Upozorňujeme, že výchozí chorvatština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Evropský platební rozkaz

Chorvatsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

Chorvatská republika uplatňuje evropský platební rozkaz a řízení pro vydávání těchto rozkazů se řídí ustanoveními občanského soudního řádu (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Úřední věstník Chorvatské republiky), č. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 a 70/19) a Pravidly pro způsob podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu a odporu proti evropskému platebnímu rozkazu (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga) (NN č. 124/13).

1.1 Předmět řízení

Řízení o evropském platebním rozkazu se uplatňuje při vymáhání peněžitých pohledávek na určitou částku, které se staly splatnými v době, kdy je podán návrh na vydání evropského platebního rozkazu. Řízení o evropském platebním rozkazu bylo vytvořeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu, a toto nařízení se použije na přeshraniční občanské a obchodní věci bez ohledu na druh soudu s odchylkami stanovenými v uvedeném nařízení.

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

Pohledávky, které se týkají finančních nároků (peněžité pohledávky). Předmětem pohledávky mohou být pouze nároky, které jsou smluvní nebo mimosmluvní odpovědností a u kterých je stanovena nominální hodnota.

1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

Není stanovena žádná horní hranice hodnoty nároku.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Použití tohoto řízení není povinné, neboť navrhovatel se může rozhodnout, jakým způsobem svůj nárok uplatní, pokud to není v rozporu s právně závaznými pravidly a dobrými mravy. Soud vydá platební rozkaz, i když navrhovatel jeho vydání ve svém nároku nenavrhoval, pokud jsou splněny všechny podmínky pro vydání platebního rozkazu. Vydání platebního rozkazu je tedy pro soud povinné, pokud jsou podmínky pro jeho vydání splněny.

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

Ano.

1.2 Příslušný soud

O návrzích na vydání a přezkum evropského platebního rozkazu podle nařízení (ES) č. 1896/2006 a o předložení osvědčení o vykonatelnosti evropského platebního rozkazu rozhoduje městský soud (općinski sud), nebo obchodní soud (trgovački sud) ve věcech spadajících do příslušnosti obchodních soudů podle místa bydliště, místa obvyklého bydliště nebo sídla žalovaného.

1.3 Formální požadavky

Návrh na vydání evropského platebního rozkazu a odpor proti platebnímu rozkazu se podávají výhradně ve strojově čitelné podobě, pokud se soud domnívá, že strojové zpracování je pro tyto úkony vhodné. Formulář návrhu lze podat v listinné podobě nebo jiným komunikačním prostředkem, který soud přijímá.

Způsob podávání návrhů na vydání evropského platebního rozkazu a odpor proti tomuto platebnímu rozkazu upravují Pravidla pro způsob podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu a odporu proti evropskému platebnímu rozkazu, která vstoupila v platnost dne 17. října 2013.

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

Návrh na vydání evropského platebního rozkazu a odpor proti platebnímu rozkazu se podávají na formulářích stanovených nařízením č. 1896/2006 příslušnému soudu. To znamená, že použití standardních formulářů v řízení o vydání evropského platebního rozkazu je povinné a formuláře lze stáhnout z internetové stránky portálu evropské e-justice.

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

Každá ze stran – fyzická nebo právnická osoba – má právo svobodně se rozhodnout, zda se bude v řízení zastupovat sama, nebo zda se obrátí na prostředníka, kterým je obvykle advokát. To znamená, že zastoupení advokátem není v řízení o vydání evropského platebního rozkazu povinné.

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

Strana řízení musí vyplnit formulář A (návrh na vydání evropského platebního rozkazu) ve strojově čitelné podobě, která jí umožňuje poskytnout doplňující prohlášení a další informace k případnému podrobnějšímu vysvětlení nároku.

