Evropský platební rozkaz

Bulharsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

Kapitola 37 „Vykonávací řízení“ občanského soudního řádu (Státní věstník č. 59 ze dne 20. července 2007, v platnosti ode dne 1. března 2008, naposledy pozměněno ve Státním věstníku č. 86/2017), stanoví zjednodušený postup, kterým mohou žalobci vybírat pohledávky, pokud jejich nárok pravděpodobně nebude napaden žalovaným.

1.1 Předmět řízení

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

Exekuční tituly mohou být vydány podle článku 410 občanského soudního řádu na žádost věřitelů pro tyto pohledávky:

 • nároky na peněžní částky nebo nahraditelné zboží, pokud pohledávka spadá do pravomoci okresního soudu,
 • převod movitého zboží poskytnutého dlužníkovi za podmínky, že je vrátí nebo že představuje zajištění nebo že je dlužníkem převeden za podmínky, že bude převedeno vlastnictví, spadá-li pohledávka do pravomoci okresního soudu.

Žádost musí splňovat požadavky čl. 127 odst. 1 a 3 a čl. 128 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu a musí v ní být uveden bankovní účet nebo jiný způsob platby.

Ustanovení článku 417 občanského soudního řádu dále výslovně stanoví, že žalobce může požádat o vydání exekučního titulu, pokud se nárok bez ohledu na jeho hodnotu týká

 • aktu správního orgánu, podle kterého jsou občanskoprávní soudy způsobilé vydat nařízení výkonu,
 • dokumentu nebo výpisu z účetnictví, který zakládá pohledávky orgánů státní správy, obcí a bank,
 • notářského aktu, vypořádání nebo jiné smlouvy nesoucí notářsky ověřené podpisy, pokud jde o závazky, které jsou v nich obsaženy, zaplatit částky peněz nebo jiné nahraditelné zboží, jakož i povinnosti převést určité zboží,
 • výpisu ze zvláštního rejstříku zástav týkajícího se zaevidované jistoty a zahájení vymáhání v případě převodu zboží, které představuje zajištění,
 • výpis ze zvláštního rejstříku zástav týkající se zaevidované smlouvy o prodeji na splátky nebo leasingové smlouvy v případě vrácení prodaného nebo pronajatého zboží,
 • zástavní smlouvě nebo hypoteční listině podle článku 160 a čl. 173 odst. 3 zákona o závazcích a smlouvách,
 • platné listině zakládající pohledávku soukromé osoby, státu nebo obce, pokud se její výkon provádí postupem podle občanského soudního řádu,
 • oznámení o nedoplatku,
 • směnce vlastní, směnce cizí nebo jinému rovnocennému cennému papíru na doručitele, jakož i dluhopisu nebo odpovídajícím bezkupónovým dluhopisům.

Je-li k návrhu přiložen dokument podle článku 417 občanského soudního řádu, k němuž se pohledávka vztahuje, může věřitel požádat soud o nařízení okamžité vykonatelnosti a vydání nařízení výkonu rozhodnutí.

1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

Jestliže pohledávka vyplývá z některé z právních listin podle článku 417 občanského soudního řádu, není stanovena žádná horní hranice její hodnoty.

Podle ostatních ustanovení o peněžitých pohledávkách a pohledávkách týkajících se pohledávek nahraditelného zboží nebo převodu movitých věcí lze exekuční titul vydat pouze v případě, že pohledávka spadá do působnosti okresního soudu. Okresní soud je příslušný ve věci pohledávek v občanských a obchodních věcech do výše až 25 000 BGN a veškerých pohledávek týkajících se výživného, pracovněprávních sporů a nároků z titulu oznámení o nedoplatku.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Použití tohoto řízení není povinné. I v případě, že jsou splněny předpoklady pro vydání exekučního titulu, není žalobce povinen zvolit si tento postup obrany, ale může podat žalobu v řádném řízení o pohledávce.

