Evropský platební rozkaz

Slovinsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

Ve Slovinsku existují dvě řízení o vydání platebního rozkazu:

– řízení o vydání platebního rozkazu, které je upraveno v článcích 431 až 441 občanského soudního řádu (Zakon o pravdnem postopku, ZPP), a

– vykonávací řízení na základě veřejné listiny (faktura, směnka a šekový protest doprovázený návratovou fakturou, je-li to potřebné ke vzniku pohledávky, úřední dokument, výpis z účetnictví ověřený odpovědnou osobou, ověřená soukromá listina, písemné prohlášení o příjmu z pracovního poměru) u Okresního soudu v Lublani (Okrajno sodišče v Ljubljani), kdy soud na základě návrhu věřitele vydá v automatizovaném řízení do 3–4 dnů rozhodnutí o výkonu na základě veřejné listiny, kterým:

  1. dlužníkovi uloží, aby zaplatil částku požadovanou věřitelem (platební rozkaz nebo část rozhodnutí o výkonu, kterou byla uložena povinnost);
  2. povolí exekuci na majetek dlužníka, který věřitel uvedl v návrhu, pod podmínkou, že dlužník ve lhůtě osmi dnů nepodá proti rozhodnutí opravný prostředek (povolení výkonu);
  3. dlužníkovi uloží, aby zaplatil náklady řízení (viz články 23, 40c a 41 zákona o exekuci a zajištění (Zakon o izvršbi in zavarovanju, ZIZ)).

1.1 Předmět řízení

Řízení o vydání platebního rozkazu je zvláštní, zrychlené řízení pro vymáhání peněžité pohledávky, která je splatná, je-li pohledávka doložena listinou, které zákon přisuzuje větší důkazní hodnotu (veřejná listina). Platební rozkaz se vydává ve vnitrostátních i přeshraničních věcech.

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

Nárok, který je základem platebního rozkazu, může obsahovat pouze peněžní závazek (peněžitá pohledávka). Předmětem platebního rozkazu mohou být pouze nároky, které představují smluvní nebo mimosmluvní závazky a které jsou stanoveny nominálně. Jedinou výjimkou je výpověď nájmu obchodních prostor a následné vyklizení zásob, kde se uplatní zvláštní řízení o vydání platebního rozkazu. Tuto výjimku stanoví článek 29 zákona o komerčních budovách a obchodních prostorách (Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih), v němž je uvedeno, že na základě výpovědi ze strany pronajímatele a žádosti o vyklizení komerční budovy nebo obchodních prostor vydá soud rozkaz k jejich vyklizení, pokud z výpovědi nebo ze žádosti a z nájemní smlouvy nebo důkazů uvedených v předchozím článku vyplývá, že pronajímatel je oprávněn dát výpověď nebo požádat o vyklizení komerční budovy nebo obchodních prostor.

Předmětem řízení na vydání platebního rozkazu jsou jen nároky vyplývající ze smluv na základě veřejné listiny.

1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

Není stanovena žádná horní mez nároku.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Podle ustanovení občanského soudního řádu soud rozhodne o vydání platebního rozkazu rovněž z moci úřední, pokud jeho vydání žalobce v žalobě nenavrhl, jsou však splněny podmínky pro vydání platebního rozkazu, tj. žalobce podá řádnou žalobu a nenavrhne vydání platebního rozkazu. Pokud byly splněny zákonem stanovené podmínky pro vydání platebního rozkazu, má soud povinnost jej vydat (platební rozkaz vydá referent) a nezávisí to na návrhu žalobce.

Věřitel si může vybrat, zda podá žalobu na zaplacení pohledávky a navrhne vydání platebního rozkazu na základě článku 431 ZPP, nebo podá elektronický návrh na výkon rozhodnutí podle článku 41 ZIZ, na jehož základě ústřední soud vydá v automatickém řízení platební příkaz.

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

Ano.

