Evropský platební rozkaz

Maďarsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

V Maďarsku je zavedeno řízení o platebním rozkazu, které upravuje zákon L z roku 2009 o řízení o platebním rozkazu. Řízení o platebním rozkazu je zjednodušené mimosoudní občanskoprávní řízení, jehož cílem je vymožení nároků na zaplacení pohledávky a které spadá do působnosti notářů. Řízení o platebním řízení zahrnuje automatické zpracovávání údajů, k němuž notáři používají jednotný on-line informační systém Maďarské notářské komory (MOKK), který je notářům, účastníkům řízení a dalším osobám, jichž se řízení týká, k dispozici v celostátním měřítku. Notářské řízení má coby mimosoudní občanskoprávní řízení stejný účinek jako řízení soudní.

1.1 Předmět řízení

S výjimkou určitých případů lze prostřednictvím řízení o platebním rozkazu vymáhat nároky na zaplacení peněžní částky po lhůtě splatnosti.

Je-li sporná částka vypočítaná podle příslušných pravidel stanovených v zákoně CXXX z roku 2016 o občanském soudním řádu nižší než 3 000 000 HUF, lze peněžní částku po lhůtě splatnosti vymáhat výlučně v řízení o platebním rozkazu nebo v rámci pokusu o smír před podáním žaloby. Toto ustanovení se použije pouze tehdy, pokud

 1. každá strana má v Maďarsku známé bydliště, nebo není-li takového bydliště, místo pobytu nebo sídlo či pobočku (dále jen „adresa pro doručování“) a
 2. pohledávka nevznikla na základě právního vztahu podle zákona I z roku 2012 o zákoníku práce, pracovního poměru ve veřejném sektoru, služebního poměru, účasti ve veřejném systému zaměstnanosti, pracovní smlouvy uzavřené podle zákona o sportu, smlouvy o učňovské přípravě uzavřené v rámci odborné přípravy, smlouvy o studentské stáži podle zákona o vysokoškolském vzdělávání nebo pracovního poměru člena sociálního družstva nebo zaměstnaneckého družstva nebo zaměstnání ve veřejné správě či administrativní smlouvy ve smyslu zákona I z roku 2017 o jednacím řádu správního soudu. Peněžité pohledávky vyplývající z těchto právních vztahů lze vymáhat v řízení o platebním rozkazu pouze tehdy, nesouvisí-li daná věc se vznikem, změnou nebo ukončením právního vztahu nebo nejsou-li právním důsledkem zaviněného porušení povinností zaměstnance na základě právního vztahu nebo právním důsledkem pochybení na straně zaměstnance.

Jestliže sporná částka vypočítaná podle příslušných pravidel stanovených v občanském soudním řádu přesahuje 30 000 000 HUF, nelze peněžitou pohledávku vymáhat prostřednictvím řízení o platebním rozkazu.

Za vymáhání nároku na zaplacení peněžní částky se nepovažuje vymáhání pohledávek zajištěných hypotékou vůči hypotečním dlužníkům.

Platební rozkaz nelze vydat, není-li známa adresa účastníka řízení pro doručování v Maďarsku.

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

Viz odpověď v bodě 1.1.

1.1.2 1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

Ano, 30 000 000 HUF.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Povinné je u částek nižších než 3 000 000 HUF, jak je uvedeno v bodě 1.1; ve všech ostatních případech je nepovinné.

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

Platební rozkaz nelze vydat, nemá-li dlužník známou adresu pro doručování v Maďarsku.

1.2 Příslušný soud

Pro řízení o platebním rozkazu mají celostátní příslušnost notáři. V řízení o platebním rozkazu nelze uzavírat žádné dohody ohledně příslušnosti.

Nároky předložené ústně nebo písemně projednává příslušný notář, jemuž je návrh podán, zatímco nároky předložené elektronickou cestou jsou notářům přidělovány automaticky pomocí počítačového programu.

1.3 Formální požadavky

Návrhy na vydání platebního rozkazu musí být podány písemně na příslušném formuláři, nebo ústně.

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

Použití standardního formuláře je povinné u elektronických podání i u podání v listinné podobě. Tento formulář lze stáhnout z internetové stránky Maďarské notářské komory – MOKK, nebo jej získat u notáře.

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

Nikoli.

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

Návrh musí uvádět:

 • právní vztah, na němž se pohledávka zakládá, uplatňovaný nárok, a výši hlavní pohledávky a příslušenství,
 • datum vzniku příslušného právního vztahu a datum splatnosti pohledávky,
 • údaje, na jejichž základě lze danou pohledávku identifikovat.

Návrh může obsahovat stručné představení skutečností, na nichž se uplatňovaný nárok zakládá, a informace o příslušných podkladech.

