Evropský platební rozkaz

Itálie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

Italský občanský soudní řád uvádí mezi zkrácenými řízeními i řízení o platebním rozkazu (procedimento di ingiunzione) (článek 633 a násl.). Jedná se o řízení ex parte, jelikož soud o návrhu věřitele rozhodne, aniž by vyslechl dlužníka nebo aniž by mu umožnil podat odpověď či připomínky.

Dlužník je vyslechnut až posléze, podá-li proti platebnímu rozkazu odpor.

O platební rozkaz lze požádat pouze u některých nároků (nároky na zaplacení peněžní částky nebo dodání konkrétního množství nahraditelného zboží atd.) a s výhradou určitých podmínek stanovených v občanském zákoníku (věřitelé musí například předložit písemný doklad o nároku).

Pokud soud, který nárok projednává, zjistí, že je opodstatněný, nařídí dlužníkovi uhradit příslušnou částku v určité lhůtě, která činí obvykle 40 dnů, vyrozumí však dlužníka rovněž o možnosti podat v téže lhůtě proti platebnímu rozkazu námitku a o tom, že pokud námitku nepodá, nabude platební rozkaz právní moci a může být vykonán.

1.1 Předmět řízení

Řízení se vztahuje na nároky předložené věřiteli s ohledem na dlužnou peněžní částku nebo konkrétní množství nahraditelného zboží nebo jinou osobou, která je oprávněna obdržet určitou movitou věc.

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

Pokud se řízení týká peněžité pohledávky, musí být částka přesně stanovena. To v podstatě vylučuje možnost požádat o platební rozkaz vztahující se na mimosmluvní nároky, například požadovat náhradu škody způsobené v důsledku nezákonného jednání.

1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

Horní mez neexistuje. O platební rozkaz lze požádat s ohledem na nároky jakékoli hodnoty.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Použití řízení o platebním rozkazu není povinné. Věřitel může vždy podat řádnou žalobu.

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

Ano.

1.2 Příslušný soud

O vydání platebního rozkazu je nutno požádat smírčího soudce (giudice di pace) nebo běžný soud (tribunale), který by byl příslušný v běžném řízení. Smírčí soudce je příslušný k projednání drobných nároků podle kritérií stanovených v článku 7 občanského soudního řádu. Je-li návrh podán u běžného soudu, soud zasedá jako samosoudce.

Nároky týkající se poplatků za poskytnuté právní služby bez ohledu na to, zda byly poskytnuty v souvislosti se soudním či mimosoudním řešením sporu, nebo náhrady nákladů splatné právníkům, soudním vykonavatelům či jiné osobě, která v průběhu soudního řízení poskytla služby, posuzuje soud projednávající věc, které se nárok věřitele týká.

Právníci mohou o vydání platebního rozkazu vůči svým klientům požádat soud v místě, kde jsou zapsáni u advokátní komory (consiglio dell’ordine). Obdobně notáři mohou předložit nároky soudu v místě, kde jsou zapsáni u notářské komory (consiglio notarile) (viz rovněž informační list „Příslušnost soudů“).

1.3 Formální požadavky

Platební rozkaz musí obsahovat informace stanovené v článku 638 občanského soudního řádu a návrh na jeho vydání musí být podán na podatelně soudu spolu s přílohami. Podle článku 16a legislativního nařízení č. 179 ze dne 18. října 2012 (ve znění zákona č. 221 ze dne 17. prosince 2012) se „podání návrhů, písemností stran a dokumentů učiněná ode dne 30. června 2014 pro řízení před soudem uvedeným v kapitole I hlavy I svazku IV občanského soudního řádu, s výjimkou rozhodnutí o námitce, provádí pouze elektronicky“. Všechny návrhy na řízení ex parte podané po 30. červnu 2014 v tištěné podobě proto budou nepřípustné. V případě evropského platebního rozkazu podle nařízení (ES) č. 1896/2006 se článek 16a legislativního nařízení č. 179/2012 nepoužije, a návrh na jeho vydání proto musí být podán v tištěné, a nikoliv elektronické podobě.

