Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Evropský platební rozkaz

Lotyšsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

V lotyšském právu existují dvě možnosti: nesporné vymáhání pohledávek (saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana, hlava 50 § 400–406 občanského soudního řádu (Civilprocesa likums)) a vymáhání pohledáve7k s výzvou (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā, hlava 501 § 4061–40610 občanského soudního řádu).

1.1 Předmět řízení

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

Nesporné vymáhání lze provést u pohledávek vyplývajících z:

 1. dohod týkajících se závazků zajištěných veřejnou hypotékou nebo zástavou vedenou v rejstříku zástav;
 2. notářsky ověřených dohod na dobu určitou nebo dohod na dobu určitou s rovnocenným právním účinkem týkajících se peněžního plnění nebo vrácení movitého majetku;
 3. dohod na dobu určitou o nájmu nemovitosti, které jsou notářsky ověřeny nebo zapsány v katastru nemovitostí a které stanoví, že nájemce má povinnost po uplynutí určité doby vyklidit nebo předat pronajatou nemovitost (vyjma bytu) a uhradit splátky nájemného;
 4. protestované směnky vlastní.

U výše uvedených závazků nelze provést nesporné vymáhání pohledávky, pokud:

 1. vymáhání směřuje proti majetku ve vlastnictví státu;
 2. závazek zanikl promlčením, přičemž doba promlčení je jednoznačně zjevná z listiny samé.

Vymáhání pohledávek s výzvou je možné v souvislosti s pohledávkami, které jsou doloženy listinou a které jsou splatné, a pohledávek k zaplacení náhrady škody stanovených ve smlouvě o dodávce zboží, koupi zboží nebo poskytnutí služeb, jsou-li tyto pohledávky doloženy listinou a nebyla-li určena lhůta pro plnění.

Není možné vymáhat pohledávky s výzvou:

 1. na zaplacení za nesplněný závazek;
 2. jestliže není známo ohlášené nebo skutečné bydliště dlužníka;
 3. jestliže se ohlášené bydliště, skutečné bydliště nebo sídlo dlužníka nenachází v Lotyšsku;
 4. jestliže požadované penále přesahuje výši jistiny dluhu;
 5. jestliže požadovaný úrok přesahuje výši jistiny dluhu.

1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

Ne.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Využití tohoto řízení není povinné.

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

Vymáhání pohledávek s výzvou není možné, jestliže se ohlášené bydliště, skutečné bydliště, umístění nebo sídlo dlužníka nenachází v Lotyšsku.

Nesporné vymáhání pohledávek je k dispozici, je-li návrh podložený dokladem o zástavě nemovitého majetku nebo povinnosti vyklidit nebo vrátit pronajatý nemovitý majetek, pokud se daný nemovitý majetek nachází v Lotyšsku. Návrh na nesporné vymáhání pohledávek na základě povinnosti vyplývající z hypotečního úvěru na loď lze v Lotyšsku podat v případě, že je hypotéka registrovaná v Lotyšsku.

1.2 Příslušný soud

Návrh na nesporné vymáhání pohledávek se podává u katastrálního oddělení okresního nebo městského soudu (rajona (pilsētas) tiesa):

 1. v jehož obvodu se nachází ohlášené bydliště dlužníka, a pokud takové bydliště neexistuje, pak skutečné bydliště dlužníka, jestliže se návrh týká závazků k peněžitému plnění nebo vrácení movitého majetku nebo závazků ze smluv zajištěných zástavou vedenou v rejstříku zástav;
 2. v jehož obvodu se nachází daná nemovitost, je-li návrh podán na základě dokladu o zřízení zástavního práva k nemovitému majetku nebo povinnosti vyklidit nebo vrátit pronajatý nemovitý majetek. Je-li závazek zajištěn více nemovitostmi a návrhy by spadaly do působnosti katastrálních oddělení různých okresních nebo městských soudů, rozhoduje o návrhu katastrální oddělení okresního nebo městského soudu, v jehož obvodu se nachází jedna z nemovitostí, podle volby navrhovatele;
 3. v jehož obvodu je registrovaný hypoteční úvěr na nákup lodě, je-li návrh podán na základě hypotečního úvěru na nákup lodě.

Návrh na vymáhání pohledávek s výzvou se podává u katastrálního oddělení okresního nebo městského soudu, v jehož obvodu se nachází ohlášené bydliště dlužníka, a pokud takové bydliště neexistuje, pak skutečné bydliště nebo sídlo dlužníka.

