Evropský platební rozkaz

Nizozemsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

Lze rozlišovat mezi řízením o evropském platebním rozkazu a řízeními, která se týkají vymáhání dluhů a jiných nároků v Nizozemsku. Více informací o řízeních v Nizozemsku viz „Drobné nároky“.

Řízení o evropském platebním rozkazu (nařízení (ES) č. 1896/2006, které vstoupilo v platnost dne 12. prosince 2008) umožňuje vymáhání nesporných, přeshraničních nároků v občanských a obchodních věcech za pomoci jednotného řízení na základě standardních formulářů (http://www.overheid.nl/).

Přeshraničním případem je spor, v němž alespoň jedna ze stran má bydliště nebo místo obvyklého pobytu v jiném členském státě, než je členský stát soudu, u něhož byla podána žaloba. Řízení o evropském platebním rozkazu bylo zavedeno za účelem vymáhání peněžitých pohledávek na konkrétní částku, jež jsou splatné v době, kdy je podán návrh na vydání evropského platebního rozkazu.

Toto nařízení se použije mezi všemi zeměmi EU, s výjimkou Dánska. Nizozemsko přijalo prováděcí zákon (Uitvoeringswet (EBB-Vo)) ze dne 29. května 2009, kterým se provádí nařízení o evropském platebním rozkazu v Nizozemsku.

Nizozemsko nemá jednotné řízení pro vymáhání nesporných, přeshraničních peněžitých pohledávek. Platební rozkaz byl zrušen koncem roku 1991 zavedením řízení před kantonálním soudem. Aby strana uplatnila svá práva vůči dlužníkovi, který nespolupracuje, je v těchto případech vyžadováno řízení s předvoláním k ústnímu jednání. Viz také „Drobné nároky“ a „Jak postupovat?“.

Řízení o evropském platebním rozkazu bylo zavedeno pro nároky převyšující 2 000 eur.

V rámci řízení se návrh na vydání evropského platebního rozkazu podává písemně za použití standardních formulářů. Tyto formuláře jsou dostupné ve všech úředních jazycích v části Dynamické formuláře na portálu evropské e-Justice (https://e-justice.europa.eu).

V Nizozemsku byl jako soud příslušný k projednávání návrhů v rámci řízení o evropském platebním rozkazu určen okresní soud (Rechtsbank) v Haagu. Nizozemsko se rozhodlo, že pro účely tohoto řízení bude přijímat formuláře pouze v nizozemštině. Soud projednávající návrh na vydání evropského platebního rozkazu bude účtovat soudní poplatky. Více informací o příslušných sazbách soudních poplatků naleznete na internetových stránkách (http://www.rechtspraak.nl/).

Návrh na vydání evropského platebního rozkazu

Návrh na vydání evropského platebního rozkazu se podává k okresnímu soudu v Haagu za použití formuláře A (https://e-justice.europa.eu).

Pokud je formulář A neúplný, soud použije formulář B a umožní žalobci návrh v určité lhůtě doplnit nebo opravit.

Pokud návrh splňuje pouze některé ze stanovených podmínek, soud použije formulář C a navrhne žalobci změny původního návrhu. Žalobce musí na tento návrh reagovat ve lhůtě stanovené soudem. Pokud žalobce tento návrh na změnu přijme, soud vydá evropský platební rozkaz pro tu část návrhu, která je přijata. Pokud si to žalobce přeje, může zkusit vymáhat zbývající část nároku podle vnitrostátního práva. Pokud žalobce ve lhůtě stanovené soudem neodpoví nebo odmítne přijmout změny navrhované v jeho původním návrhu, soud původní žádost v plném rozsahu odmítne. Za předpokladu, že formulář návrhu splňuje všechny požadavky, soud obvykle vydá evropský platební rozkaz do 30 dní (za použití formuláře E).

Odpor proti evropskému platebnímu rozkazu

Soud oznámí evropský platební rozkaz žalovanému tak, že rozkaz zašle doporučeným dopisem s dodejkou, nebo prostřednictvím oznámení soudním vykonavatelem. Žalovaný bude informován, že má k dispozici tyto možnosti:

  • zaplatit žalobci částku uvedenou v platebním rozkazu nebo
  • do 30 dní od doručení rozkazu nebo jeho oznámení žalovanému podat odpor za použití standardního formuláře F.

Pokud je podán odpor, řízení o evropském platebním rozkazu se ukončí. Řízení pak pokračuje podle pravidel vnitrostátního procesního práva (viz také oddíl 1.7). Pokud žalovaný ve stanovené lhůtě odpor nepodá, soud původu prohlásí evropský platební rozkaz za vykonatelný (za použití standardního formuláře G) a zašle toto prohlášení žalobci.