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

Nikoli, neexistuje žádný zvláštní formulář.

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

Zpravidla ano. V určitých případech se však mohou žalobci zastupovat u soudu sami. Jedním z nich je případ, kdy nárok projednává smírčí soudce a kdy se nárok týká částky do výše 1 100 EUR; jiným příkladem je případ, kdy je žalobce způsobilý vystupovat jako právník u soudu, který danou věc projednává.

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

Návrh musí objasňovat nárok a důvody, na nichž se nárok zakládá. Důvody nároku nemusí být podrobné a mohou být objasněny pomocí stručného popisu příslušných skutečností a dokladů.

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

Ano. Písemné důkazy k doložení nároku zahrnují zejména potvrzení dodávky a jednostranné písemné přísliby. Pokud se nárok týká dodávky zboží nebo poskytnutí služeb a toto zboží bylo dodáno nebo služby byly poskytnuty jedním podnikem jinému podniku nebo osobě nevykonávající profesní nebo podnikatelskou činnost, mohou písemné důkazy o nároku zahrnovat rovněž ověřené výpisy z účetních výkazů podniku, který je věřitelem, je-li účetnictví řádně vedeno v souladu se zákonem. Dostatečný písemný důkaz o nároku mohou představovat i obchodní faktury, pokud je k nim připojena orazítkovaná kopie z registru faktur žalobce.

Na nároky týkající se poplatků a náhrady nákladů právníků, notářů a příslušníků jiných profesí a na nároky státu a orgánů veřejné moci se vztahují zvláštní pravidla o podpůrných důkazech.

1.4 Odmítnutí návrhu

Pokud soud zjistí, že nárok není dostatečně doložený, uvědomí o tom žalobce prostřednictvím úředníka soudu, a požádá ho, aby předložil další důkazy. Jestliže žalobce neodpoví nebo návrh stáhne nebo pokud návrh nelze přijmout, soud jej v odůvodněném rozhodnutí zamítne.

V těchto případech lze nárok předložit znovu ve zvláštním nebo běžném řízení.

1.5 Odvolání

Proti zamítnutí nároku nelze podat běžný opravný prostředek ani kasační opravný prostředek.

1.6 Odpor

Pokud soud návrhu vyhoví, vydá platební rozkaz, který musí být žalovanému doručen do 60 dnů ode dne vydání rozhodnutí, je-li toto doručováno v Itálii, nebo do 90 dnů při doručování mimo Itálii.

Po obdržení platebního rozkazu má dlužník 40 dnů na podání námitky proti nároku.

Existuje-li k tomu řádný důvod, lze lhůtu pro podání námitky proti nároku zkrátit na 10 dnů, nebo ji prodloužit na 60 dnů. Pokud žalovaný žije v jiné zemi EU, činí lhůta 50 dnů a lze ji zkrátit na 20 dnů. Jestliže žalovaný žije ve třetí zemi, činí lhůta 60 dnů a lze ji zkrátit na 30 dnů, nebo ji prodloužit na 120 dnů.

Žalovaní mohou nárok napadnout i po uplynutí lhůty, mohou-li prokázat, že o něm nebyli včas informováni kvůli nesprávnému doručení platebního rozkazu nebo kvůli nepředvídané události či vyšší moci. Námitku nelze podat po uplynutí 10 dnů od prvního exekučního opatření.

Námitku proti platebnímu rozkazu (opposizione) je nutno podat soudu, který platební rozkaz vydal, a to prostřednictvím předvolání (citazione), jež je doručeno žalobci na adresu uvedenou v návrhu. Předvolání, v němž je uvedena námitka proti platebnímu rozkazu, musí obsahovat informace, které se v předvolání obvykle vyžadují. Osoba, která námitku podává, musí uvést důvody námitky proti nároku.