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

Exekuční titul se nevydává, pokud dlužník nemá adresu trvalého bydliště a místo obvyklého pobytu nebo sídlo a místo podnikání na území Bulharské republiky.

1.2 Příslušný soud

Návrh se podává u okresního soudu podle adresy trvalého bydliště nebo sídla dlužníka a soud má tři dny na to, aby provedl úřední kontrolu místní příslušnosti. Pokud soud odmítne svou příslušnost, předá věc příslušnému soudu.

1.3 Formální požadavky

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

Použití formulářů návrhu schválených Ministerstvem spravedlnosti je povinné. Vzory formulářů tvoří přílohu nařízení č. 6 ze dne 20. února 2008 o schválení formulářů pro exekuční tituly, návrhy na vydání exekučního titulu a ostatní písemnosti týkající se řízení o „exekučním titulu“, které vydal ministr spravedlnosti (článek 425 občanského soudního řádu).

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

Není povinné.

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

V žádosti musí být stanoveny okolnosti, na kterých se pohledávka zakládá, a podstata požadavku.

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

Podle ustanovení článku 410 občanského soudního řádu není nutné k žádosti přikládat žádné důkazy k prokázání pohledávky. Žadatel může tyto důkazy připojit, není to však jeho povinností, neboť účelem řízení je pouze ověřit, zda není pohledávka sporná. Postačuje, aby navrhovatel tvrdil, že jeho pohledávka existuje. Pokud dlužník podá proti exekučnímu titulu odpor, provádí se ověření existence pohledávky v rámci řízení o určení pohledávky. K návrhu se musí přiložit plná moc, pokud návrh podává zástupce, jakož i doklad o uhrazení případného kolkovného a soudních poplatků.

1.4 Odmítnutí návrhu

Návrh na vydání exekučního titulu podle článku 410 občanského soudního řádu se zamítá v těchto případech:

 • nevyhovuje-li pohledávka požadavkům článku 410 občanského soudního řádu, tj. neodkazuje na zaplacení peněžního obnosu nebo nahraditelného zboží s cenou do výše 25 000 BGN nebo movitého majetku dané kategorie podle odst. 1 bodu 2 čl. 410 občanského soudního řádu; také v případě, že žádost nesplňuje požadavky pravidelnosti, je přímo zamítnuta. Pouze ve výjimečných případech, kdy navrhovatel nepoužil schválený formulář návrhu nebo použil nesprávný formulář, vydá soud navrhovateli pokyn, aby tuto nesrovnalost napravil, a k vyrozumění přiloží příslušný formulář (čl. 425 odst. 2 občanského soudního řádu).
 • je-li pohledávka v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy,
 • nemá-li dlužník trvalé bydliště nebo sídlo na území Bulharské republiky nebo nemá-li místo obvyklého pobytu nebo místo podnikání na území Bulharské republiky.

1.5 Odvolání

Proti exekučnímu titulu nemohou účastníci řízení podat opravný prostředek, vyjma části týkající se nákladů. Proti usnesení, kterým se návrh zcela nebo částečně odmítá, může navrhovatel podat soukromý opravný prostředek u příslušného krajského soudu, u něhož se nevyžaduje stejnopis podání pro účely doručení protistraně. Opravný prostředek lze podat i proti usnesení nařizujícímu okamžitou vykonatelnost, které soud vydává v případech návrhu podanému podle článku 417 občanského soudního řádu. Soukromý opravný prostředek proti usnesení nařizujícímu okamžitou vykonatelnost je nutné podat spolu s odporem proti vydanému exekučnímu titulu a může se opírat pouze o důvody vyvozené z aktů podle článku 417 občanského soudního řádu.

1.6 Odpor

Jakmile dlužníci obdrží exekuční titul, mohou proti němu nebo jeho části podat písemnou námitku do dvou týdnů, aniž by bylo vyžadováno odůvodnění, s výjimkou případů uvedených v článku 414a občanského soudního řádu:

– splnili své závazky,

– nevznikly jim žádné náklady, protože jejich jednání nevedlo k podání nároku. V těchto případech musí být námitka do tří dnů zaslána žalobci k vyjádření. Pokud žalobce nepředloží vyjádření, zruší soud platební rozkaz zcela nebo zčásti, a to včetně části týkající se nákladů. Je-li na základě exekučního titulu vydáno nařízení výkonu rozhodnutí, bude rovněž prohlášeno za neplatné v souladu s článkem 208 občanského soudního řádu.

