Evropský platební rozkaz

Portugalsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

1.1 Předmět řízení

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

Řízení o platebním rozkazu se vztahuje na:

1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

V případě nároků vyplývajících ze smluv je stanoven strop ve výši 15 000 EUR.

U obchodních transakcí není horní hranice stanovena.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Využití tohoto řízení je dobrovolné.

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

Ano, právní režim řízení o platebním rozkazu se použije i v situacích, kdy má žalovaný bydliště mimo Portugalsko.

1.2 Příslušný soud

V Portugalsku lze návrh na vydání platebního rozkazu podat:

1.3 Formální požadavky

1) – v elektronické podobě, vyplněním a odesláním formuláře, který je k dispozici v informačním systému CITIUS, nebo odesláním elektronického souboru prostřednictvím tohoto systému;

2) – v listinné podobě, doručením do soudní kanceláře.

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

Ano, povinný formulář je stanoven v ministerské vyhlášce č. 21/2020 ze dne 28. ledna 2020. Můžete si jej stáhnout na tomto odkaze.

Kanceláře soudů příslušných k přijímání návrhů na vydání platebního rozkazu v listinné podobě mohou jednotlivcům standardní formulář poskytnout na vyžádání.

Advokáti a právní zástupci mají k elektronickému formuláři přístup prostřednictvím systému CITIUS.

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

Právní zastoupení není povinné.

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

V návrhu na vydání platebního rozkazu žalobce stručně uvede skutečnosti, na kterých je návrh založen, v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. d) procesních pravidel připojených k legislativnímu nařízení č. 269/98 ze dne 1. září 1998.

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

Není nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce.

1.4 Odmítnutí návrhu

Návrh na vydání platebního rozkazu může být zamítnut z důvodů uvedených v čl. 11 odst. 1 procesních pravidel připojených k legislativnímu nařízení č. 269/98 ze dne 1. září 1998.

1.5 Odvolání

Opravný prostředek proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vydání platebního rozkazu lze podat soudci nebo v případě, že soud má více soudců, pověřenému soudci podle čl. 11 odst. 2 procesních pravidel připojených k legislativnímu nařízení č. 269/98 ze dne 1. září 1998.

1.6 Odpor

Lhůta pro podání odporu proti platebnímu rozkazu činí patnáct dní, jak je stanoveno v čl. 12 odst. 1 procesních pravidel připojených k legislativnímu nařízení č. 269/98 ze dne 1. září 1998.

1.7 Účinek odporu

Jestliže žalovaný rozkaz napadne, je věc postoupena zpět k běžnému projednání jako zvláštní nebo běžná určovací žaloba v souladu s případy stanovenými v článku 3 procesních pravidel připojených k legislativnímu nařízení č. 269/98 ze dne 1. září 1998 a v čl. 10 odst. 2 až 4 legislativního nařízení č. 62/2013 ze dne 10. května 2013.

1.8 Účinek nepodání odporu

Pokud žalovaný poté, co je řádně vyrozuměn, nepodá odpor, připojí soudní úředník k návrhu na vydání platebního rozkazu tento text: „Tato listina je vykonatelná“(Este documento tem força executiva), jak je stanoveno v čl. 14 odst. 1 procesních pravidel připojených k legislativnímu nařízení č. 269/98 ze dne 1. září 1998.

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

Jakmile byla připojena doložka vykonatelnosti, zpřístupní soudní kancelář platební rozkaz s připojenou doložkou navrhovateli, přednostně elektronickými prostředky – čl. 14 odst. 5 procesních pravidel připojených k legislativnímu nařízení č. 269/98 ze dne 1. září 1998.

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Proti odmítnutí vykonatelnosti je možné se odvolat k soudu v souladu s čl. 14 odst. 4 procesních pravidel připojených k legislativnímu nařízení č. 269/98 ze dne 1. září 1998.

Příslušné právní předpisy


Poznámka:

Informace obsažené v tomto informačním přehledu nejsou pro kontaktní místo Evropské justiční sítě pro občanské a obchodní věci, soudy či jiné subjekty a orgány závazné a mohou podléhat změnám ve výkladu podle judikatury. Ačkoli jsou informativní přehledy pravidelně aktualizovány, vždy je nutné se řídit právními předpisy v platném znění.

Poslední aktualizace: 08/02/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.