V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Evropský platební rozkaz

Anglie a Wales
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

Žádné specifické řízení o platebním rozkazu pro věci týkající se výlučně Anglie a Walesu neexistuje; lze využít řízení, ve kterém může žalobce získat kontumační rozsudek (tzv. judgment by default). Evropský platební rozkaz je k dispozici v případě přeshraničních sporů v rámci EU.

1.1 Předmět řízení

Řízení s kontumačním rozsudkem je v Anglii a Walesu součástí běžného občanského soudního řízení. Jakmile žalobce podá žalobu (viz „Obrátit se na soud – Anglie a Wales), měl by žalovaný odpovědět do 14 dnů o doručení žalobního formuláře. Pokud žalovaný na žalobu neodpoví, může žalobce požádat soud, aby vynesl „kontumační rozsudek“ (tj. nařídit, aby žalovaný zaplatil požadovanou částku, jelikož nebyla obdržena žalobní odpověď). Žalobce by tak měl učinit co nejdříve po uplynutí 14 dnů. Dokud soud neobdrží žádost o vydání rozsudku, může žalovaný na žalobu odpovědět. Jestliže soud obdrží odpověď žalovaného před žádostí žalobce, tato odpověď bude mít přednost i v případě, že byla podána opožděně.

Pokud žalobce nepožádá o vydání rozsudku do 6 měsíců od uplynutí doby pro podání žalobní odpovědi, řízení o žalobě se „přeruší“ (zastaví) a jediný úkon, který může žalobce učinit, je požádat soudce, aby usnesením přerušení řízení zrušil.

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

Kontumační rozsudek může být vydán téměř pro všechny druhy věcí/žalob u civilních soudů v Anglii a Walesu. Není omezeno na peněžité pohledávky a pohledávky vyplývající ze smlouvy. Není-li to výslovně vyloučeno jednacím řádem soudu (tzv. „občanský soudní řád“), může žalobce požadovat kontumační rozsudek v jakémkoli občanskoprávním řízení v Anglii a Walesu s výjimkou nároku na dodání zboží, je-li smlouva upravena zákonem o spotřebitelském úvěru (Consumer Credit Act) z roku 1974.

Za účelem získání kontumačního rozsudku musí žalobce prokázat, že splnil procesní požadavky, a také to, že žalovaný tyto procesní požadavky nedodržel.

Výjimečně část 8 občanského soudního řádu umožňuje alternativní řízení v případě nároku, u něhož žalobce usiluje o vydání rozhodnutí o otázce, která pravděpodobně nebude zahrnovat podstatný spor o skutkových okolnostech nebo jestliže je tento postup umožněn ve specifickém řízení. V takovém případě není kontumační rozsudek k dispozici.

1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

Žádná horní hranice hodnoty pohledávky není stanovena.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Jak bylo uvedeno výše, řízení s kontumačním rozsudkem je součástí běžného občanského soudního řízení. Nejedná se o samostatné řízení jako v mnoha jiných členských státech. Použití řízení je nepovinné v tom smyslu, že kontumační rozsudek není vynesen automaticky v případě, že žalovaný neodpoví na žalobu v příslušné lhůtě. Tato lhůta je jednoznačně uvedena v žalobním formuláři, který je doručen žalovanému. Za účelem vydání kontumačního rozsudku musí žalobce podat buď žádost, nebo návrh na vydání kontumačního rozsudku. Případně se žalobce může rozhodnout, že pohledávku nebude vymáhat.

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

Spory mezi podniky nebo osobami z různých států se řídí rozličnými právními předpisy, zejména unijním nařízením Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, tzv. nařízením Brusel.

Existuje evropský platební rozkaz, který věřitelům usnadňuje vymáhání nesporných (tj. uznaných) peněžitých pohledávek v přeshraničních případech v rámci Evropské unie; řízení je s ohledem na existující postupy nepovinné.

1.2 Příslušný soud

Kontumačního rozsudek je k dispozici jak u soudu hrabství (County Court), tak u vrchního soudu (High Court). Žalobce by se měl obrátit na soud, jemuž podal žalobu. Tento soud pak může ověřit, zda žalovaný nezaslal potvrzení o doručení nebo nepodal žalobní odpověď a že uplynula lhůta pro předložení těchto listin.

