Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtinaportugalština
Swipe to change

Evropský platební rozkaz

Portugalsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

1.1 Předmět řízení

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

Vnitrostátní řízení o platebním rozkazu se vztahuje na tyto pohledávky:

 • finanční závazky vyplývající ze smluv do výše 15 000 EUR podle článku 1 legislativního nařízení (Decreto-Lei) č. 269/98 ze dne 1. září 1998,
 • opožděné platby v obchodních transakcích bez ohledu na jejich hodnotu podle čl. 10 odst. 1 legislativního nařízení č. 62/2013 ze dne 10. května 2013.

V řízení o platebním rozkazu stanoveném ve vnitrostátních právních předpisech může věřitel ve výše uvedených případech, kdy je pohledávka nesporná, získat vykonatelný titul (título executivo), aniž by musel podat určovací žalobu.

Řízení o platebním rozkazu je stanoveno v legislativním nařízení č. 269/98 a upraveno v kapitole II přílohy zmíněného nařízení. Článek 10 odkazuje na vzor žádosti o platební rozkaz schválený ministerskou vyhláškou (Portaria) č. 21/2020 ze dne 28. ledna 2020.

1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

U pohledávek vyplývajících ze smluv činí maximální částka 15 000 EUR.

U obchodních transakcí není horní hranice stanovena.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Využití tohoto řízení je nepovinné.

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

Zákonná ustanovení týkající se řízení o platebním rozkazu nevylučují případy, kdy dlužník žije mimo Portugalsko.

1.2 Příslušný soud

V Portugalsku je příslušným orgánem Národní kancelář pro platební rozkazy (Balcão Nacional de Injunções), která je jedinou podatelnou a nachází se v Portu. Kontaktní údaje jsou k dispozici zde.

Návrh na vydání platebního rozkazu se podává u Národní kanceláře pro platební rozkazy nebo může věřitel návrh podat na podatelně soudu místa plnění závazku, nebo podatelně soudu místa bydliště dlužníka, které ji následně zašlou Národní kanceláři pro platební rozkazy (čl. 8 odst. 1 přílohy legislativního nařízení 269/98).

Uživatelé mohou získat informace o řízení o platebním rozkazu a přístup k exekučnímu titulu elektronicky na portálu Citius.

1.3 Formální požadavky

Podle článku 10 přílohy legislativního nařízení č. 269/98 musí žalobce pro účely řízení o platebním rozkazu:

 • určit podatelnu soudu, které je návrh adresován,
 • určit strany,
 • uvést místo, kam má být zasláno oznámení, a upřesnit, zda jde o místo „bydliště“ dohodnuté v písemné smlouvě,
 • stručně uvést skutečnosti, o něž se nárok opírá,
 • formulovat žádost, upřesnit hodnotu jistiny, splatný úrok a ostatní splatné částky,
 • potvrdit, že byly uhrazeny soudní poplatky,
 • podle potřeby uvést, že se nárok týká „obchodní transakce“,
 • uvést místo svého bydliště,
 • uvést svou e-mailovou adresu, jestliže chce dostávat sdělení nebo vyrozumění touto cestou,
 • uvést, si přeje, aby věc pokračovala jako určovací žaloba v případě, že bude oznámení zmařeno,
 • uvést soud příslušný k posouzení písemností, pokud by měla věc pokračovat jako určovací žaloba,
 • uvést, zda požaduje, aby bylo oznámení doručeno prostřednictvím soudního vykonavatele (solicitador de execução) nebo zmocněného zástupce (mandatário judicial), a pokud ano, uvést jeho jméno a adresu pro účely doručování,
 • jestliže se věc týká spotřebitelské smlouvy, uvést, zda smlouva obsahuje všeobecné podmínky, pod hrozbou, že se žalobce bude pokládat za osobu vyvolávající časté soudní spory,
 • podepsat návrh.

Pravidla týkající se podávání a doručování návrhů na vydání platebního rozkazu jsou obsažena v článku 5 prováděcí ministerské vyhlášky č. 220-A/2008 ve spojení s článkem 8 přílohy legislativního nařízení č. 269/98. Výše uvedené předpisy stanoví toto:

 • Návrh lze podat z kteréhokoli místa v zemi.
 • Právní zástupci (advogados) a advokáti (solicitadores) musí podat návrh na vydání platebního rozkazu elektronicky.
 • Věřitelé, kteří nejsou zastupováni právním zástupcem nebo advokátem mohou podat návrh na vydání platebního rozkazu v listinné podobě. V daném případě nemůže věřitel návrh v listinné podobě podat Národní kanceláři pro platební rozkazy, ale podá jej buď podatelně soudu v místě plnění závazku, nebo podatelně soudu v místě bydliště dlužníka. Existují-li specializované soudy nebo soudy se zvláštní příslušností, je nutno podat návrh na podatelně těchto soudů v souladu s příslušnými pravidly věcné příslušnosti. Podatelna soudu pak zadá údaje uvedené v návrhu do informačního systému pro vyřizování platebních rozkazů. Datum, k němuž byl návrh předložen podatelně, je zaznamenáno jako datum podání návrhu.

