V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Evropský platební rozkaz

Severní Irsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

Zvláštní řízení o „platebním rozkazu“ v Severním Irsku neexistuje. Je však k dispozici řízení, ve kterém může žalobce (nebo navrhovatel) požadovat „kontumační rozsudek“, pokud žalovaný (nebo odpůrce) neuvede svůj úmysl hájit se v řízení (dále jen „řízení s kontumačním rozsudkem“).

V případě přeshraničních nároků v rámci EU lze využít rovněž evropský platební rozkaz nebo evropské řízení o drobných nárocích.

1.1 Předmět řízení

„Řízení s kontumačním rozsudkem“ je v Severním Irsku tvoří součást běžného občanského soudního řízení.

Pokud navrhovatel (žalobce) předloží nárok vrchnímu soudu (High Court), musí žalovaný (odpůrce) tento nárok uznat do 14 dnů poté, co mu byl nárok doručen, ledaže má odpůrce bydliště mimo Severní Irsko, kdy lhůta závisí na tom, kde odpůrce žije, tato lhůta je však uvedena v obsílce.

U soudu hrabství (County Court) činí tato lhůta v řízení o občanskoprávních žalobách a o drobných nárocích 21 dnů. Jestliže žalovaný (odpůrce) nepotvrdí, že obdržel listiny týkající se nároku a má v úmyslu se hájit, může žalobce (navrhovatel) požádat o vydání kontumačního rozsudku předložením příslušných listin v určené soudní kanceláři.

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

V Severním Irsku lze kontumační rozsudek získat v následujících typech řízení, i když za určitých okolností se vyžaduje povolení soudu:

 • dluh,
 • náhrada škody,
 • zajištění zboží,
 • navrácení pozemku.

V ostatních případech je třeba podat žalobu k soudu.

1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

U vrchního soudu neexistuje žádná horní hranice, pokud jde o hodnotu nároku.

Soud hrabství má obecnou civilní příslušnost k jednání a rozhodování o žalobách, u nichž požadovaná částka nebo hodnota konkrétních nárokovaných movitých věcí nepřekračuje 30 000 GBP.

Řízení o drobných nárocích je vedeno u soudu hrabství a může se zabývat nároky, jejichž hodnota nepřesahuje 3 000 GBP.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Řízení za účelem vydání kontumačního rozsudku tvoří součást běžného občanského soudního řízení. Nejedná se o samostatné řízení. Využití tohoto řízení je nepovinné v tom smyslu, že kontumační rozsudek není vynesen automaticky v případě, že žalovaný (odpůrce) neodpoví na žalobu v příslušné lhůtě.

Za účelem vydání kontumačního rozsudku musí žalobce (navrhovatel) podat žádost nebo návrh. Žalobce (navrhovatel) se může případně rozhodnout, že nárok nebude vymáhat.

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

S výhradou dohod mezi zeměmi o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí mezi Spojeným královstvím a jinými členskými státy nebo obdobných dohod uzavřených se třetími zeměmi je řízení k dispozici, pokud žalovaný (odpůrce) žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi.

Žalobce (navrhovatel) musí zajistit, aby byl žalobní formulář řádně doručen žalovanému (odpůrci) v souladu s pravidly, která se vztahují na doručování písemností mimo Severní Irsko.

Pokud žalovaný (odpůrce) na žalobu nereaguje, musí žalobce (navrhovatel) podat soudu návrh na vydání kontumačního rozsudku obvyklým způsobem.

1.2 Příslušný soud

V Severním Irsku lze kontumační rozsudek získat u soudu, u něhož bylo řízení zahájeno.

1.3 Formální požadavky

Kromě výše uvedených požadavků, tj. žalobce (navrhovatel) dodržel správné postupy při podávání žaloby a žalovaný neodpověděl ve stanovené lhůtě, jsou formální požadavky na vydání kontumačního rozsudku tyto:

U vrchního soudu může žalobce (navrhovatel), který má nárok na kontumační rozsudek kvůli nedostavení se k soudu nebo nepodání žalobní odpovědi, získat rozsudek po předložení níže uvedených listin příslušné kanceláři vrchního soudu:

Nedostavení se k soudu

 • původní listina („žaloba“), kterou bylo řízení zahájeno
 • prohlášení o doručení potvrzující, že původní žaloba byla doručena
 • přísežné prohlášení o dluhu v případě, že se nárok týká stanovené částky
 • v případě vlastnictví pozemku osvědčení, které uvádí, že nemovitost není určená k obytným účelům

Nepodání obrany

 • původní listina („žaloba“), kterou bylo řízení zahájeno
 • kopie souhlasu s účastí ze strany žalovaného
 • přísežné prohlášení o dluhu v případě, že se nárok týká stanovené částky, nebo kopie žalobního petitu žalobce
 • osvědčení, v němž je uvedeno, že žalobní odpověď nebyla doručena
 • v případě vlastnictví pozemku osvědčení, které uvádí, že nemovitost není určená k obytným účelům

U soudu hrabství může žalobce (navrhovatel), který má nárok na kontumační rozsudek, jelikož žalovaný nesdělil svůj úmysl hájit se, požádat o vydání rozsudku předložením obdobného souboru listin, jak bylo uvedeno výše, kanceláři soudu.

V řízení o drobných nárocích existuje zvláštní formulář nazvaný „návrh na vydání kontumačního rozhodnutí“, který musí navrhovatel vyplnit a předložit příslušné soudní kanceláři.