Tento postup je v souladu s obecnými pravidly pro určení příslušnosti soudů v Anglii a Walesu (viz stránky „Příslušnost“). Souhrnně řečeno, pokud je pohledávka nižší než 100 000 GBP (v případě újmy na zdraví nižší než 50 000 GBP), měla by být žaloba podána soudu hrabství, není-li žalobci doporučeno jinak. Pohledávky s hodnotou nižší než 10 000 GBP může soud hrabství projednat v řízení o drobných nárocích, jež poskytuje jednoduchý a neformální způsob řešení sporů, často bez potřeby právního zástupce. V případě pohledávky s hodnotou vyšší než 100 000 GBP lze žalobu podat buď u vrchního soudu, nebo u soudu hrabství. O příslušném soudu rozhoduje povaha a složitost dané věci.

Více informací o procesních pravidlech pro kontumační rozsudky platných u těchto soudů lze nalézt na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti (Ministry of Justice).

1.3 Formální požadavky

Kromě výše uvedených požadavků, tj. žalobce při podávání žaloby použil správné postupy a žalovaný neodpověděl ve stanovené lhůtě, závisí formální požadavky na vydání kontumačního rozsudku na druhu pohledávky.

Obecně řečeno, pokud se pohledávka týká určité částky, musí žalobce pouze požádat o vydání kontumačního rozsudku. Těmito žádostmi se obvykle zabývají administrativní pracovníci soudu, a nikoli soudce. V takovém případě zaměstnanci soudu ověří, že nedošlo k potvrzení doručení ani podání žalobní odpovědi žalovaným, že uplynula příslušná lhůta a že žalobce předložil soudu nezbytné důkazy.

Týká-li se pohledávka blíže neurčené částky, musí žalobce podat soudu návrh. V takových případech posoudí danou věc soudce. Soudce rozhodne, zda je nutné soudní jednání, a o tom, co musí žalobce předložit, aby soudce mohl rozhodnout o peněžní částce, na kterou má žalobce nárok, například jaké důkazy má předložit.

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

V obou případech je použití standardního formuláře povinné.

Pokud se pohledávka týká stanovené částky a soud zahájil řízení, zašle žalobci formulář N205A – oznámení o žalobě (stanovená částka) (Notice of Issue (Specified Amount)). Tento formulář obsahuje část, kterou žalobce vyplní a vrátí soudu za účelem podání žádosti o vydání kontumačního rozsudku v případě, že žalovaný neodpoví na žalobu ve stanovené lhůtě. K dispozici jsou pokyny pro vyplnění formuláře.

Před tím, než žadatel vyplní formulář, měl by pečlivě uvážit, jak chce, aby žalovaný dlužnou částku zaplatil. Žalobce může chtít, aby byla peněžní částka zaplacena okamžitě, s větší pravděpodobností ji však získá v případě, může-li ji žalovaný platit ve splátkách po určitou dobu. To bude záviset na situaci žalovaného.

Pokud žalobce zahájil řízení s využitím služby Money Claim Online, může žádost o vydání kontumačního rozsudku podat soudu on-line.

Jestliže se pohledávka týká blíže neurčené částky, obdrží žalobce od soudu v případě zahájení řízení formulář N205B – oznámení o žalobě (nestanovená částka) (Notice of Issue (Unspecified Amount)). Tento formulář obsahuje rovněž část, v níž může žalobce soud požádat, aby rozhodl, že žalovaný je „odpovědný“ za pohledávku. Soud rozhodne, jakou částku by měl žalovaný zaplatit. To se nazývá „vydáním rozhodnutí o částce, kterou má určit soud“.

Některé druhy věcí vyžadují podání návrhu, aby soudce rozhodl o tom, zda lze vydat kontumační rozsudek. Jedná se o případy, kdy je žaloba doručena žalovanému v jiné jurisdikci, kdy je žalovaným stát, Koruna nebo osoba či orgán, na něž se občanskoprávní řízení nevztahuje. Návrh je nutný i v případě, že žaloba směřuje proti dítěti nebo pacientovi, nebo je založená na deliktním jednání, jehož se jeden z manželů dopustí vůči jinému. V těchto případech by se měl použít formulář N244 (oznámení návrhu (Application Notice)).

Mnoho soudních formulářů, včetně formuláře N244, je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Všechny formuláře lze získat u kteréhokoli civilního soudu v Anglii a Walesu.

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

Stejně jako u všech typů řízení se nevyžaduje, aby si dotyčná osoba vyžádala právní poradenství, nebo aby byla zastupována právním zástupcem. Obecně platí, že pokud se pohledávka týká částky převyšující 5 000 GBP, a zejména pokud zahrnuje složité otázky, doporučuje se požádat o radu právního zástupce. Více informací o vhodnosti právního zastoupení je uvedeno na stránce – Obrátit se na soud.

