Evropský platební rozkaz

Malta
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

Maltské právo má zvláštní řízení týkající se nerozporovaných nároků podle článku 166A kapitoly 12 Sbírky zákonů Malty (organizační a občanský soudní řád).

1.1 Předmět řízení

Toto řízení lze využít v případě, že dluh nepřekračuje částku 25 000 EUR.

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

Pomocí tohoto řízení lze vymáhat peněžní nároky, které jsou jisté, likvidní a splatné a netýkají se provedení žádného úkonu, jejichž hodnota nepřesahuje 25 000 EUR. Pokud nárok není likvidní, může věřitel postupovat podle tohoto článku, jestliže vymáhaný nárok omezí na částku, která nepřesahuje 25 000 EUR, a výslovně uvede, že nevymáhá část svého nároku, která tuto částku přesáhuje.

Věřitel může toto řízení využít pouze tehdy, pokud je dlužník přítomen na Maltě a není podle právních předpisů nezletilý či nezpůsobilý a dluh nepochází z pozůstalosti bez dědiců.

1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

Ano, horní limit je 25 000 EUR.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Použití tohoto řízení není povinné.

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

Ne, toto řízení je možné využít pouze tehdy, pokud je dlužník přítomen na Maltě.

1.2 Příslušný soud

Pro toto řízení je příslušným soudem smírčí soud na ostrově Malta nebo na ostrově Gozo (nižší příslušnost).

1.3 Formální požadavky

Věřitel vyhotoví platební rozkaz (judicial letter), jehož obsah potvrdí přísahou. Platební rozkaz popisuje příčinu nároku, důvody, proč je důvodný, a skutečnosti, které předmětný nárok dokládají, jinak je neplatný. Platební rozkaz musí rovněž obsahovat poučení dlužníka, že pokud do třiceti dnů ode dne doručení platebního rozkazu nepopře uvedený nárok, stane se platební rozkaz exekučním titulem. Platební rozkaz doručí věřitel dlužníkovi.

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

Neexistuje žádný standardní formulář. Každý platební rozkaz však musí na začátku uvádět tato slova:

Tento platební rozkaz je zaslán podle článku 166a kapitoly 12 a pokud na něj neodpovíte do třiceti (30) dnů, bude představovat exekuční titul. Je proto ve vašem zájmu obrátit se neprodleně na advokáta nebo právního zmocněnce.“

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

Ano, platební rozkaz musí podepsat advokát. Dlužníka, který si přeje odpovědět na zmíněný platební rozkaz a popřít tak nárok, nemusí zastupovat advokát ani právní zmocněnec.

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

Odůvodnění nároku musí být podrobné. V platebním rozkazu musí být vylíčen důvody vzniku a existence nároku a skutečnosti, které předmětný nárok dokládají, jinak je platební rozkaz neplatný.

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

Ne, právní předpisy nepožadují, aby byly předloženy písemné důkazy předmětného nároku. Požadují však místopřísežné prohlášení skutečností odůvodňujících nárok.

1.4 Odmítnutí návrhu

Tento procesní příkaz k zaplacení není činěn žalobou (application), ale platebním rozkazem (judicial letter). Soud tudíž nemůže nárok zamítnout, jestliže jej dlužník nepopře. Pokud dlužník nárok popře, nemůže věřitel přistoupit k vymáhání částky na základě platebního rozkazu a musí podat žalobu. Je třeba uvést, že popře-li dlužník řádným způsobem nárok uvedený v platebním rozkazu, nelze již se vůči němu domáhat stejného nároku prostřednictvím platebního rozkazu.

1.5 Odvolání

V tomto řízení není možné podat opravné prostředky. Pokud dlužník nárok popře, musí věřitel podat žalobu. Pokud však dlužník nárok nepopře do třiceti dnů ode dne doručení platebního rozkazu, stane se platební rozkaz exekučním titulem. Dlužník v této fázi může do dvaceti dnů od prvního doručení exekučního titulu nebo jiného soudního úkonu tento exekuční titul napadnout. Exekuční titul soud zruší a prohlásí za neplatný, pokud shledá, že:

i) dlužník o zmíněném platebním rozkazu nevěděl, protože mu nebyl řádně doručen; nebo

ii) platební rozkaz neobsahoval zákonem stanovené povinné prvky (zmíněné výše).

1.6 Odpor

Když dlužník obdrží platební rozkaz, může nárok věřitele popřít.

1.7 Účinek odporu

Pokud dlužník řádným způsobem popře nárok, věřitel nemůže pokračovat v řízení o vydání platebního rozkazu. Pokud dlužník řádným způsobem nárok popře, není možné proti němu opětovně použít zvláštní řízení popsané v této části, pokud jde o stejný nárok, jaký byl předmětem platebního rozkazu.

1.8 Účinek nepodání odporu

Není-li nárok popřen, může věřitel pokračovat v řízení a získat exekuční titul.

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

Platební rozkaz (jehož nárok nebyl popřen) musí být zaregistrován. Žadatel o registraci platebního rozkazu, který splňuje podmínky pro to stát se exekučním titulem, musí vedoucímu kanceláře soudu předložit ověřenou kopii platebního rozkazu, včetně dokladu o doručení, a případně kopii všech odpovědí, které na platební rozkaz obdržel.

Poté, co vedoucí kanceláře obdrží uvedené listiny, musí je zkontrolovat a ověřit, zda dlužník ve stanovené lhůtě zaslal odpověď, a pokud shledá, že jsou splněny podmínky pro registraci platebního rozkazu jako exekučního titulu, provede registraci v rejstříku platebních rozkazů – exekučních titulů (Register of Judicial Letters as Executive Titles), který vede pro účely článku 166A.

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Opravný prostředek neexistuje, exekuční titul získaný v souladu s ustanoveními toto článku však může smírčí soud na ostrově Malta nebo smírčí soud pro ostrov Gozo na žádost zrušit, prohlásit za neplatný a bez účinku, a to do dvaceti dnů od prvního doručení exekučního titulu nebo jiného soudního aktu vydaného podle tohoto titulu, a soud shledá, že:

a) dlužník o zmíněném platebním rozkazu nevěděl, protože mu nebyl řádně doručen; nebo

b) platební rozkaz neobsahoval všechny požadované prvky.

Poslední aktualizace: 21/08/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.