Evropský platební rozkaz

Slovensko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

1.1 Předmět řízení

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

Platební rozkaz se řadí k tzv. zkrácenému soudnímu řízení. Toto řízení upravuje § 265 a násl. zákona č. 160/2015, občanský soudní řád (zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok) (dále jen „OSŘ“).

Platební rozkaz lze vydat pouze v případě, že žalobce uplatňuje právo na úhradu peněžní částky na základě jím tvrzených skutečností, o nichž nemá soud žádné pochybnosti, zejména jsou-li tyto skutečnosti doloženy listinnými důkazy a o nároku lze rozhodnout bez vyžádání prohlášení žalovaného a bez nařízení jednání rovněž platebním rozkazem, ve kterém se žalovanému uloží, aby zaplatil peněžní částku nebo její část a uhradil náklady řízení do patnácti dnů od doručení rozhodnutí, nebo aby podal odpor v téže lhůtě. Pro účely řízení o platebním rozkazu se výrok o nákladech řízení považuje za usnesení soudu.

1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

Ne, neexistuje.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Použití tohoto řízení je dobrovolné, účelem je vyřešit věc rychle a hospodárně. Vydání platebního rozkazu není vázáno na výslovnou žádost žalobce; soud může vydat platební rozkaz i v případě, že žalobce požádal soud, aby rozhodl rozsudkem.

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

Doručuje-li se platební rozkaz do zahraničí, použije se evropský platební rozkaz. Návrh na vydání evropského platebního rozkazu se podává na formuláři A podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu.

1.2 Příslušný soud

V řízení v prvním stupni je příslušným soudem okresní soud. Řízení se koná u soudu, který je věcně a místně příslušný.

1.3 Formální požadavky

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

Použití formuláře v tomto řízení není povinné, pokud však žalobce spolu s návrhem na zahájení řízení podá platební rozkaz na formuláři, který je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) https://www.justice.gov.sk, potom za předpokladu, že jsou splněny zákonné podmínky pro vydání platebního rozkazu a je uhrazen soudní poplatek, soud vydá platební rozkaz do deseti pracovních dnů ode dne splnění uvedených podmínek.

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

Právní zastoupení v tomto řízení není vyžadováno.

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

Jedná se o zkrácené řízení, v němž se skutková podstata opírá pouze o skutečnosti tvrzené žalobcem. Je tudíž nezbytné, aby skutečnosti, které zakládají právo uplatňované žalobcem, byly dostatečně doloženy, přičemž požadované plnění musí být objektivním právem dovolené.

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

Pohledávka musí být doložena například smlouvou. Ve všech případech musí být k návrhu přiloženy důkazy, o něž se daný nárok opírá.

1.4 Odmítnutí návrhu

Nevydá-li soud platební rozkaz, postupuje se podle § 168 odst. 1 OSŘ, tj. postupuje se obvyklým postupem jako v případě jakéhokoli jiného sporu.

Pokud se uplatňuje právo na zaplacení peněžní částky na základě spotřebitelské smlouvy a žalovaným je spotřebitel, soud nevydá platební rozkaz, pokud smlouva nebo jiné smluvní dokumenty obsahují nepřijatelné podmínky (§ 299 odst. 2 OSŘ).

1.5 Odvolání

Opravným prostředkem v řízení o vydání platebního rozkazu je odpor. Odvolání je opravný prostředek pouze proti výroku o nákladech řízení. Soud o něm rozhoduje bez nařízení jednání.

1.6 Odpor

Odpor jako opravný prostředek se podává do patnácti dnů od doručení rozhodnutí, a to u soudu, který rozhodnutí vydal. Odpor musí být podložen odůvodněním. Za podání odporu jako opravného prostředku se platí soudní poplatek.

1.7 Účinek odporu

Jakmile žalovaný podá v patřičné lhůtě odpor s příslušným odůvodněním, platební rozkaz se ruší v plném rozsahu a soud nařídí jednání ve věci.

1.8 Účinek nepodání odporu

Marným uplynutí lhůty pro podání odporu nabývá platební rozkaz právní moci.

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

Je třeba učinit platební rozkaz pravomocným – musí být opatřen razítkem stvrzujícím právní moc a vykonatelnost, které připojí soud, jenž platební rozkaz vydal. Následně je nutné podat návrh na nařízení exekuce.

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Není-li v zákonné lhůtě jako opravný prostředek podán odpor proti platebnímu rozkazu, má platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku. Pravomocné rozhodnutí lze napadnout mimořádným opravným prostředkem ve smyslu OSŘ, pouze však za předpokladu, že jsou splněny všechny zákonné požadavky. Možnost podání mimořádného opravného prostředku závisí na jednotlivých okolnostech a skutečnostech každého případu.

Poslední aktualizace: 22/04/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.