1.3 Formální požadavky

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

Návrh na vymáhání pohledávek s výzvou by měl být podán v souladu s přílohou 1 nařízení vlády č. 792 ze dne 21. července 2009 o formulářích pro vymáhání pohledávek s výzvou. Formulář je k dispozici na portálu lotyšských soudů: https://www.tiesas.lv/.

Pro podání návrhu na nesporné vymáhání pohledávek není k dispozici žádný formulář, návrh by měl být nicméně podán v souladu s § 404 občanského soudního řádu.

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

Ne, není to povinné. Obecná pravidla pro zastupování stanoví hlava 12 občanského soudního řádu – „Právní zástupci“.

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

Odůvodnění návrhu nemusí být podrobné.

V návrhu na nesporné vymáhání pohledávky je nutné uvést danou pohledávku a doklad, na jehož základě chce věřitel pohledávku vymáhat, s uvedením výše jistiny dluhu, která má být vymožena, a veškerých penále a úroků, v případě směnky vlastní pak nákladů spojených s protestem směnky, a náhrady škody stanovené zákonem. K návrhu je nutno přiložit doklad, který tvoří základ pro výkon, a jeho ověřenou kopii, nebo v případě směnky vlastní doklad o protestu směnky a doklad o tom, že dlužníkovi bylo zasláno příslušné upozornění, ledaže ze zákona vyplývá, že takové upozornění se nevyžaduje.

Návrh na vymáhání pohledávky s výzvou se podává vyplněním standardizovaného formuláře, ve kterém jsou uvedeny údaje o navrhovateli a dlužníkovi, finanční pohledávka, doklady, na nichž se pohledávka zakládá, a lhůta pro splnění závazku, požadovaná částka a způsob jejího výpočtu, prohlášení navrhovatele, které osvědčuje, že pohledávka není závislá na protiplnění nebo že veškeré protiplnění bylo uskutečněno.

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

K návrhu na nesporné vymáhání pohledávky je nutno přiložit listinu, která má být vykonána, a její ověřenou kopii, nebo v případě směnky vlastní doklad o protestu směnky, doklad o uhrazení státního poplatku a doklad o tom, že bylo sděleno upozornění, ledaže ze zákona vyplývá, že takové upozornění se nevyžaduje (dokladem o sdělení upozornění může být prohlášení soudního exekutora nebo jeho asistenta o tom, že adresát odmítl upozornění přijmout).

Pro vymáhání pohledávky s výzvou není třeba předkládat písemné důkazy o pohledávce, ale návrh musí specifikovat doklady, z nichž závazek vyplývá, a lhůtu pro splnění závazku. Pokud dlužník zpochybní platnost povinnosti zaplatit do 14 dnů od přijetí výzvy zaslané soudem, je řízení o vymáhání pohledávky výzvou ukončeno. Rozhodnutí ukončit řízení o vymáhání pohledávky s výzvou na základě námitky dlužníka nebrání věřiteli podat u soudu ve věci pohledávky řádnou žalobu.

1.4 Odmítnutí návrhu

V případě nesporného vymáhání pohledávky přijme samosoudce rozhodnutí do sedmi dnů od podání návrhu na základě návrhu a přiložených dokladů, aniž by předem vyrozuměl navrhovatele a dlužníka. Soudce návrh zamítne, pokud je neopodstatněný, pokud je penále uvedené v návrhu nepřiměřené jistině dluhu nebo pokud doklad, který má být základem pro výkon, obsahuje nespravedlivé smluvní podmínky, jež porušují práva spotřebitele.

Jestliže v případě návrhu na vymáhání pohledávky s výzvou soud návrh přijme, ale dlužník do 14 dnů od přijetí výzvy zaslané soudem podá odpor a zpochybní platnost finanční pohledávky, soudce řízení o vymáhání pohledávky s výzvou ukončí.

1.5 Odvolání

Proti rozhodnutí soudce o návrhu na nesporné vymáhání pohledávky nebo o návrhu na vymáhání pohledávky s výzvou nelze podat žádný opravný prostředek.

1.6 Odpor

O návrhu na nesporné vymáhání pohledávky rozhoduje samosoudce, který nepřihlíží ke stanovisku dlužníka.

V případě návrhu na vymáhání pohledávky s výzvou zašle soudce dlužníkovi výzvu, aby zaplatil částku uvedenou v návrhu, nebo do 14 dnů od přijetí výzvy podal u soudu odpor.

