Evropský platební rozkaz

Litva
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

Návrhy na vydání evropského platebního rozkazu se projednávají podle pravidel stanovených v kapitole XXIII občanského soudního řádu Litevské republiky (Lietuvos Respubklikos civilinio proceso kodeksas) s výhradou výjimek uvedených v tomto soudním řádu.

1.1 Předmět řízení

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

Řízení stanovené v kapitole XXIII občanského soudního řádu Litevské republiky se použije ve věcech, ve kterých se věřitel domáhá zaplacení peněžité pohledávky (vyplývající ze smlouvy, občanskoprávní odpovědnosti, pracovněprávních vztahů, vyživovací povinnosti atd.).

1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

Ne.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Záležitosti uvedené v kapitole XXIII občanského soudního řádu mohou být projednávány rovněž v rámci obecného sporného řízení nebo písemného řízení podle volby věřitele.

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

Podle kapitoly XXIII občanského soudního řádu se návrhy neposuzují, pokud dlužník žije nebo má sídlo v zahraničí.

Pokud je na základě nároku věřitele zahájeno řízení a po vydání platebního rozkazu se ukáže, že bydliště nebo pracoviště dlužníka jsou neznámé, soud platební rozkaz zruší a návrh věřitele zůstane nevyřešený. Proti takovémuto soudnímu rozhodnutí nelze podat samostatný opravných prostředek. Za těchto okolností může soud zrušit platební rozkaz a ponechat návrh věřitele nevyřešený pouze v případě, že soud nejdříve poskytl věřiteli lhůtu k vyjasnění dlužníkova bydliště nebo pracoviště nebo k podniknutí kroků umožňujících soudu doručit procesní písemnosti jiným způsobem.

1.2 Příslušný soud

Návrhy na vydání platebního rozkaz projednávají okresní soudy podle místa bydliště.

1.3 Formální požadavky

Kromě obecných požadavků na obsah a formu procesních písemností musí návrh na vydání platebního rozkaz uvádět:

  1. jméno, příjmení, osobní identifikační kód a adresu věřitele, nebo pokud je věřitel právnickou osobou, úplný název, zapsané sídlo, identifikační kód a aktuální číslo účtu věřitele, údaje o příslušné úvěrové instituci, a pokud návrh podává zástupce, jméno a adresu zástupce věřitele;
  2. jméno, příjmení, osobní identifikační číslo (je-li známo), adresu a pracoviště (je-li známo) dlužníka, a pokud je dlužník právnickou osobou, úplný název, zapsané sídlo, identifikační kód a aktuální číslo účtu (je-li známo) dlužníka a údaje o příslušné úvěrové instituci (je-li známa);
  3. výši pohledávky;
  4. pokud se pohledávka týká přiznání úroků nebo penále za pozdní platbu, sazbu, výši a období úroku nebo penále za pozdní platbu;
  5. pohledávku, její skutkový základ a podpůrné důkazy;
  6. odůvodněnou žádost o uplatnění předběžných opatření vůči dlužníkovi, pokud existují důvody pro tento krok a jsou k dispozici informace o majetku dlužníka;
  7. potvrzení, že neexistuje důvod stanovený v čl. 431 odst. 2 občanského soudního řádu Litevské republiky (pokud je vydán platební rozkaz, povinnost (nebo část povinnosti) věřitele, v jejíž souvislosti se nárokuje platba, nebyla splněna a dlužník její splnění vyžaduje; některé z povinností nelze splnit a věřitel splnění této části povinností vyžaduje; dlužník žije nebo má zapsané sídlo v zahraničí; bydliště nebo pracoviště dlužníka jsou neznámé);
  8. seznam písemností připojených k návrhu.

Návrh na přiznání výživného musí také obsahovat datum a místo narození dlužníka, datum narození a bydliště příjemce (pokud je návrh podáván jménem jiné osoby než samotným příjemcem), požadovanou výši měsíčního výživného a dobu, na kterou se platba požaduje.

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

Doporučuje se použití vzorového formuláře schváleného ministrem spravedlnosti.

Vzorový formulář návrhu na vydání platebního rozkazu je k dispozici na portálu elektronických služeb litevských soudů https://e.teismas.lt/lt/public/documentstemplates/.

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

Ne.

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

Toto není upraveno.