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

Bod 10 formuláře A straně ukládá, aby připojila dostupné důkazy a popsala, k čemu se konkrétní důkazy vztahují. Důkazy a dokazování se řídí články 219–271 občanského soudního řádu a soud rozhodne, který z předložených důkazů má být použit ke stanovení skutkového stavu věci. Soud dále na základě vlastního posouzení rozhodne, které skutečnosti jsou považovány za prokázané, a to na základě důkladného a pečlivého posouzení každého důkazu odděleně a všech důkazů společně, jakož i výsledku řízení jako celku.

1.4 Odmítnutí návrhu

Na zamítnutí žádostí se vztahuje obecné pravidlo stanovené v článku 109 občanského soudního řádu. Tento článek stanoví, že pokud je návrh nesrozumitelný nebo neobsahuje veškeré nezbytné náležitosti, aby bylo možné na jeho základě jednat, soud nařídí navrhovateli, aby své podání opravil, tj. pozměnil v souladu s poskytnutými pokyny, a návrh vrátí pro účely opravy nebo změny. Podání se považuje za stažené, pokud není ve stanovené lhůtě vráceno soudu a opraveno v souladu s pokyny poskytnutými soudem. Pokud je vráceno bez opravy nebo změny, bude zamítnuto.

1.5 Odvolání

Odpor je opravným prostředkem, který má žalovaný k dispozici, pokud je podán návrh na vydání evropského platebního rozkazu. Kromě toho mají účastníci řízení možnost ve výjimečných případech přezkoumat evropský platební rozkaz podle článku 20 nařízení (ES) č. 1896/2006 za podmínek v něm stanovených.

1.6 Odpor

Proti evropskému platebnímu rozkazu může žalovaný podat odpor u soudu původu za použití vzorového formuláře F, který obdrží spolu s evropským platebním rozkazem. Odpor musí být odeslán do 30 dní od doručení rozkazu žalovanému a žalovaný v odporu uvede, že nárok popírá, aniž by musel uvádět důvody.

1.7 Účinek odporu

Pokud žalovaný podá proti evropskému platebnímu rozkazu odpor ve smyslu článku 16 nařízení (ES) č. 1896/2006, bude další řízení vedeno v souladu s pravidly evropského řízení o drobných nárocích stanovenými v nařízení (ES) č. 861/2007, a pokud tomu tak nebude, v souladu s ustanoveními občanského soudního řádu o odporech proti platebním rozkazům (článek 445a, články 451–456), přičemž se zohlední článek 17 nařízení (ES) č. 1896/2006.

1.8 Účinek nepodání odporu

Nebyl-li soudu podán odpor do 30 dnů od doručení platebního rozkazu žalovanému s přihlédnutím k přiměřené lhůtě pro doručení odporu, soud prohlásí vykonatelnost evropského platebního rozkazu za použití vzorového formuláře G.

Vykonatelný evropský platební rozkaz (články 18 a 19 nařízení (ES) č. 1896/2006) vydaný soudem na území Evropské unie je nástrojem k výkonu rozhodnutí, který lze použít k návrhu na výkon v Chorvatské republice stejným způsobem jako rozhodnutí o výkonu rozhodnutí chorvatského soudu.

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

Navrhovatel musí zpravidla požádat soud, aby vydal doložku o vykonatelnosti, a soud prohlásí evropský platební rozkaz za vykonatelný použitím vzorového formuláře G.

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Žalovaný může požádat o přezkum evropského platebního rozkazu vydaného v Chorvatsku na základě článku 507n občanského soudního řádu s přihlédnutím k článku 20 nařízení (ES) č. 1896/2006. Soud rozhodující o návrhu může výkon odložit použitím vhodných pravidel vykonávacího řízení o odložení výkonu na návrh povinného. Opravný prostředek proti nařízenému výkonu z důvodů souvisejících s nárokem uvedeným v evropském platebním rozkazu je přípustný pouze v případě, že tyto důvody nastaly po doručení rozkazu a nebylo možné je uvést již v odporu podle článku 16 nařízení (ES) č. 1896/2006.

Poslední aktualizace: 12/02/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.