Evropský platební rozkaz

Belgie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

V Belgii existuje zkrácené řízení o platebním rozkazu (procédure sommaire d’injonction de payer/summiere rechtspleging om betaling te bevelen). Toto zjednodušené řízení, které je stanoveno v článcích 1338 až 1344 soudního řádu (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek), umožňuje domoci se v určitých případech zaplacení nízkých částek.

Právní předpisy týkající se zkráceného řízení o platebním rozkazu lze konzultovat na internetových stránkách Federálního ministerstva spravedlnosti (Service public fédéral Justice):

 • klikněte na „Législation belge – Législation consolidée et index législatif“ (belgické právní předpisy – konsolidované právní předpisy a legislativní index“ (v dolní levé části strany)
 • klikněte na „Législation belge“ (belgické právní předpisy)“
 • zvolte „CODE JUDICIAIRE“ (soudní kód) v položce „Nature juridique“ (právní charakter)
 • vyťukejte „664“ v položce „Mot(s) (slovo/slova)“
 • klikněte na „Recherche“ (vyhledávání)“, pak na „Liste“ (seznam)
 • klikněte na „Détail“ (podrobná informace)“
 • vyhledejte „Chapitre XV“ (kapitola XV)

1.1 Předmět řízení

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

Řízení je použitelné pro peněžité pohledávky.

1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

Článek 1338 soudního řádu stanoví, že předmětem tohoto řízení mohou být pouze žaloby týkající se zaplacení splatného dluhu o peněžní částce, jež nepřesahuje 1 860 EUR.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Použití zkráceného řízení o platebním rozkazu je čistě dobrovolné.

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

Ne. Článek 1344 soudního řádu stanoví, že pravidla týkající se zkráceného řízení o platebním rozkazu jsou použitelná jen tehdy, pokud má dlužník své bydliště (domicile/woonplaats) či místo pobytu (résidence/verblijfplaats) v Belgii.

1.2 Příslušný soud

Toto řízení může být zahájeno před smírčím soudem (juge de paix/vrederechter), pokud pohledávka spadá do jeho jurisdikce (ohledně příslušnosti smírčího soudu: viz „Příslušnost - Belgie“). Ustanovení se mohou rovněž použít na každou žalobu, pro kterou je příslušný obchodní soud (tribunal de commerce/rechtbank van koophandel) a policejní soud (tribunal de police/politierechtbank), a to u sporů uvedených v článku 1338 soudního řádu.

1.3 Formální požadavky

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

Neexistuje žádný formulář k zahájení řízení. Zákon však stanoví několik podmínek, které se týkají údajů, jež musejí být uvedeny na výzvě k zaplacení a na žalobě, kterými je návrh na zahájení řízení podán soudu.

Než se věřitel obrátí na soud se žalobou, musí zaslat dlužníkovi výzvu k zaplacení (sommation de payer/aanmaning tot betaling). Tato povinnost je uvedena v článku 1339 soudního řádu. Výzva k zaplacení musí být doručena dlužníkovi soudním doručovatelem (huissier de justice/gerechtsdeurwaarder), nebo musí být zaslána poštou doporučeným dopisem s dodejkou. Článek 1339 rovněž upřesňuje údaje, které musí výzva obsahovat, jinak je neplatná, musí obsahovat:

 • opis článků v kapitole soudního řádu, která zakotvuje zkrácené řízení o platebním rozkazu,
 • výzvu, že je nutné zaplatit do patnácti dnů od zaslání dopisu nebo od jejího doručení,
 • požadovanou částku,
 • informaci o soudu, na který se věřitel obrátí v případě nezaplacení ze strany dlužníka.

Návrh na zahájení řízení se zasílá soudu ve formě žaloby ve dvojím vyhotovení do patnácti dnů, které následují po uplynutí lhůty patnácti dnů stanovené ve výzvě. Článek 1340 soudního řádu upřesňuje, co musí žaloba obsahovat:

 • datování (den, měsíc a rok),
 • příjmení, jméno, povolání a bydliště žalobce, jakož i případně příjmení, jméno, bydliště a postavení jeho zákonných zástupců,
 • návrhová žádání a přesnou výši požadované částky s rozúčtováním různých položek pohledávky, jakož i její opodstatněnost,
 • označení soudu, který o ní bude rozhodovat,
 • podpis právního zástupce účastníka řízení.

Pokud to považuje za vhodné, může žalobce také uvést důvody, kvůli nimž je proti poskytnutí odkladu pro zaplacení.

K žalobě musí být připojeny:

 • fotokopie listiny, z níž vychází,
 • buď doručovací listina soudního doručovatele, nebo kopie doporučeného dopisu s dodejkou, nebo originál dopisu, k němuž byl připojen důkaz o odmítnutí příjetí u doručovatele nebo na poště, a potvrzení, které prokazuje, že dlužník je zapsán na uvedené adrese v registru obyvatelstva.

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

Jedním z údajů vyžadovaných v žalobě je podpis právního zástupce. Navíc článek 1342 soudního řádu stanoví, že kopie usnesení je zasílána obyčejným dopisem advokátovi žalobce. Toto jsou jediná zákonná ustanovení, která vyžadují zapojení právního zástupce.