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

V řízení o platebním rozkazu se dokazování neprovádí. Návrh však může obsahovat stručné představení skutečností, na nichž se uplatňovaný nárok zakládá, a informace o příslušných podkladech. Toto ustanovení nebrání notáři v posouzení toho, zda je žádost o částečné osvobození od úhrady nákladů, o platbu ve splátkách nebo o odklad platby odůvodněná.

1.4 Odmítnutí návrhu

Notář návrh odmítne, pokud se zjistí, že

 1. příslušnost maďarských notářů nebo v případě postoupení k běžnému občanskoprávnímu řízení příslušnost maďarských soudů je vyloučena zákonem, závazným právním aktem Evropské unie nebo mezinárodní úmluvou, nebo že výlučnou příslušnost má zahraniční soud;
 2. vymáhání nároku žalobce spadá do výlučné pravomoci soudu nebo jiného orgánu;
 3. zákon stanoví, že platební rozkaz nelze vydat;
 4. mezi stranami již probíhá řízení o platebním rozkazu týkající se stejných nároků a stejné skutkové podstaty, nebo již vznikly právní důsledky podání žaloby, nebo v daném případě již byl vydán pravomocný platební rozkaz nebo bylo vyneseno jiné pravomocné rozhodnutí;
 5. některá ze stran nemá procesní způsobilost být účastníkem řízení;
 6. žalobce nemá v době podání návrhu na vydání platebního rozkazu adresu pro doručování v Maďarsku, nebo adresa žalobce pro doručování v Maďarsku po podání návrhu zanikne, nebo doručení žalobci na adrese pro doručování v Maďarsku uvedené žalobcem nebylo možno uskutečnit;
 7. žalobce požaduje doručení zveřejněním platebního rozkazu;
 8. doručení platebního rozkazu na adresu žalovaného v Maďarsku se opakovaně nezdařilo, s výjimkou případů, kdy existuje fikce doručení;
 9. návrh žalobce je předčasný nebo jej z jiného důvodu než z důvodu promlčení nelze soudně vymáhat;
 10. žalobce nedodržel lhůtu stanovenou ve zvláštních právních předpisech pro vymáhání nároků v občanskoprávním řízení;
 11. návrh podaný právním zástupcem nesplňuje požadavky na obsah stanovené v platných právních předpisech nebo v prováděcích právních předpisech, nebo neobsahuje plnou moc právního zástupce či nebyly uhrazeny náklady řízení;
 12. právnická osoba nebo jiná osoba mající podle zákona povinnost elektronické správy nepředložila návrh elektronicky, s výjimkou žádostí o částečné osvobození od úhrady nákladů předložené fyzickou osobou, která má právního zástupce;
 13. poté, co byl žalobce soudem vyzván k odstranění nedostatků, není návrh (nebo požadovaná část) předložen ve stanovené lhůtě, nebo podaný návrh je i nadále neúplný, nelze jej tudíž posoudit, nebo žalobce neuhradil předem odměnu správce, nebo
 14. žalobce vymáhá náklady řízení v rámci hmotněprávního nároku.

S výjimkou případů, kdy platí fikce doručení, musí být žalobce informován o tom, že platební rozkaz nebylo možno žalovanému doručit, a současně musí být požádán, aby do třiceti dnů sdělil novou adresu žalovaného pro doručování v Maďarsku. Poskytne-li žalobce požadované údaje, musí se uskutečnit nový pokus o doručení, a je-li i opakovaný pokus o doručení neúspěšný, musí být návrh odmítnut z důvodu uvedeného v písmenu h).

Jestliže žalobce neposkytne požadované údaje, nebo nejsou-li údaje poskytnuté žalobcem úplné, musí být návrh odmítnut z důvodu uvedeného v písmenu m).

Usnesení o odmítnutí návrhu na vydání platebního rozkazu musí být doručeno žalobci a zasláno žalovanému. Žalobce může podat proti usnesení opravný prostředek, aniž by bylo nutno zaslat opravný prostředek žalovanému k vyjádření.

1.5 Odvolání

Žalobce může podat proti usnesení o odmítnutí návrhu na vydání platebního rozkazu odvolání. Odvolání zpravidla projednává v nesporném řízení krajský soud (törvényszék), který je příslušný pro místo, kde se nachází sídlo notáře, a to v souladu s pravidly pro podávání opravných prostředků proti usnesením. Odvolání lze podat do patnácti dnů od oznámení rozhodnutí. Je-li návrh na vydání platebního rozkazu odmítnut, může se žalobce rozhodnout, že bude pohledávku vymáhat prostřednictvím jiného návrhu na vydání platebního rozkazu, v soudním řízení nebo jinými zákonnými prostředky. V tomto případě přetrvávají právní účinky podání návrhu i tehdy, je-li nový návrh na vydání platebního rozkazu nebo návrh na zahájení řízení podán nebo zaslán doporučeně do třiceti dnů ode dne, k němuž nabývá účinku usnesení o odmítnutí návrhu, nebo je-li pohledávka vymáhána jinými zákonnými prostředky v téže lhůtě. Nebyla-li lhůta dodržena, nebude žádosti o prodloužení lhůty vyhověno. V novém návrhu na vydání platebního rozkazu je nutno uvést číslo jednací usnesení o odmítnutí předchozího návrhu. K návrhu na zahájení řízení je nutno připojit samotné usnesení.

