V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Evropský platební rozkaz

Skotsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

Všechny nároky jsou projednány v řízení, v jehož rámci je možné se bránit nebo na danou věc reagovat. Nejsou-li pohledávky popřeny, není nutné je předložit soudu a mohou být vyřešeny v nepřítomnosti, což je ve skutečnosti zjednodušené řízení pro nesporné nároky.

1.1 Předmět řízení

Tento postup je k dispozici u „Sheriff Court“ v rámci zjednodušeného řízení, zkráceného řízení a běžného řízení a u Court of Session v rámci běžného řízení s předvoláním.

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

Ve zjednodušeném řízení (Simple Procedure) se projednávají peněžité nároky do výše 5 000 GBP.

Ve zkráceném řízení (Summary Cause) se projednávají některé druhy peněžitých nároků do výše 5 000 GBP, tj. v případě újmy na zdraví.  Zjednodušené řízení nahradilo zkrácené řízení, avšak pouze v případě, že se týká žalob na zaplacení dluhu, dodání zboží nebo navrácení vlastnictví movitého majetku, nebo žalob, jimiž se určité osobě nařizuje provedení konkrétního úkonu.

Běžné řízení se zabývá nároky a pohledávkami přesahujícími 5 000 GBP.

Court of Session se zabývá nároky, jejichž hodnota je vyšší než 100 000 GBP.

1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

Zjednodušené řízení – horní hranice činí 5 000 GBP.

Zkrácené řízení – horní hranice činí 5 000 GBP.

Běžné řízení u Sheriff Court a Court of Session – žádná hranice není stanovena.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Zjednodušené řízení, zkrácené řízení i běžné řízení u Sheriff Court mají zvláštní postupy, které je nutné dodržet.  Court of Session má mimoto zvláštní postup v případě běžného řízení s předvoláním a u tohoto soudu lze předložit pouze pohledávky s hodnotou vyšší než 100 000 GBP.

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

Ano.

Zjednodušené řízení – pokud má žalovaný bydliště v jiném smluvním státě, nevydá soudce hrabství (Sheriff) rozhodnutí do doby, než bude prokázáno, že žalovaný mohl obdržet žalobní formulář v dostatečném předstihu, aby mohl odpovědět, nebo že byly za tímto účelem učiněny veškeré nezbytné kroky.

Zkrácené řízení – pokud má žalovaný bydliště v jiném smluvním státě, nesmí soudce hrabství usnesení vydat, dokud se neprokáže, že žalovaný mohl obdržet předvolání v dostatečném předstihu, aby mohl zajistit svou obhajobu, nebo že byly za tímto účelem učiněny veškeré nezbytné kroky.

Běžné řízení – nařízení Brusel I stanoví pravidla pro určení příslušnosti, která musí dodržovat soudy Spojeného království v případě, má-li žalovaný bydliště v jiném státě Evropské unie.

1.2 Příslušný soud

Návrhy na zahájení zkráceného řízení nebo zjednodušeného řízení je třeba podat u Sheriff Court. Neexistují-li jiné důvody pro určení příslušnosti, měly by být návrhy podány soudu v oblasti, v níž má žalovaný (nebo odpůrce) bydliště.

Běžné žaloby lze obvykle podat buď u Sheriff Court, nebo u Court of Session. Court of Session je příslušný pro celé území Skotska. Co se týká Sheriff Court, neexistují-li jiné důvody pro určení příslušnosti, měly by být návrhy podány soudu v oblasti, v níž má žalovaný bydliště.

Všechny postupy se řídí zvláštními soudními pravidly, která jsou k dispozici na internetových stránkách Skotské soudní služby (Scottish Courts and Tribunals Service).

1.3 Formální požadavky

Zjednodušené řízení – zahajuje se podáním žalobního formuláře (formulář 3A) s prohlášením za účelem náležitého informování žalovaného o nároku, s údaji o základu nároku a podrobnostmi týkajícími se zboží atd., pokud nárok vznikl z dodání zboží.

Zkrácené řízení – zahajuje se předvoláním (formulář 1) s prohlášením za účelem náležitého informování žalovaného o nároku, s údaji o základu nároku a podrobnostmi týkajícími se zboží atd., pokud nárok vznikl z dodání zboží.

Běžné řízení u Sheriff Court – zahajuje se počátečním návrhem na zahájení řízení na formuláři G1. V počátečním návrhu je třeba uvést žalobní bod týkající se

a.    důvodu příslušnosti a

b.    skutečností, na nichž se důvod příslušnosti zakládá.

Běžné řízení u Court of Session – zahajuje se předvoláním, jehož popis a forma jsou stanoveny v jednacím řádu Court of Session.

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

Ano, ve zjednodušeném řízení je třeba vyplnit formulář 3A a ve zkráceném řízení formulář 1. Běžné řízení je u Sheriff Court zahájeno počátečním návrhem a u Court of Session předvoláním. Ty jsou k dispozici na internetových stránkách Skotské soudní služby v pravidlech pro příslušné formy řízení.

