Upozorňujeme, že výchozí chorvatština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Evropský platební rozkaz

Chorvatsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

Chorvatská republika uplatňuje evropský platební rozkaz a řízení pro vydávání těchto rozkazů se řídí ustanoveními občanského soudního řádu (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Úřední věstník Chorvatské republiky), č. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 a 89/14; dále jen „OSŘ“) a Pravidly způsobu podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu a odporu proti evropskému platebnímu rozkazu (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga) (NN č. 124/13).

1.1 Předmět řízení

Řízení pro vydání evropského platebního rozkazu se použije při vymáhání peněžitých pohledávek, jejichž výše je pevně dána a které byly splatné v okamžiku podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006 (dále jen nařízení (ES) č. 1896/2006) se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu a uvedené nařízení se použije v přeshraničních občanských a obchodních právních věcech, bez ohledu na typ soudu, s odchylkami stanovenými nařízením.

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

Pohledávky, které se týkají finančních nároků (peněžité pohledávky). Předmětem žaloby mohou být pouze pohledávky, které zakládají smluvní nebo nesmluvní závazky a které jsou nominálně určeny.

1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

Není stanovena žádná horní hranice hodnoty pohledávky.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Použití tohoto řízení není povinné, neboť žalobce se může rozhodnout, jakým způsobem svůj nárok uplatní, pokud to není v rozporu s právně závaznými pravidly a dobrými mravy. Soud vydá platební rozkaz, i když navrhovatel vydání platebního rozkazu ve své žalobě nenavrhoval, pokud jsou splněny všechny požadavky na jeho vydání. Vydání platebního rozkazu je tedy pro soud povinné, pokud jsou požadavky na jeho vydání splněny.

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

Ano.

1.2 Příslušný soud

K rozhodování o návrzích na vydání a přezkum – a o poskytování osvědčení o vykonatelnosti – evropského platebního rozkazu podle nařízení (ES) č. 1896/2006 je výlučně příslušný obchodní soud v Záhřebu (Trgovački sud u Zagrebu).

1.3 Formální požadavky

Návrh na vydání evropského platebního rozkazu a odpor proti platebnímu rozkazu se podávají výhradně ve strojově čitelné podobě, pokud se soud domnívá, že strojové zpracování je pro tyto úkony vhodné.

Způsob podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu a odporu proti platebnímu rozkazu se řídí Pravidly způsobu podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu a odporu proti platebnímu rozkazu (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga) (Narodne Novine (NN; Úřední věstník Chorvatské republiky), č. 124/13; dále jen „Pravidla“), která vstoupila v platnost dne 17. října 2013.

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

Návrh na vydání evropského platebního rozkazu a odpor proti platebnímu rozkazu se podávají na formulářích stanovených nařízením č. 1896/2006 příslušnému soudu v listinné podobě osobně nebo poštou. Použití standardních formulářů v řízení o vydání evropského platebního rozkazu je tedy povinné a formuláře si lze stáhnout z internetové stránky obchodního soudu v Záhřebu (http://sudovi.pravosudje.hr/tszag/).

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

Kterákoli strana – fyzická nebo právnická osoba – je oprávněna se svobodně rozhodnout, zda se bude v řízení jednat sama, nebo zda si najme prostředníka, kterým je obvykle advokát, nestanoví-li ustanovení OSŘ jinak. Zastoupení advokátem tedy není v řízení o vydání evropského platebního rozkazu povinné.

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

Strana je povinna vyplnit formulář A (návrh na vydání evropského platebního rozkazu) ve strojově čitelné podobě. Bod 6 uvedeného formuláře umožňuje vybrat právní důvody, které objasní, k čemu se nárok vztahuje.

