Европейска заповед за плащане

Испания
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на производство за издаване на заповед за плащане

Да, има въведена процедура за заповед за плащане. Нейната основна цел е да бъде обезпечен кредитът, което става чрез създаването на изпълнителен титул за тези задължения, които удовлетворяват редица изисквания, заложени в законодателството.

Съдебните изпълнители са упълномощени да разглеждат и да вземат решения относно процедурите за заповед за плащане при условията, предвидени в процесуалното законодателство.

1.1 Приложно поле на производството

1.1.1 Какви видове вземания се допускат (напр. само парични вземания, само договорни вземания и т.н.)?

Прилага се единствено за парични задължения, които са определени по основание и размер, ликвидни и изискуеми. От 31 октомври 2011 г. не съществува ограничение по отношение на размера на задълженията. Задължението трябва да бъде доказано по един от следните начини:

а) чрез документи, независимо от техния формат, вид или физически носител, върху които са положени подписът на длъжника и неговият печат, знак или търговска марка, или всеки друг знак, физически или електронен;

б) чрез фактури, известия за доставка, удостоверения, телеграми, факсове или всички други документи, които макар и едностранно създадени от кредитора, се използват обикновено за документиране на кредитите и задълженията при правоотношения от типа на тези между кредитор и длъжник;

в) когато заедно с документа, документиращ задължението, се предоставят търговски документи, които доказват съществуването на дългосрочно предишно отношение;

г) в случаите, отнасящи се до имущество, което е етажна собственост (propiedad horizontal), когато доказателството за задължението се предоставя под формата на удостоверения за неплащане на суми, дължими по отношение на общите разходи, изискуеми от собствениците на имоти в жилищни блокове.

1.1.2 Съществува ли горна граница по отношение на стойността на иска?

Не, от 31 октомври 2011 г. не съществува горна граница.

1.1.3 Използването на производството факултативно ли е или е задължително?

Факултативно.

1.1.4 Производството приложимо ли е, ако ответникът живее в друга държава членка или в трета държава?

Не, с изключение на задължения за неплащане на общи разходи от страна на съсобственици или собственици в етажна собственост, тъй като по избор на заявителя в този случай е компетентен и съдът по местоположението на имота.

1.2 Компетентен съд

Първоинстанционният съд по местоживеене или местопребиваване на длъжника или по местоположение на градския имот в режим на съсобственост или етажна собственост.

1.3 Изисквания за форма

Трябва да се представи документ, в който се установяват кредиторът и длъжникът, и се обосновават накратко произходът на задължението и неговият размер.

1.3.1 Задължително ли е използването на стандартен формуляр? (Ако да, откъде може да се получи този формуляр?)

Не е задължително, но стандартните формуляри могат да бъдат получени от службата на съдебния секретар или общите процесуални служби. Можете да изтеглите формуляра, като щракнете върху тази връзка: формуляр.

1.3.2 Изисква ли се представителство от адвокат?

При подаване на първоначалната молба за процедура за заповед за плащане не е необходимо представителство от процесуален представител и адвокат. Ако обаче заявителят пожелае да бъде защитаван от адвокат, другата страна трябва да бъде уведомена, за да може да предприеме стъпките, които сметне за необходими в своя защита.

В случай на възражение от страна на длъжника или принудително изпълнение е задължително процесуалното представителство от адвокат и процесуален представител, ако размерът на вземането надхвърля 2 000 EUR.

1.3.3 Колко подробно трябва да се опишат основанията на иска?

Произходът на задължението трябва да бъде обоснован кратко.

1.3.3 Трябва ли да се представят писмени доказателства за спорното вземане? Ако да, какви документи са допустими като доказателство?

Вж. раздел 1.1.1 по-горе.

1.4 Отхвърляне на молбата

Неизпълнението на посочените по-горе изисквания относно териториалната компетентност и предоставянето на prima facie доказателства или невъзможност да се поправи процесуално нарушение означава, че съдът ще отхвърли молбата. Решението за отхвърляне на молбата може да бъде обжалвано пред съда на провинцията (Audiencia Provincial).

При договори между търговци и потребители съдията трябва служебно да прецени дали са налице неравноправни клаузи или не. Ако след изслушване на страните съдията прецени, че са налице неравноправни клаузи, той определя последиците от това заключение, които могат да са, че искът е недопустим или че производството продължава без прилагане на неравноправните клаузи. Това решение може да бъде обжалвано пред съда на провинцията (Audiencia Provincial).

1.5 Обжалване

Решението за отхвърляне на молбата може да бъде обжалвано пред съда на провинцията. Жалбата трябва да бъде подадена в 20-дневен срок до съда, постановил решението.

1.6 Възражение

Длъжникът разполага с 20-дневен срок, считано от датата на искането за плащане, до 15:00 часа на деня, следващ изтичането на този срок, в който той трябва да плати или да подаде възражение. Възражението трябва да бъде подадено писмено. То не може да бъде представено устно в съда. Ако размерът на вземането надхвърля 2 000 EUR, възражението трябва да бъде подписано от адвокат и процесуален представител. За обжалването не се изискват специални основания и длъжникът може да заяви както материални, така и чисто формални или процесуални основания.

1.7 Последици от възражението

Ако размерът на вземането не надхвърля 6 000 EUR, съдебният изпълнител ще издаде заповед за приключване на процедурата за заповед за плащане и ще обяви, че делото трябва да продължи по съкратената процедура. На заявителя се връчва известие за възражението и той може да го оспори писмено в 10-дневен срок. Страните могат да поискат насрочване на съдебно заседание по отношение на съответните възражения и оспорвания.

Ако размерът на вземането надхвърля 6 000 EUR и заявителят не предяви съответния иск в едномесечен срок от връчването на известие за възражение, производството ще бъде прекратено и на заявителя ще бъде разпоредено да плати разноските.

Ако заявителят предяви иск, известието за него се връчва на ответника, който има на разположение 20 дни да го оспори и делото продължава да се гледа по общия ред.

Ако размерът на вземането надхвърля 6 000 EUR, съдът ще предостави на кредитора едномесечен срок, в рамките на който да предяви иск по общия ред.

Ако с оглед на изложените във възражението аргументи кредиторът не желае да продължи по общия ред, той трябва изрично да оттегли иска.

1.8 Последици от липсата на възражение

Ако длъжникът не отговори на искането за плащане или не се яви, съдебният изпълнител ще издаде заповед за приключване на процедурата за заповед за плащане и ще уведоми кредитора за разпореждането, за да му предостави възможност да започне действия по принудително изпълнение, което той може да направи чрез обикновена молба.

1.8.1 Какво трябва да се направи, за да се получи подлежащо на изпълнение решение?

Взискателят трябва да подаде молба за принудително изпълнение. Ако сумата надхвърля 2 000 EUR, молбата трябва да бъде подписана от адвокат и процесуален представител.

1.8.2 Това решение окончателно ли е или ответникът все още може да го обжалва?

Не се допуска обжалване. Единствената възможност е да се подаде възражение срещу действията по принудително изпълнение въз основа на специални основания.

Последна актуализация: 28/09/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.