Evropský platební rozkaz

Polsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

1.1 Předmět řízení

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

Soud vydá platební rozkaz, jestliže žalobce uplatňuje peněžitou pohledávku nebo jiné, zastupitelné plnění.

1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

Platební rozkaz lze vydat bez ohledu na výši pohledávky.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Řízení je dobrovolné. Soud vydá platební rozkaz na písemnou žádost žalobce uvedenou v návrhu na vydání platebního rozkazu.

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

Řízení o platebním rozkazu nelze zahájit, pokud platební rozkaz není možné doručit žalovanému v Polsku.

1.2 Příslušný soud

Řízení o platebním rozkazu se řídí soudní příslušností okresních (rejonowy) a krajských (okręgowy) soudů.

1.3 Formální požadavky

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

Neexistuje žádný standardní formulář.

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

V řízení o platebním rozkazu není právní zastoupení (przymus adwokacki) povinné.

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

Návrh na vydání platebního rozkazu by měl přesně uvádět příslušnou pohledávku a skutkové okolnosti, které pohledávku odůvodňují.

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

Okolnosti odůvodňující pohledávku musí být prokázány přiložením následujících dokladů k návrhu na vydání platebního rozkazu:

a)         úřední doklad;

b)         směnka akceptovaná dlužníkem;

c)         žádost o zaplacení adresovaná dlužníkovi a písemné prohlášení dlužníka o uznání dluhu;

d)         žádost o zaplacení akceptovaná dlužníkem, vrácená bankou a neuhrazená z důvodu nedostatku finančních prostředků na bankovním účtu.

Soud také vůči dlužníkovi vydá platební rozkaz na základě řádně vyplněné směnky vlastní, šeku, opčního listu nebo dlužního úpisu, jejichž pravost a obsah jsou nepochybné.

1.4 Odmítnutí návrhu

Soud návrh na vydání platebního rozkazu odmítne:

  1. není-li soudní řízení přípustné;
  2. pokud ve věci téže pohledávky mezi týmiž účastníky probíhá řízení nebo již bylo řízení pravomocně rozhodnuto;
  3. jestliže jeden z účastníků řízení není způsobilý účastnit se soudního řízení nebo jestliže žalobce není způsobilý k procesním úkonům a není zastoupen zákonným zástupcem nebo jestliže je složení řídicích orgánů organizační složky žalobce nedostatečné do takové míry, že tato nedostatečnost brání žalobci v jednání.

1.5 Odvolání

Viz bod 1.6.

1.6 Odpor

Písemný odpor se podává u soudu, který platební rozkaz vydal. V odporu by měl žalovaný upřesnit, zda odpor podává proti platebnímu rozkazu jako celku, nebo proti jeho části, a uvést tvrzení, která se musí být vznesena před zahájením sporu ohledně skutkové podstaty věci, pokud se tak nestane, právo na jejich uplatnění zanikne, a dále musí uvést skutkové okolnosti a důkazy. Soud nepřihlédne k tvrzením a důkazům předloženým opožděně, ledaže účastník řízení prokáže, že nezavinil jejich nepředložení v rámci odporu nebo že připuštění opožděných tvrzení a důkazů nepovede ke zpoždění při projednávání věci, nebo prokáže jiné mimořádné okolnosti.

1.7 Účinek odporu

Pokud byl odpor podán řádně, soudce stanoví datum jednání a nařídí doručit odpor žalobci.

1.8 Účinek nepodání odporu

Jakmile je vydán, zakládá platební rozkaz zajišťovací příkaz (tytuł zabezpieczenia), který lze ihned vykonat, bez nutnosti žádat o prohlášení vykonatelnosti.

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

Po uplynutí lhůty pro podání odporu se platební rozkaz stává vykonatelným bez dalších formalit.

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Proti platebnímu rozkazu vydanému v řízení o platebním rozkazu nelze podat opravný prostředek.

Poslední aktualizace: 20/05/2019

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.