1.1.1 Какви видове вземания се допускат (напр. само парични вземания, само договорни вземания и т.н.)?

Съдът издава заповед за плащане, ако ищецът предявява парично или друг вид акцесорно вземане.

1.1.2 Съществува ли горна граница по отношение на стойността на иска?

Заповед за плащане може да бъде издадена независимо от размера на вземането.

1.1.3 Използването на производството факултативно ли е или е задължително?

Процедурата е факултативна. Съдът издава заповед за плащане по писмено искане от страна на ищеца, повдигнато в исковата молба.

1.1.4 Производството приложимо ли е, ако ответникът живее в друга държава членка или в трета държава?

Процедура за заповед за плащане не може да бъде започната, ако заповедта не може да бъде връчена на ответника в Полша.

1.2 Компетентен съд

Процедурата за заповед за плащане е от компетентността на районните (rejonowy) и окръжните (okręgowy) съдилища.

1.3 Изисквания за форма

1.3.1 Задължително ли е използването на стандартен формуляр? (Ако да, откъде може да се получи този формуляр?)

Няма стандартен формуляр.

1.3.2 Изисква ли се представителство от адвокат?

В процедурата за заповед за плащане не е задължително представителството от адвокат (przymus adwokacki).

1.3.3 Колко подробно трябва да се опишат основанията на иска?

В исковата молба следва да се посочва точно вземането и да са изложени фактическите обстоятелства, които го обосновават.

1.3.4 Трябва ли да се представят писмени доказателства за спорното вземане? Ако да, какви документи са допустими като доказателство?

Обстоятелствата, обосноваващи вземането, трябва да бъдат доказани чрез прилагане към исковата молба на следните документи:

а) официален документ;

б) сметка, приета от длъжника;

в) искане за плащане, адресирано до длъжника, и писмено изявление от длъжника, с което признава задължението;

г) искане за плащане, прието от длъжника, върнато от банката и неизплатено поради липсата на средства в банковата сметка.

Съдът също така издава заповед за плащане срещу длъжника въз основа на правилно попълнен запис на заповед, чек, гаранция или разписка за задължение, чиято достоверност и съдържание са извън всякакво съмнение.

1.4 Отхвърляне на молбата

Съдът ще отхвърли исковата молба:

  1. ако съдебната процедура е недопустима;
  2. ако има висящо дело, което се отнася до същото вземане между същите страни или ако по него вече има окончателно решение;
  3. ако едната от страните няма правоспособност и дееспособност да бъде страна в правно производство или ако ищецът няма правоспособност и дееспособност да извършва процесуални действия и не е представляван от процесуален представител, или ако съставът на управляващия орган на организационното звено на ищеца е недостатъчен в степен, която възпрепятства действието му.

1.5 Обжалване

Вж. параграф 1.6.

1.6 Възражение

Писмено възражение се подава до съда, издал заповедта за плащане. Във възражението ответникът следва да посочи дали възразява срещу заповедта в нейната цялост, или срещу част от нея, и да представи правни основания, които трябва да бъдат подадени преди даване на ход на делото по съществото на спора, в противен случай ще загуби правото да подава възражение, както и да представя фактически обстоятелства и доказателства. Съдът няма да зачете ненавременно представени твърдения и доказателства, освен ако страната не докаже, че не носи вина за това, че не са подадени като част от възражението, или че допускането на закъснели твърдения и доказателства няма да забави разглеждането на делото, или че са приложими други изключителни обстоятелствата.

1.7 Последици от възражението

Ако възражението е подадено правилно, съдията насрочва датата на съдебното заседание и разпорежда връчването на възражението на ответника.

1.8 Последици от липсата на възражение

След като е издадена, заповедта за плащане представлява заповед за запор (tytuł zabezpieczenia) и може да бъде изпълнена, без да се обявява за подлежаща на изпълнение.

1.8.1 Какво трябва да се направи, за да се получи подлежащо на изпълнение решение?

След като изтече срокът за подаване на възражение, заповедта за плащане става подлежаща на изпълнение без допълнителни формалности.

1.8.2 Това решение окончателно ли е или ответникът все още може да го обжалва?

Заповед за плащане, издадена в рамките на процедура за заповед на плащане, не подлежи на обжалване.

Последна актуализация: 20/05/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.