В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Европейска заповед за плащане

Шотландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на производство за издаване на заповед за плащане

Разглеждането на всички искове се извършва посредством процес, в рамките на който е налице възможност за оспорване или подаване на отговор. Ако исковете не бъдат оспорени или срещу тях не бъде възразено, няма да е необходимо явяване в съда и могат да бъдат разгледани в отсъствието на страна — в сила е опростена процедура за безспорни вземания.

1.1 Приложно поле на производството

Такава процедура е приложима в Шерифския съд (Sheriff Court) в рамките на опростена процедура, съкратено производство и обикновена процедура, както и във Върховния граждански съд (Court of Session) посредством обикновена процедура с подаването на призовка.

1.1.1 Какви видове вземания се допускат (напр. само парични вземания, само договорни вземания и т.н.)?

При опростената процедура (Simple Procedure) се разглеждат искове за парични вземания в размер до 5000 GBP.

В съкратеното производство (Summary Cause) се разглеждат някои видове искове за парични вземания в размер до 5000 GBP, напр. телесни повреди. Опростената процедура замества съкратеното производство, но само там, където то е свързано с искове за плащане, предаване или възстановяване на владение върху движимо имущество или искове, с които на дадено лице се разпорежда извършването на конкретно действие.

В обикновеното производство (Ordinary Cause) се разглеждат искове, чиято цена надвишава 5000 GBP.

Във Върховния граждански съд се разглеждат искове, чиято цена надвишава 100 000 GBP.

1.1.2 Съществува ли горна граница по отношение на стойността на иска?

Границата при опростената процедура е 5000 GBP.

Границата при съкратеното производство е 5000 GBP.

При обикновеното производство в Шерифския съд и Върховния граждански съд няма граница.

1.1.3 Използването на производството факултативно ли е или е задължително?

Опростената процедура, съкратеното производство и обикновеното производство пред Шерифския съд следват отделни процедури, които са задължителни. Освен това във Върховния граждански съд има отделна процедура във връзка с обикновена призовка и в този съд могат да бъдат предявени само искове, чиято цена надвишава 100 000 GBP.

1.1.4 Производството приложимо ли е, ако ответникът живее в друга държава членка или в трета държава?

Да.

Опростена процедура — ако местоживеенето на ответника е в друга договаряща се държава, шерифът не взема решение, докато не бъде доказано, че ответникът е бил в състояние да получи исковия формуляр в срок, който е бил достатъчен, за да отговори, или че във връзка с това са предприети всички необходими действия.

Съкратено производство — ако местоживеенето на ответника е в друга договаряща се държава, шерифът не издава постановление, докато не бъде доказано, че ответникът е бил в състояние да получи призовката в срок, който е бил достатъчен, за да организира защитата си, или че във връзка с това са предприети всички необходими действия.

Обикновено производство — в регламент „Брюксел I“ се предвиждат правила за подсъдността, които трябва да бъдат следвани в съдилищата в Обединеното кралство в производства, при които местоживеенето на ответника е в друга държава от Европейския съюз.

1.2 Компетентен съд

Молбите за съкратено производство и опростена процедура следва да се подават в Шерифския съд. Освен ако не могат да бъдат установени други основания за компетентност, молбите следва да се подават до съда, в чийто район пребивава ответникът (или ответната страна).

Обикновени искове по правило може да се предявяват или пред Шерифския съд, или пред Върховния граждански съд. Върховният граждански съд е компетентен за цяла Шотландия. Още веднъж, доколкото се отнася до Шерифския съд, освен ако не могат да бъдат установени други основания за компетентност, молбите следва да се подават до съда, в чийто район пребивава ответникът.

Всички процедури се уреждат от отделни правила на съда, които са достъпни на уебсайта на Съдебната служба на Шотландия (Scottish Courts and Tribunals Service).

1.3 Изисквания за форма

Опростена процедура — тя започва с исков формуляр (формуляр 3A), заедно с изявление, с което на ответника се предоставя надлежно уведомление за иска, подробна информация относно основанието на иска и за стоките и др., ако искът е възникнал в резултат на доставката на стоки.

Съкратено производство — то се образува чрез призовка за образуване на съдебно производство (формуляр 1), заедно с изявление, с което на ответника се предоставя надлежно уведомление за иска, подробна информация относно основанието на иска и за стоките и др., ако искът е възникнал в резултат на доставката на стоки.

Обикновеното производство в Шерифския съд се образува посредством документ за образуване на производство, като се използва формуляр G1. В документа за образуване на производството е включена точка за предоставяне на подробна информация, която обхваща:

а.     основанието за компетентност; и

б.     фактите, на които се базира основанието за компетентност.

Обикновеното производство във Върховния граждански съд се образува посредством посочените в правилника на Върховния граждански съд призовка за образуване на производство, описание и формуляр.

1.3.1 Задължително ли е използването на стандартен формуляр? (Ако да, откъде може да се получи този формуляр?)

