Europæisk betalingspåkrav

Cypern
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der en procedure for betalingspåbud?

Der findes ingen specifik betalingspåbudsprocedure, bortset fra den i forordning 1896/2006. Der er vedtaget særlige retsplejeregler om anvendelsen af denne forordning.

1.1 I hvilke tilfælde kan proceduren anvendes?

1.1.1 Hvilke typer krav er omfattet af proceduren (f.eks. kun pengekrav eller kun kontraktlige krav)?

Ikke relevant.

1.1.2 Er der en øvre beløbsgrænse for kravet?

Ikke relevant.

1.1.3 Er det frivilligt eller obligatorisk at anvende denne procedure?

Ikke relevant.

1.1.4 Kan proceduren anvendes, hvis skyldner har bopæl i en anden medlemsstat eller i et tredjeland?

Ikke relevant.

1.2 Den kompetente domstol

Ikke relevant.

1.3 Formkrav

1.3.1 Skal der bruges en standardformular? (Hvor fås den i givet fald?)

Ikke relevant.

1.3.2 Skal man være repræsenteret af en advokat?

Ikke relevant.

1.3.3 Hvor detaljeret skal kravet begrundes?

Ikke relevant.

1.3.4 Skal der forelægges skriftlig dokumentation for de krav, der gøres gældende? Hvilke dokumenter kan i givet fald tjene som bevis?

Ikke relevant.

1.4 Afvisning af begæringen

Ikke relevant.

1.5 Klageadgang

Ikke relevant.

1.6 Indsigelse

Ikke relevant.

1.7 Hvis der gøres indsigelse

Ikke relevant.

1.8 Hvis der ikke gøres indsigelse

1.8.1 Hvad kræves der for at opnå en afgørelse, som kan tvangsfuldbyrdes?

Ikke relevant.

1.8.2 Er en sådan afgørelse endelig, eller har skyldneren stadig mulighed for at appellere afgørelsen?

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 07/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.