Europæisk betalingspåkrav

Tjekkiet
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der en procedure for betalingspåbud?

Ud over sager om et europæisk betalingspåkrav, der er reguleret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12. december 2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure, er der yderligere tre procedurer af denne type i Den Tjekkiske Republik, nemlig en betalingspåkravsprocedure, en elektronisk betalingspåkravsprocedure og en betalingspåkravsprocedure vedrørende veksler og checks (jf. § 172-175 i lov nr. 99/1963 om civil retspleje (občanský soudní řád )).

1.1 I hvilke tilfælde kan proceduren anvendes?

Et betalingspåkrav kan udstedes selv uden udtrykkelig anmodning fra fordringshaveren på grundlag af en stævning med krav om opfyldelse af et økonomisk tilgodehavende, hvis kravet er begrundet i faktiske omstændigheder, som fordringshaveren har henvist til og fremlagt dokumentation for. Det beror altid på rettens skøn, om den vil afgøre en sag ved at udstede et betalingspåkrav. Hvis retten ikke udsteder et betalingspåkrav, berammer den et retsmøde. Et betalingspåkrav kan ikke udstedes, hvis det skal forkyndes for en skyldner i udlandet, eller hvis skyldnerens opholdssted er ukendt (jf. § 172, stk. 2, i lov nr. 99/1963, den civile retsplejelov).

Et elektronisk betalingspåkrav må kun udstedes efter anmodning fra en fordringshaver, der indgives på en særlig elektronisk blanket og underskrives med en certificeret elektronisk signatur, forudsat at tilgodehavendet ikke overstiger 1 mio. CZK. Subsidiære krav medregnes ikke ved opgørelsen af tilgodehavendet. Et elektronisk betalingspåkrav kan ikke udstedes, hvis det skal forkyndes for en skyldner i udlandet, eller hvis skyldners opholdssted er ukendt (jf. § 174a, stk. 3, i lov nr. 99/1963, den civile retsplejelov).

Et betalingspåkrav vedrørende en veksel eller en check gør det muligt af få fastslået krav, der er støttet på en veksel eller en check. Forudsat at de formelle krav er opfyldt, er retten forpligtet til at træffe afgørelse inden for rammerne af en forenklet procedure, idet den udsteder et betalingspåkrav vedrørende en veksel eller check. Et betalingspåkrav vedrørende en veksel eller en check kan kun udstedes på foranledning af fordringshaveren, og det kan også udstedes, selv om det skal forkyndes i udlandet. Et betalingspåkrav vedrørende en veksel eller en check må kun forkyndes for skyldneren personligt, andre former for forkyndelser er udelukket.

Formålet med at indlede en europæisk betalingspåkravsprocedure er at inddrive ubestridte tilgodehavender af en vis størrelse. Ubestridte tilgodehavender skal være forfaldne til betaling, når en sag om udstedelse af et europæisk betalingspåkrav anlægges. For at anlægge en sag skal formular A udfyldes med alle oplysninger om kravets art og dets størrelse. Retten vil gennemgå anmodningen, og hvis formularen er udfyldt korrekt, bør den udstede et europæisk betalingspåkrav inden 30 dage.

1.1.1 Hvilke typer krav er omfattet af proceduren (f.eks. kun pengekrav eller kun kontraktlige krav)?

Afgørelser i form af et betalingspåkrav, elektroniske betalingspåkrav eller et europæisk betalingspåkrav må kun udstedes vedrørende tilgodehavender, der kan gøres op i penge.

Et betalingspåkrav vedrørende en veksel eller check må kun udstedes i forbindelse med økonomiske krav, som er støttet på en veksel eller en check.

1.1.2 Er der en øvre beløbsgrænse for kravet?

For elektroniske betalingspåkrav er der en øvre grænse på 1 mio. CZK (plus subsidiære krav). Der er ikke nogen øvre grænse for et europæisk betalingspåkrav eller betalingspåkrav vedrørende veksler eller checks.

1.1.3 Er det frivilligt eller obligatorisk at anvende denne procedure?

Betalingspåkravsproceduren er ikke obligatorisk. Fordringshaveren kan også fremsætte sit krav inden for rammerne af en almindelig civil sag. Hvis fordringshaveren anlægger en "almindelig" sag, og tilgodehavendet i sagen opfylder betingelserne for udstedelse af et betalingspåkrav, kan retten udstede et betalingspåkrav, selv om fordringshaveren ikke eksplicit har anmodet om det. Et elektronisk betalingspåkrav, et europæisk betalingspåkrav og et betalingspåkrav vedrørende en veksel eller checkkan kun udstedes efter anmodning fra fordringshaveren.

