V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Evropský platební rozkaz

Gibraltar
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

Na Gibraltaru neexistuje zvláštní řízení o platebním rozkazu. K dispozici je však rovnocenný postup, v jehož rámci může žalobce získat kontumační rozsudek.

1.1 Předmět řízení

Řízení s kontumačním rozsudkem je na Gibraltaru součástí běžného občanského soudního řízení. Jakmile žalobce podá žalobu, měl by žalovaný odpovědět ve lhůtě 14 dnů od obdržení žalobního formuláře. Pokud žalovaný na žalobu neodpoví, může žalobce požádat soud, aby vynesl „kontumační rozsudek“ (tj. nařídit, aby žalovaný zaplatil požadovanou částku, jelikož nebyla obdržena žalobní odpověď). Žalobce by tak měl učinit co nejdříve po uplynutí 14 dnů. Dokud soud neobdrží žádost o zahájení soudního řízení, může žalovaný na žalobu odpovědět. Jestliže soud obdrží odpověď žalovaného před žádostí žalobce, tato odpověď bude mít přednost i v případě, že byla podána opožděně.

Pokud žalobce nepožádá o vynesení rozsudku do šesti měsíců od konce lhůty pro podání žalobní odpovědi, je řízení „přerušeno“ (pozastaveno nebo odloženo) a jediným úkonem, který může žalobce učinit, je požádat soudce o usnesení za účelem zrušení přerušení řízení.

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

Kontumační rozsudek může být vydán v případě téměř všech druhů věcí/žalob u civilních soudů na Gibraltaru. Není omezen na peněžité pohledávky a pohledávky vyplývající ze smlouvy. Není-li to výslovně vyloučeno podle jednacího řádu soudu (tzv. „občanský soudní řád“), může žalobce požadovat kontumační rozsudek v jakémkoli občanskoprávním řízení na Gibraltaru.

Za účelem získání kontumačního rozsudku musí žalobce prokázat, že splnil procesní požadavky, a také to, že žalovaný tyto procesní požadavky nedodržel.

Ve výjimečných případech umožňuje část 8 občanského soudního řádu alternativní postup pro uplatnění nároku v případech, kdy se žalovaný domáhá rozhodnutí soudu ohledně otázky, u níž není pravděpodobné, že by byla spojena s popřením skutečností, nebo kdy je tento postup v konkrétních řízeních povolen. V takovém případě není kontumační rozsudek k dispozici.

1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

Žádná horní hranice hodnoty pohledávky není stanovena.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Jak bylo uvedeno výše, řízení o vydání kontumačního rozsudku je součástí běžného občanského soudního řízení. Nejedná se o samostatné řízení jako v mnoha jiných členských státech. Použití řízení je nepovinné v tom smyslu, že kontumační rozsudek není vynesen automaticky v případě, že žalovaný neodpoví na žalobu v příslušné lhůtě. Tato lhůta je jednoznačně uvedena v žalobním formuláři, který je doručen žalovanému. Za účelem vydání kontumačního rozsudku musí žalobce podat buď žádost, nebo návrh na vydání kontumačního rozsudku. Případně se žalobce může rozhodnout, že pohledávku nebude vymáhat.

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

S výhradou dohod mezi zeměmi o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí mezi členskými státy (např. nařízení (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech) nebo obdobných dohod uzavřených se třetími zeměmi je řízení k dispozici, pokud žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi. Žalobce musí zajistit, aby byl žalobní formulář řádně doručen žalovanému v souladu s pravidly, která se vztahují na doručování písemností mimo Gibraltar (např. nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech). Pokud žalovaný na žalobu nereaguje, musí žalobce podat soudu návrh na vydání kontumačního rozsudku obvyklým způsobem.

1.2 Příslušný soud

Příslušným soudem by byl Nejvyšší soud Gibraltaru v rámci své různé příslušnosti. To zahrnuje příslušnost Nejvyššího soudu pro řízení o drobných nárocích, jež se týká nároků do výše 10 000 GBP.