1.2 Příslušný soud

Ve Slovinsku je příslušnost k rozhodování o návrhu na vydání platebního rozkazu určena stejně jako u jiných žalob; to znamená, že věcnou příslušnost k vydání platebního rozkazu mají krajské soudy (okrožna sodišča) i okresní soudy (okrajna sodišča). Věcná příslušnost je určena podle hodnoty sporu (nebo podle povahy dané věci, například v obchodních sporech). Okresní soudy jsou příslušné rozhodovat spory týkajících se majetkových nároků, pokud hodnota sporu nepřesáhne 20 000 EUR. Krajské soudy jsou příslušné rozhodovat spory týkajících se majetkových nároků, pokud hodnota sporu přesáhne 20 000 EUR. Ve věcech týkajících se obchodního práva jsou k projednávání a rozhodování v prvním stupni příslušné pouze krajské soudy. Obchodními spory jsou spory, v nichž je jednou ze stran občanského soudního řízení právnická osoba (společnost, instituce, družstvo). Obchodní spory zahrnují rovněž věci, v nichž je jednou ze stran stát nebo jiný územní samosprávný celek, například obec.

Místní příslušnost určuje, který soud s věcnou příslušností je příslušný rozhodnout v dané věci. Obecné pravidlo vztahující se na místní příslušnost stanoví, že žaloba na fyzickou nebo právnickou osobu musí být podána u soudu, v jehož obvodu má žalovaný trvalé bydliště nebo právnická osoba sídlo. V případě žaloby na cizí fyzickou nebo právnickou osobu je soudem s obecnou místní příslušností soud, v jehož obvodu má fyzická osoba bydliště ve Slovinsku nebo právnická osoba pobočku. Slovinské právo obsahuje rovněž ustanovení o zvláštní místní příslušnosti, která se určuje podle předmětu sporu.

Pro vykonávací řízení na základě veřejné listiny, v němž se vydávají také platební rozkazy, je příslušný výlučně Okresní soud v Lublani.

Více informací k tomuto tématu je uvedeno v části „Obrátit se na soud“.

1.3 Formální požadavky

Aby bylo možné platební rozkaz vydat, je podle článku 431 ZPP nutné splnit následující dvě podmínky: žaloba se musí týkat peněžité pohledávky, která je splatná, a musí existovat veřejná listina zakládající pohledávku. Žaloba nebo návrh na vydání platebního příkazu musí obsahovat všechny údaje, které musí obsahovat každá žaloba: odkaz na soud, jména a adresy trvalého nebo dočasného pobytu účastníků řízení, jména právních zástupců nebo zmocněnců, konkrétní návrhové žádání objasňující hlavní předmět sporu a vedlejší nároky, skutečnosti dokládající nárok žalobce, důkazy potvrzující tyto skutečnosti, hodnotu předmětu sporu a podpis. K žalobě je mimoto nutné připojit veřejnou listinu (originál nebo ověřenou kopii).

Podmínkou pro vydání platebního rozkazu, který je obsažen v rozhodnutí o výkonu na základě veřejné listiny (článek 41 ZIZ), je, že návrh na výkon rozhodnutí na základě veřejné listiny se podá elektronicky, je třeba zaplatit soudní poplatek a v návrhu na výkon na základě veřejné listiny musí být uvedeny tyto informace:

  • jména věřitele a dlužníka včetně identifikačních údajů (např. daňové číslo, rodné číslo nebo datum narození),
  • veřejná listina,
  • povinnost dlužníka,
  • prostředky a předmět výkonu,
  • další potřebné údaje, aby se výkon mohl provést, a
  • žádost, aby soud dlužníkovi uložil uhradit pohledávku včetně vzniklých nákladů do osmi dnů a ve sporech týkajících se směnek a šeků do tří dnů po doručení rozhodnutí.

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

Ve Slovinsku není podle ustanovení článku 431 ZPP vyžadováno, aby návrh na vydání platebního rozkazu byl podán na standardizovaném formuláři; takovýto formulář ve skutečnosti neexistuje. Návrh musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti, které byly uvedeny v bodě 1.3 (povinné údaje uvedené v žalobě).

V řízení o vydání rozhodnutí o výkonu na základě veřejné listiny (článek 41 ZIZ), které obsahuje platební příkaz, je třeba návrh podat na standardním formuláři (čl. 29 odst. 2 ZIZ, Pravidla o formulářích, typech výkonu a průběhu automatizovaného postupu výkonu) elektronicky (https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html) nebo v písemné podobě.

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

V řízení o vydání platebního rozkazu není třeba, aby strany zastupoval právník (ani v řízeních podle článku 431 ZPP, ani podle článku 41 ZIZ).

