Evropský platební rozkaz

Estonsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

Ano. Zrychlené řízení o platebním rozkazu je upraveno v kapitole 49 občanského soudního řádu (tsiviilkohtumenetluse seadustik).

1.1 Předmět řízení

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

Toto řízení se použije v případě nároků, které vyplývají ze soukromoprávních vztahů a má se týkat zaplacení určité peněžní částky.

Zrychlené řízení o platebním rozkazu se nevztahuje na mimosmluvní nároky s výjimkou:

 • zvláštních nároků vyplývajících ze zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (liikluskindlustuse seadus),
 • nároků, u kterých dlužník svůj závazek uznal, nebo byla uzavřena jiná dohoda zavazující k plnění.

Zrychlené řízení o platebním rozkazu se nepoužije, pokud:

 • lhůta na uplatnění nároku v době podání návrhu ještě neuplynula, kromě nároků na sankce za opožděnou platbu v podobě zajištění, nebo pokud uplatnění nároku závisí na splnění vzájemného závazku a tento závazek dosud nebyl splněn,
 • jde o uplatnění nároku na náhradu nemajetkové újmy,
 • nárok se uplatňuje vůči osobě v úpadku,
 • nárok se uplatňuje vůči několika dlužníkům a nevyplývá ze stejného základu nebo závazku.

Zrychlené řízení o platebním rozkazu se nevztahuje na nároky týkající se zajištění, pokud přesahují hlavní nárok.

1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

Ano. Ano. Zrychlené řízení o platebním rozkazu se nevztahuje na nároky přesahující 8 000 EUR. Tato částka zahrnuje nároky týkající se jistiny i příslušenství.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Zrychlené řízení o platebním rozkazu je dobrovolné. Věřitel se může rozhodnout, zda v tomto případě chce využít zrychlené řízení, nebo zda zahájí běžné řízení.

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

Ano. Vnitrostátní právní předpisy neobsahují žádné omezení týkající se použitelnosti zrychleného řízení o platebním rozkazu v případě žalovaných, kteří mají bydliště v jiné zemi. V rámci EU je příslušnost s ohledem na žalovaného určena podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012.

1.2 Příslušný soud

Návrhy na zrychlené řízení o platebním rozkazu vyřizuje oddělení pro platební rozkazy soudního pracoviště v Haapsalu při okresním soudu v Pärnu (Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja maksekäsu osakond).

1.3 Formální požadavky

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

Zrychlené řízení o platebním rozkazu je vedeno elektronicky a jako takové je lze soudu podat pouze prostřednictvím portálu pro elektronické podání (Avalik E-toimik) nebo prostřednictvím informačních systémů pro výměnu údajů X-tee.

Návrhy lze předkládat prostřednictvím portálu E-toimik na internetové stránce: https://www.e-toimik.ee/

Podle § 485 odst. 2 občanského soudního řádu lze odpor podat na formuláři připojeném k návrhu na vydání platebního rozkazu, nebo v jiné formě. Formulář je k dispozici na Riigi Teataja (Státní věstník).

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

Ne, právní zastoupení není povinné.

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

Návrh na zrychlené řízení o platebním rozkazu by měl obsahovat stručný popis okolností, na nichž se nárok zakládá, a důkazů, které je navrhovatel schopen předložit k doložení svého nároku. Nárok se musí zakládat na skutečnostech a být doložen listinnými důkazy. Nárok je zjevně nepodložený, pokud skutečnosti uvedené v žádosti o vydání platebního rozkazu jeho existenci z právního hlediska neosvědčují.

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

K potvrzení předloženého nároku není nutné předložit písemné důkazy. Návrh na vydání platebního rozkazu by však měl obsahovat stručný popis důkazů, které je navrhovatel schopen předložit k doložení nároku.