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

Žaloba musí být dostatečně podrobná. Čl. 1340 první pododstavec bod 3 soudního řádu totiž stanoví, že žaloba musí uvést návrhová žádání a přesnou výši požadované částky s rozúčtováním různých položek pohledávky, jakož i její opodstatněnost.

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

Ano. Podle článku 1338 musí být pohledávka doložena písemností vyhotovenou dlužníkem. Tato písemnost nemusí být nutně uznání dluhu.

1.4 Odmítnutí návrhu

Do patnácti dnů od podání žaloby ji soud vyhoví nebo zamítne usnesením vydaným na neveřejném zasedání. Soud může přiznat odklad nebo částečně žalobě vyhovět (článek 1342 soudního řádu). Soud má totiž k dispozici informace o různých složkách dluhu a může zamítnout některé z těchto složek. Může takto vzít v úvahu platby, které byly mezitím provedeny. Může odmítnout celou žalobu, pokud nesplňuje stanovené podmínky (viz články 1338 až 1344 soudního řádu).

Pokud soud vyhoví žalobě, celé nebo její části, jeho usnesení má účinky rozsudku pro zmeškání.

Věřitel musí zajistit doručení usnesení (platebního rozkazu) soudu dlužníkovi.

Čl. 1343 odst. 2 soudního řádu stanoví, že doručovací listina s tímto usnesením, aby byla platná, musí obsahovat:

 • jednu kopii žaloby,
 • údaj o lhůtě, v níž dlužník může podat odpor,
 • informaci o soudu, k němuž musí být odpor podán, jakož i náležitosti, jak mají být provedeny.

Aby byla doručovací listina platná, musí rovněž dlužníka upozornit, že pokud nenapadne platební příkaz v uvedené lhůtě, bude moci být donucen všemi právními cesty k zaplacení požadovaných částek.

Pokud dlužník nepodá odpor nebo je jinak nenapadne ve stanovených lhůtách, stane se platební rozkaz pravomocným.

1.5 Odvolání

Opravné prostředky věřitele

Opravné prostředky, které má věřitel k dispozici, jsou stanoveny v čl. 1343 odst. 4 soudního řádu. Věřitel nemá skutečný opravný prostředek, pokud je jeho žaloba zamítnuta nebo jí soud částečně vyhoví. Může však podat žalobu obecnou cestou (a tedy nikoliv prostřednictvím zkráceného řízení). Pokud je žalobě vyhověno zčásti a věřitel chce navzdory všemu zahájit řízení formou řádného řízení, nesmí do té doby dlužníkovi doručit usnesení s platebním rozkazem.

Odpor nebo odvolání dlužníka

Dlužník může nesouhlasit s rozhodnutím dvěma způsoby: buď podáním odvolání (appel/hoger beroep) k vyššímu soudu, nebo podáním odporu (opposition/verzet) ke stejnému soudu (usnesení soudu má účinky rozsudku pro zmeškání, pokud vyhoví, zcela nebo částečně, žalobě věřitele – viz čl. 1343 odst. 4 soudního řádu). V těchto obou případech činí lhůta k podání opravného prostředku jeden měsíc počítáno od doručení rozsudku (viz články 1048 a 1051 soudního řádu). Tyto lhůty se prodlužují, pokud některý z účastníků nemá bydliště, místo pobytu, ani doručovací adresu v Belgii.

Platí obecná pravidla týkající se odporu a odvolání s jednou výjimkou uvedenou v čl. 1343 odst. 3 druhém pododstavci soudního řádu: odchylně od článku 1047 (který vyžaduje doručení soudním doručovatelem) lze odpor podat prostřednictvím žaloby předložené v soudní kanceláři v tolika vyhotoveních, kolik je dotčených účastníků a právních zástupců, přičemž ta je následně oznámena věřiteli a jeho právnímu zástupci zvláštním doporučeným dopisem (pli judiciaire/gerechtsbrief).

Aby byl právně platný, musí odpor obsahovat:

 • datování (den, měsíc a rok),
 • příjmení, jméno, povolání a bydliště osoby podávající odpor,
 • příjmení, jméno a bydliště věřitele a informaci o  jeho právním zástupci,
 • určení napadaného usnesení,
 • žalobní důvody osoby podávající odpor.

Účastníci jsou předvoláni soudním úředníkem, aby se dostavili k jednání soudu.

1.6 Odpor

Ve zkráceném řízení belgické právo nestanoví výslovně podání žalobní obrany v řízení o platebním rozkazu.

Dlužník může zaslat informace smírčímu soudu, což ale nezmění povahu rozsudku pro zmeškání.

1.7 Účinek odporu

Jak je uvedeno výše, podání žalobní obrany v řízení o platebním rozkazu není možné. Ať už se dlužník brání nebo nebrání, zkrácené řízení pokračuje ve svém běhu.

1.8 Účinek nepodání odporu

Viz odpověď k bodu 1.7.

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Poslední aktualizace: 24/10/2019

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.