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

V žalobě podle článku 431 ZPP musí být uveden základ a výše dluhu a důkaz, který umožňuje ověřit pravdivost tvrzení uvedených v žalobě; musí v ní být uvedena rovněž částka a měna a datum splatnosti peněžitých pohledávek. Jestliže se požaduje uhrazení úroků, musí být rovněž přesně stanoveny (úroková sazba a období, za něž se požadují). Z veřejné listiny musí být zřejmé datum splatnosti pohledávky.

Návrh na výkon na základě veřejné listiny není třeba podrobněji dokládat, stačí uvést veřejnou listinu (článek 41 ZIZ).

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

Ano, k žalobě nebo návrhu na vydání platebního rozkazu je nutno připojit originál nebo ověřenou kopii veřejné listiny. V obchodním sporu není pro vydání platebního rozkazu nutné připojit originál nebo ověřenou kopii veřejné listiny. Postačuje, aby kopii listiny ověřil pověřený orgán právnické osoby.

Veřejnou listinou je dokument, který není exekučním titulem, vyplývá však z něj s vysokou mírou pravděpodobnosti, že nárok existuje. Listina je veřejná, je-li za veřejnou stanovena v občanském soudním řádu nebo jiném předpisu. Podle občanského soudního řádu jsou veřejnými listinami veřejné listiny, soukromé listiny, na nichž podpis dlužníka ověřil orgán k tomu zmocněný, směnky a šeky, směnečné námitky a zpětné faktury, pokud se dokládají vznik nároku, výpisy z ověřených účetních výkazů a faktury a písemnosti, které mají povahu veřejné listiny podle zvláštních předpisů. Veřejnou listinu může představovat rovněž cizí písemnost, která splňuje podmínky pro použití ve Slovinsku.

Výjimka: soud vydá platební rozkaz vůči žalovanému i bez předložení veřejné listiny, pokud nárok souvisí s peněžitou pohledávkou, která je splatná a která nepřesahuje 2 000 EUR, a v žalobě je uveden základ a výše dluhu a důkaz, který umožňuje ověřit pravdivost tvrzení uvedených v žalobě, přičemž na obchodní spory se tato výjimka nevztahuje (článek 494 ZPP).

Ve vykonávacím řízení na základě veřejné listiny, kdy je vydán také platební příkaz, není možné veřejnou listinu předložit (informační systém to neumožňuje), pouze je třeba ji přesně uvést (článek 41 ZIZ).

1.4 Odmítnutí návrhu

Soud návrh na vydání platebního rozkazu zamítne, nejsou-li splněny podmínky pro jeho vydání, tj. existence peněžité pohledávky, která je splatná, a existence veřejné listiny, z níž nárok vyplývá.

Pokud soud návrh na vydání platebního rozkazu nezamítne, pokračuje řízení na základě žaloby.

Okresní soud v Lublani zamítne návrh na výkon rozhodnutí na základě veřejné listiny, pokud pohledávka není po splatnosti nebo pokud je žalovaný v úpadku.

1.5 Odvolání

Proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vydání platebního rozkazu není přípustné odvolání a žalobce nemůže toto rozhodnutí napadnout ani prostřednictvím odvolání proti rozsudku.

Opravným prostředkem, který má žalovaný k dispozici u platebního rozkazu, je námitka. Lhůta pro podání námitky činí osm dnů od doručení platebního rozkazu žalovanému (v případě sporů týkajících se směnek a šeků tři dny). Námitku je nutno odůvodnit, v opačném případě se bude považovat za bezdůvodnou. Proti rozhodnutí, v němž soud rozhodne o námitce, lze podat opravný prostředek.

Pokud žalovaný platební rozkaz napadá pouze v části nařizující náhradu nákladů, lze tak učinit pouze odvoláním proti rozhodnutí.

Proti rozhodnutí, kterým Okresní soud v Lublani zamítl návrh na výkon rozhodnutí na základě veřejné listiny, může žalobce do osmi dnů podat opravný prostředek, o němž rozhodne Vrchní soud (Višje sodišče) v Lublani.

1.6 Odpor

Žalovaný může proti nároku žalobce podat námitku. Je nutno uvést důvody námitky. V námitce musí být uvedeny skutečnosti, které ji dokládají, a předloženy příslušné důkazy, v opačném případě se bude považovat za neopodstatněnou (čl. 435 odst. 2 ZPP). Žalovaný musí proto v námitce uvést právně významné skutečnosti, tj. skutečnosti, na jejichž základě lze nárok zamítnout (pokud se ukáže, že jsou pravdivé). Tvrzení týkající se těchto skutečností musí být konkrétní a specifická.

