Europæisk betalingspåkrav

Malta
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der en procedure for betalingspåbud?

Maltesisk lov omfatter særlige procedurer for sager vedrørende ubestridte krav i henhold til artikel 166A i kapitel 12 i Maltas lovsamling (Code of Organisation and Civil Procedure, retsplejeloven).

1.1 I hvilke tilfælde kan proceduren anvendes?

Denne procedure kan bruges i sager, hvor fordringen ikke overstiger 25 000 EUR.

1.1.1 Hvilke typer krav er omfattet af proceduren (f.eks. kun pengekrav eller kun kontraktlige krav)?

Berettigede krav er krav om betaling af fordringer, der er sikre, likvide og forfaldne, som ikke kræver skridt, og der som anført ikke overstiger 25 000 EUR. Er fordringen ikke likvid, kan fordringshaver tage skridt i henhold til denne artikel, hvis vedkommende begrænser sin fordring til et beløb, der ikke overstiger 25 000 EUR, og udtrykkeligt giver afkald på den del af fordringen, der måtte overstige dette beløb, når fordringen realiseres.

Fordringshaver kan kun tage skridt i henhold til denne artikel, hvis skyldner befinder sig i Malta og ikke er umyndiggjort eller mindreårig, og fordringen ikke skyldes, at der ikke er arvinger efter en arv.

1.1.2 Er der en øvre beløbsgrænse for kravet?

Ja, den øvre grænse er 25 000 EUR.

1.1.3 Er det frivilligt eller obligatorisk at anvende denne procedure?

Det er frivilligt at følge denne procedure.

1.1.4 Kan proceduren anvendes, hvis skyldner har bopæl i en anden medlemsstat eller i et tredjeland?

Nej, denne procedure kan kun følges, hvis skyldner befinder sig i Malta.

1.2 Den kompetente domstol

Den kompetente ret for denne procedure er henholdsvis Court of Magistrates, Malta eller Gozo (Inferior Jurisdiction) (underret på Malta eller Gozo, underinstans).

1.3 Formkrav

Fordringshaver indgiver en fordringsskrivelse, hvis indhold vedkommende skal bekræfte på tro og love, som klart skal beskrive årsagen til fordringen, hvorfor den skal opretholdes, samt forhold til støtte for fordringen, uden hvilket denne erklæres ugyldig. Denne fordringsskrivelse meddeles skyldner. Fordringsskrivelsen skal også for at være gyldig indeholde en tilkendegivelse over for skyldner af, at vedkommende skal reagere på fordringsskrivelsen inden for 30 dage efter meddelelsen af den i form af en meddelelse, hvor han/hun bestrider fordringen. Sker dette ikke, får fordringsskrivelsen eksekutionskraft.

1.3.1 Skal der bruges en standardformular? (Hvor fås den i givet fald?)

Der findes ingen standardformularer. Fordringsskrivelsen skal dog indledes med følgende ordlyd:

"Denne fordringsskrivelse fremsendes i henhold til artikel 166A i kapitel 12 og får eksekutionskraft, hvis du ikke besvarer den inden for tredive (30) dage. Det er derfor i Deres interesse uden ophold at kontakte en advokat eller advokatfuldmægtig."

1.3.2 Skal man være repræsenteret af en advokat?

Ja, fordringsskrivelsen skal underskrives af en advokat. Skyldner behøver dog ikke være repræsenteret af en advokat eller en advokatfuldmægtig, hvis vedkommende ønsker at bestride fordringen i sin svarmeddelelse.

1.3.3 Hvor detaljeret skal kravet begrundes?

Baggrunden for fordringen beskrives i detaljer. Fordringsskrivelsen skal indeholde selve grundlaget for fordringen, årsagerne til at det skal opretholdes, og en beskrivelse af de faktiske forhold, der ligger til grund for fordringen. Sker dette ikke, erklæres fordringen for ugyldig.

1.3.4 Skal der forelægges skriftlig dokumentation for de krav, der gøres gældende? Hvilke dokumenter kan i givet fald tjene som bevis?

Nej, loven indeholder ikke noget krav om, at der skal fremlægges skriftlige beviser til støtte for den pågældende fordring. Loven bestemmer dog, at erklæringen om de faktiske omstændigheder i forbindelse med kravet skal afgives på tro og love.

