Evropský platební rozkaz

Švédsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

Ano, ve Švédsku lze podat návrh na vydání platebního rozkazu u Švédského exekučního orgánu (Kronofogdemyndigheten). Návrhy se zasílají na adresu:

Kronofogdens inläsningscentral (centrála pro příchozí korespondenci), Supro, Luleå, FE 7502, 105 81 Stockholm.

Na internetových stránkách Švédského exekučního orgánu se nachází více informací ve švédštině, angličtině, finštině, severní sámštině, polštině, arabštině a perštině.

1.1 Předmět řízení

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

Návrh na vydání platebního rozkazu se musí týkat peněžité pohledávky. Pohledávka musí být splatná a musí jít o věc, kde je možné uzavřít smír.

1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

Ne, nároky mohou být uplatněny bez ohledu na výši částky.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Ne, žádat o vydání platebního rozkazu není povinné. Je možné místo toho podat žalobu u okresního soudu (tingsrätt).

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

Při řízení o platebním rozkazu se předpokládá, že žalovaný má bydliště ve Švédsku, ale je také možné požádat o vydání platebního rozkazu vůči žalovanému, jenž má bydliště mimo Švédsko. Podle takzvaného Nařízení Brusel I (Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o soudní příslušnosti, uznání a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních) může být rozhodnutí o návrhu na vydání platebního rozkazu vykonáno v ostatních členských státech.

1.2 Příslušný soud

Návrh se podává Švédskému exekučnímu orgánu (Kronofogdemyndigheten).

1.3 Formální požadavky

Návrh na vydání platebního rozkazu musí být písemný a podepsaný. Žalobce v návrhu uvede svůj nárok a jeho důvody. Je nutno uvést výši pohledávky, datum splatnosti a požadovaný úrok a rovněž případné náklady, jejichž náhrada je požadována. V návrhu je dále nutné uvést, kdo jsou účastníci řízení.

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

Ne. Ale pro zájemce existuje formulář návrhu ve švédštině a v angličtině a návod k vyplnění na webových stránkách Švédského exekučního orgánu (Kronofogdemyndigheten) (http://www.kronofogden.se).

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

Ne, při podání návrhu na vydání platebního rozkazu není nutné být zastoupen advokátem. Je možné vystupovat ve sporu osobně, takže v řízení není vůbec potřeba mít zástupce nebo asistenta.

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

Důvody musí být natolik podrobné, aby žalovaný věděl, čeho se nárok týká, a mohl zaujmout stanovisko, zda jej bude popírat, či nikoliv. Objektivně viděno musí být zřejmé, čeho se nárok týká, aby bylo v budoucnu možno posoudit, čeho se týkají právní účinky rozhodnutí.

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

Není nutné překládat písemné důkazy.

1.4 Odmítnutí návrhu

Hlavním pravidlem je, že správnost nároku se před vydáním platebního rozkazu nepřezkoumává. Ale pokud se jeví, že nárok je neopodstatněný nebo neoprávněný, bude s návrhem nakládáno tak, jako by proti němu žalovaný podal odpor.

Návrh může být odmítnut z důvodu neúplnosti.

1.5 Odvolání

Švédský systém staví na zásadě, že k žádnému přezkoumání ve věci nedochází. Pokud je proti návrhu podán odpor, postoupí se věc k dalšímu projednání soudu. Viz otázka 1.6 níže. Neexistuje tedy žádné zamítavé rozhodnutí, proti kterému by se případně bylo třeba odvolat.

Pokud je návrh odmítnut v souladu s tím, co je uvedeno v bodě 1.4, lze se proti takovému rozhodnutí o odmítnutí odvolat.

1.6 Odpor

Doba pro podání odporu závisí na daném návrhu. Obvykle je stanovena na deset dní od doby doručení návrhu. Odpor musí být písemný.

1.7 Účinek odporu

Pokud žalovaný podá proti návrhu odpor, bude o tom žalobce ihned informován. Pokud žadatel na svém nároku trvá, může požadovat, aby byla věc předána okresnímu soudu (tingsrätt).

1.8 Účinek nepodání odporu

Pokud žalovaný nepodal proti návrhu včas odpor, vynese Švédský exekuční orgán (Kronofogdemyndigheten) v nejbližším možném termínu rozhodnutí v souladu s návrhem (platební rozkaz).

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

Platební rozkaz Švédského exekučního orgánu (Kronofogdemyndigheten) je vykonatelný a Švédský exekuční orgán jej po vydání automaticky ve Švédsku vykoná, pokud žalobce výslovně nepožádal, aby výkon rozhodnutí v souvislosti s návrhem na platební rozkaz neproběhl.

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Ve lhůtě jednoho měsíce od vydání platebního rozkazu může žalovaný požádat, aby bylo řízení obnoveno a probíhalo u okresního soudu (tingsrätt).

Poslední aktualizace: 19/01/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.