Proti rozhodnutí, kterým Okresní soud v Lublani vyhověl návrhu na výkon rozhodnutí na základě veřejné listiny a vydal rozhodnutí o výkonu na základě veřejné listiny, je možné ve lhůtě osmi dnů podat námitku. Je nutno uvést důvody námitky. Námitka se považuje za oprávněnou, pokud dlužník uvede skutečnosti, na jejichž základě by bylo třeba věřitelův nárok zamítnout (např. že pohledávku vyrovnal), a předloží důkazy, kterými doloží skutečnosti uvedené v námitce (článek 61 ZIZ). O námitce rozhoduje Okresní soud v Lublani.

1.7 Účinek odporu

Pokud soud námitku žalovaného neodmítne z toho důvodu, že byla podána příliš pozdě nebo že není úplná či přípustná, nebo pokud ji nezamítne, pokračuje řízení podle žaloby.

Pokud žalovaný podá odůvodněnou námitku, soud rozhodnutím zruší platební příkaz a poté, co se rozhodnutí stane pravomocným, začne jednat ve věci samé.

Strany mohou při prvním hlavním jednání uvést nové skutečnosti a předložit nové důkazy, přičemž žalovaný může podat rovněž nové námitky k napadené části platebního rozkazu.

Pokud Okresní soud v Lublani námitce proti rozhodnutí o výkonu na základě veřejné listiny vyhoví, soud zruší část rozhodnutí o výkonu, v níž povolil výkon a určil exekutora, jakož i vykonané exekuční úkony (soud tedy nezruší platební příkaz, ale rozhodne spíše o tom, zda se platební příkaz zruší nebo zda zůstane v platnosti v pozdějším rozsudku). Soud poté pokračuje v řízení jako v případě námitky proti platebnímu příkazu. Pokud není příslušný, prohlásí, že ve věci není příslušný, a postoupí ji příslušnému soudu. Přitom přihlédne k dohodě o územní příslušnosti, pokud ji věřitel uplatnil a přesně uvedl v návrhu na výkon, nebo pokud ji věřitel uplatnil v námitce proti rozhodnutí o výkonu a předložil ji soudu. Návrh na výkon rozhodnutí na základě veřejné listiny, který byl základem pro vydání zrušeného rozhodnutí o výkonu, se považuje za žalobu v občanskoprávním řízení (článek 62 ZIZ).

1.8 Účinek nepodání odporu

Pokud protistrana nepodá námitku nebo odvolání, nabývá rozhodnutí nebo platební rozkaz právní moci a jsou vykonatelné.

Pokud dlužník proti rozhodnutí o výkonu na základě veřejné listiny nepodá námitku ve lhůtě osmi dnů, nabývá rozhodnutí o výkonu na základě veřejné listiny právní moci a je vykonatelné (to platí i pro platební příkaz), a z důvodu úhrady věřitelovy pohledávky začne vykonávací řízení postihující dlužníkův majetek, který v návrhu na výkon uvedl věřitel.

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

Žalobce musí soud výslovně požádat o vyznačení doložky vykonatelnosti. Soudní rozhodnutí je vykonatelné, jakmile nabude právní moci, a pokud uplynula lhůta pro dobrovolné splnění povinností (čl. 19 odst. 1 zákona o exekuci a zajištění).

Okresní soud v Lublani z moci úřední vydá osvědčení o právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí o výkonu na základě veřejné listiny a zašle jej věřiteli a (spolu s rozhodnutím o výkonu) všem, kteří jsou za nucený výkon rozhodnutí odpovědní (exekutorovi, bance, zaměstnavateli atd.).

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Platební rozkaz, proti němuž nebyla podána námitka, nebo proti němuž byla podána námitka, která byla odmítnuta nebo zamítnuta, nabývá právní moci a nelze jej napadnout odvoláním.

Pravomocný platební rozkaz lze napadnout mimořádnými opravnými prostředky.

Konečné rozhodnutí o výkonu rozhodnutí na základě veřejné listiny, které obsahuje platební příkaz, lze napadnout mimořádnými opravnými prostředky (obnovením řízení a kasačním opravným prostředkem, článek 10 ZIZ).

Související odkazy

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=1998-01-2303

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1212

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO320

https://www.uradni-list.si/

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

Poslední aktualizace: 14/01/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.