Да, в опростената процедура трябва да се попълни формуляр 3А, а при съкратеното производство трябва да се попълни формуляр 1. При обикновеното производство искът ще бъде предявен чрез подаване на документ за образуване на производство в Шерифския съд и призовка за образуване на съдебно производство във Върховния съд по граждански дела. Те могат да бъдат намерени на уебсайта на Съдебната служба на Шотландия съгласно правилата за съответните видове процедури.

1.3.2 Изисква ли се представителство от адвокат?

Не, можете да подадете молба сами, но при обикновеното производство е за препоръчване да използвате услугите на солиситър (solicitor), тъй като процедурата е сравнително сложна.

Страна в съдебно производство (лице, което не е представлявано от солиситър) може да поиска разрешение от съда да получи помощ от дадено лице в рамките на съдебно производство по гражданско дело — въпросното лице се посочва като непрофесионален представител (Lay Representative). Допълнителна информация относно непрофесионалните представители е достъпна на уебсайта на Съдебната служба на Шотландия.

1.3.3 Колко подробно трябва да се опишат основанията на иска?

Производството следва да включва подробна информация относно иска, включително съответните дати. Колкото по-голям и сложен е искът, толкова по-голяма е необходимостта от описание.

1.3.4 Трябва ли да се представят писмени доказателства за спорното вземане? Ако да, какви документи са допустими като доказателство?

Не.

1.4 Отхвърляне на молбата

Съдът установява от съдържанието на исковата молба, че дългът е дължим. Разпореждането може да бъде отхвърлено, тъй като формулярите могат да са непълни, шерифът може да не е убеден, че основанията за компетентност са налице, или искът е предявен пред погрешния съд.

1.5 Обжалване

Възможно ли е молителят да обжалва отказа за издаване на неприсъствено постановление? Да.

Обикновено производство — може да се обжалва пред Върховния съд по граждански дела или Шерифския апелативен съд.

Съкратено производство — обжалва се пред Шерифския апелативен съд.

Опростена процедура — обжалва се пред Шерифския апелативен съд.

Във Върховния съд по граждански дела процедурата по обжалване се нарича „апелативно обжалване“.

1.6 Възражение

Съкратено производство — ответникът разполага със срок от 21 дни, в който да попълни формуляр за отговор, включващ изявление, с което на ищеца се предоставя справедливо уведомление.

Опростено производство — до последната посочена дата за отговор ответникът трябва да изпрати до съда попълнен формуляр за отговор 4А, в който се посочва, че оспорва иска или част от него (като например сумата, която ответникът следва да заплати на ищеца). Всеки негов отговор трябва да бъде представен в съда до датата за отговор, указана във връчения заедно с исковия формуляр график.

Обикновено производство в Шерифския съд — ответникът разполага с 21 дни, в който срок да попълни уведомление за намерението си да оспори иска, като използва формуляр 07, и да изпрати копие на ищеца. Крайната дата, до която уведомлението за намерението за оспорване трябва да се изпрати на Шерифския съд, е посочена във формуляр 07.

Що се отнася до Върховния съд по граждански дела, ако ответникът желае да оспори исковата молба, той трябва „да се яви в съда“, като отбележи това върху призовката за образуване на съдебно производство в срок от три дни от „обявяването“ на делото. Делото няма да бъде заведено, докато не изтече срокът за уведомяване. Обикновено срокът за уведомяване е 21 дни.

1.7 Последици от възражението

Опростена процедура — в срок от 2 седмици след получаване на отговора шерифът ще издаде писмено разпореждане, съгласно което може да извършва всяко от изброените по-долу:

а) страните се насочват към алтернативно разрешаване на спорове

б) организира се обсъждане във връзка с управлението на делото

в) организира се изслушване

г) ако шерифът счита, че може да бъде постановено решение без изслушване, се посочва, че шерифът възнамерява да направи това

д) използват се правомощията на шерифа да се отхвърли иск или да се реши дело съгласно правило 1.8, точки 11, 12 и 13.

Съкратено производство — страните присъстват на първото изслушване, по време на което шерифът ще се стреми към постигане на споразумение.

Обикновено производство в Шерифския и във Върховния съд по граждански дела — трябва да бъдат подадени писмени защити, след което делото ще следва правилата за оспорени искове, които, освен ако не бъдат уредени по-рано между страните, ще доведат до доказване на спорните факти между страните.

1.8 Последици от липсата на възражение

При съкратеното производство и обикновената процедура в Шерифския съд, както и във Върховния съд по граждански дела, ищецът може да подаде искане или молба за издаване на постановление.

При опростената процедура ищецът може да попълни заявление за постановяване на решение (Application for a Decision).

1.8.1 Какво трябва да се направи, за да се получи подлежащо на изпълнение решение?

Ищецът ще депозира искане или молба за издаване на постановлението (или заявление за постановяване на решение), а шерифът или съдията може да издаде постановление или друга компетентна заповед по отношение на тази молба (или заявление).

1.8.2 Това решение окончателно ли е или ответникът все още може да го обжалва?

Макар че шерифът или съдията издава постановление (или постановява решение), ответникът може да подаде молба до съда за отмяна на това постановление (или решение).

Връзки по темата

На уебсайта наСъдебната служба на Шотландия са представени правилата за обикновената, съкратената и опростената процедура.

Последна актуализация: 17/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.