Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Evropský platební rozkaz

Portugalsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

1.1 Předmět řízení

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

Toto řízení se použije vždy, když strana usiluje o prohlášení vykonatelnosti ve věci žádosti o splnění smluvních peněžitých závazků ve výši nepřesahující 15 000,00 EUR nebo závazků vyplývajících z obchodních transakcí, a to bez ohledu na jejich výši.

Pro účely tohoto řízení se za obchodní transakci považuje „jakákoli transakce mezi podniky nebo mezi podniky a orgány veřejné moci, která vede k dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu“ – čl. 3 písm. b) nařízení s mocí zákona (Decreto-Lei) č. 62/2013 ze dne 10. května 2013, kterým se do portugalského práva provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011.

Pokud jde o obchodní transakce, řízení se nevztahuje na „smlouvy uzavřené se spotřebiteli“, „úrok z jiných plateb, které nebyly provedeny jako úplata za obchodní transakci“ nebo na „platby provedené za účelem odškodnění v rámci občanskoprávní odpovědnosti, včetně plateb pojišťoven“ (čl. 2 odst. 2 téhož nařízení s mocí zákona).

1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

Jak je uvedeno v odpovědi na předešlou otázku, peněžité závazky vyplývající ze smluv lze v rámci portugalských pravidel pro platební rozkaz uplatňovat za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 15 000,00 EUR.

Jak však již bylo uvedeno, u obchodních transakcí není horní hranice stanovena.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Využití tohoto řízení je nepovinné, věřitel tedy nemá povinnost k němu přikročit.

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

Zákonná ustanovení týkající se řízení o platebním rozkazu nevylučují případy, kdy dlužník žije mimo Portugalsko.

1.2 Příslušný soud

Návrhy na vydání platebního rozkazu lze podávat v listinné nebo elektronické podobě kdekoli v zemi u soudů příslušných v jednotlivých okresech k přijímání návrhů. V těchto případech soudy návrh předají elektronickou cestou Národní kanceláři pro platební rozkazy [Balcão Nacional de Injunções].

Právníci a advokáti musí návrhy na vydání platebního rozkazu podávat elektronicky a mohou tak učinit kdekoli v zemi – s podáním se nemusí osobně dostavit do soudní kanceláře nebo k soudu (srov. čl. 19 odst. 1 pravidel stanovených v příloze nařízení s mocí zákona č. 269/98 ze dne 1. září 1998, ve znění nařízení s mocí zákona č. 34/2008 ze dne 26. února 2008).

Díky zřízení Národní kanceláře pro platební rozkazy, jediné soudní kanceláře, která zpracovává platební rozkazy, nyní uživatelé mohou sledovat postup řízení elektronicky. Právníci a advokáti mohou přístup k elektronickému formuláři získat na adrese http://citius.tribunaisnet.mj.pt/. V návaznosti na návrh na vydání platebního rozkazu pak lze elektronickou cestou vytvořit exekuční titul. Žalobce k němu může získat přístup prostřednictvím internetové stránky ministerstva spravedlnosti.

Každému exekučnímu titulu je přiděleno jedinečné referenční označení, které žalobci a kterémukoli jinému subjektu, jemuž žalobce referenční označení sdělí, umožňuje exekuční titul zkontrolovat.

Řízení podléhá zvláštním pravidlům stanoveným v příslušném zákoně a v oblastech, které nejsou těmito pravidly upraveny, obecným pravidlům pro soudní příslušnost.

S cílem dodržet čl. 8 odst. 4 přílohy nařízení s mocí zákona č. 169/98 ze dne 1. září 1998 byla prováděcím nařízením č. 220-A/2008 ze dne 4. března 2008 zřízena všeobecná soudní kancelář – Národní kancelář pro platební rozkazy, které byla udělena výhradní příslušnost pro zpracování platebních rozkazů pro celé území státu.

1.3 Formální požadavky

Podle článku 10 výše uvedeného nařízení s mocí zákona č. 269/98 musí žalobce v návrhu na vydání platebního rozkazu:

a)      určit soudní kancelář soudu, které je návrh adresován;

b)      určit strany;

c)      uvést místo, kam má být zasláno oznámení, a upřesnit, zda jde o místo „bydliště“ dohodnuté v písemné smlouvě;

d)     stručně uvést skutkovou podstatu, o niž se nárok opírá;

e)      formulovat žádost, upřesnit hodnotu jistiny, splatný úrok a ostatní splatné částky;

f)       potvrdit, že byly uhrazeny soudní poplatky;

g)      podle potřeby uvést, že nárok se týká „obchodní transakce“ podle zákona, který stanoví zvláštní režim pro opožděné platby v obchodních transakcích (nařízení s mocí zákona č. 32/2003 ze dne 17. února 2003);

h)      uvést své místo bydliště;

i)        uvést svou e-mailovou adresu, jestliže chce dostávat sdělení nebo vyrozumění touto cestou;

j)        uvést, zda žalobce chce, aby věc pokračovala jako určovací žaloba v případě, že bude oznámení zmařeno;

k)      uvést soud příslušný k posouzení dokumentů, pokud by měla věc pokračovat jako určovací žaloba;

l)        uvést, zda požaduje, aby bylo oznámení doručeno prostřednictvím exekučního advokáta nebo právního zástupce, a pokud ano, uvést jméno a místo podnikání dané osoby;

m)    podepsat návrh.

Pokud jde o způsob podání nebo doručování návrhů na vydání platebního rozkazu, prováděcí nařízení č. 220-A/2008 ze dne 4. března 2008 stanoví následující:

„1. Pokud jde o médium:

a)      počítačový soubor formátu XML podle specifikací zveřejněných na portálu Citius;

b)      v listinné podobě pomocí formuláře schváleného prováděcím nařízením č. 808/2005 ze dne 9. září 2005;

c)      na elektronickém formuláři.