Platební rozkaz, který je prohlášen za vykonatelný v členském státě původu, bude uznán v každém členském státě a může být vykonán v kterémkoli členském státě, aniž je nutné získat doložku vykonatelnosti.

1.1 Předmět řízení

Evropský platební rozkaz lze získat pro peněžní nároky v občanských a obchodních věcech, které jsou splatné a mají povahu „přeshraničních nároků“ (viz také oddíl 1.1.1). Přeshraniční nárok existuje, pokud mají věřitel a dlužník bydliště v různých členských státech EU.

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

Věcná působnost evropského platebního rozkazu je omezena na občanské a obchodní věci. Z působnosti evropského platebního rozkazu jsou vyloučeny:

  • daňové věci,
  • celní věci,
  • správní věci,
  • věci týkající se odpovědnosti státu,
  • věci v oblasti insolvenčního práva, práva v oblasti majetkových poměrů v manželství, dědického práva a sociálního zabezpečení a
  • věci související s mimosmluvními závazky (zejména na základě protiprávního jednání), pokud nejsou předmětem dohody mezi stranami nebo nedošlo k uznání dluhu nebo se nevztahují na peněžité pohledávky ze spoluvlastnictví.

1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

Pro řízení o evropském platebním rozkazu nebo pro řízení o vnitrostátním vymáhání dluhů neexistuje žádná horní hranice.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Řízení o evropském platebním rozkazu je dobrovolné.

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

Pokud má být rozsudek vykonán v zemi mimo EU, skutečnost, zda lze řízení o platebním rozkazu provést, a pokud ano, zda lze evropský platební rozkaz vykonat, bude záviset na mezinárodním právu soukromém dané země. V mnoha případech bude vyžadováno rozhodnutí (exequatur).

1.2 Příslušný soud

V Nizozemsku byl jako soud příslušný k projednávání návrhů v rámci řízení o evropském platebním rozkazu určen okresní soud v Haagu. Nizozemsko se rozhodlo, že pro účely tohoto řízení bude přijímat formuláře pouze v nizozemštině. Žalobce bude muset při podání návrhu o vydání evropského platebního rozkazu uhradit soudní poplatky. Příslušné sazby soudních poplatků naleznete na internetových stránkách (http://www.rechtspraak.nl/).

1.3 Formální požadavky

Evropský platební rozkaz musí být vydán co nejrychleji, a v každém případě do 30 dní od podání návrhu.

Návrh na vydání evropského platebního rozkazu se podává za použití standardního formuláře A (https://e-justice.europa.eu). Nizozemsko se rozhodlo, že bude přijímat formuláře pouze v nizozemštině.

Formulář návrhu může být podán v listinné podobě nebo prostřednictvím jiných komunikačních prostředků, které soud přijímá.

Na základě čl. 7 odst. 2 nařízení o evropském platebním rozkazu musí návrh uvádět:

a) informace o stranách nebo o soudu, ke kterému se návrh podává;

b) výši nároku;

c) v případě požadovaného úroku úrokovou sazbu a úrokové období;

d) žalobní důvod včetně popisu okolností, kterých se žalobce dovolává jako základu nároku;

e) popis důkazních prostředků;

f) odůvodnění příslušnosti soudu a

g) přeshraniční povahu případu.

V řízení o evropském platebním rozkazu musí žalobce prohlásit, že vyplnil formulář A pravdivě a v dobré víře. Evropský platební rozkaz se vydává výhradně na základě informací uvedených žalobcem, které soud neověřuje.

Evropský platební rozkaz se oznámí žalovanému doporučeným dopisem s dodejkou nebo prostřednictvím oznámení soudním vykonavatelem. Vrácení dodejky do spisovny soudu umožňuje soudu určit, zda evropský platební rozkaz lze prohlásit za předběžně vykonatelný. V případě doručování prostřednictvím oznámení soudním vykonavatelem najme soud za tímto účelem soudního vykonavatele.

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

Ano, použití standardních formulářů je pro řízení o evropském platebním rozkazu povinné. Formuláře lze stáhnout na internetových stránkách (https://e-justice.europa.eu).

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

Ne, pro řízení o evropském platebním rozkazu není zastoupení advokátem nutné a strany se nemusí k soudu dostavit. V případě řízení o vymáhání dluhu v rámci Nizozemska závisí to, zda je zastoupení advokátem nutné, na povaze řízení a výši nároku. Viz také „Drobné nároky“ a „Obrátit se na soud“.

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

Důvod nároku, včetně popisu důkazů, na nichž je nárok založen, musí být uveden na standardním formuláři A řízení o evropském platebním rozkazu; není však vyžadován podrobnější popis.

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

V zásadě není v rámci řízení o evropském platebním rozkazu nutné nárok dále odůvodňovat. Dostupné důkazy je třeba popsat na formuláři A.