1.4 Odmítnutí návrhu

Soud zamítne návrh na zrychlené řízení o platebním rozkazu, pokud:

 1. návrh na zrychlené řízení ve věci platebních rozkazů není podle občanského soudního řádu přípustný;
 2. návrh nesplňuje požadavky stanovené v občanském soudním řádu;
 3. dlužníkovi nelze platební rozkaz doručit v přiměřené lhůtě a nelze jej doručit ani veřejným oznámením, a žadatel výslovně požádal, aby bylo řízení zastaveno, bude-li podán odpor;
 4. navrhovatel neinformoval soud o výsledku doručení účastníkovi řízení ve stanovené lhůtě;
 5. existuje evidentní důvod pro pozastavení řízení.

1.5 Odvolání

Proti zamítnutí návrhu na řízení o platebním rozkazu není možné podat odvolání. Zamítnutí návrhu nebrání navrhovateli uplatnit nárok v rámci běžného řízení nebo znovu ve zrychleném řízení o platebním rozkazu.

1.6 Odpor

Dlužník má právo podat odpor proti celému platebnímu rozkazu nebo jeho části u soudu, který jej vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení platebního rozkazu, nebo do 30 dnů, je-li platební rozkaz doručován do zahraničí.

Odpor lze podat na formuláři připojeném k platebnímu rozkazu nebo v jiné formě. Odpor nemusí být odůvodněn.

1.7 Účinek odporu

Podá-li dlužník odpor proti platebnímu rozkazu před stanovenou lhůtou, soud, který vyhotovil platební rozkaz, pokračuje v projednávání žaloby, nebo ji postoupí soudu uvedenému v návrhu na zrychlené řízení o platebním rozkazu, nebo soudu uvedenému ve společné žádosti dotčených stran. Ve věcech vlastnictví bytů nebo společného vlastnictví řízení o návrhu pokračuje, pokud navrhovatel nepožádal o provedení úkonů nebo o zastavení řízení. Má se za to, že žaloba byla podána, jakmile byl podán návrh na vydání platebního rozkazu ve zrychleném řízení.

Pokud předkladatel výslovně požádal o ukončení řízení v případě podání odporu, řízení se ukončí.

Jestliže dlužník v odporu proti platebnímu rozkazu nárok navrhovatele částečně uzná, soud projednávající danou věc vydá platební rozkaz na částku uznanou dlužníkem a bude pokračovat v projednávání zbývající části žaloby nebo nároku.

1.8 Účinek nepodání odporu

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

Pokud dlužník nezaplatí částku uvedenou v platebním rozkazu a nepodá včas odpor proti platebnímu rozkazu, stane se platební rozkaz rozhodnutím soudu pravomocným.

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Ve vydaném platebním rozkazu jsou dlužníkovi vysvětlena jeho práva na podání odvolání proti němu do 15 dnů, nebo do 30 dnů, je-li platební rozkaz doručován do zahraničí. Dlužníkovi musí být vysvětleno, že odvolání proti rozhodnutí lze podat pouze v případě jedné z těchto situací:

 1. platební rozkaz byl dlužníkovi doručen jiným způsobem než osobně proti podpisu nebo elektronicky a nebyl doručen včas nikoli vinou dlužníka, a dlužník proto nemohl podat včas námitku;
 2. dlužník nemohl podat odpor proti platebnímu rozkazu z řádných důvodů, které byly mimo jeho kontrolu;
 3. nebyly splněny požadavky pro zrychlené řízení o platebním rozkazu nebo byly jinak zásadně porušeny podmínky zrychleného řízení o platebním rozkazu nebo nárok, jehož se zrychlené řízení týká, je zjevně nepodložený.

Právní zástupce dlužníka nebo univerzální právní nástupce dlužníka může proti platebnímu rozkazu podat odvolání do dvou měsíců ode dne, kdy se o něm dověděl, je-li zřejmé, že v době vydání soudního rozhodnutí existovaly důvody pro zastavení řízení, avšak soud si těchto důvodů nebyl a nemohl být vědom. Osoba, která proti rozhodnutí podává odvolání, by tak měla učinit pouze v případě jedné z výše uvedených situací.

Poslední aktualizace: 02/02/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.