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

Jelikož žádost nebo návrh na vydání kontumačního rozsudku je v Anglii a Walesu součástí běžného občanského soudního řízení, bude nezbytné, aby žalobce postupoval obvyklým způsobem – viz stránka Obrátit se na soud. Žalobní formulář musí obecně obsahovat podrobné údaje o stranách, stručný popis nároku a pokud možno údaj o tom, jaká peněžní částka je požadována a zda vymáhaná částka spadá do jednoho z těchto rozmezí:

  • do 10 000 GBP
  • více než 10 000 GBP, avšak nejvýše 25 000 GBP
  • více než 25 000 GBP.

V žalobách týkajících se osobní újmy nebo újmy na zdraví by měl žalobce uvést, zda očekává, že získá:

  • nejvýše 1 000 GBP
  • více než 1 000 GBP.

Jestliže žalobce nedokáže stanovit hodnotu nároku, měl byl uvést „nejsem schopen sdělit, kolik mám v úmyslu vymoci“. Formulář obsahuje pokyny jak pro žalobce, tak pro žalovaného.

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

Kromě žalobního formuláře by měl žalobce poskytnout údaje o nároku, což zahrnuje:

  • stručné vylíčení skutečností
  • případně prohlášení o tom, že žalobce požaduje konkrétní náhradu škody
  • údaje o případném požadovaném úroku
  • jakékoli jiné záležitosti vyžadované s ohledem na daný druh pohledávky, jak jsou stanoveny v soudním řádu.

Pokud mohou zaměstnanci soudu vydat kontumační rozsudek, musí se přesvědčit, že údaje o nároku byly doručeny žalovanému; žalovaný nereagoval ve stanovené lhůtě a že žalovaný neuspokojil svou pohledávku.

Pokud jsou tyto požadavky splněny, vydá soudní úředník žalobci rozsudek, který žalovanému sdělí, kolik má zaplatit, kdy je třeba zaplatit a adresu, na kterou má být příslušná peněžní částka zaslána. Kopie rozsudku je zaslána žalobci i žalovanému.

Je-li na soudci, aby vydal rozhodnutí, jak je uvedeno výše, pokud se pohledávka týká blíže neurčené částky, může rozhodnout, zda je nezbytné soudní jednání nebo zda jsou zapotřebí další důkazy. To se nazývá vydáním pokynů. Poté, co soudce rozhodne, je žalobci a žalovanému zasláno usnesení. Soudce může nařídit přidělení pohledávky režimu řízení o drobných nárocích, nebo nařídit, aby byla pohledávka projednána během ústního jednání.

Při ústním jednání soudce buď: vydá podrobnější pokyny týkající se například potřebných listin a důkazů, aby mohl s konečnou platností rozhodnout o výši částky; nebo rozhodne o částce, kterou musí žalovaný zaplatit, jedná-li se o jednoduchý případ, který nevyžaduje dlouhé slyšení.

To bude záviset na pravděpodobné výši náhrady škody, na skutečnosti, zda je pravděpodobné, že by žalovaný mohl zpochybnit výši náhrady škody, a na tom, zda se soudce domnívá, že doklady, které jsou na jednání k dispozici, poskytují dostatečné důkazy pro přijetí konečného rozhodnutí.

Soudce obvykle nevyužije ústní jednání k vydání konečného rozhodnutí, pokud nebyly písemné důkazy předložené soudu zaslány žalovanému nejméně tři dny přede dnem konání ústního jednání.

Po ústním jednání zaměstnanci soudu uvedou, o čem soudce rozhodl v usnesení. Kopie jsou zaslány žalobci i žalovanému.

Kromě výše uvedeného platí, že pokud žalovaný nemá bydliště v Anglii nebo ve Walesu, musí se soud na základě příslušných mezinárodních dohod ujistit, že má pravomoc žalobu projednat a rozhodnout v dané věci, že žádný jiný soud nemá výlučnou příslušnost a že žaloba byla řádně doručena.