1.4 Afvisning af begæringen

Denne betalingspåbudsprocedure igangsættes ikke med en stævning, men en fordringsskrivelse. Retten kan derfor ikke afvise kravet, hvis skyldner ikke gør indsigelse. Hvis skyldner gør indsigelse mod kravet, vil fordringshaver ikke kunne geninddrive det skyldige beløb under denne procedure og vil derfor være nødsaget til at anlægge en sag. Det bør bemærkes, at betalingspåbuddet, hvis skyldner gør behørig indsigelse mod fordringen, ikke kan bruges mod skyldner igen med hensyn til samme fordring som den, der er genstand for fordringshavers fordringsskrivelse som meddelt skyldner.

1.5 Klageadgang

Der kan ikke indgives appeller i denne procedure. Hvis skyldner bestrider kravet, skal fordringshaver indlede en retssag. Hvis skyldner imidlertid ikke indgiver en svarmeddelelse inden for 30 dage efter meddelelsen af betalingspåbuddet (fordringsskrivelsen), får denne eksekutionskraft. På dette trin kan skyldner bestride denne eksekutionskraft inden for 20 dage fra første gang, han præsenteres for en eksekutionskraft eller andet retligt skridt. Eksekutionskraften ophæves og erklæres ugyldig, hvis retten finder, at:

i) skyldner ikke havde kendskab til fordringsskrivelsen, fordi den ikke var blevet behørigt meddelt for ham/hende, eller

ii) fordringsskrivelsen ikke indeholdt de oplysninger, der kræves efter loven (se ovenfor).

1.6 Indsigelse

Når skyldner modtager fordringsskrivelsen, kan vedkommende afvise fordringshavers krav.

1.7 Hvis der gøres indsigelse

Bestrider skyldner fordringshavers krav, kan denne ikke følge denne procedure. Hvis skyldner bestrider kravet på behørig vis, kan den særlige betalingspåbudsprocedure, der er beskrevet i dette afsnit, ikke genbruges af fordringshaver med hensyn til samme krav som i den fordringsskrivelse, der er meddelt skyldner.

1.8 Hvis der ikke gøres indsigelse

Gør skyldner ikke indsigelse mod fordringen, kan fordringshaver videreføre proceduren, således at fordringen får eksekutionskraft.

1.8.1 Hvad kræves der for at opnå en afgørelse, som kan tvangsfuldbyrdes?

En fordringsskrivelse ifølge denne procedure (som ikke bestrides) skal registreres. Den, der søger at få en fordringsskrivelse registreret, således at den får eksekutionskraft, skal indgive en bekræftet kopi af fordringsskrivelsen, herunder bevis for, at den er meddelt skyldner, og en kopi af alle eventuelle svar, til rettens justitssekretær.

Justitssekretæren gennemgår ved modtagelsen de i underpunkt 2 anførte dokumenter og undersøger, om skyldner har indgivet sit svar inden for den anførte frist. Hvis justitssekretæren finder, at betingelserne for registrering af fordringsskrivelsen som dokument med eksekutionskraft er opfyldt, indfører han/hun dokumenterne i et register (betegnet Register of Judicial Letters as Executive Titles), som han/hun administrerer i overensstemmelse med artikel 166A.

1.8.2 Er en sådan afgørelse endelig, eller har skyldneren stadig mulighed for at appellere afgørelsen?

Der kan ikke indgives appel. En eksekutionskraft, der er opnået efter bestemmelserne i denne artikel, kan dog erklæres ugyldig og uden virkning, hvis skyldner inden for 20 dage fra første modtagelse af fordringsskrivelsen med eksekutionskraft eller andet retsskridt taget ifølge denne eksekutionskraft anmoder enten Court of Magistrates (Malta) eller Court of Magistrates (Gozo) herom, og retten finder, at:

a) skyldner ikke havde kendskab til fordringsskrivelsen, fordi den ikke var blevet behørigt meddelt for ham/hende, eller

b) fordringsskrivelsen ikke indeholdt de påkrævede elementer.

Sidste opdatering: 21/08/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.