Evropský platební rozkaz

Evropský platební rozkaz je zjednodušený postup pro přeshraniční peněžní nároky, proti kterým se žalovaný neohradil, založený na standardních formulářích.

Pro evropský platební rozkaz byly vypracovány standardizované formuláře dostupné ve všech jazycích zde. Tento odkaz rovněž poskytuje více informací o tom, které soudy mohou vydat evropský platební rozkaz a kam by měl být zaslán formulář žádosti.

Pro zahájení řízení musí být vyplněn formulář A, kde se uvádí všechny údaje o stranách a povaha a výše nároku. Soud přezkoumá žádost a pokud je formulář řádně vyplněn, měl by do 30 dnů vydat evropský platební rozkaz.

Evropský platební rozkaz musí být poté doručen soudem žalovanému. Žalovaný může výši nároku uhradit, nebo nárok popřít. Na podání odporu proti evropskému platebnímu rozkazu má 30 dní. Pokud podá odpor, může být věc podle volby žadatele buďpředána běžným občanskoprávním soudům, aby byla vyřešena podle vnitrostátních právních předpisů, nebo vyřešena v souladu s evropským řízením o drobných nárocích, nebo zrušena.

Pokud žalovaný nepodá odpor, stane se evropský platební rozkaz automaticky vykonatelným. Kopie evropského platebního rozkazu a, je-li to třeba, překlad, musí být zaslány donucovacím orgánům členského státu, kde je třeba rozkaz vykonat. K výkonu dochází v souladu s vnitrostátními pravidly a postupy členského státu, kde je evropský platební rozkaz vykonáván. Pro podrobnosti o výkonu viz příslušný oddíl.

Vezměte prosím na vědomí, že průvodce nezohledňuje dvě změny, které vstoupily v platnost dne 14. července 2017. První změna doplňuje možnost pokračovat v řízení v případě podání odporu v souladu s pravidly nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích. Druhá změna rozšiřuje působnost evropského řízení o drobných nárocích na nároky v hodnotě do 5 000 EUR.

Další informace v tomto ohledu naleznete v novém znění článku 17 a článku 2 nařízení (ES) č. 861/2007 ve znění nařízení (EU) 2015/2421.

Související odkazy

Praktický průvodce pro uplatňování nařízení o evropském platebním rozkazu PDF (4361 Kb) cs

Evropský platební rozkaz – oznámení členských států a vyhledávací nástroj, který pomáhá při určování příslušných soudů/orgánů

Chtěli bychom upozornit, že existují rovněž vnitrostátní řízení o platebním rozkazu. Konkrétní informace o řízeních v jednotlivých zemích se dozvíte kliknutím na vlajku příslušné země.

Poslední aktualizace: 03/04/2024

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.