1.7 Účinek odporu

Pokud dlužník podá námitku ve lhůtě, kdy je exekuční titul doručen za podmínek čl. 47 odst. 5 občanského soudního řádu (doručením oznámení na adresu) a pokud soud odmítl vydat exekuční titul, soud informuje žalobce, že může podat žalobu k prokázání své pohledávky ve lhůtě jednoho měsíce a zaplatit splatný státní poplatek, a nařídí odklad výkonu, pokud vydal nařízení výkonu rozhodnutí podle článku 418 občanského soudního řádu. Jestliže navrhovatel nepředloží důkaz o tom, že v určené lhůtě podal žalobu na určení, soud platební rozkaz prohlásí za neplatný, a to buď v plném rozsahu, nebo v rozsahu části, pro kterou nebyl vznesen žalobní nárok.

1.8 Účinek nepodání odporu

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

Článek 416 občanského soudního řádu stanoví, že pokud nebyl včas podán odpor nebo pokud byl odpor vzat zpět, nabývá exekuční titul účinnosti a na tomto základě soud nařídí výkon rozhodnutí, což bude odpovídajícím způsobem uvedeno v exekučním titulu.

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Dlužník, kterému nebyla dána možnost pohledávku napadnout, může do jednoho měsíce poté, co se dozvěděl o exekučním titulu, vznést námitku u odvolacího soudu, pokud:

 • exekuční titul nebyl dlužníkovi řádně doručen,
 • exekuční titul nebyl doručen dlužníkovi osobně a v den jeho doručení neměl obvyklé bydliště v Bulharsku,
 • dlužník se nemohl včas dozvědět o exekučním titulu z důvodu zvláštních nepředvídaných okolností,
 • dlužník nemohl podat námitku vzhledem ke zvláštním nepředvídaným okolnostem, u kterých se ukázalo, že jsou nepřekonatelné.

Podání této námitky nepozastavuje výkon titulu, na žádost dlužníka a poté, co dlužník složí odpovídající jistotu, však soud může výkon pozastavit (čl. 423 odst. 2 občanského soudního řádu).

Soud námitky přijme, pokud zjistí, že existují zákonem stanovené podmínky. Pokud odvolací soud přijme námitky z toho důvodu, že dlužník nemá trvalé bydliště nebo sídlo na území Bulharské republiky nebo nemá místo obvyklého pobytu nebo místo podnikání na území Bulharské republiky, úředně prohlásí exekuční titul a na jeho základě nařízený výkon rozhodnutí za neplatné. Pokud ale odvolací soud námitky akceptuje, pozastaví výkon vydaného platebního rozkazu a vrátí věc okresnímu soudu, přičemž vyrozumí navrhovatele, že do jednoho měsíce může podat žalobu ve věci určení své pohledávky, a to tak, že uhradí zbývající část kolkovného (čl. 423 odst. 3 občanského soudního řádu).

Kromě toho může dlužník v řízení o určení pohledávky napadnout pohledávku, k níž byl vydán exekuční titul, pokud se zjistí nové skutečnosti nebo nové písemné důkazy zásadního významu pro danou věc, které nemohly být dlužníkovi známy ve lhůtě pro podání odporu nebo které nemohl dlužník v uvedené lhůtě získat. Žalobu lze podat do tří měsíců ode dne, kdy se dlužník dozví o nové okolnosti, nebo ode dne, kdy mohl získat nové písemné důkazy, nejdéle však do jednoho roku od uplynutí nuceného vymáhání pohledávky (článek 424 občanského soudního řádu).

Poslední aktualizace: 18/08/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.