Evropský platební rozkaz

Španělsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

Ano, existuje řízení o platebním rozkazu (proceso monitorio). Jeho hlavním účelem je chránit pohledávky. Funguje tak, že vytváří vykonatelný nástroj pro dluhy, které splňují řadu zákonem stanovených požadavků.

Soudní tajemníci (Letrados de la Administración de Justicia) jsou oprávněni projednávat a rozhodovat v řízení o platebním rozkazu postupem stanoveným v procesních právních předpisech.

1.1 Předmět řízení

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

Vztahuje se na peněžité dluhy, které jsou z hlediska konkrétní částky jisté, řádné a splatné. Od 31. října 2011 není stanoven žádný limit pro vymáhané částky. Dluh musí být doložen jedním z těchto způsobů:

a) dokumenty, bez ohledu na jejich formu, druh nebo fyzické médium, podepsanými dlužníkem nebo opatřenými razítkem, značkou nebo ochrannou známkou nebo jakýmkoli jiným označením dlužníka, ať již fyzickými nebo elektronickými;

b) fakturami, dodacími listy, osvědčeními, telegramy, faxy nebo jakýmikoliv jinými dokumenty, které (i v případě, že jsou vytvořeny jednostranně věřitelem) se obvykle používají k dokumentování pohledávek a závazků ve vztazích typu, jaký existuje mezi věřitelem a dlužníkem;

c) pokud se souběžně s dokumentem, který zaznamenává dluh, předloží obchodní dokumenty, které dokládají existenci dlouhodobého předchozího vztahu;

d) v případech týkajících se majetku ve společném vlastnictví (propiedad horizontal), pokud se předloží důkaz dluhu v podobě potvrzení o neuhrazení dlužných částek ve vztahu ke společným výdajům splatným vlastníky majetku v městských bytových domech.

1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

Ne, od 31. října 2011 není stanovena žádná horní hranice.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Dobrovolné.

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

Ne, s výjimkou dluhů vyplývajících z neuhrazení společných výdajů splatných vlastníky majetku v městských bytových domech nebo kondominiích, neboť v tomto případě je na základě volby navrhovatele příslušný také soud podle místa, v němž se majetek nachází.

1.2 Příslušný soud

Soud prvního stupně podle místa bydliště nebo místa pobytu dlužníka nebo podle místa, kde se nachází městská nemovitost, která se řídí předpisy o městském majetku ve společném vlastnictví.

1.3 Formální požadavky

Žalobce musí předložit písemnou žalobu, v níž je určen věřitel a dlužník, s uvedením stručných informací o původu dluhu a jeho výši.

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

Není to povinné, ale standardní formuláře poskytnou kancelář soudního úředníka nebo společné procesní služby. Formulář lze stáhnout kliknutím na odkaz formuláře.

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

Při předkládání počátečního návrhu na zahájení řízení o platebním rozkazu není zastoupení procesním zástupcem nebo advokátem nezbytné. Pokud si však navrhovatel přeje být zastupován advokátem, musí být druhá strana informována tak, aby mohla přijmout veškeré kroky, které bude pro svou obhajobu považovat za nezbytné.

V případě podání odporu dlužníkem nebo v případě vykonávacího řízení je právní zastoupení advokátem a procesním zástupcem povinné, pokud výše pohledávky přesahuje 2 000 eur.

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

Je třeba poskytnout stručné vysvětlení, jak dluh vznikl.

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

Viz oddíl 1.1.1 výše.

1.4 Odmítnutí návrhu

Nesplnění výše uvedených požadavků týkajících se místní příslušnosti a poskytnutí důkazů prima facie nebo nezjednání nápravy procesní vady bude znamenat, že soud návrh odmítne. Proti rozhodnutí o odmítnutí návrhu lze podat opravný prostředek k provinčnímu soudu (Audiencia Provincial).

U smluv mezi obchodníkem a spotřebitelem musí soud i bez návrhu přezkoumat přítomnost zneužívajících ustanovení. Pokud soud po vyslechnutí stran dospěje k závěru, že zneužívající ustanovení přítomna jsou, vyvodí důsledky, například nepřípustnost žaloby nebo pokračování v řízení bez uplatnění zneužívajících ustanovení. Proti tomuto rozhodnutí lze také podat opravný prostředek k provinčnímu soudu (Audiencia Provincial).

1.5 Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí návrhu lze podat odvolání k provinčnímu soudu. Odvolání musí být podáno do dvaceti dní k soudu, který rozhodl o odmítnutí.

1.6 Odpor

Dlužník má lhůtu dvaceti dní ode dne výzvy k platbě a poté do 15:00 dne následujícího po uplynutí uvedené lhůty, aby zaplatil nebo podal odpor. Odpor musí být podán písemně. Odpor nelze podat ústně před soudem. Pokud výše pohledávky přesahuje 2 000 eur, musí odpor podepsat advokát a procesní zástupce. Pro opravný prostředek nejsou stanoveny žádné zvláštní důvody a dlužník jej může podat jak z věcných, tak z čistě formálních nebo procesních důvodů.

1.7 Účinek odporu

Pokud výše pohledávky nepřesahuje 6 000 eur, soudní tajemník vydá příkaz k ukončení řízení o platebním rozkazu s uvedením, že věc se musí projednat ve zkráceném řízení. Oznámení o podání odporu se doručí navrhovateli, který má lhůtu deseti dní, aby podal písemnou odpověď. Strany mohou v odporu a odpovědi na něj požádat o nařízení soudního jednání.

Pokud výše pohledávky přesahuje 6 000 eur a navrhovatel nepodá příslušnou žalobu do jednoho měsíce od doručení oznámení o podání odporu, řízení bude zastaveno a navrhovateli bude nařízeno, aby uhradil náklady.

Pokud navrhovatel podá žalobu, oznámení o podání žaloby se doručí žalovanému, který má lhůtu dvaceti dní, aby na ni odpověděl, a věc pokračuje v běžném řízení.

Pokud výše pohledávky přesahuje 6 000 eur, soud poskytne věřiteli lhůtu jednoho měsíce, aby podal žalobu v rámci běžného řízení.

Pokud na základě argumentů uvedených v odporu věřitel nechce v běžném řízení pokračovat, musí žalobu vzít výslovně zpět.

1.8 Účinek nepodání odporu

Pokud dlužník nereaguje na výzvu k úhradě nebo se nedostaví na jednání, soudní tajemník vydá usnesení ukončující řízení o platebním rozkazu a oznámí to věřiteli, aby věřitel mohl zahájit vykonávací řízení, což může udělat prostým návrhem.

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

Věřitel musí podat návrh na nařízení výkonu rozhodnutí. Pokud částka přesahuje 2 000 eur, musí návrh podepsat advokát a procesní zástupce.

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Neexistuje opravný prostředek. Jedinou možností je podat námitku proti vykonávacímu řízení z konkrétních důvodů.

Poslední aktualizace: 28/09/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.