Evropský platební rozkaz

Francie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

Zjednodušené řízení nazývané řízením o platebním rozkazu (procédure d’injonction de payer) je stanoveno články 1405 až 1425 občanského soudního řádu.

1.1 Předmět řízení

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

Toto řízení se vztahuje na vymáhání všech pohledávek, které vyplývají ze smlouvy nebo z povinností stanovených právními předpisy upravujících výkon povolání a odpovídají určité částce.

1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

Toto řízení se vztahuje na vymáhání všech pohledávek, které vyplývají ze smlouvy nebo z povinností stanovených právními předpisy upravujících výkon povolání a odpovídají určité částce.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Toto řízení je volitelné.

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

Toto řízení lze výlučně zahájit u soudu, který je příslušný podle místa bydliště žalovaného dlužníka nebo jedno ze žalovaných dlužníků, což vylučuje využití tohoto řízení, pokud se jediný dlužník nachází v zahraničí.

1.2 Příslušný soud

Žaloba se podává k okresnímu soudu (tribunal d’instance), místnímu soudu (juridiction de proximité), předsedovi obchodního soudu (tribunal de commerce) a od 1. ledna 2013 předsedovi krajského soudu (tribunal de grande instance), v závislosti na tom, který soud má v dané věci pravomoc.

Výlučně příslušný je soud v místě bydliště žalovaného dlužníka nebo jednoho ze žalovaných dlužníků. Toto pravidlo je nepominutelnou podmínkou řízení a soudce musí poukázat z moci úřední na svou nepříslušnost.

1.3 Formální požadavky

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

Mezi formální požadavky patří řada údajů a informací:

  • příjmení, křestní jména, povolání a bydliště věřitelů a dlužníků, nebo u právnických osob forma, název a sídlo společnosti
  • přesný údaj o výši vymáhané částky s rozčleněním na různé součásti a příslušenství pohledávky, jakož i o jejím základu.

Existuje formulář, který není povinný, avšak je vysoce doporučován. Jedná se o formulář CEFRA, který je přístupný na webových stránkách francouzské státní správy (viz webové stránky Ministerstva spravedlnosti) a v soudních kancelářích dotčených soudních orgánů.

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

Žaloba podává přímo věřitel nebo jeho zmocněnec.

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

Odůvodnění pohledávky nemusí být předloženo do podrobností, ale souhrnným způsobem (viz odpověď 1.3.1 výše).

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

K žalobě musí být připojeny doklady odůvodňující opodstatněnost pohledávky (faktury, nájemní smlouva, kupní smlouva, úvěrová smlouva, vyúčtování …). Uplatňují se obecná pravidla civilního řízení.

1.4 Odmítnutí návrhu

Soudce musí prozkoumat opodstatněnost žaloby, než vydá usnesení o platebním rozkazu, může zamítnout celou žalobu nebo její část, pokud se mu pohledávka nejeví jako opodstatněná.

1.5 Odvolání

Pokud je žaloba zamítnuta, nemá věřitel žádný opravný prostředek, ale může postupovat cestou obecného práva, tj. podat žalobu na zaplacení dlužné částky.

1.6 Odpor

Dlužník má k dispozici jeden měsíc, aby podal odpor prohlášením v soudní kanceláři soudního orgánu, který vydal platební rozkaz nebo doporučeným dopisem zaslaným téže soudní kanceláři. Pro odpor neplatí žádné další formální náležitosti.

1.7 Účinek odporu

Podáním odporu dochází k zahájení řízení. Soudní kancelář soudního orgánu předvolá všechny účastníky (a to i účastníky, kteří nepodali odpor) k soudnímu jednání. Soudní orgán rozhodne v rámci své jurisdikce o původní žalobě, ale také o incidenčních žalobách a obhajobě ve věci samé.

1.8 Účinek nepodání odporu

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

Po uplynutí lhůty jednoho měsíce od oznámení požádá věřitel soudní kancelář soudu, který vydal platební rozkaz, o vyznačení doložky vykonatelnosti. Pro tuto žádost neplatí žádné formální náležitosti (lze ji podat ústně nebo obyčejným dopisem). Vyznačení doložky vykonatelnosti propůjčuje usnesení všechny účinky kontradiktorního rozsudku.

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Proti tomuto rozhodnutí není možné podat odvolání (appel) ani dovolání (pourvoi en cassation). Napadnout lze pouze, a to dovoláním, způsob připojení doložky vykonatelnosti soudní kanceláří.

Související odkazy

Webové stránky Ministerstva spravedlnosti

Webové stránky Legifrance

Poslední aktualizace: 26/07/2018

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.