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

Potřebné formuláře, které by měly být použity k zahájení řízení, a formuláře, jež se vyžadují v jiných fázích řízení, jsou k dispozici v těchto soudních pravidlech:

 • soudní řád Nejvyššího soudu Severního Irska (Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland)) z roku 1980 [S.R. 1980 č. 346]
 • jednací řád pro soudy hrabství Severního Irska (County Court Rules (Northern Ireland)) z roku 1981 [S.R.1981 č. 225]

Tyto jsou k dispozici na internetových stránkách Soudní služby Severního Irska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

Nikoli, zpravidla se však doporučuje požádat o radu právního zástupce. Zaměstnanci soudu nemají kvalifikaci k poskytování právního poradenství žalobcům nebo žalovaným.

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

Jelikož návrh na vydání kontumačního rozsudku je v Severním Irsku součástí občanského soudního řízení, bude nezbytné, aby žalobce (navrhovatel) zahájil řízení obvyklým způsobem, a v předložených listinách musí být uvedeny podrobnosti o nároku. Návrh na vydání kontumačního rozsudku musí obsahovat odůvodnění.

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

Písemný doklad o dotčeném nároku bude součástí listin předložených soudu při podání návrhu na vydání kontumačního rozsudku.

1.4 Odmítnutí návrhu

Pokud žalobce (navrhovatel) podá na žalovaného (odpůrce) žalobu týkající se nároku, jehož výši má stanovit soud, a žalovaný (odpůrce) nesdělí svůj úmysl se hájit, může žalobce (navrhovatel) požádat o rozhodnutí, v němž se uvádí, že částku má stanovit soud. V takových případech posoudí výši nároku soudce.  Soudce může stanovit splatnou částku, nebo rozhodnout, že s ohledem na nárok není nutné uhradit žádnou částku.

Existují další případy, které vyžadují, aby byl soudce požádán o rozhodnutí, zda lze vydat kontumační rozsudek. Jedná se o případy, kdy je žaloba doručena žalovanému (odpůrci) v jiné jurisdikci, kdy je žalovaným (odpůrcem) stát, Koruna nebo osoba či orgán, na něž se občanskoprávní řízení nevztahuje.

Návrh je nutný i v případě, že žaloba směřuje proti dítěti nebo pacientovi, nebo je založená na nedbalostním (deliktním) jednání, jehož se jeden z manželů dopustí vůči jinému.

1.5 Odvolání

Žalovaný (odpůrce) může podat návrh na změnu kontumačního rozsudku (např. snížení částky, pokud byla část dluhu uhrazena před vynesením rozsudku) nebo na jeho zrušení.

Jestliže má žalobce (navrhovatel) důvod se domnívat, že žalovaný (odpůrce) neobdržel informace o nároku před vydáním kontumačního rozsudku, je povinen požádat soud o zrušení kontumačního rozsudku.

1.6 Odpor

Jestliže si žalovaný (odpůrce) přeje, aby byl kontumační rozsudek zrušen nebo změněn poté, co byl vydán, musí neprodleně požádat soud, aby rozsudek zrušil nebo změnil.

Soud může kontumační rozsudek změnit nebo zrušit tehdy, má-li za to, že pro to existuje řádný důvod, nebo že žalovaný (odpůrce) má reálnou vyhlídku na úspěšnou obranu.

1.7 Účinek odporu

Pokud žalovaný (odpůrce) podá ve stanovené lhůtě obranu, je řízení dále vedeno jako v případě běžných sporných nároků.

Je-li kontumační rozsudek po úspěšném napadení zrušen, může být nutné zahájit řízení znovu, nebo žalovanému (odpůrci) musí být umožněno podat obranu proti nároku. To, co se stane, určí soudce s ohledem na okolnosti daného případu.

1.8 Účinek nepodání odporu

Kontumační rozsudek v řízení je k dispozici pouze v případě, že žalovaný (odpůrce) ve stanovené lhůtě nepodá obranu nebo neuzná nárok. Až poté může žalobce (navrhovatel) podat žádost nebo návrh na vydání kontumační rozsudku.

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

Kontumační rozsudek je rozhodnutím, které žalobce (navrhovatel) může vykonat vůči žalovanému (odpůrci). Postupy, které je třeba dodržet za účelem získání kontumačního rozsudku, jsou popsány výše v bodě 1.3.

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Jak bylo popsáno výše, žalovaný (odpůrce) může požádat soud, aby kontumační rozsudek změnil nebo zrušil (tj. změnil podmínky rozsudku, nebo jej zrušil v plném rozsahu).

Soud může kontumační rozsudek změnit nebo zrušit, má-li za to, že došlo k určitému procesnímu pochybení, nebo že žalovaný (odpůrce) má reálnou vyhlídku na úspěšnou obranu, nebo že k tomu existuje řádný důvod.

Související odkazy

Další informace o postupech lze získat na internetových stránkách Soudní služby Severního Irska (Northern Ireland Courts and tribunals Service).

Pomoc osobám se zdravotním postižením

Některé soudní kanceláře určily úředníky pro službu klientům, kteří mohou poskytnout pomoc. Pokud nemohou pomoci, mohou se osoby se zdravotním postižením obrátit na komunikační tým Soudní služby Severního Irska na telefonním čísle +44 300 200 7812.

Poslední aktualizace: 13/08/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.