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

Nikoli, návrh můžete podat vlastním jménem, v případě běžného řízení se však doporučuje mít právního zástupce, neboť řízení je poměrně složité.

Strana sporu (osoba nezastoupená právním zástupcem) může soud požádat, aby jí mohl být v občanskoprávním řízení někdo nápomocen – tato osoba je označována jako obecný zmocněnec.  Další informace o obecných zmocněncích jsou k dispozici na internetových stránkách Skotské soudní služby.

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

Řízení by mělo obsahovat podrobnosti o nároku včetně příslušných dat. Čím je nárok větší a složitější, tím podrobnější popis je zapotřebí.

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

Nikoli.

1.4 Odmítnutí návrhu

Soud podle obsahu návrhu zjistí, zda dluh je splatný. Platební rozkaz může být zamítnut z toho důvodu, že formuláře nejsou úplné, soudce hrabství (Sheriff) není přesvědčen o důvodu příslušnosti, nebo že žaloba byla podána u nesprávného soudu.

1.5 Odvolání

Může se žalobce odvolat proti odmítnutí vydat rozhodnutí v nepřítomnosti? Ano.

Běžné řízení – odvolání lze podat u Court of Session nebo Sheriff Appeal Court.

Zkrácené řízení – odvolání se podává u Sheriff Appeal Court.

Zjednodušené řízení – odvolání se podává u Sheriff Appeal Court.

U Court of Session se odvolací řízení nazývá „reclaiming“.

1.6 Odpor

Zkrácené řízení – žalovaný má lhůtu v délce 21 dnů, během níž může vyplnit formulář žalobní odpovědi, který obsahuje prohlášení za účelem řádného vyrozumění žalobce.

Zjednodušené řízení – žalovaný musí do posledního dne pro odpověď zaslat soudu vyplněný formulář žalobní odpovědi – formulář 4A, v němž uvede, že pohledávku nebo její část popírá (např. částku, kterou by měl zaplatit žalobci).  Odpověď musí soudu předložit ve lhůtě pro odpověď stanovené v harmonogramu, který je doručen spolu se žalobním formulářem.

Běžné řízení u Sheriff Court – žalovaný má lhůtu v délce 21 dnů na vyplnění oznámení o úmyslu hájit se ve formuláři 07 a zaslání jeho kopie žalobci. Poslední den pro zaslání oznámení o úmyslu hájit se Sheriff Court je uveden ve formuláři 07.

Pokud si v případě řízení u Court of Session žalovaný přeje podat odpor, vyžaduje se písemné oznámení soudu, že se bude žalovaný u soudu hájit, a to učiněním poznámky za tímto účelem v předvolání do tří dnů od obdržení žádosti o zaplacení. Řízení bude zahájeno až po uplynutí lhůty pro oznámení. Běžná lhůta pro oznámení činí 21 dnů.

1.7 Účinek odporu

Zjednodušené řízení – soudce hrabství vydá do dvou týdnů od obdržení odpovědi písemné usnesení, v němž může:

a) odkázat strany na alternativní řešení sporů

b) uspořádat diskusi o vedení případu

c) svolat soudní jednání

d) v případě, že se soudce hrabství domnívá, že by rozhodnutí mohlo být vydáno bez soudního jednání, uvede, že toto zvažuje

e) využít pravomoci soudce hrabství k zamítnutí nároku nebo rozhodnout ve věci podle pravidla 1.8 odst. 11, 12 a 13.

Zkrácené řízení – strany se zúčastní prvního soudního jednání, na němž se soudce hrabství pokusí spor urovnat.

Běžné řízení u Sheriff Court i Court of Session – je třeba podat žalobní odpověď a věc se poté řídí pravidly pro sporné věci, pokud ji strany dříve nevyřeší, což vede k prokázání skutečností ve sporu mezi stranami.

1.8 Účinek nepodání odporu

Ve zkráceném řízení a v běžném řízení u Sheriff Court i u Court of Session by mohl žalobce podat návrh na vydání usnesení.

Ve zjednodušeném řízení může žalobce vyplnit žádost o vydání usnesení.

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

Žalobce podá návrh na vydání usnesení (nebo žádost o usnesení) a soudce hrabství (Sheriff) nebo soudce (Judge) může vydat usnesení nebo jiný příslušný příkaz s ohledem na tento návrh (žádost).

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

I když soudce hrabství (Sheriff) nebo soudce (Judge) vydá usnesení (rozhodnutí), může žalovaný požádat soud o jeho zrušení.

Související odkazy

Internetové stránky Skotské soudní služby (Scottish Courts and Tribunals Service) obsahují pravidla upravující běžné, zkrácené a zjednodušené řízení.

Poslední aktualizace: 17/08/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.