Evropský platební rozkaz

Lotyšsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

V Lotyšsku lze nesporným způsobem vymáhat pohledávku (hlava 50 § 400–406 občanského soudního řádu (Civilprocesa likums), stejně jako ji lze vymáhat na základě soudní výzvy (hlava 501 § 4061–40610 občanského soudního řádu).

1.1 Předmět řízení

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

Nesporným způsobem lze vymáhat pohledávky vyplývajících z:

 1. dohod týkajících se závazků zajištěných veřejnou hypotékou nebo zástavou vedenou v rejstříku zástav;
 2. notářsky ověřených dohod na dobu určitou nebo dohod na dobu určitou s rovnocenným právním účinkem týkajících se peněžního plnění nebo vrácení movitého majetku;
 3. dohod na dobu určitou o nájmu nemovitosti, které jsou notářsky ověřeny nebo zapsány v katastru nemovitostí a které stanoví, že nájemce má povinnost po uplynutí určité doby nebo po neplacení nájemného vyklidit nebo předat pronajatou nemovitost a uhradit splátky nájemného;
 4. u protestovaných směnek, které nemají formu notářského zápisu.

U výše uvedených závazků nelze pohledávky vymáhat nesporným způsobem, pokud:

 1. výkon směřuje proti majetku ve vlastnictví státu nebo místních orgánů;
 2. závazek zanikl promlčením, přičemž doba promlčení je jednoznačně zjevná z listiny samé.

Vymáhání pohledávek na základě soudní výzvy (platební rozkaz) je možné v souvislosti s finančními pohledávkami, které jsou doloženy listinou a které jsou splatné, a s finančními pohledávkami k zaplacení náhrady škody stanovenými ve smlouvě o dodávce zboží, koupi zboží nebo poskytnutí služeb, jsou-li tyto pohledávky doloženy listinou a nebyla-li určena lhůta pro plnění.

Není možné získat platební rozkaz:

 1. na zaplacení za nesplněný závazek;
 2. jestliže není známo ohlášené nebo skutečné bydliště dlužníka;
 3. 3) jestliže se ohlášené bydliště, skutečné bydliště, místo pobytu nebo sídlo dlužníka nenachází v Lotyšsku;
 4. jestliže požadované penále přesahuje výši jistiny dluhu;
 5. jestliže požadovaný úrok přesahuje výši jistiny dluhu;
 6. u finančních pohledávek, jejichž výše přesahuje 15 000 EUR;
 7. u společných finančních pohledávek.

1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

Platební rozkaz není přípustný u finančních pohledávek, jejichž výše přesahuje 15 000 EUR.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Použití tohoto řízení není povinné.

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

Vydání platebního rozkazu není možné, jestliže se ohlášené bydliště, skutečné bydliště, místo pobytu nebo sídlo dlužníka nenachází v Lotyšsku.

1.2 Příslušný soud

Návrh na vymáhání pohledávek nesporným způsobem se podává u katastrálního oddělení okresního nebo městského soudu:

 1. v jehož obvodu se nachází ohlášené bydliště dlužníka, a pokud takové bydliště neexistuje, pak skutečné bydliště dlužníka, jestliže se návrh týká závazků k peněžitému plnění nebo vrácení movitého majetku nebo závazků ze smluv zajištěných zástavou vedenou v rejstříku zástav;
 2. v jehož obvodu se nachází daná nemovitost, je-li návrh podán na základě dokladu o zřízení zástavního práva k nemovitému majetku nebo povinnosti vyklidit nebo vrátit pronajatý nemovitý majetek. Je-li závazek zajištěn více nemovitostmi a návrhy by spadaly do působnosti katastrálních oddělení různých okresních nebo městských soudů, rozhoduje o návrhu katastrální oddělení okresního nebo městského soudu, v jehož obvodu se nachází jedna z nemovitostí, podle volby navrhovatele;
 3. v jehož obvodu je registrovaný hypoteční úvěr na nákup lodě, je-li návrh podán na základě hypotečního úvěru na nákup lodě.