1.7 Účinek odporu

Pokud v případě vymáhání pohledávky s výzvou dlužník do 14 dnů od přijetí výzvy zaslané soudem zpochybní platnost finanční pohledávky, je řízení ukončeno. Jestliže dlužník přistoupí na část návrhu, je navrhovatel vyrozuměn o jeho odpovědi a o stanovené lhůtě, v níž má navrhovatel informovat soud, zda souhlasí s vymáhání té části pohledávky, kterou věřitel uznal. Jestliže navrhovatel nesouhlasí s částečným vymáháním pohledávky nebo neodpoví ve lhůtě stanovené v oznámení, soudní řízení se ukončí.

1.8 Účinek nepodání odporu

Jestliže v případě návrhu na vymáhání pohledávky s výzvou dlužník ve lhůtě stanovené v soudní výzvě nepodá odpor, soudce do sedmi dnů od uplynutí lhůty, během níž bylo možné odpor podat, rozhodne a nařídí výkon finanční pohledávky uvedené v návrhu a uhrazení soudních poplatků.

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

V případě vymáhání pohledávky s výzvou nabývá rozhodnutí soudce o výkonu finanční pohledávky uvedené v návrhu účinnosti okamžitě; jedná se o vykonatelný exekuční titul, který lze vykonat podle pravidel pro výkon soudních rozhodnutí.

V případě nesporného vymáhání pohledávky soudce poté, co přezkoumá platnost návrhu a shledá, že by návrh měl být přijat, vydá rozhodnutí, v němž určí, který závazek má být vykonán a v jakém rozsahu. Rozhodnutí soudce nabývá účinnosti okamžitě; jedná se vykonatelný exekuční titul, který lze vykonat podle pravidel pro výkon soudních rozhodnutí. Rozhodnutí soudce se předá k výkonu spolu s ověřenou kopií dokladu, který tvoří základ pro výkon.

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Proti rozhodnutí soudce o návrhu na nesporné vymáhání pohledávky nebo o návrhu na vymáhání pohledávky s výzvou nelze podat žádný opravný prostředek. Pokud je však dlužník toho názoru, že pohledávka navrhovatele je ze své podstaty neodůvodněná, může proti věřiteli podat žalobu na zpochybnění pohledávky (v případě nesporného vymáhání pohledávky do šesti měsíců od data odeslání ověřené kopie rozhodnutí soudce a v případě vymáhání pohledávky s výzvou do tří měsíců od data odeslání ověřené kopie rozhodnutí). Pokud dlužník takovou žalobu podá, může žádat o pozastavení výkonu pohledávky; jestliže již věřitel byl v řízení o výkonu rozhodnutí uspokojen, může dlužník žádat o zajištění svého nároku. Žaloba se podává podle občanského soudního řádu u soudu, který projednával dřívější návrh na nesporné vymáhání pohledávky nebo na vymáhání pohledávky s výzvou. Pokud však žaloba spadá do příslušnosti krajského soudu (apgabaltiesa), měla by být podána u krajského soudu, do jehož příslušnosti spadá katastrální oddělení okresního nebo městského soudu, které projednávalo předchozí návrh.

Věc lze opětovně prošetřit v rámci přezkumu rozsudku z podnětu odpůrce na základě článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, a to na základě návrhu na:

 1. přezkum rozsudku nebo rozhodnutí okresního (městského) soudu u příslušného krajského soudu;
 2. přezkum rozsudku nebo rozhodnutí krajského soudu u Nejvyššího soudu (Augstākā tiesa);
 3. přezkum rozsudku nebo rozhodnutí Soudní komory (Tiesu palāta) u Oddělení občanskoprávních sporů Nejvyššího soudu.

Návrh lze předložit ve lhůtě 45 dnů ode dne, kdy byly zjištěny okolnosti opodstatňující provedení takového přezkumu, které jsou stanoveny v právních předpisech Evropské unie.

Návrh nelze podat, pokud již uplynula promlčecí lhůta pro předložení dokladu, který je v případě příslušného rozsudku základem pro výkon rozhodnutí.

Návrh, v němž nejsou uvedeny okolnosti, které lze v souladu s právními předpisy Evropské unie považovat za okolnosti opodstatňující provedení přezkumu určitého rozsudku, je nepřijatelný a je vrácen zpět navrhovateli. Návrh na opětovné prošetření věci v rámci přezkumu rozsudku odmítne soudce i v případě, že návrh byl podán opakovaně a nevyplývá z něho, že okolnosti opodstatňující přezkum rozsudku, které by umožnily spornou věc rozhodnout, se změnily. V souvislosti s takovým rozhodnutím soudce lze podat dodatečnou stížnost.

Poslední aktualizace: 04/10/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.