1.1.4 Kan proceduren anvendes, hvis skyldner har bopæl i en anden medlemsstat eller i et tredjeland?

Et betalingspåkrav eller et elektronisk betalingspåkrav må ikke udstedes, hvis det skal forkyndes for en sagsøgt i udlandet. Retten fortsætter i så fald sagen efter de almindelige bestemmelser inden for den civile retspleje.

Hvis et europæisk betalingspåkrav blev udstedt af en tjekkisk ret eller en ret i en anden medlemsstat, og det skal forkyndes i Den Tjekkiske Republik, skal det forkyndes for skyldneren personligt. Andre former for forkyndelse er ikke tilladt (jf. § 174b, stk. 1, i lov nr. 99/1963, den civile retsplejelov).

1.2 Den kompetente domstol

En afgørelse om udstedelse af et betalingspåkrav eller et elektronisk betalingspåkrav træffes af den byret (okresní soud), der har stedlig kompetence. En afgørelse om et betalingspåkrav vedrørende en veksel eller check træffes altid af en regionalret (krajský soud) (jf. § 9 i lov nr. 99/1963, den civile retsplejelov). Vedrørende kompetence til at anlægge en sag med henblik på udstedelse af et europæisk betalingspåkrav henvises til artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12. december 2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure.

1.3 Formkrav

Der er ingen standardformular til brug for anlæggelse af en sag om udstedelse af et betalingspåkrav vedrørende en veksel eller en check.

Retten kan udstede et betalingspåkrav uden en udtrykkelig anmodning fra fordringshaveren. Dette gælder ikke for elektroniske betalingspåkrav og for betalingspåkrav vedrørende veksler og checks.

En stævning eller en anmodning om udstedelse af et betalingspåkrav eller et betalingspåkrav vedrørende en veksel eller en check skal derfor opfylde de almindelige krav til indgivelse til retten. Hvis der ikke i loven er fastsat andre særlige krav til indgivelse af en bestemt type anmodning, skal anmodningen som minimum omfatte oplysninger om følgende: den ret, som sagen anlægges ved, den person, som indgiver anmodningen, sagens genstand og det ønskede resultat samt underskrift og dato. Kravet om underskrift og dato gælder ikke for elektronisk indgivelse i et format, der opfylder særlige bestemmelser. Anmodningen skal være skriftlig og kan indgives enten i papirform, i elektronisk form via et offentligt datanetværk eller pr. fax (jf. § 42, stk. 1 og 4, i lov nr. 99/1963, den civile retsplejelov). En anmodning, der er indgivet i elektronisk form eller pr. fax, skal følges op af det originale dokument senest tre dage derefter eller af en skriftlig anmodning med samme ordlyd. Dette gælder ikke elektroniske anmodninger påført en certificeret elektronisk signatur baseret på et certifikat udstedt af en godkendt leverandør (jf. § 42, stk. 3, i lov nr. 99/1963, den civile retsplejelov).

En anmodning om udstedelse af et elektronisk betalingspåkrav kan kun indgives på en standardformular i elektronisk form (formularen kan hentes på https://www.justice.cz/). Foruden de generelle krav (se § 42, stk. 4, i lov nr. 99/1963, den civile retsplejelov) skal anmodningen også omfatte parternes for- og efternavn samt adresse og parternes personnummer eller identifikationsnummer (afhængigt af, hvad der er relevant) (virksomhedens navn eller navnet og hjemsted for en juridisk person, identifikationsnummer, udpegelse af staten og af den pågældende organisatoriske enhed, der kan repræsentere staten i retten), og hvis det er relevant, navnene på parternes repræsentanter, en beskrivelse af de afgørende faktiske omstændigheder og en bevisfortegnelse samt en præcis angivelse af, hvad fordringshaver søger opnået med sagen (jf. § 79, stk. 1, i lov nr. 99/1963, den civile retsplejelov). I anmodningen skal fødselsdatoen på en person, identifikationsnummer på en juridisk enhed eller identifikationsnummer på en erhvervsdrivende (jf. § 174a, stk. 2, i lov nr. 99/1963, den civile retsplejelov) ligeledes angives. Anmodningen skal underskrives med sagsøgers certificerede elektroniske signatur baseret på et bekræftet certifikat fra en certificeret leverandør.

For at indgive en anmodning om et europæisk betalingspåkrav skal formular A i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12. december 2006, udfyldes. Alle oplysninger om parterne samt kravets art og beløb skal angives i formularen.