2. Pokud jde o způsob doručení:

2.1 V počítačovém souboru

a) prostřednictvím internetu pro uživatele systému Citius (v současné době jen právníci a advokáti);

b) osobně v Národní kanceláři pro platební rozkazy na vhodném fyzickém médiu (disketa, CD-ROM, USB flash disk), a to jen pro řízení, která mají být podána v okresu Porto, v souladu s článkem 8 nařízení s mocí zákona č. 269/98 ze dne 1. září, a jen tehdy, pokud žalobci nejsou zastupováni právníky nebo advokáty;

c) osobně v příslušné soudní kanceláři v souladu s článkem 8 pravidel stanovených v příloze nařízení s mocí zákona č. 269/98 ze dne 1. září 1998. V těchto soudních kancelářích mohou návrhy na vydání platebního rozkazu podávat pouze žalobci, kteří nejsou zastupováni právníky nebo advokáty.

2.2 V listinné podobě a s osobním doručením

V příslušných soudních kancelářích v souladu s článkem 8 pravidel stanovených v příloze nařízení s mocí zákona č. 269/98 ze dne 1. září 1998.

2.3 Na elektronickém formuláři

Dostupný na internetu (http://citius.tribunaisnet.mj.pt/) pro uživatele systému Citius (v současné době jen právníci a advokáti).

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

Je třeba použít formulář návrhu na vydání platebního rozkazu schválený prováděcím nařízením ministra spravedlnosti.

Formulář lze stáhnout ve dvou široce používaných elektronických formátech na portálu Citius.

Vzorový formulář je k dispozici i na vyžádání u soudních kanceláří příslušných k přijímání návrhů na vydání platebního rozkazu.

Právníkům a advokátům je elektronický formulář k dispozici na adrese http://citius.tribunaisnet.mj.pt/.

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

Není nutné být v tomto řízení zastoupen právníkem, nic však žalobci nebrání stanovit právního zástupce, jestliže si to přeje.

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

Zákon, který stanoví pravidla pro řízení o platebním rozkazu, pouze vyžaduje, aby žalobci stručně uvedli skutkové okolnosti, o které se jejich nárok opírá.

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

Není nutné předkládat písemné důkazy o nároku.

1.4 Odmítnutí návrhu

Návrh lze zamítnout, pouze pokud:

a)      není adresován příslušné soudní kanceláři nebo žalobce neupřesnil „soud příslušný k posouzení dokumentů“, jestliže jsou dokumenty předloženy k rozdělení;

b)      neuvádí totožnost stran, místo bydliště žalobce nebo místo, kam má být zasláno oznámení dlužníkovi;

c)      není podepsán, a to pouze v případě, že nebyl podán v elektronickém formátu;

d)     není napsán v portugalštině;

e)      neřídí se vzorem, který schválilo prováděcí nařízení ministra spravedlnosti;

f)       není doloženo, že byly uhrazeny soudní poplatky;

g)      předmětná částka převyšuje 15 000,00 EUR a není uvedeno, že se jedná o obchodní transakci, viz odpověď na otázku 1.1;

h)      žádost nesouhlasí s částkou nebo účelem řízení.

Není prováděno žádné předběžné posouzení důvodů žádosti, neboť v tomto řízení se návrh nepředkládá soudnímu orgánu, tzn. soudu v pravém slova smyslu, ale je pouze zkoumán soudním úředníkem.

1.5 Odvolání

Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu lze podat u soudce, nebo pokud má soud více soudců, u pověřeného soudce.

1.6 Odpor

Jestliže je návrh na vydání platebního rozkazu přijat, má žalovaný 15 dnů (od data, kdy byl řádně vyrozuměn) na podání odporu.

Odpor musí být podán se stejnopisem.

Jestliže existuje více než jeden žalobce, musí žalovaný podat takový počet stejnopisů svého prohlášení o odporu, kolik je žalobců žijících v samostatných domácnostech, pokud je nezastupuje tentýž právní zástupce.

1.7 Účinek odporu

Jestliže žalovaný nárok včas napadne, není přiznána vykonatelnost, tj. není vydáno požadované rozhodnutí o vykonatelnosti.

Věc je pak automaticky řešena jako určovací žaloba.

1.8 Účinek nepodání odporu

Pokud žalovaný poté, co je vyrozuměn, nepodá odpor, soudní úředník připojí k návrhu na vydání platebního rozkazu formulaci: „Tento dokument je vymahatelný“ (čl. 14 odst. 1 pravidel stanovených v příloze nařízení s mocí zákona č. 269/98). To znamená, že dokument lze použít jako základ pro soudní vymáhání daného nároku.

Jedinou výjimkou je situace, kdy návrh nesouhlasí s částkou nebo účelem řízení. V takovém případě soudní úředník status vykonatelnosti nepřizná.

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

To, zda soudní úředník přizná status vykonatelnosti, nezávisí na žádném konkrétním kroku žalobce – dochází k tomu automaticky, jakmile je jasné, že oznámení bylo doručeno a v řízení nebyl podán odpor.

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Proti tomuto rozhodnutí (příkazu udělit status vykonatelnosti) se nelze odvolat.

Je však třeba mít na paměti, že přiznání vykonatelnosti není aktem soudní pravomoci, tj. soudním zásahem, který má řešit soukromý spor, jedná se pouze o vydání mimosoudního dokumentu.

Další informace

Poslední aktualizace: 30/04/2018

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.