1.3 Formální požadavky

Kromě výše uvedených požadavků, tj. žalobce při podávání žaloby použil správné postupy a žalovaný neodpověděl ve stanovené lhůtě, závisí formální požadavky na vydání kontumačního rozsudku na druhu pohledávky.

Obecně řečeno, pokud se pohledávka týká určité částky, musí žalobce pouze požádat o vydání kontumačního rozsudku. Těmito žádostmi se obvykle zabývá vedoucí soudní kanceláře, a nikoli soudce. V takovém případě zaměstnanci soudu ověří, že nedošlo k potvrzení doručení ani podání žalobní odpovědi žalovaným, že uplynula příslušná lhůta a že žalobce předložil soudu nezbytné důkazy.

Týká-li se pohledávka blíže neurčené částky, musí žalobce podat soudu návrh. V takových případech posoudí danou věc soudce. Soudce rozhodne, zda je nutné soudní jednání, a o tom, co musí žalobce předložit, aby soudce mohl rozhodnout o peněžní částce, na kterou má žalobce nárok, například jaké důkazy má předložit.

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

V obou případech je použití standardního formuláře povinné.

Pokud se pohledávka týká stanovené částky a soud zahájil řízení, zašle žalobci formulář N205A – oznámení o žalobě (stanovená částka) (Notice of Issue (Specified Amount)). Tento formulář obsahuje část, kterou žalobce vyplní a vrátí soudu za účelem podání žádosti o vydání kontumačního rozsudku v případě, že žalovaný neodpoví na žalobu ve stanovené lhůtě. K dispozici jsou pokyny pro vyplnění formuláře.

Před tím, než žadatel vyplní formulář, měl by pečlivě uvážit, jak chce, aby žalovaný dlužnou částku zaplatil. Žalobce může chtít, aby byla peněžní částka zaplacena okamžitě, s větší pravděpodobností ji však získá v případě, může-li ji žalovaný platit ve splátkách po určitou dobu. To bude záviset na situaci žalovaného.

Jestliže se pohledávka týká blíže neurčené částky, obdrží žalobce od soudu v případě zahájení řízení formulář N205B – oznámení o žalobě (nestanovená částka) (Notice of Issue (Unspecified Amount)). Tento formulář obsahuje rovněž část, v níž může žalobce soud požádat, aby rozhodl, že žalovaný je „odpovědný“ za pohledávku. Soud rozhodne, jakou částku by měl žalovaný zaplatit. To se nazývá „vydáním rozhodnutí o částce, kterou má určit soud“.

Některé druhy věcí vyžadují podání návrhu, aby soudce rozhodl o tom, zda lze vydat kontumační rozsudek. Jedná se o případy, kdy je žaloba doručena žalovanému v jiné jurisdikci, kdy je žalovaným stát, Koruna nebo osoba či orgán, na něž se občanskoprávní řízení nevztahuje. Návrh je nutný i v případě, že žaloba směřuje proti dítěti nebo pacientovi, nebo je založená na deliktním jednání, jehož se jeden z manželů dopustí vůči jinému. V těchto případech by se měl použít formulář N244 (oznámení návrhu (Application Notice)).

Pro další informace, včetně získání kopií příslušných formulářů, se obraťte na podatelnu Nejvyššího soudu, 277 Main Street, Gibraltar, telefonní číslo (+350) 200 75608.

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

Stejně jako u všech typů řízení se nevyžaduje, aby si dotyčná osoba vyžádala právní poradenství, nebo aby byla zastupována právním zástupcem. Obecně platí, že pokud se pohledávka týká částky převyšující 10 000 GBP, a zejména pokud zahrnuje složité otázky, doporučuje se požádat o radu právního zástupce. Více informací o vhodnosti právního zastoupení je uvedeno na stránce – Obrátit se na soud.