1.4 Odmítnutí návrhu

Soud žádost nebo návrh na vydání kontumačního rozsudku zamítne, pokud žalobce nedodržel pravidla soudního řízení. Pokud například údaje v žalobním formuláři nebo jeho doručení nejsou v souladu s občanským soudním řádem, soud kontumační rozsudek nevydá. Soud návrh na vydání kontumačního rozsudku zamítne rovněž tehdy, pokud žalobce nepředloží nezbytné důkazy, aby se soud přesvědčil o jeho nároku (viz výše). Pokud jsou tyto procesní požadavky dodrženy, závisí to, zda soud přezkoumá opodstatněnost nároku před vydáním kontumačního rozsudku (jak je uvedeno výše) na tom, zda se pohledávka týká určité částky, či nikoli, nebo zda spadá do kategorie pohledávek, které může soudce posoudit pouze na základě návrhu (viz bod 1.3).

1.5 Odvolání

Soud odmítne vydat kontumační rozsudek pouze v případě, že žalobce nepřesvědčil soud o dodržení správných postupů. Žalobce se nemůže proti tomuto rozhodnutí odvolat. Pokud soud odmítne vydat kontumační rozsudek, může žalobce obvykle začít znovu podáním nového žalobního formuláře proti žalovanému v souladu s postupy a požadavky stanovenými v občanském soudním řádu.

Chybně vydané usnesení o vydání kontumačního rozsudku může být na návrh žalovaného změněno nebo zrušeno. Je možné podat návrh na změnu kontumačního rozsudku (např. snížení částky, pokud byla část dluhu uhrazena před vynesením rozsudku) nebo na jeho zrušení.

Jestliže má žalobce důvod se domnívat, že žalovaný neobdržel informace o nároku před vydáním kontumačního rozsudku, je povinen požádat soud o zrušení kontumačního rozsudku, který byl vydán v jeho prospěch.

1.6 Odpor

Řízení s kontumačním rozsudkem je k dispozici pouze v případě, že žalovaný nepodal obhajobu nebo neuznal pohledávku ve stanovené lhůtě (viz výše). Pokud žalovaný pohledávku popře, pokračuje řízení jako v případě běžné sporné pohledávky.

Jestliže si žalovaný přeje, aby byl kontumační rozsudek zrušen nebo změněn poté, co mu byl doručeno, musí neprodleně požádat soud, aby rozsudek zrušil nebo změnil. Soud může kontumační rozsudek změnit nebo zrušit tehdy, má-li za to, že pro to existuje řádný důvod, nebo že žalovaný má reálnou vyhlídku na úspěch v řízení.

1.7 Účinek odporu

Pokud žalovaný podá ve stanovené lhůtě odpor, pokračuje řízení jako v případě běžné sporné pohledávky, jak je popsáno na stránce „Obrátit se na soud“.

Jelikož je řízení s kontumačním rozsudkem součástí běžného občanského soudního řízení, není v Anglii a Walesu změny na běžné řízené použitelné. Je-li však kontumační rozsudek po úspěšném napadení zrušen, může být nutné zahájit řízení znovu, nebo žalovanému může být umožněno podat obhajobu. To, co se stane, určí soudce s ohledem na okolnosti daného případu.

1.8 Účinek nepodání odporu

Řízení s kontumačním rozsudkem je k dispozici pouze v případě, že žalovaný ve stanovené lhůtě nepodá žalobní odpověď nebo neuzná pohledávku. Až poté může žalobce podat žádost nebo návrh na vydání kontumačního rozsudku.

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

Kontumační rozsudek je rozhodnutím, které žalobce může vymáhat vůči žalovanému. Postupy, které je třeba dodržet za účelem získání rozsudku, jsou popsány výše v bodě 1.3.4.

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Jak je uvedeno výše, žalovaný může požádat soud, aby rozsudek zrušil nebo pozměnil (tj. změnil podmínky rozsudku, nebo jej zrušil v plném rozsahu). Nejedná se o opravný prostředek jako takový, neboť je projednáván stejným soudem, u něhož by probíhalo řízení, pokud by žalovaný pohledávku popřel. Soud může kontumační rozsudek změnit nebo zrušit, má-li za to, že došlo k určitému procesnímu pochybení, nebo že žalovaný má reálnou vyhlídku na úspěšnou obhajobu, nebo že k tomu existuje řádný důvod.

Kterákoli strana se může proti rozhodnutí o zrušení kontumačního rozsudku nebo o odmítnutí zrušit kontumační rozsudek odvolat, pokud získá povolení buď soudu, který rozhodnutí vydal, nebo odvolacího soudu.

Související odkazy

Ministerstvo spravedlnosti

Adresy soudů

Poslední aktualizace: 17/08/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.