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

Návrh na vydání platebního rozkazu nemusí být doplněn o žádné důkazy.

1.4 Odmítnutí návrhu

Soud odmítne návrh na vydání platebního rozkazu v těchto případech:

— v situacích uvedených v čl. 137 odst. 2 občanského soudního řádu Litevské republiky (spor by neměl být předmětem občanského řízení před soudem; konkrétní soud není příslušný k rozhodování nároku; osoba, která podala k soudu návrh, nesplnila předchozí pokus o mimosoudního řešení zákonem stanovený pro daný druh věcí; byl vynesen platný rozsudek nebo rozhodčí nález týkající se sporu mezi týmiž stranami zahrnující tentýž předmět sporu a založený na týchž důvodech nebo existuje platné soudní rozhodnutí uznávající, že se žalobce vzdává nároku, nebo schvalující dohodu o usmíření stran; před soudem se projednává spor mezi týmiž stranami zahrnující tentýž předmět sporu a založený na týchž důvodech; strany uzavřely dohodu o postoupení sporu rozhodčímu soudu; návrh byl podán nesvéprávnou osobou; návrh byl jménem účastníka podán osobou, která není v dané věci oprávněna jednat),

— návrh nesplňuje požadavky na přípustnost stanovené v čl. 431 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu Litevské republiky nebo není jasně odůvodněn.

1.5 Odvolání

Rozhodnutí, kterým se návrh odmítá, lze napadnout podáním samostatného opravného prostředku.

1.6 Odpor

Dlužník může podat odpor proti nároku věřitele nebo jeho části k soudu, který platební rozkaz vydal. Pokud dlužník splnil část nároku věřitele nebo pokud uznává část nároku, ačkoli jej nesplnil, může napadnout platnost zbývající části nároku věřitele.

Odpor dlužníka musí být podán písemně do dvaceti dní od data doručení platebního rozkazu dlužníkovi. Odpor musí splňovat obecné požadavky stanovené pro obsah a formu procesních písemností, s výjimkou požadavku na odůvodnění. Pokud dlužník ze závažných důvodů podá odpor po uplynutí stanovené lhůty, může soud lhůtu na žádost dlužníka obnovit. Rozhodnutí, kterým se tato žádost dlužníka odmítá, lze napadnout podáním samostatného opravného prostředku.

1.7 Účinek odporu

Pokud soud obdrží odpor dlužníka, musí věřitele informovat nejpozději do tří pracovních dní o tom, že věřitel může podat žalobu podle obecných pravidel, kterými se řídí sporná řízení (včetně pravidel soudní příslušnosti), a uhradit zbývající část soudního poplatku nejpozději do čtrnácti dní od vyrozumění soudu. Žádné předběžné opatření uložené soudem nesmí být zrušeno před uplynutím lhůty pro podání žaloby.

Pokud dlužník splní část nároků věřitele, jak nařídil soud, nebo uzná část nároku, ačkoli jej nesplní, a napadne pouze zbývající část nároku věřitele, soud vydá nový platební rozkaz, kterým uzná nárok v rozsahu, v jakém dlužník nepodal odpor v souladu s pravidly příslušné kapitoly. Pokud dlužník napadne platební rozkaz pouze v souvislosti s přiznáním procesních nákladů, soud rozhodne ohledně náhrady těchto nákladů soudním rozhodnutím. Věřitel může podat žalobu na nesplněnou část svých nároků v řízení stanoveném v příslušném článku.

1.8 Účinek nepodání odporu

Pokud věřitel nepodá k soudu řádně vyhotovenou žalobu ve lhůtě čtrnácti dní, návrh věřitele se bude považovat za nepodaný a bude věřiteli soudním rozhodnutím vrácen; platební rozkaz a veškerá předběžná opatření, která byla doposud uplatněna, budou zrušena. Toto rozhodnutí lze napadnout podáním samostatného opravného prostředku, ačkoli to věřiteli nebrání v podání žaloby v obecném řízení.

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

Platební rozkaz nabývá účinku, pokud ve lhůtě dvaceti dní dlužník nepodá odpor proti jeho vydání. Platební rozkaz nesmí být vykonán před uplynutím uvedené lhůty, ani v naléhavých případech.

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Platební rozkaz nelze napadnout odvoláním ani kasačním opravným prostředkem.

Poslední aktualizace: 21/10/2019

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.