1.3.1 Skal der bruges en standardformular? (Hvor fås den i givet fald?)

Kun i forbindelse med et elektronisk betalingspåkrav. Formularen kan hentes på https://www.justice.cz/. Begæringen skal underskrives med sagsøgers certificerede elektroniske signatur baseret på et bekræftet certifikat fra en certificeret leverandør. (jf. § 174a i lov nr. 99/1963, den civile retsplejelov). Vedrørende formelle krav til fremsættelse af en anmodning om udstedelse af et europæisk betalingspåkrav henvises til afsnit 1.3 herover.

1.3.2 Skal man være repræsenteret af en advokat?

Nej.

1.3.3 Hvor detaljeret skal kravet begrundes?

Et betalingspåkrav eller et elektronisk betalingspåkrav kan kun udstedes, hvis kravet er begrundet i faktiske omstændigheder, som fordringshaveren har redegjort for og dokumenteret (jf. afsnit 1.3.4). Afgørelsen om, hvorvidt den ret, der kræves, er begrundet i de faktiske forhold, som fordringshaveren har redegjort for, forudsætter, at beskrivelsen af de afgørende faktiske omstændigheder er tilstrækkelig understøttet af de vedlagte beviser, således at retten kan foretage en retlig bedømmelse af de af fordringshaveren beskrevne faktiske omstændigheder i sagen. Sagens omstændigheder skal angives udførligt, således at det er muligt at vurdere, hvilken ret, der gøres krav på (hvilke lovregler, der skal anvendes). Desuden skal fordringshaveren anføre alle faktiske forhold, som i lovgivningen er forbundet med stiftelse, ændring eller ophør af rettigheder og forpligtelser, og som alle skal være behørigt underbygget med beviser.

I sager om udstedelse af et betalingspåkrav vedrørende en veksel eller check skal fordringshaveren fremlægge den originale veksel eller check, og autenticiteten af denne skal ikke med rimelighed kunne drages i tvivl, samt andre nødvendige dokumenter til støtte for kravet.

1.3.4 Skal der forelægges skriftlig dokumentation for de krav, der gøres gældende? Hvilke dokumenter kan i givet fald tjene som bevis?

Ja. Det følger af sagens art, at der skal fremlægges dokumentation for det krav, som sagsøgeren har fremsat. For så vidt angår en anmodning om udstedelse af et elektronisk betalingspåkrav, vedlægges dokumenterne i elektronisk form. Originaleksemplaret af en veksel eller check skal være vedlagt en anmodning om udstedelse af et betalingspåkrav vedrørende en veksel eller en check. Sagsøgers ret til at fremlægge dokumentation er på ingen måde begrænset med hensyn til omfanget heraf.

1.4 Afvisning af begæringen

Hvis et betalingspåkrav ikke kan udstedes, afviser retten ikke anmodningen om udstedelse, men fremmer sagen efter reglerne om civil retspleje (den berammer navnlig et retsmøde). Et betalingspåkrav kan ikke udstedes, hvis fordringshaverens krav ikke er af økonomisk karakter, hvis skyldnerens opholdssted er ukendt, eller hvis betalingspåkravet skal forkyndes for en skyldner i udlandet.

Retten afviser en anmodning om udstedelse af et elektronisk betalingspåkrav, hvis den ikke indeholder alle de oplysninger, der er krævet i lovgivningen, eller hvis den er uforståelig eller tvetydig, og disse mangler gør det umuligt at fortsætte behandlingen af sagen. I dette tilfælde anmoder retten ikke fordringshaveren om at berigtige eller supplere anmodningen.

Hvis en anmodning om udstedelse af et betalingspåkrav vedrørende en veksel eller check ikke tages til følge, berammer retten et retsmøde.

1.5 Klageadgang

Retten træffer ikke en formel afgørelse om afvisning af et betalingspåkrav, et elektronisk betalingspåkrav eller et betalingspåkrav vedrørende en veksel eller en check. Spørgsmålet om, hvorvidt en afvisning kan appelleres, er derfor irrelevant.

1.6 Indsigelse

Der kan rejses indsigelse mod et betalingspåkrav eller et elektronisk betalingspåkrav. Skyldneren kan rejse indsigelse inden for 15 dage efter forkyndelsen af et betalingspåkrav eller et elektronisk betalingspåkrav. En indsigelse mod et elektronisk betalingspåkrav kan også indgives i elektronisk form underskrevet ved hjælp af en certificeret elektronisk signatur. En indsigelse skal ikke begrundes, men den skal opfylde de almindelige krav til indgivelse af et processkrift til retten, dvs. at den navnlig skal være underskrevet og dateret, og det skal tydeligt fremgå hvilken ret, den er rettet til, hvem der indgiver den, hvilken sag den vedrører, og hvad der søges opnået med indsigelsen.

