Evropský platební rozkaz

Irsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

V Irsku neexistuje zvláštní řízení o platebním rozkazu, ale žalobce, který má pohledávku v konkrétní peněžní výši nebo jehož pohledávku lze snadno vyčíslit, může dosáhnout vynesení rozsudku (rozhodnutí) v nepřítomnosti žalovaného (kontumačního rozsudku).

1.1 Předmět řízení

Jestliže se žalovaný nedostaví k jednání nebo se nároku žalobce nebrání, může být ve prospěch žalobce vydán kontumační rozsudek. Týká-li se původní nárok peněžité pohledávky, může konečné rozhodnutí vydat ústřední kancelář vrchního soudu nebo kancelář obvodního soudu, a to v závislosti na výši nároku (s výjimkou malého počtu případů, např. věcí týkajících se půjčování peněz, přičemž v takovém případě musí žalobce podat žádost o vydání kontumačního rozsudku nebo si vyžádat povolení soudu, aby bylo kontumační rozhodnutí vyneseno v jeho prospěch). Jinými slovy, v celé řadě nekomplikovaných věcí týkajících se vymáhání pohledávek může žalobce/navrhovatel dosáhnout vynesení kontumačního rozhodnutí u příslušné soudní kanceláře v rámci správního řízení.

Netýká-li se nárok určitého peněžitého plnění, musí žalobce požádat soud o vydání rozhodnutí a tohoto rozhodnutí nelze dosáhnout jinak než prostřednictvím jednání u soudu.

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

Vynesení kontumačního rozhodnutí lze dosáhnout u téměř u všech druhů věcí. Tento postup se neomezuje na smluvní nebo peněžité pohledávky, i když je systém pro tyto věci dokonce jednodušší. Hlavní výjimky tvoří záležitosti týkající se půjčování peněz.

1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

Ne.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Využití tohoto postupu je dobrovolné, neboť musí žalobce předtím, než bude vyneseno kontumační rozhodnutí, podniknout určité kroky, například předložit potřebné listiny příslušné soudní kanceláři nebo vystavit a doručit oznámení o návrhu a přísežné prohlášení žalovaného. V případě, že žalovaný na návrh žalobce nereagoval nebo na něj odmítl odpovědět, přičemž žalobce neuplatnil postup pro vydání kontumačního rozhodnutí, jedinou možností žalobce je přestat nárok uplatňovat.

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

Podle smluv uzavřených mezi státy ve věci uznávání a výkonu soudních rozhodnutí mezi Irskem a ostatními členskými státy (nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, nyní nahrazené nařízením Rady (EU) č. 1215/2012), nebo podobných smluv uzavřených s třetími zeměmi, je tento postup možný v případě, že žalovaný žije v jiné jurisdikci. Má-li žalovaný bydliště mimo danou jurisdikci, musí žalobce zajistit, aby byl žalovaný řádně obeslán v souladu s příslušnými soudním řádem, který se vztahuje na doručování písemností mimo jurisdikci. Pokud se žalovaný, který má bydliště v jiné jurisdikci, k jednání nedostaví ani proti němu nic nenamítá, může žalobce obvyklým způsobem požádat soud o vynesení kontumačního rozhodnutí.

1.2 Příslušný soud

Příslušnost soudu závisí na povaze a výši dotčeného nároku. Žalobce by se měl obrátit na soud, u něhož bylo řízení zahájeno, a tento soud má možnost přezkoumat, zda se žalovaný k jednání dostavil nebo zda proti němu bránil či nikoli a zda uplynula lhůta, kdy tak mohl učinit. Nepřesahuje-li výše nároku částku 75 000 EUR (60 000 EUR v případě žalob týkajících se újmy na zdraví), může žalobce uplatnit svůj nárok u obvodního soudu (Circuit Court). Je-li uplatňovaná částka vyšší, musí být nárok uplatněn u vrchního soudu (High Court). Pokud výše uplatňovaného nároku nepřesahuje 15 000 EUR, musí být nárok uplatněn u okresního soudu (District Court). Je-li výše uplatňovaného nároku nižší než 2 000 EUR, může být uplatněn v rámci řízení o drobných nárocích.

1.3 Formální požadavky

Žalobce je povinen zajistit, aby postupoval v souladu se soudním řádem. Žalobce musí dokument, kterým se zahajuje řízení, doručit žalovanému. Jestliže se žalovaný nedostaví k jednání nebo se proti nároku žalobce nebrání, může žalobce žádat o vydání kontumačního rozhodnutí. Týká-li se nárok peněžité částky, pak jedinou věcí, kterou může žalobce učinit, je podání žádosti na vydání platebního rozkazu a poté má žalobce obecně právo na vynesení rozhodnutí kanceláří příslušného soudu, a to aniž by byl nutné soudní usnesení nebo podání návrhu k soudci. Příslušní pracovníci soudní kanceláře poté ověří, zda žalovaný nárok uznal, zda vypršely lhůty pro toto uznání a zda žalobce předložil úřadu potřebné důkazy, jako je doručenka a prohlášení o dluhu uvádějící částku, která je v danou dobu splatná.

