Evropský platební rozkaz

Německo
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

1.1 Předmět řízení

Ano. Občanský soudní řád obsahuje řízení o platebním rozkazu (Mahnverfahren) pro získání úhrady nároků, které žalovaný nerozporuje. Toto řízení je upraveno v § 688 a násl. občanského soudního řádu (Zivilprozessordnung).

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

Toto řízení lze použít v zásadě pro všechny nároky, jejichž předmětem je zaplacení určité peněžité částky v eurech.

Řízení o platebním rozkazu je však vyloučeno:

  • u pohledávky vzniklé na základě spotřebitelského úvěru s úrokovou sazbou vyšší než 12 procentních bodů nad základní úrokovou sazbou,
  • u pohledávky, jejíž uplatnění závisí na protiplnění, které dosud neproběhlo,
  • pokud by se doručení platebního rozkazu muselo provést prostřednictvím veřejného oznámení, neboť místo pobytu žalovaného není známé.

1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

Žádná horní hranice pro hodnotu pohledávky není stanovena.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Použití řízení o platebním rozkazu je pro věřitele dobrovolné. Je na něm, aby rozhodl, zda postupovat cestou řízení o platebním rozkazu, nebo zahájit běžné řízení.

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

Německé řízení o platebním rozkazu lze v zásadě použít i tehdy, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo třetí zemi. Je však třeba upozornit, že má-li být platební rozkaz doručen do zahraničí, pak podle § 688 odst. 3 občanského soudního řádu se řízení o platebním rozkazu uskuteční pouze tehdy, pokud to umožňuje zákon o uznávání a výkonu rozhodnutí (Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz). V současné době se tato možnost vztahuje na všechny členské státy Evropské unie, na Island, Norsko a Švýcarsko a Izrael.

1.2 Příslušný soud

Bez ohledu na výši pohledávky je pro řízení o platebním rozkazu výhradně příslušný okresní soud (Amtsgericht) podle obecné soudní příslušnosti. Obecná soudní příslušnost se v zásadě určuje podle místa bydliště nebo podle sídla právnické osoby. V řadě německých spolkových zemí byly však zřízeny ústřední soudy pro řízení o platebním rozkazu (například v Berlíně okresní soud Wedding), tzn., že příslušnost pro řízení o platebním rozkazu byla soustředěna do několika okresních soudů, nebo dokonce do jediného okresního soudu v dané spolkové zemi. V takovém případě je obecným soudem žalobce ústřední soud, který je příslušný podle jeho bydliště.

Nemá-li žalobce podle obecné soudní příslušnosti v Německu žádný příslušný soud, je výhradně příslušný okresní soud Wedding v Berlíně. Nemá-li žalovaný podle obecné soudní příslušnosti v Německu žádný příslušný soud, je příslušným soudem okresní soud, který by byl příslušným ve sporném řízení, a to bez ohledu na věcnou příslušnost tohoto okresního soudu (jinak jsou totiž okresní soudy příslušné pouze pro věci, v nichž hodnota sporu nepřesahuje 5 000 EUR). I v tomto případě však mohou v některých spolkových zemích existovat pro řízení o platebním rozkazu ústřední soudy.

1.3 Formální požadavky

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

Použití standardního formuláře je povinné v případech, kdy pro dané prohlášení nebo návrh takový formulář existuje. Formuláře například existují pro návrhy na vydání a opětovné vydání platebních rozkazů a exekučních titulů.

Ve všech spolkových zemí dochází v rámci řízení o platebním rozkazu k automatizovanému zpracování. Návrhy je možno podávat buď na předtištěném papírovém formuláři, nebo prostřednictvím elektronické výměny dat. Řada výrobců programového vybavení dodává aplikace pro podávání elektronických návrhů v rámci automatizovaného soudního řízení o platebním rozkazu. U některých okresních soudů je rovněž možno podávat návrhy online prostřednictvím internetu.

Předtištěné papírové formuláře pro řízení o platebním rozkazu je možno zakoupit v papírnictví.

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

Ne, právní zastoupení není nutné.

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

Důvody pohledávky není třeba podrobně popisovat. Je pouze třeba uvést, o jaký nárok a nárokovanou částku se jedná. V předtištěných formulářích pro řízení o platebním rozkazu je třeba vyplnit příslušné kolonky. Hlavní a vedlejší pohledávky musí být uvedeny odděleně a jednotlivě.

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

Uplatňované pohledávky není nutno dokládat žádnými písemnými důkazy.

1.4 Odmítnutí návrhu

Návrh na vydání platebního rozkazu se zamítne, pokud je řízení o platebním rozkazu nepřípustné nebo pokud soud, k němuž byl podán, je nepříslušný nebo pokud návrh na vydání platebního rozkazu nesplňuje formální požadavky. Návrh se zamítne také tehdy, pokud platební rozkaz nelze vydat kvůli určité části nároku. Před zamítnutí návrhu musí být žalobce vyslechnut.

Před vydáním platebního rozkazu soud nezkoumá, zda je nárok žalobce odůvodněný.

1.5 Odvolání

Proti zamítnutí vydání platebního rozkazu nelze v zásadě uplatnit opravné prostředky. Podle zákona je možné podat okamžitou stížnost (sofortige Beschwerde) pouze tehdy, pokud byl návrh zaslán na strojově čitelném formuláři a byl zamítnut z toho důvodu, že soud tento formulář nemohl strojově zpracovat; v praxi však toto ustanovení nehraje žádnou významnou roli.

1.6 Odpor

Pokud byl platební rozkaz vydán a doručen žalovanému, může žalovaný do dvou týdnů podat odpor. Odpor lze však podat i po uplynutí této lhůty, pokud nebyl nařízen výkon rozhodnutí.

Při doručení platebního rozkazu obdrží žalovaný formulář, jehož prostřednictvím může podat odpor proti platebnímu rozkazu. Použití formuláře pro podání odporu je nicméně dobrovolné a není předepsáno jako povinné. Odpor lze tudíž podat i jinou formou; jediným formálním požadavkem je písemná forma odporu.

1.7 Účinek odporu

Pokud žalovaný podá proti dotčené pohledávce včas odpor, není pak již možno nařídit výkon rozhodnutí a exekučně vymáhat pohledávku prostřednictvím daného platebního rozkazu. Spor se přitom ale automaticky nepřesouvá do běžného, tj. „sporného“ řízení. Je nutné podat zvláštní výslovný návrh na provedení sporného řízení, který může podat žalobce i žalovaný v rámci řízení o platebním rozkazu. Tento návrh může podat rovněž žalobce, jakmile se o podání odporu dozví, nebo jej připojí k samotnému platebnímu rozkazu.

1.8 Účinek nepodání odporu

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

Soud na návrh nařídí výkon rozhodnutí. Návrh lze podat až po uplynutí lhůty pro podání odporu a musí v něm být uvedeno, zda byly a v jaké výši provedeny nějaké platby na základě platebního rozkazu. V případě, že nárok byl částečně uhrazen, musí žalobce ve svém návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí snížit odpovídajícím způsobem požadovanou částku.

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Nařízení výkonu rozhodnutí je ekvivalentem předběžně vykonatelného kontumačního rozsudku. Proti tomuto rozhodnutí je možno podat opravné prostředky ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení.

Poslední aktualizace: 18/06/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.