Evropský platební rozkaz

Finsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

Ve Finsku existuje zvláštní řízení o platebním rozkazu, jež bylo zavedeno speciálně za účelem vymáhání nesporných pohledávek. V těchto případech lze žalovanému nařídit uhrazení dluhu vůči žalobci tzv. kontumačním rozsudkem.

Žalobu lze podat také pomocí elektronického návrhu, který se podává prostřednictvím elektronického formuláře na internetových stránkách finské soudní správy (https://oikeus.fi/en/). Více informací lze nalézt v oddíle „Automatické zpracovávání – Finsko“.

1.1 Předmět řízení

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

Toto řízení lze využít u všech typů peněžitých nároků, které mohou být předmětem smluvního ujednání.

1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

Ne. U hodnoty nároků není stanovena žádná horní ani spodní hranice.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Řízení je dobrovolné.

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

Pravidlo, jež by stanovilo, že žalovaný musí žít ve Finsku, v zásadě není dáno. Aby mohl řízení použít, musí být ovšem finský soud v dané věci soudem příslušným. Například podle nařízení Brusel I se soudní příslušnost určí na základě hlavního pravidla, a věcí týkající se vymáhání platby se tedy musí zabývat soud příslušný pro místo bydliště žalovaného.

1.2 Příslušný soud

Soudem příslušným pro tyto věci je obecný soud první instance. Ve Finsku se tyto soudy nazývají okresní soudy (käräjäoikeus). Obecným pravidlem je, že příslušný je okresní soud v místě, kde má žalovaný bydliště. Na řízení o platebním rozkazu se vztahují běžná ustanovení o soudní příslušnosti (viz oddíl „Příslušnost – Finsko“).

1.3 Formální požadavky

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

Návrh na zahájení řízení (žaloba) musí být podán písemně a musí obsahovat určité náležitosti: uplatňovaný nárok, (stručné) odůvodnění, případné nároky týkající se nákladů na podání žaloby a kontaktní údaje žalobce a žalovaného. Žaloba musí být podepsána.

Standardní formuláře neexistují. Některé okresní soudy si vytvořily vlastní formuláře, není však povinnost je využít.

Žalobu lze u nesporných nároků podat i elektronicky, a to pomocí elektronického formuláře na internetových stránkách finské soudní správy (https://oikeus.fi/en/).

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

Ani žalobce ani žalovaný nemusí využít služeb advokáta. Využít služeb advokáta je však vždy přípustné.

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

Nárok je třeba odůvodnit tak, aby jej bylo možno odlišit od nároků jiných.

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

Ve věcech týkajících se vymáhání nesporných pohledávek není třeba předkládat žádné důkazy. Žalobce musí dostatečné důkazy předložit pouze v případě, že žalovaný nárok popírá.

1.4 Odmítnutí návrhu

Jedna z překážek vydání kontumačního rozsudku v praxi nastane, pokud žalovaný z oprávněných důvodů nárok uvedený v žalobě popírá, čímž nárok přestává být nesporným. Dále může také mimo jiné dojít k tomu, že žaloba bude odmítnuta, což nastává hlavně v případech, kdy dotčený okresní soud není v dané věci příslušný či kdy žalobce přes výzvy neodstraní nedostatky žaloby. V zásadě může soud ihned rozhodnout o zamítnutí žaloby v případě, že nárok je zjevně nedůvodný, tj. v případě, kdy nárok nemá vůbec žádnou oporu v právu. Jinak soud platnost nároku nezkoumá.

1.5 Odvolání

Žalobce se proti zjištění, že nárok nelze považovat za nesporný, nemůže odvolat, jestliže žalovaný nárok popírá. V tomto případě řeší okresní soud věc v běžném občanskoprávním řízení. Žalobce se však může odvolat proti odmítnutí či zamítnutí své žaloby.

1.6 Odpor

Východiskem při formulaci této otázky byl systém takového typu, v němž se nejprve vydává „kontumační rozsudek / platební rozkaz“ a teprve posléze má žalovaný možnost podat proti němu odpor. Ve Finsku se ovšem žaloba s nárokem nejprve zašle žalovanému, a kontumační rozsudek se vydává, teprve pokud žalovaný nárok v žalobě nepopře.

Okresní soud žalovaného vyzve k tomu, aby na žalobu v určené lhůtě písemně odpověděl. Délku této lhůty přitom okresní soud stanoví sám: obvykle na dva až tři týdny. V odpovědi musí žalovaný uvést, zda nárok popírá, a pokud ano, z jakých důvodů. Ve své odpovědi může žalovaný rovněž uvést, jaké důkazy hodlá případně předložit, a uplatnit nárok na náhradu nákladů. Žalovaný musí také uvést své kontaktní údaje a odpověď podepsat.

1.7 Účinek odporu

Pokud žalobce svůj odpor podá ve stanovené lhůtě, přestává se nárok považovat za nesporný a nelze vydat kontumační rozsudek. V tomto případě věc automaticky pokračuje běžným občanskoprávním řízením.

1.8 Účinek nepodání odporu

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

Pokud žalovaný nárok ve stanovené lhůtě nepopře, je ve věci nárokované částky vydán kontumační rozsudek. Tento rozsudek je okamžitě vykonatelný.

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Žalovaný se proti kontumačnímu rozsudku nemůže odvolat k odvolacímu soudu (hovioikeus), má však možnost podat u okresního soudu návrh na tzv. „vrácení v předešlý stav“. Podáním návrhu na vrácení v předešlý stav se věc vrací k opětovnému posouzení okresnímu soudu, který vydal kontumační rozsudek. Návrh na vrácení v předešlý stav je třeba podat do 30 dní ode dne, kdy žalovaný obdržel oznámení o kontumačním rozsudku. Není-li takovýto návrh podán, nabývá kontumační rozsudek právní moci.

Poslední aktualizace: 15/02/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.