Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Evropský platební rozkaz

Portugalsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

1.1 Předmět řízení

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

Řízení o platebním rozkazu se vztahuje na:

1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

V případě nároků vyplývajících ze smluv je stanoven strop ve výši 15 000 EUR.

U obchodních transakcí není horní hranice stanovena.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Využití tohoto řízení je dobrovolné.

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

Ano, právní režim řízení o platebním rozkazu se použije i v situacích, kdy má žalovaný bydliště mimo Portugalsko.

1.2 Příslušný soud

V Portugalsku lze návrh na vydání platebního rozkazu podat:

1.3 Formální požadavky

1) – v elektronické podobě, vyplněním a odesláním formuláře, který je k dispozici v informačním systému CITIUS, nebo odesláním elektronického souboru prostřednictvím tohoto systému;

2) – v listinné podobě, doručením do soudní kanceláře.

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

Ano, povinný formulář je stanoven v ministerské vyhlášce č. 21/2020 ze dne 28. ledna 2020. Můžete si jej stáhnout na tomto odkaze.

Kanceláře soudů příslušných k přijímání návrhů na vydání platebního rozkazu v listinné podobě mohou jednotlivcům standardní formulář poskytnout na vyžádání.

Advokáti a právní zástupci mají k elektronickému formuláři přístup prostřednictvím systému CITIUS.

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

Právní zastoupení není povinné.

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

V návrhu na vydání platebního rozkazu žalobce stručně uvede skutečnosti, na kterých je návrh založen, v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. d) procesních pravidel připojených k legislativnímu nařízení č. 269/98 ze dne 1. září 1998.

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

Není nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce.

1.4 Odmítnutí návrhu

Návrh na vydání platebního rozkazu může být zamítnut z důvodů uvedených v čl. 11 odst. 1 procesních pravidel připojených k legislativnímu nařízení č. 269/98 ze dne 1. září 1998.

1.5 Odvolání

Opravný prostředek proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vydání platebního rozkazu lze podat soudci nebo v případě, že soud má více soudců, pověřenému soudci podle čl. 11 odst. 2 procesních pravidel připojených k legislativnímu nařízení č. 269/98 ze dne 1. září 1998.

1.6 Odpor

Lhůta pro podání odporu proti platebnímu rozkazu činí patnáct dní, jak je stanoveno v čl. 12 odst. 1 procesních pravidel připojených k legislativnímu nařízení č. 269/98 ze dne 1. září 1998.

1.7 Účinek odporu

Jestliže žalovaný rozkaz napadne, je věc postoupena zpět k běžnému projednání jako zvláštní nebo běžná určovací žaloba v souladu s případy stanovenými v článku 3 procesních pravidel připojených k legislativnímu nařízení č. 269/98 ze dne 1. září 1998 a v čl. 10 odst. 2 až 4 legislativního nařízení č. 62/2013 ze dne 10. května 2013.

1.8 Účinek nepodání odporu

Pokud žalovaný poté, co je řádně vyrozuměn, nepodá odpor, připojí soudní úředník k návrhu na vydání platebního rozkazu tento text: „Tato listina je vykonatelná“(Este documento tem força executiva), jak je stanoveno v čl. 14 odst. 1 procesních pravidel připojených k legislativnímu nařízení č. 269/98 ze dne 1. září 1998.

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

Jakmile byla připojena doložka vykonatelnosti, zpřístupní soudní kancelář platební rozkaz s připojenou doložkou navrhovateli, přednostně elektronickými prostředky – čl. 14 odst. 5 procesních pravidel připojených k legislativnímu nařízení č. 269/98 ze dne 1. září 1998.

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Proti odmítnutí vykonatelnosti je možné se odvolat k soudu v souladu s čl. 14 odst. 4 procesních pravidel připojených k legislativnímu nařízení č. 269/98 ze dne 1. září 1998.

Příslušné právní předpisy


Poznámka:

Informace obsažené v tomto informačním přehledu nejsou pro kontaktní místo Evropské justiční sítě pro občanské a obchodní věci, soudy či jiné subjekty a orgány závazné a mohou podléhat změnám ve výkladu podle judikatury. Ačkoli jsou informativní přehledy pravidelně aktualizovány, vždy je nutné se řídit právními předpisy v platném znění.

Poslední aktualizace: 08/02/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.