Pokud se nárok týká částky v neurčené výši nebo není možné nárok snadno vyčíslit, musí žalobce předložit soudu návrh na vynesení kontumačního rozhodnutí.

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

Ano. V případě vrchního soudu je příslušné nařízení, které upravuje vydání kontumačního rozhodnutí v nepřítomnosti žalovaného, uvedeno v nařízení 13 soudního řádu vyšších soudů z roku 1986, ve znění pozdějších předpisů, a kontumačního rozhodnutí bez vznesení námitek v nařízení 27. V případě obvodního soudu (Circuit Court) musí být k žádosti o vydání kontumačního rozhodnutí přiloženy některé dokumenty, které zahrnují originální dokument o samotném nároku a potvrzení o doručení žaloby. Kromě toho musí být žádost o vydání rozhodnutí vyhotovena v souladu s formuláři 9 a 10, které jsou uvedeny v souboru formulářů připojeném k soudnímu řádu obvodních soudů z roku 2001. Formuláře lze najít v příloze, která je připojena k tomuto řádu.

Také v případě okresního soudu (District Court) jsou tyto formuláře k dispozici v příloze k soudnímu řádu okresních soudů.

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

Ne. Je-li ale hodnota nároku vyšší než 75 000 EUR (60 000 EUR u žalob týkajících se újmy na zdraví), pak se jedná o nárok v příslušnosti obvodního soudu (Circuit Court) a v případě, že jde o složitější záležitosti, doporučuje se (ale není to povinné) využít právního poradenství a zastoupení.

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

V prvotním žalobním návrhu musí být uvedena jména stran, adresy a případně povolání. Musí v něm být také uvedena výše nároku, popis toho, jakým způsobem nárok vznikl a údaje o případných žádostech, které byly v souvislosti s úhradou podány.

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

V prvotním žalobním návrhu žalobce uvede všechny příslušné údaje týkající se nároku, jako je dlužná/nárokovaná částka, údaje o tom, jak nárok vznikl, žádosti o zaplacení a popis a v závislosti na povaze nároku případné další související skutečnosti, jako jsou údaje o utrpěných újmách či ztrátách, poskytnutém ošetření nebo o dalších negativních důsledcích, které z předmětu žaloby vyplývají.

1.4 Odmítnutí návrhu

Soud zamítne návrh na vydání kontumačního rozhodnutí/rozsudku, pokud žalobce nedodržel požadavky stanovené soudním řádem. Nebyla-li například řádně dodržena pravidla pro doručování dokumentů, bude návrh na vydání kontumačního rozhodnutí zamítnut.

1.5 Odvolání

Jestliže soud zamítne vydání kontumačního rozhodnutí, bývá to obvykle proto, že žalobce nedodržel pravidla stanovená soudním řádem, a žalobce tedy může znovu uplatnit nárok vůči žalovanému, a to v souladu s příslušnými pravidly stanovenými v soudním řádu.

Žalovaný může požádat o zrušení kontumačního rozhodnutí. Aby bylo odvolání proti kontumačnímu rozhodnutí úspěšné, měl by žalovaný vysvětlit soudu svůj důvod, proč se nedostavil nebo nehájil, a soud by měl nabýt přesvědčení o tom, že tyto důvody toto pochybení odůvodňují nebo ospravedlňují. Jestliže se žalovaný proti rozhodnutí úspěšně odvolá, bude toto rozhodnutí zrušeno a žalovaný bude mít možnost se v rámci řízení hájit.

1.6 Odpor

Je-li soud názoru, že by mělo být rozhodnutí zrušeno, pak se může žalovaný v rámci řízení hájit a podat vysvětlení a řízení bude dále probíhat obvyklým způsobem.

1.7 Účinek odporu

Pokud žalovaný podá vysvětlení ve lhůtě stanovené právními předpisy, případně soudem, bude se v řízení dále pokračovat obvyklým způsobem. Soudce rozhodne, jak se bude v řízení postupovat, a to tehdy, pokud budou v tomto ohledu pokyny nezbytné.

1.8 Účinek nepodání odporu

Nepodání žalobní odpovědi (obrany) může vést k vydání kontumačního rozhodnutí ve prospěch žalobce.

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

Kontumační rozhodnutí je vykonatelným soudním rozhodnutím. Viz odpověď na otázku 1.3.d) výše.

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Žalovaný může požádat soud, aby bylo kontumační rozhodnutí změněno nebo zrušeno. Tuto žádost by projednával stejný soud. Soud může rozhodnutí zrušit, je-li toho názoru, že by to bylo spravedlivé a  pokud došlo při jeho nařizování k porušení právních předpisů nebo je-li přesvědčen o tom, že má žalovaný skutečné vyhlídky bránit se nároku. Každá ze stran se může odvolat proti usnesení, kterým se ruší rozhodnutí nebo ve kterém se zrušení rozhodnutí zamítá.

Poslední aktualizace: 16/04/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.