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

Povinný formulář návrhu na vydání platebního rozkazu stanovený prováděcí ministerskou vyhláškou č. 21/2020 ze dne 18. ledna 2020 lze stáhnout zde.

Podatelny soudů příslušných k přijímání návrhů na vydání platebního rozkazu v listinné podobě mohou občanům zpřístupnit standardní formulář na žádost.

Elektronický formulář je pro právní zástupce a advokáty dostupný prostřednictvím e-mailové adresy portálu Citius.

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

V tomto řízení není nutné být zastoupen právníkem, avšak návrh na vydání platebního rozkazu může podepsat zmocněný zástupce (čl. 10 odst. 5 přílohy legislativního nařízení č. 269/98).

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

V čl. 10 odst. 2 písm. d) legislativního nařízení č. 269/98 se vyžaduje, aby žalobci stručně uvedli skutečnosti, o které se jejich nárok opírá.

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

Ne.

Důkazy je třeba předložit pouze tehdy, je-li podán odpor, přičemž v takovém případě je platební rozkaz projednán jako zvláštní nebo běžná určovací žaloba v souladu s případy stanovenými v článku 3 legislativního nařízení č. 269/98 resp. čl. 10 odst. 2 až 4 legislativního nařízení č. 62/2013.

1.4 Odmítnutí návrhu

Návrh na vydání platebního rozkazu lze zamítnout z důvodů uvedených v článku 11 přílohy legislativního nařízení č. 269/98, pokud:

 • není adresován příslušné podatelně nebo žalobce neupřesnil soud příslušný k posouzení písemností, pokud by měla věc pokračovat jako určovací žaloba,
 • neuvádí totožnost stran, místo bydliště žalobce nebo místo, kam má být zasláno oznámení dlužníkovi,
 • není podepsán (pouze v případě, že nebyl podán elektronicky),
 • není vyhotoven v portugalštině,
 • neřídí se vzorem, který byl schválen prováděcí vyhláškou ministra spravedlnosti,
 • není doloženo, že byly uhrazeny soudní poplatky,
 • předmětná částka převyšuje 15 000,00 EUR a není uvedeno, že se jedná o obchodní transakci,
 • žádost nesouhlasí s částkou nebo účelem řízení.

1.5 Odvolání

Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu lze podat soudci, nebo pokud má soud více soudců, pověřenému soudci (čl. 11 odst. 2. přílohy legislativního nařízení č. 269/98).

1.6 Odpor

Lhůta pro podání odporu proti platebnímu rozkazu činí patnáct dnů (čl. 12 odst. 1 přílohy legislativního nařízení č. 269/98).

1.7 Účinek odporu

Jestliže žalovaný rozkaz napadne, není přiznána vykonatelnost.

Věc je poté postoupena zpět k běžnému projednání jako zvláštní nebo běžná určovací žaloba v souladu s případy stanovenými v článku 3 přílohy legislativního nařízení č. 269/98 resp. čl. 10 odst. 2 až 4 legislativního nařízení č. 62/2013.

1.8 Účinek nepodání odporu

Pokud žalovaný poté, co je řádně vyrozuměn v souladu s články 12 a 13 přílohy legislativního nařízení č. 269/98, nepodá odpor, připojí soudní úředník k návrhu na vydání platebního rozkazu formulaci: „Tato listina je vykonatelná“(Este documento tem força executiva) (čl. 14 odst. 1 přílohy legislativního nařízení č. 269/98).

Rozkaz pak představuje exekuční titul.

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

Jakmile byla připojena doložka vykonatelnosti, předá soudní úředník platební rozkaz žalobci, přednostně elektronickými prostředky (čl. 14 odst. 5 přílohy legislativního nařízení č. 269/98).

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Soudu lze podat stížnost na zamítnutí vykonatelnosti. Připojení doložky vykonatelnosti lze zamítnout, pokud návrh nesouhlasí s částkou nebo účelem řízení (čl. 14 odst. 3 a 4 přílohy legislativního nařízení č. 269/98).

Související odkazy:

Portál Citius

Legislativní nařízení č. 269/98

Ministerská vyhláška č. 220-A/2008

Ministerská vyhláška č. 21/2020

 

Poznámka:

Údaje obsažené v informativním přehledu nejsou pro kontaktní místo Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, soudy ani jiné subjekty a orgány závazné a mohou podléhat změnám ve výkladu judikatury. Ačkoli jsou informativní přehledy pravidelně aktualizovány, je přesto nutné nahlédnout do právních předpisů v platném znění.

Poslední aktualizace: 19/01/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.