1.4 Odmítnutí návrhu

Návrh bude odmítnut, pokud nesplňuje stanovené požadavky. Pokud návrh na vydání evropského platebního rozkazu splňuje pouze některé ze stanovených podmínek, žalobce dostane příležitost návrh doplnit nebo opravit nebo přijmout změny navrhované soudem. Pokud žalobce nezašle svou odpověď ve lhůtě stanovené soudem nebo odmítne přijmout návrh soudu, návrh na vydání evropského platebního rozkazu bude v plném rozsahu odmítnut. Proti odmítnutí návrhu nelze podat opravný prostředek. Žalobce však může uplatnit svůj nárok podáním jiného návrhu na vydání evropského platebního rozkazu nebo využitím jiného postupu stanoveného právními předpisy členského státu.

1.5 Odvolání

Neplatí právo na řádný opravný prostředek. Žalovaný má však možnost požádat o přezkum. Více informací naleznete v oddíle 1.8. V případě řízení v rámci Nizozemska bude právo na opravný prostředek v zásadě dostupné.

1.6 Odpor

Žalovaný může podat odpor do 30 dní od doručení oznámení o platebním rozkazu. Tento opravný prostředek musí podat na standardním formuláři F (https://e-justice.europa.eu) a vyžaduje se pouze napadení nároku. Není zapotřebí žádné další odůvodnění.

1.7 Účinek odporu

Pokud žalovaný podá odpor ve stanovené lhůtě (do 30 dní) za použití standardního formuláře F, je řízení o evropském platebním rozkazu ukončeno. Řízení pak pokračuje jako běžné řízení ve věci samé, pokud žalobce nevyjádří nesouhlas s převedením věci do běžného občanského soudního řízení v dodatku k návrhu na vydání evropského platebního rozkazu. Žalobce to také může udělat v pozdější fázi, ale musí tak učinit před vydáním evropského platebního rozkazu (čl. 7 odst. 4 nařízení o evropském platebním rozkazu).

1.8 Účinek nepodání odporu

Pokud žalovaný nepodá odpor ve lhůtě 30 dní, použije soud standardní formulář G a prohlásí evropský platební rozkaz za vykonatelný z moci úřední a vykonatelný evropský platební rozkaz zašle žalobci. Evropský platební rozkaz, který byl prohlášen za vykonatelný, bude vykonatelný v kterémkoli členském státě, aniž je nutné opatřit jej doložkou vykonatelnosti. Ustanovení článku 9 zákona, kterým se provádí nařízení o evropském platebním rozkazu, nabízí žalovanému možnost podat žádost o přezkum (viz také oddíl 1.8.2).

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

Výkon evropského platebního rozkazu se řídí vnitrostátními právními předpisy členského státu výkonu, pokud nařízení o evropském platebním rozkazu nestanoví jinak. Kopie evropského platebního rozkazu, který soud původu prohlásil za vykonatelný, musí být předložena soudu nebo orgánu příslušnému pro výkon. Tento dokument musí splňovat podmínky nezbytné pro ověření jeho pravosti. Musí být také poskytnut překlad evropského platebního rozkazu do nizozemštiny.

Během fáze výkonu může být výkon zamítnut pouze na návrh žalovaného. Toto zamítnutí je možné, jestliže je evropský platební rozkaz neslučitelný s dřívějším rozhodnutím nebo rozkazem vydaným dříve v kterémkoliv členském státě nebo ve třetí zemi. Dřívější rozhodnutí (nebo rozkaz) se musí týkat téže věci a musí splňovat podmínky nezbytné v členském státě výkonu a při soudním řízení v členském státě původu nemohla být vznesena námitka proti neslučitelnosti.

Výkon bude zamítnut, pokud žalovaný již uhradil částku stanovenou v evropském platebním rozkazu. V žádném případě nebude evropský platební rozkaz soudem přezkoumáván ve věci samé.

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Evropský platební rozkaz je pravomocný, pokud žalovaný nepožádá o přezkum.

Tato možnost je dána v článku 9 zákona, kterým se provádí nařízení o evropském platebním rozkazu. To znamená, že za určitých okolností může žalovaný požádat soud původu o přezkum evropského platebního rozkazu, dokonce i po uplynutí třicetidenní lhůty pro podání odporu. Tato žádost musí být podána ve lhůtě čtyř týdnů od oznámení platebního rozkazu žalovanému, od okamžiku, kdy pominuly výjimečné okolnosti, které znemožnily vznesení námitky, nebo od okamžiku, kdy se žalovaný dozvěděl, že evropský platební rozkaz byl evidentně vydán chybně.

Poslední aktualizace: 10/05/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.