V ostatních případech může být proti rozhodnutí v řízení o platebním rozkazu podán opravný prostředek pouze tehdy, připouští-li to zákon o řízení o platebním rozkazu nebo občanský soudní řád.

Proti platebnímu rozkazu se nelze odvolat, žalovaný však může podat odpor, jak je popsáno v bodě 1.6.

Jelikož pravomocný platební rozkaz má stejný účinek jako soudní rozhodnutí, lze návrh na jeho přezkum podat v souladu s pravidly stanovenými v občanském soudním řádu. Pro přezkum je příslušný soud, který by byl příslušný jako soud prvního stupně, pokud by bylo v důsledku podání odporu zahájeno běžné občanskoprávní řízení. Je-li podán návrh na přezkum, obdrží soud dokumenty týkající se dané věci v listinné podobě od notáře, nebo je získá elektronickou cestou ze systému Maďarské notářské komory.

Pravomocný platební rozkaz nemůže být předmětem přezkumu.

1.6 Odpor

Žalovaný může proti platebnímu rozkazu podat u notáře odpor ve lhůtě patnácti dnů od jeho doručení. Žádosti podané žalovaným pouze za účelem odkladu platby nebo platby ve splátkách nejsou považovány za napadení platebního rozkazu. Tyto žádosti lze předkládat pouze ve lhůtě stanovené pro podání odporu. Jestliže žalovaný podá odpor, v němž prohlásí, že vymáhaná pohledávka již byla uhrazena před doručením platebního rozkazu, vyzve notář při doručení oznámení o odporu žalobce, aby do patnácti dnů sdělil, zda pohledávka dosud existuje. Je-li k dispozici doklad o zaplacení nebo má-li platební transakce jedinečný identifikátor, musí žalovaný uvést v odporu příslušné číslo a datum vydání dokladu nebo údaje pro identifikaci transakce (identifikační údaje transakce, plátce atd.) a datum uskutečněné transakce. Uzná-li žalobce prohlášení žalovaného nebo neodpoví-li, notář řízení ukončí. Napadne-li žalobce prohlášení žalovaného, je řízení o platebním rozkazu postoupeno k běžnému občanskoprávnímu řízení. Jestliže žalobce na základě prohlášení žalovaného výši pohledávky vymáhané v řízení o platebním rozkazu sníží, bude se soud v občanskoprávním řízení zabývat sníženou pohledávkou. Je třeba uvést, že se platební rozkaz nepovažuje za napadený, pokud žalovaný prohlásí, že vymáhanou pohledávku po obdržení platebního rozkazu uhradil. V takovém případě se platební rozkaz stává pravomocným dnem následujícím po posledním dni lhůty stanovené pro podání odporu. Pokud žalovaný platební rozkaz nepřevzal (ten byl vrácen jako „nevyzvednutý“), a z tohoto důvodu je třeba mít za to, že byl doručen, může žalovaný podat odpor do patnácti dnů ode dne doručení dokumentu, kterým se toto rozhodnutí provádí. Podmínkou však je, aby žalovaný při podání odporu zaplatil soudnímu vykonavateli náklady vzniklé v souvislosti s výkonem rozhodnutí, které žalobce uhradil předem, a aby notáři předložil listinné důkazy o této skutečnosti.

1.7 Účinek odporu

Odpor podaný ve stanovené lhůtě vede k postoupení části řízení o platebním rozkazu, jíž se odpor týká, k běžnému občanskoprávnímu řízení.

1.8 Účinek nepodání odporu

Není-li platební rozkaz napaden odporem ve stanovené lhůtě, má stejný účinek jako pravomocné soudní rozhodnutí.

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

Není-li platební rozkaz napaden odporem ve stanovené lhůtě, má stejný účinek jako pravomocné soudní rozhodnutí. Notář tudíž vydá kopii platebního rozkazu s doložkou právní moci a doručí ji žalobci.

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Rozhodnutí je pravomocné; avšak v případě, že žalovaný platební rozkaz nepřevzal, a ten se tudíž v souladu se zákonem považuje za doručený, může žalovaný podat odpor do patnácti dnů od doručení dokumentu, kterým se toto rozhodnutí provádí.

V souladu s pravidly stanovenými v občanském soudním řádu lze požádat o přezkum pravomocného platebního rozkazu, jak je popsáno výše v bodě 1.5.

Poslední aktualizace: 15/01/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.