Indsigelser mod et betalingspåkrav vedrørende en veksel eller en check skal indgives senest 15 dage efter forkyndelsen. Skyldneren skal i sin indsigelse anføre alle de argumenter, han gør gældende mod betalingspåkravet vedrørende en veksel eller check.

Inden for rammerne af en europæisk betalingspåkravsprocedure skal skyldneren enten betale det beløb, der kræves, eller anfægte kravet inden for 30 dage ved indgivelse af en indsigelse til den ret, der udstedte det europæiske betalingspåkrav. Skyldneren skal til brug for sin indsigelse anvende formular F som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12. december 2006. Sagen overgår herefter til behandling ved de almindelige civile retter efter national lovgivning.

1.7 Hvis der gøres indsigelse

Hvis bare én skyldner indgiver en indsigelse inden for den fastsatte frist, annulleres betalingspåkravet eller det elektroniske betalingspåkrav fuldstændigt, retten berammer et retsmøde, og sagen videreføres efter de almindelige bestemmelser inden for den civile retspleje.

Hvis en skyldner rejser indsigelser mod et betalingspåkrav vedrørende en veksel inden for den fastsatte frist, berammer retten også et retsmøde for at behandle indsigelserne. Efter en prøvelse af indsigelserne afsiger retten en dom om enten at opretholde betalingspåkravet vedrørende vekslen eller checken (indsigelserne bliver ikke taget til følge) eller at annullere det helt eller delvist (indsigelserne er berettigede). Denne dom kan appelleres. I modsætning til en indsigelse, der indgives mod et betalingspåkrav eller et elektronisk betalingspåkrav, annulleres et betalingspåkrav vedrørende en veksel eller check ikke ved indgivelse af indsigelser.

1.8 Hvis der ikke gøres indsigelse

Et betalingspåkrav, et elektronisk betalingspåkrav eller et europæisk betalingspåkrav, som ikke er blevet anfægtet ved en indsigelse, har virkning som en retskraftig dom. Hvis skyldneren ikke rejser indsigelser mod et betalingspåkrav vedrørende en veksel eller en check eller trækker dem tilbage, har dette virkning som en retskraftig dom.

1.8.1 Hvad kræves der for at opnå en afgørelse, som kan tvangsfuldbyrdes?

Efter anmodning vil en ret forsyne et betalingspåkrav, et elektronisk betalingspåkrav eller et betalingspåkrav vedrørende en veksel eller check med en påtegning om, at det er retskraftigt og eksigibelt. Et betalingspåkrav med en sådan påtegning udgør et eksekutionsfundament.

I sager vedrørende et europæisk betalingspåkrav bliver et europæisk betalingspåkrav automatisk eksigibelt, hvis skyldneren ikke indgiver en indsigelse inden for den fastsatte frist. Fuldbyrdelsen finder sted i overensstemmelse med nationale bestemmelser og procedurer i den medlemsstat, hvor det europæiske betalingspåkrav skal fuldbyrdes.

1.8.2 Er en sådan afgørelse endelig, eller har skyldneren stadig mulighed for at appellere afgørelsen?

Der er ingen retsmidler tilgængelige med henblik på prøvelse af et betalingspåkrav, et elektronisk betalingspåkrav eller et betalingspåkrav vedrørende en veksel eller check, som ikke er blevet anfægtet i form af en indsigelse, og som har opnået virkning som en retskraftig dom. Skyldneren har i de tilfælde, der er fastsat i lovgivningen, kun adgang til at iværksætte ekstraordinære retsmidler, anlægge et annullationssøgsmål, og for så vidt angår et eksigibelt betalingspåkrav at indgive en begæring om genoptagelse af sagen (jf. § 228, stk. 2, og § 229, stk. 2, i lov nr. 99/1963, den civile retsplejelov).

Efter udløbet af den frist på 30 dage, der er fastsat for indgivelse af en indsigelse mod et europæisk betalingspåkrav, kan skyldneren, uden at en indsigelse er indgivet, anmode om en prøvelse af et europæisk betalingspåkrav i henhold til artikel 20 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12. december 2006. Den ret, som udstedte det europæiske betalingspåkrav, har kompetence til at behandle en begæring om prøvelse. En begæring om prøvelse af et europæisk betalingspåkrav er det eneste middel, som skyldneren kan bringe i anvendelse, hvis han vil anfægte et eksigibelt europæisk betalingspåkrav i den medlemsstat, hvor påkravet er udstedt. En afgørelse (dom) om begæringen om en prøvelse af et europæisk betalingspåkrav forkyndes både for fordringshaveren og skyldneren (jf. § 174b, stk. 2 og 3, i lov nr. 99/1963, den civile retsplejelov).

Relaterede links

https://www.justice.cz/

Sidste opdatering: 15/06/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.