Návrh na vydání platebního rozkazu se podává u katastrálního oddělení okresního nebo městského soudu, v jehož obvodu se nachází ohlášené bydliště dlužníka, a pokud takové bydliště neexistuje, pak skutečné bydliště nebo sídlo dlužníka.

1.3 Formální požadavky

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

Návrhy na vydání platebního rozkazu mohou být podány pouze elektronicky, a to prostřednictvím online formuláře dostupného v online systému soudů (portál e-případů e-lietas portāls)).

Dlužník může odpovědět prostřednictvím online formuláře dostupného v online systému nebo může svou odpověď vypracovat v souladu s přílohou 3 nařízení vlády č. 792 ze dne 21. července 2009 o formulářích pro vymáhání pohledávek na základě soudní výzvy. Formulář je k dispozici zde.

Pro návrhy na vymáhání pohledávek nesporným způsobem, které je třeba podat podle § 404 občanského soudního řádu, nebyl vypracován žádný formulář.

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

Ne, není to povinné. Obecná pravidla pro zastupování stanoví hlava 12 občanského soudního řádu – „Právní zástupci“

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

Odůvodnění návrhu nemusí být podrobné.

V návrhu na vymáhání pohledávky nesporným způsobem je nutné uvést danou pohledávku a právní úkon, z něhož vychází a na jehož základě chce věřitel pohledávku vymáhat v rámci nesporného řízení, s uvedením výše jistiny dluhu, která má být vymožena, a veškerých penále a úroků, v případě směnky vlastní pak nákladů spojených s protestem směnky, a náhrady škody stanovené zákonem. Návrhy na nesporné vymáhání pohledávky musí obsahovat vykonatelný akt a jeho kopii a v případě směnek vlastních také protest sepsaný u notáře, jakož i doklad o doručení výzvy dlužníkovi, pokud ze zákona nevyplývá, že taková výzva není třeba.

Návrhy na vydání platebního rozkazu se podávají vyplněním online formuláře dostupného v online systému soudů (portál e-případů), v němž jsou uvedeny údaje o navrhovateli a dlužníkovi, finanční pohledávce, doklady, na nichž se pohledávka zakládá, a lhůta pro splnění závazku, požadovaná částka a způsob jejího výpočtu, prohlášení navrhovatele, které osvědčuje, že pohledávka není a nebyla závislá na protiplnění.

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

K návrhu na vymáhání pohledávky nesporným způsobem je nutno přiložit listinu, která má být vykonána, a její ověřenou kopii, nebo v případě směnky vlastní doklad o protestu směnky, a doklad o tom, že bylo sděleno upozornění, ledaže ze zákona vyplývá, že takové upozornění se nevyžaduje (dokladem o sdělení upozornění může být prohlášení soudního exekutora nebo jeho asistenta o tom, že adresát odmítl upozornění přijmout).

Pro vydání platebního rozkazu není třeba předkládat písemné důkazy o pohledávce, ale návrh musí specifikovat doklady, z nichž závazek vyplývá, a lhůtu pro splnění závazku. Pokud dlužník zpochybní platnost povinnosti zaplatit do 14 dnů od přijetí výzvy zaslané soudem, je řízení o vymáhání pohledávky na základě soudní výzvy ukončeno. Rozhodnutí ukončit řízení o vydání platebního rozkazu výzvy na základě námitky dlužníka nebrání věřiteli podat u soudu ve věci pohledávky řádnou žalobu.

1.4 Odmítnutí návrhu

V případě vymáhání pohledávky nesporným způsobem přijme samosoudce rozhodnutí do sedmi dnů od podání návrhu na základě návrhu a přiložených dokladů, aniž by předem vyrozuměl navrhovatele a dlužníka. Soudce návrh zamítne, pokud je neopodstatněný, pokud je penále uvedené v návrhu nepřiměřené jistině dluhu nebo pokud doklad, který má být základem pro výkon, obsahuje nespravedlivé smluvní podmínky, jež porušují práva spotřebitele.

