Европейска заповед за плащане

Португалия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на производство за издаване на заповед за плащане

1.1 Приложно поле на производството

1.1.1 Какви видове вземания се допускат (напр. само парични вземания, само договорни вземания и т.н.)?

Процедурата за издаване на заповед за плащане се прилага за:

  • финансови задължения, произтичащи от договори, които не надвишават 15 000 EUR съгласно член 1 от Декрет-закон 269 от 1 септември 1998 г.;
  • Независимо от стойността, забавата за плащане по търговски сделки („сделка между дружества или между дружества и публични органи с цел доставка на стоки или предоставяне на услуги срещу възнаграждение“) съгласно член 10, параграф 1 от Декрет-закон № 62/2013 от 10 май 2013 г.

1.1.2 Съществува ли горна граница по отношение на стойността на иска?

За вземания, произтичащи от договори, има горна граница от 15 000 EUR.

За вземания, произтичащи от търговски сделки, няма горна граница.

1.1.3 Използването на производството факултативно ли е или е задължително?

Не е задължително.

1.1.4 Производството приложимо ли е, ако ответникът живее в друга държава членка или в трета държава?

Да, правните разпоредби относно процедурата за издаване на заповед за плащане се прилагат за случаи, в които ответникът живее извън Португалия.

1.2 Компетентен съд

В Португалия искът за издаване на заповед за плащане може да бъде подаден до:

1.3 Изисквания за форма

1) в електронен формат, чрез попълване и изпращане на наличния формуляр в информационната система CITIUS или чрез изпращане на електронния файл чрез CITIUS.

2) на хартиен носител, изпратен до деловодството.

1.3.1 Задължително ли е използването на стандартен формуляр? (Ако да, откъде може да се получи този формуляр?)

Да, в Министерска изпълнителна заповед № 21/2020 от 28 януари 2020 г. е предвиден задължителен формуляр. Формулярът може да бъде изтеглен чрез кликване върху тази връзка.

Съдебните деловодства, компетентни да получат молбата за издаване на заповед плащане на хартиен носител, могат да предоставят стандартния формуляр на разположение на гражданите при поискване.

Електронният формуляр е на разположение на адвокатите и юристите по електронна поща чрез портала на CITIUS.

1.3.2 Изисква ли се представителство от адвокат?

Представителството от адвокат не е задължително.

1.3.3 Колко подробно трябва да се опишат основанията на иска?

В молбата за издаване на заповед за плащане трябва да посочите фактите, на които се основава вашият иск, в съответствие с член 10, параграф 2, буква г) от Процедурния правилник, приложен към Декрет-закон № 269/98 от 1 септември 1998 г.

1.3.4 Трябва ли да се представят писмени доказателства за спорното вземане? Ако да, какви документи са допустими като доказателство?

Не е необходимо да се представят писмени доказателства за разглежданото вземане.

1.4 Отхвърляне на молбата

Молбата за издаване на заповед за плащане може да бъде отхвърлена, въз основа на предвиденото в член 11, параграф 1 от Процедурния правилник, приложен към Декрет-закон № 269/98 от 1 септември 1998 г.

1.5 Обжалване

Жалба срещу решението за отхвърляне на молба за издаване на заповед за плащане може да бъде подадена до съдията или, ако съдът разполага с повече от един съдия, до дежурния съдия, в съответствие с член 11, параграф 2 от Процедурния правилник, приложен към Декрет-закон № 269/98 от 1 септември 1998 г.

1.6 Възражение

Срокът за подаване на възражение срещу заповедта за плащане е 15 дни, въз основа на предвиденото в член 12, параграф 1 от Процедурния правилник, приложен към Декрет-закон № 269/98 от 1 септември 1998 г.

1.7 Последици от възражението

Ако ответникът оспори заповедта делото се връща по обичайния ред и се разглежда като специален или обикновен установителен иск съответно съгласно член 3 от Процедурния правилник, приложен към Декрет-закон № 269/98 от 1 септември 1998 г. и член 10, параграфи 2 и 4 от Декрет-закон № 62/2013 от 10 май 2013 г.

1.8 Последици от липсата на възражение

Ако, след като е бил надлежно уведомен, ответникът не подаде възражение, съдебното деловодство прилага към молбата за издаване на заповед за плащане следните думи: „Този документ има изпълнително действие“ (Este documento tem força executiva), както е предвидено в член 14, параграф 1 от Процедурния правилник, приложен към Декрет-закон № 269/98 от 1 септември 1998 г.

1.8.1 Какво трябва да се направи, за да се получи подлежащо на изпълнение решение?

След като бъде приложена клаузата за изпълнение, длъжностното лице по вписванията предоставя заповедта на ищеца, за предпочитане по електронен път (член 14, параграф 5 от Процедурния правилник, приложен към Декрет-закон № 269/98 от 1 септември 1998 г.).

1.8.2 Това решение окончателно ли е или ответникът все още може да го обжалва?

Жалба срещу отказ за изпълнение може да бъде подадена пред съда, в съответствие с член 14, параграф 4 от Процедурния правилник, приложен към Декрет-закон № 269/98 от 1 септември 1998 г.

Приложимо законодателство


Бележка:

Звената за контакт към Европейската съдебна мрежа по гражданско-правни въпроси, съдилищата и други образувания и органи не са обвързани от информацията, съдържаща се в настоящия информационен документ, която може да бъде предмет на промени в тълкуването, породени от съдебната практика. Въпреки че информационните документи се актуализират редовно, все още е необходимо да се прочете действащото законодателство.

Последна актуализация: 08/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.