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

Jelikož žádost nebo návrh na vydání kontumačního rozsudek je na Gibraltaru součástí běžného občanského soudního řízení, bude nezbytné, aby žalobce postupoval obvyklým způsobem – viz stránka Obrátit se na soud. Žalobní formulář musí obecně obsahovat podrobné údaje o stranách, stručný popis nároku a pokud možno údaj o tom, jaká peněžní částka je požadována a zda vymáhaná částka spadá do jednoho z těchto rozmezí:

  • do 10 000 GBP
  • více než 10 000 GBP, avšak nejvýše 15 000 GBP
  • více než 15 000 GBP.

V žalobách týkajících se osobní újmy nebo újmy na zdraví by měl žalobce uvést, zda očekává, že získá:

  • nejvýše 1 000 GBP
  • více než 1 000 GBP.

Jestliže žalobce nedokáže stanovit hodnotu nároku, měl byl uvést „nejsem schopen sdělit, kolik mám v úmyslu vymoci“. Formulář obsahuje pokyny jak pro žalobce, tak pro žalovaného.

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

Kromě žalobního formuláře by měl žalobce poskytnout údaje o nároku, což zahrnuje:

  • stručné vylíčení skutečností
  • případně prohlášení o tom, že žalobce požaduje konkrétní náhradu škody
  • údaje o případném požadovaném úroku
  • jakékoli jiné záležitosti vyžadované s ohledem na daný druh pohledávky, jak jsou stanoveny v soudním řádu.

Pokud mohou zaměstnanci soudu vydat kontumační rozsudek, musí se přesvědčit, že údaje o nároku byly doručeny žalovanému, žalovaný nereagoval na žalobu ve stanovené lhůtě a že žalovaný neuspokojil svou pohledávku.

Pokud jsou tyto požadavky splněny, vydá soudní úředník žalobci rozsudek, který žalovanému sdělí, kolik má zaplatit, kdy je třeba zaplatit a adresu, na kterou má být příslušná peněžní částka zaslána. Kopie rozsudku je zaslána žalobci i žalovanému.

Je-li na soudci, aby vydal rozhodnutí, jak je uvedeno výše, pokud se pohledávka týká blíže neurčené částky, může rozhodnout, zda je nezbytné soudní jednání nebo zda jsou zapotřebí další důkazy. To se nazývá vydáním pokynů. Poté, co soudce rozhodne, je žalobci a žalovanému zasláno usnesení. Soudce může nařídit přidělení pohledávky režimu řízení o drobných nárocích, nebo nařídit, aby byla pohledávka projednána během ústního jednání.

Při ústním jednání soudce buď: vydá podrobnější pokyny týkající se například potřebných listin a důkazů, aby mohl s konečnou platností rozhodnout o výši částky; nebo rozhodne o částce, kterou musí žalovaný zaplatit, jedná-li se o jednoduchý případ, který nevyžaduje dlouhé slyšení.

To bude záviset na pravděpodobné výši náhrady škody; na skutečnosti, zda je pravděpodobné, že by žalovaný mohl zpochybnit výši náhrady škody, a na tom, zda se soudce domnívá, že doklady, které jsou na jednání k dispozici, poskytují dostatečné důkazy pro přijetí konečného rozhodnutí.

Soudce obvykle nevyužije ústní jednání k vydání konečného rozhodnutí, pokud nebyly písemné důkazy předložené soudu zaslány žalovanému nejméně tři dny přede dnem konání ústního jednání.

Po ústním jednání zaměstnanci soudu uvedou, o čem soudce rozhodl v usnesení. Kopie jsou zaslány žalobci i žalovanému.

Kromě výše uvedeného platí, že pokud žalovaný nemá bydliště na Gibraltaru, musí se soud na základě příslušných mezinárodních dohod ujistit, že má pravomoc žalobu projednat a rozhodnout v dané věci, že žádný jiný soud nemá výlučnou příslušnost a že žaloba byla řádně doručena.