Jestliže v případě návrhu na vydání platebního rozkazu soud návrh přijme, ale dlužník do 14 dnů od přijetí výzvy zaslané soudem podá odpor a zpochybní platnost finanční pohledávky, soudce řízení o vydání platebního rozkazu ukončí.

1.5 Odvolání

Proti rozhodnutí soudce o návrhu na vymáhání pohledávky nesporným způsobem nebo o návrhu na vydání platebního rozkazu nelze podat žádný opravný prostředek.

Pokud se dlužník domnívá, že pohledávka navrhovatele je z věcného hlediska neopodstatněná, může do tří měsíců ode dne odeslání rozhodnutí podat proti věřiteli žalobu na popření pohledávky. Pokud dlužník podá takovou žalobu, může požádat o odklad výkonu rozhodnutí; pokud již byla pohledávka věřitele uspokojena ve vykonávacím řízení, může dlužník požádat o zajištění své pohledávky.

1.6 Odpor

O návrhu na vymáhání pohledávky nesporným způsobem rozhoduje samosoudce, který nepřihlíží ke stanovisku dlužníka.

V případě návrhu na vydání platebního rozkazu zašle soudce dlužníkovi platební rozkaz, aby zaplatil částku uvedenou v návrhu, nebo do 14 dnů od odeslání platebního rozkazu podal u soudu odpor.

1.7 Účinek odporu

Pokud v případě vydání platebního rozkazu dlužník do 14 dnů od přijetí platebního rozkazu zaslaného soudem zpochybní platnost finanční pohledávky, je řízení ukončeno. Jestliže dlužník přistoupí na část návrhu, je navrhovatel vyrozuměn o jeho odpovědi a o stanovené lhůtě, v níž má navrhovatel informovat soud, zda souhlasí s vymáháním té části pohledávky, kterou věřitel uznal. Jestliže dlužník přistoupí na část návrhu, soudce vydá rozhodnutí o nuceném výkonu přijaté části, avšak soudní řízení ohledně zbývající části bude ukončeno.

1.8 Účinek nepodání odporu

Jestliže v případě platebního rozkazu dlužník ve lhůtě stanovené v platebním rozkazu nepodá odpor, soudce do sedmi dnů od uplynutí lhůty, během níž bylo možné odpor podat, rozhodne a nařídí výkon finanční pohledávky uvedené v návrhu a uhrazení soudních poplatků.

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

V případě platebního rozkazu: nabývá rozhodnutí soudce o výkonu finanční pohledávky uvedené v návrhu účinnosti okamžitě; jedná se o vykonatelný exekuční titul, který lze vykonat podle pravidel pro výkon soudních rozhodnutí.

V případě vymáhání pohledávky nesporným způsobem: soudce poté, co přezkoumá platnost návrhu a shledá, že by návrh měl být přijat, vydá rozhodnutí, v němž určí, který závazek má být vykonán a v jakém rozsahu. Rozhodnutí soudce nabývá účinnosti okamžitě; jedná se vykonatelný exekuční titul, který lze vykonat podle pravidel pro výkon soudních rozhodnutí. Rozhodnutí soudce se předá k výkonu spolu s ověřenou kopií dokladu, který tvoří základ pro výkon.

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Proti rozhodnutí soudce o návrhu na vymáhání pohledávky nesporným způsobem nebo o návrhu na vydání platebního rozkazu nelze podat žádný opravný prostředek; pokud je však dlužník toho názoru, že pohledávka navrhovatele je ze své podstaty neodůvodněná, může proti věřiteli podat žalobu na popření pohledávky (v případě nesporného vymáhání pohledávky do šesti měsíců od data odeslání ověřené kopie rozhodnutí soudce a v případě vymáhání pohledávky na základě soudní výzvy do tří měsíců od data odeslání ověřené kopie rozhodnutí). Pokud dlužník podá takovou žalobu, může požádat o odklad výkonu rozhodnutí; pokud již byla pohledávka věřitele uspokojena, může dlužník požádat o zajištění své pohledávky.

Poslední aktualizace: 05/04/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.