Европейска заповед за плащане

Швеция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на производство за издаване на заповед за плащане

Да, в Швеция заявление за издаване на заповед за плащане (betalningsföreläggande) може да бъде подадено пред органа за принудително изпълнение (Kronofogdemyndigheten). Заявлението трябва да бъде изпратено до

Kronofogdens inläsningscentral [Enforcement Authority Input Centre], Supro, Luleå, FE 7502, 105 81 Stockholm.

Повече информация е може да бъде намерена на уебсайта на органа за принудително изпълнение, на шведски, английски, финландски, северни саами, полски, арабски и фарси.

1.1 Приложно поле на производството

1.1.1 Какви видове вземания се допускат (напр. само парични вземания, само договорни вземания и т.н.)?

Заявлението за заповед за плащане трябва да е свързано със задължение на ответника за плащане на паричен дълг. Дългът трябва да е просрочен и по случая да е допустима медиация.

1.1.2 Съществува ли горна граница по отношение на стойността на иска?

Не, исковете подлежат на разглеждане независимо от стойността на иска.

1.1.3 Използването на производството факултативно ли е или е задължително?

Ищецът не е длъжен да поиска издаване на заповед за плащане. Възможно е вместо това да предяви иск пред районния съд (tingsrätt).

1.1.4 Производството приложимо ли е, ако ответникът живее в друга държава членка или в трета държава?

Възможността за прилагане на процедурата за платежно нареждане се основава на предположението, че ответникът пребивава в Швеция, но е възможно да се поиска издаване на заповед за плащане и срещу ответник, който пребивава извън Швеция. Принудително изпълнение на решение относно заявление за издаване на заповед за плащане може да се търси в други държави — членки на ЕС, в съответствие с Регламент Брюксел I (Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела).

1.2 Компетентен съд

Заявленията трябва да бъдат подадени до органа за принудително изпълнение.

1.3 Изисквания за форма

Заявлението за издаване на заповед за плащане трябва да бъде подадено в писмена форма и да носи подпис. В заявлението ищецът посочва стойността на иска си и основанията за него. Трябва да бъдат посочени размерът на иска, датата на падежа и търсената лихва, както и всички разходи, за които се иска обезщетение. В заявлението трябва да бъдат посочени и страните.

1.3.1 Задължително ли е използването на стандартен формуляр? (Ако да, откъде може да се получи този формуляр?)

Не, но за желаещите има формуляр на заявление на шведски и на английски език, придружен от инструкции за попълване, който е достъпен на уебсайта на органа за принудително изпълнение (http://www.kronofogden.se/).

1.3.2 Изисква ли се представителство от адвокат?

Не е нужно ищецът да бъде представляван от адвокат при подаване на заявление за издаване на заповед за плащане. Всеки може да пледира по своя иск, така че няма никаква нужда ищецът да разполага с какъвто и да е представител.

1.3.3 Колко подробно трябва да се опишат основанията на иска?

Основанията трябва да са достатъчно подробни, за да може ответникът да разбере за какво се отнася искът и да прецени дали да го оспори, или не. Обхватът на иска трябва да може да бъде установен обективно, така че след като дадено решение стане изпълнимо, да е ясно какво точно обхваща то.

1.3.4 Трябва ли да се представят писмени доказателства за спорното вземане? Ако да, какви документи са допустими като доказателство?

Няма изискване за предоставяне на писмени доказателства.

1.4 Отхвърляне на молбата

Общото правило е, че основателността на иска не се проверява до издаването на заповедта. Ако обаче се окаже, че претенцията на ищеца е неоснователна или неоправдана, заявлението трябва да бъде разгледано, както ако е оспорено от ответника.

Ако заявлението е нередовно, то може да бъде отхвърлено.

1.5 Обжалване

Системата в Швеция се основава на принципа, че искът не е необходимо да бъде разглеждан. Ако искът бъде оспорен, заявлението не се отхвърля, а се препраща на съда за по-нататъшно разглеждане. Вж. въпрос 1.6 по-долу. Следователно няма решение за отхвърляне, което да бъде обжалвано.

Когато заявлението действително е отхвърлено, както е описано в раздел 1.4, решението за отхвърлянето му подлежи на обжалване.

1.6 Възражение

Срокът за оспорване на заповед за плащане се посочва в текста на заповедта. Той обикновено е 10 дни от датата, на която е издадена заповедта. Всяко възражение трябва да бъде в писмена форма.

1.7 Последици от възражението

Ако ответникът оспори заявлението, ищецът ще бъде уведомен за това незабавно. Ако ищецът не желае да се откаже от иска си, той може да поиска искът да бъде препратен на районния съд (tingsrätt).

1.8 Последици от липсата на възражение

Ако ответникът не оспори заявлението в предвидения срок, органът за принудително изпълнение издава решение по заявлението във възможно най-кратък срок.

1.8.1 Какво трябва да се направи, за да се получи подлежащо на изпълнение решение?

Решенията на органа за принудително изпълнение подлежат на изпълнение и след като бъдат издадени, те се привеждат в изпълнение в Швеция служебно от органа за принудително изпълнение, освен ако ищецът изрично е поискал в своето заявление за издаване на заповед за плащане решението да не бъде изпълнявано принудително.

1.8.2 Това решение окончателно ли е или ответникът все още може да го обжалва?

В срок от един месец от датата, на която е издадено решението, ответникът може да поиска повторното му разглеждане. В този случай делото се препраща на районен съд за по-нататъшно разглеждане.

Последна актуализация: 19/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.