1.4 Odmítnutí návrhu

Soud žádost nebo návrh na vydání kontumačního rozsudku zamítne, pokud žalobce nedodržel soudní řád. Pokud například údaje v žalobním formuláři nebo jeho doručení nejsou v souladu s občanským soudním řádem, soud kontumační rozsudek nevydá. Soud návrh na vydání kontumační rozsudku zamítne rovněž tehdy, pokud žalobce nepředloží nezbytné důkazy, aby se soud přesvědčil o jeho nároku (viz výše). Pokud jsou tyto procesní požadavky dodrženy, závisí to, zda soud přezkoumá opodstatněnost nároku před vydáním kontumačního rozsudku, (jak je uvedeno výše) na tom, zda se pohledávka týká určité částky, či nikoli, nebo zda spadá do kategorie pohledávek, které může soudce posoudit pouze na základě návrhu (viz bod 1.3).

1.5 Odvolání

Soud odmítne vydat kontumační rozsudek pouze v případě, že žalobce nepřesvědčil soud o dodržení předepsaných postupů. Žalobce se nemůže proti tomuto rozhodnutí odvolat. Pokud soud odmítne vydat kontumační rozsudek, může žalobce obvykle začít znovu podáním nového žalobního formuláře proti žalovanému v souladu s postupy a požadavky stanovenými v občanském soudním řádu.

Chybně vydané usnesení o vydání kontumačního rozsudku může být na návrh žalovaného změněno nebo zrušeno. Je možné podat návrh na změnu kontumačního rozsudku (např. snížení částky, pokud byla část dluhu uhrazena před vynesením rozsudku) nebo na jeho zrušení.

Jestliže má žalobce důvod se domnívat, že žalovaný neobdržel informace o nároku před vydáním kontumačního rozsudku, je povinen požádat soud o zrušení kontumačního rozsudku, který byl vydán v jeho prospěch.

1.6 Odpor

Řízení s kontumačním rozsudkem je k dispozici pouze v případě, že žalovaný nepodal žalobní odpověď nebo neuznal pohledávku ve stanovené lhůtě (viz výše). Pokud žalovaný pohledávku popře, pokračuje řízení jako v případě běžné sporné pohledávky.

Jestliže si žalovaný přeje, aby byl kontumační rozsudek zrušen nebo změněn poté, co byl vydán, musí neprodleně požádat soud, aby rozsudek zrušil nebo změnil. Soud může kontumační rozsudek změnit nebo zrušit tehdy, má-li za to, že pro to existuje řádný důvod, nebo že žalovaný má reálnou vyhlídku na úspěch v řízení.

1.7 Účinek odporu

Pokud žalovaný podá ve stanovené lhůtě odpor, pokračuje řízení jako v případě běžné sporné pohledávky, jak je popsáno na stránce Obrátit se na soud.

1.8 Účinek nepodání odporu

Řízení s kontumačním rozsudkem je k dispozici pouze v případě, že žalovaný ve stanovené lhůtě nepodá žalobní odpověď nebo neuzná pohledávku. Až poté může žalobce podat žádost nebo návrh na vydání kontumačního rozsudku.

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

Kontumační rozsudek je rozhodnutím, které žalobce může vymáhat vůči žalovanému. Postupy, které je třeba dodržet za účelem získání rozsudku, jsou popsány výše v bodě 1.3.

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Jak je uvedeno výše, žalovaný může požádat soud, aby rozsudek zrušil nebo pozměnil (tj. změnil podmínky rozsudku, nebo jej zrušil v plném rozsahu). Nejedná se o opravný prostředek jako takový, neboť je projednáván stejným soudem, u něhož by probíhalo řízení, pokud by žalovaný pohledávku popřel. Soud může kontumační rozsudek změnit nebo zrušit, má-li za to, že došlo k určitému procesnímu pochybení, nebo že žalovaný má reálnou vyhlídku na úspěšnou obhajobu, nebo že k tomu existuje řádný důvod.

Kterákoli strana se může proti rozhodnutí o zrušení kontumačního rozsudku nebo o odmítnutí zrušit kontumační rozsudek odvolat, pokud získá povolení buď soudu, který rozhodnutí vydal, nebo odvolacího soudu.

Poslední aktualizace: 17/08/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.