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

Bod 10 formuláře A ukládá straně, aby připojila dostupné důkazy a popsala, k čemu se konkrétní důkazy vztahují. Důkazy a jejich provádění se řídí ustanoveními článků 219–271 OSŘ a soud rozhodne, které z předložených důkazů budou provedeny pro zjištění a vyhodnocení relevantních skutečností. Kromě toho soud podle vlastního uvážení rozhodne, které skutečnosti považuje za prokázané, na základě svědomitého a pečlivého posouzení veškerých důkazů, jednotlivě a jako celek, s přihlédnutím k výsledkům celého řízení.

Více informací o důkazech a jejich provádění naleznete v informačním balíčku nazvaném „Provádění důkazů – Chorvatská republika“ (Izvođenje dokaza – Republika Hrvatska).

1.4 Odmítnutí návrhu

Pro odmítnutí návrhu platí obecné pravidlo v článku 109 OSŘ. Tento článek stanoví, že pokud je návrh nesrozumitelný nebo neobsahuje veškeré nezbytné náležitosti, aby bylo možné na jeho základě jednat, soud nařídí navrhovateli, aby své podání opravil, tj. pozměnil v souladu s poskytnutými pokyny, a návrh vrátí pro účely opravy nebo změny. Podání se považuje za stažené, pokud není ve stanovené lhůtě vráceno soudu a opraveno v souladu s pokyny poskytnutými soudem. Pokud je vráceno bez opravy nebo změny, bude odmítnuto.

1.5 Odvolání

Odpor je jediným opravným prostředkem, který má žalovaný k dispozici, pokud je podán návrh na vydání evropského platebního rozkazu. Ve věci žádosti o přezkum evropského platebního rozkazu podle čl. 20 odst. 1 nebo 2 nařízení (ES) č. 1896/2006 se rozhoduje usnesením, proti kterému nelze podat opravný prostředek. Opravný prostředek proti nařízenému výkonu z důvodů souvisejících s nárokem uvedeným v evropském platebním rozkazu je přípustný pouze v případě, že tyto důvody nastaly po doručení rozkazu a nebylo možné je uvést již v odporu podle článku 16 nařízení č. 1896/2006.

1.6 Odpor

Proti evropskému platebnímu rozkazu může žalovaný podat odpor u soudu původu za použití vzorového formuláře F, který obdrží spolu s evropským platebním rozkazem. Odpor musí být odeslán do 30 dní od doručení rozkazu žalovanému a žalovaný v odporu uvede, že nárok popírá, aniž by musel uvádět důvody.

1.7 Účinek odporu

Pokud žalovaný podá odpor proti evropskému platebnímu rozkazu ve smyslu článku 16 nařízení č. 1896/2006, postupuje se dále podle ustanovení OSŘ týkajících se postupu v případě podání odporu proti platebnímu rozkazu (články 445a a 451–456 OSŘ), s přihlédnutím k ustanovením článku 17 nařízení (ES) č. 1896/2006.

1.8 Účinek nepodání odporu

Pokud do 30 dní od doručení platebního rozkazu žalovanému, s přihlédnutím k přiměřené době pro doručení odporu, nebyl soudu doručen žádný odpor, prohlásí soud evropský platební rozkaz za vykonatelný, k čemuž použije vzorový formulář G.

Vykonatelný evropský platební rozkaz (články 18 a 19 nařízení č. 1896/2006) vydaný soudem v Chorvatské republice je exekučním titulem, na jehož základě se lze v Chorvatské republice domáhat výkonu stejným způsobem jako na základě vykonatelného rozhodnutí chorvatského soudu.

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

Žalobce musí zpravidla výslovně požádat soud, aby vydal osvědčení o vykonatelnosti, a soud prohlásí evropský platební rozkaz za vykonatelný za použití vzorového formuláře G.

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Žalovaný může požádat o přezkum evropského platebního rozkazu na základě ustanovení článku 507n OSŘ, s přihlédnutím k důvodům uvedeným v článku 20 nařízení (ES) č. 1896/2006, a soud rozhodující o žádosti může výkon odložit na základě příslušných ustanovení zákona o výkonu rozhodnutí upravujících odložení výkonu na návrh dlužníka.

Poslední aktualizace: 06/02/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.