1.7 Účinek odporu

Námitka tohoto druhu vede k zahájení běžného soudního řízení, v jehož rámci soud zkoumá platnost nároku na platbu.

1.8 Účinek nepodání odporu

Není-li ve stanovené lhůtě podána námitka nebo nedostaví-li se žalovaný k soudu, soud, který platební rozkaz vydal, jej na návrh žalobce prohlásí za vykonatelný.

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

Existují čtyři možné scénáře.

První nastává v případě, že dosud neuplynula lhůta pro podání námitky proti nároku. Navrhovatel může soud požádat, aby platební rozkaz prohlásil za předběžně vykonatelný s okamžitým účinkem. Této žádosti lze vyhovět pouze tehdy, jsou-li splněny zvláštní podmínky pro předběžný výkon stanovené v občanském soudním řádu: pokud je nárok založen například na směnce nebo šeku nebo pokud by prodleva při výkonu způsobila věřiteli vážnou újmu. Jako podmínku pro předběžný výkon v této počáteční fázi může soud vyžadovat, aby věřitel složil ve prospěch dlužníka jistotu.

Druhý scénář nastává v případě, kdy dlužník, jemuž byl doručen platební rozkaz, nepodá námitku ve stanovené lhůtě. Pokud k tomu dojde, může věřitel požádat o výkon platebního rozkazu.

Třetí scénář nastává v případě, že dlužník podal námitku a věc se dosud projednává. V tomto případě může věřitel podat žádost o předběžný výkon platebního rozkazu. Této žádosti lze vyhovět pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky stanovené v občanském soudním řádu (pokud není například námitka doložena žádným písemným důkazem). Soud může předběžný výkon nařídit rovněž pouze s ohledem na část platebního rozkazu, tj. do výše, která nebyla dlužníkem napadena. Soud může předběžný výkon platebního rozkazu povolit i tehdy, pokud věřitel složí jistotu pokrývající částku možné náhrady s připočtením nákladů a odškodnění.

Čtvrtý scénář nastává, je-li námitka zamítnuta: v důsledku zamítnutí se platební rozkaz stává vykonatelným, pokud tomu tak již nebylo.

Platební rozkazy, které byly prohlášeny za vykonatelné podle některého z výše uvedených scénářů, umožňují věřiteli zapsat soudní zástavní právo vztahující se na majetek dlužníka.

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Platební rozkaz, který se stal vykonatelným kvůli skutečnosti, že dlužník nepodal námitku, lze zrušit ve výjimečných případech stanovených zákonem (je-li například zjištěno, že soudní rozhodnutí bylo vydáno na základě důkazů, s ohledem na něž bylo následně zjištěno, že jsou falešné). Pokud se platební rozkaz dotýká práv třetí osoby, může námitku podat rovněž třetí osoba.

Proti rozsudku, kterým se ukončuje řízení o námitce, lze podat opravný prostředek běžným postupem.

Související odkazy

The Italian Constitution (EN)

https://www.senato.it/sites/default/files/media-documents/COST_INGLESE.pdf

Italské právní předpisy

https://www.normattiva.it/?language=en

Italský občanský soudní řád

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-di-procedura-civile

The Code of administrative trial (EN)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzk3/~edisp/nsiga_4276977.pdf

Code de justice administrative (FR)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njiz/~edisp/nsiga_4506451.pdf

Italienische Verwaltungsprozessordnung (DE)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nda5/~edisp/nsiga_4289867.pdf

Italský soudní systém

https://www.csm.it/web/csm-international-corner/consiglio-superiore-della-magistratura/sistema-giudiziario-italiano?show=true&title=&show_bcrumb=

Daňový řád

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7bECD81E71-D37B-4722-AA36-116B5BCB2232%7d

Ministerstvo spravedlnosti

https://www.giustizia.it/giustizia

Poslední aktualizace: 21/12/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.